אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו שעת חירום (הישבון היטל), תשל"ד-1974

צו שעת חירום (הישבון היטל), תשל"ד-1974

צו שעת חירום (הישבון היטל), תשל"ד-1974 1
בתוקף סמכותי לפי תקנה 18 לתקנות שעת חירום (תשלומי חובה), תשי"ח-1958, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות (תיקון: תשל"ט)
בצו זה -
"היטל" - היטל שנקבע לפי צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה), תשל"ג-1973 (להלן - צו ההיטלים), או לפי צו שעת חירום (שיעור תשלום חובה על טובין מיוצרים בארץ), תשכ"ח-1968 או היטל על מלאי שהוטל מכוח תקנה 2 לתקנות העיקריות, אף אם הוטל לפני תחילתו של צו זה;
"מוצר" ו"מרכיבים" - כמשמעותם בצו המכס (הישבון על טובין ששימשו לייצור מוצרים לייצוא), תשכ"ט-1968;
"בעל מפעל" - אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור מוצר מטובין כמפורט בסעיף 3, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, לרבות אדם שבידו השליטה או הפיקוח על מפעל המייצר מוצר מטובין כאמור;
"ערך הייצוא" - ערך פו"ב נטו של מוצר במטבע חוץ, הנקוב ברשימון יצוא, שאושר בידי שלטונות המכס, לאחר שהופחת ממנו סכום שהיצואן מחזיק בחשבון פמ"ז - יצואן.
2. הישבון
(א) היטל ששולם על מרכיבים יושב בשיעור שנקבע בסעיף 3 אם הוכח להנחת דעתו של מי שהסמיך לכך השר כי ההיטל עליהם שולם כאמור.
(ב) ההיטל יושב על אלה:
(1) המרכיבים המהווים חלק מהמוצר בשעת היצוא;
(2) הפחת והנפולת של המרכיבים כאמור בפיסקה (1) המתהווים בתהליך הייצור של המוצר, בכמויות כפי שיוכח להנחת דעתו של מי שהסמיך לכך השר (להלן - הפחת והנפולת).
3. שיעור ההישבון (תיקון: תשל"ה)
הישבון ההיטל יהיה -
(1) לגבי המוצרים המפורטים בטור ב' לתוספת לצו זה שבייצורם שימשו כמרכיבים טובין המפורטים בתוספת לצו ההיטלים בפרטים 0294, 0392, 0396, 0511; סעיפים 10 ו-20 0512-; סעיף 10 - 0531, 0532 עד 0539, 0561; סעיפים קטנים 11, 19 ו-0562 21- עד 0566, 0585, 0591, 0602, 0603, 0611, 0612 ו-0631, או טובין מפורטים בתוספת לצו ההיטלים בפרטים 0291, 0292 ו-0293 - שיוצאו אחרי י"ז באדר תשל"ה (29 בפברואר 1975), או בפרט 12 לתוספת לצו שעת חירום (שיעור תשלום חובה על טובין מיוצרים בארץ), תשכ"ח- 1968 -
(א) בשיעור הנקוב לצידם בטור ד' לתוספת לצו זה - אם ההיטל על כל המרכיבים נקבע בצווים האמורים לפי ערך ובלבד שלא ישולם הישבון בסכום העולה על סכום ההיטל ששולם לפי ערך על כל המרכיבים כאמור;
(ב) בשיעור כאמור בפיסקת משנה (א), בתוספת סכום ההיטל ששולם על המרכיבים לפי משקל - אם ההיטל על המרכיבים ששימשו בייצור המוצרים נקבע לפי הצווים האמורים בחלקו לפי ערך ובחלקו לפי משקל;
(2) לגבי מוצרים אחרים - בסכום השווה לסכום ההיטל ששולם על מרכיבים על הפחת ועל הנפולת, ובלבד שלא יותר הישבון היטל לפי פיסקה זו אלא אם מילאו אחר הוראות תקנות המכס (הישבון ביצוא), תשכ"ז-1966.
4. הוראות להחזרת היטל שהושב (תיקון: תשל"ה)
בעל מפעל שהושב לו היטל לפי סעיף 3 יחזיר לאוצר המדינה את סכום ההיטל שהושב לו, כולו או מקצתו, בתוספת ריבית עד 15%, אם התמורה בעד המוצרים המיוצאים, כולה או מקצתה, לא נתקבלה בארץ תוך ששה חדשים מיום היצוא, ולא ניתן הסבר סביר בכתב למי שהסמיך לכך השר.
5. המועד להחזרת ההיטל-שהושב
בעל מפעל החייב לפי סעיף 4 להחזיר היטל שהושב, יחזירו לאוצר המדינה, בתוספת ריבית כאמור, תוך שלושים יום לאחר תום פרק הזמן שנקבע לקבלת התמורה בארץ או תוך מועד אחר שיקבע מי שהסמיך לכך השר.
6. אי תחולה
הוראות צו זה לא יחולו על אלה:
(1) מרכיבים ששימשו לייצור מוצרים שהועברו לאזור כמשמעותו בתקנות שעת חירום (השטחים המוחזקים על ידי צבא הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ז-1967, אלא אם המוצרים הועברו בידי מוסד חוץ או מוסד של ארגון האומות המאוחדות והם מיועדים למטרותיהם והמוסדות ורשימת המוצרים אושרו מראש לענין זה בידי מי שהסמיך לכך השר;
(2) סיבים סינתטיים ששימשו, יחד עם סיבי כותנה, כמרכיב לייצור חוטים;
(3) בדים שיוצרו מחוטים שיוצרו כאמור בפיסקה (2);
(4) מוצרי הלבשה שיוצרו מחוטים כאמור בפיסקה (2) או מבדים כאמור בפיסקה (3).
תוספת2
_________________________________
1 ק"ת תשל"ד, 727, 1543; קת"ם תשל"ה, 1628; תשל"ו, 1009; תשל"ט, 551.
2 הנוסח אינו מובא.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ