אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו רשות הספנות והנמלים (העברת תביעות מהמדינה), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת תביעות מהמדינה), התשס"ה-2005

צו רשות הספנות והנמלים (העברת תביעות מהמדינה), התשס"ה-2005 1
בתוקף סמכותנו לפי סעיף 54(ב) לחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן - החוק), אנו מצווים לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"חברת הפיתוח והנכסים" - חברת נמלי ישראל - פיתוח ונכסים בע"מ, שהסמכנו לפי סעיף 9(א) לחוק להיות חברת הפיתוח והנכסים;
"חברת נמל אילת" - חברת נמל אילת בע"מ, שהוסמכה לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל אילת;
"חברת נמל אשדוד" - חברת נמל אשדוד בע"מ, שהוסמכה לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל אשדוד;
"חברת נמל חיפה" - חברת נמל תיפה בע"מ, שהוסמכה לפי סעיף 10(א) לחוק להיות חברת נמל לענין נמל חיפה;
"נמל" - נמל מהנמלים המנויים בתוספת השניה לחוק;
"תאגיד נמלי" - חברת הפיתוח והנכסים או חברת נמל;
"תביעה" - תביעה של רשות הנמלים או נגדה שהיתה תלויה ועומדת ערב יום התחילה, או עילה לתביעה כאמור שהיתה קיימת באותו מועד, אשר הועברו למדינה לפי סעיף 51(ב) לחוק;
"תביעה אחרת" - תביעה שאינה מפורטת בתוספת.
2. העברת תביעות לחברת הפיתוח והנכסים
חברת הפיתוח והנכסים תבוא במקום המדינה לגבי התביעות המנויות בחלק א' לתוספת.
3. העברת תביעות לחברות הנמל
חברות הנמל המנויות בטור א' בטבלה שלהלן יבואו במקום המדינה לגבי התביעות המנויות בחלקים של התוספת המצוינים בטור ב' לצדן:
טור א' טור ב'
1. חברת נמל חיפה חלק ב'
2. חברת נמל אשדוד חלק ג'
4. העברת תביעות ליותר מתאגיד נמלי אחד
תאגיד נמלי המנוי בטור ג' לחלק ד' בתוספת יבוא במקום המדינה לגבי התביעות המנויות בטור ב' לצד שם התאגיד בשיעור המפורט בטור ד' לצדם.
5. תביעות אחרות בענין עובדים
לגבי תביעה אחרת, הנובעת מקיום יחסי עובד-מעביד בין רשות הנמלים ובין מי שאיננו עובד עובר כהגדרתו בסעיף 49(ב) לחוק (בסעיף זה - העובד), לרבות תביעה לזכויות בגין הפסקת יחסי עובד-מעביד, למעט תביעה שחל עליה סעיף 51(ה) לחוק, לגבי עובד אשר ביום סיום עבודתו ברשות הנמלים עבד בנמל - תבוא במקום המדינה חברת הנמל שהוסמכה לענין נמל זה; לא עבד העובד בנמל ביום סיום עבודתו ברשות הנמלים, תבוא במקום המדינה חברת הפיתוח והנכסים.
6. תביעות אחרות בגין נכס, זכות, חוב או התחייבות
התאגידים הנמליים, כדלהלן יבואו במקום המדינה לגבי תביעה אחרת הנובעת משימוש בנכס או הנובעת מזכות, חוב או התחייבות, שעברו לתאגיד נמלי לפי סעיף 53 או 54 לחוק או שהועמדו לשימושו לפי סעיף 9(ב) לחוק:
(1) לענין מקרקעין מועברים שבהם הוסמכה חברת נמל לפעול ביום תחילת החוק לפי סעיף 10(א) לחוק - חברת נמל זו;
(2) לענין מקרקעין מועברים אחרים - חברת הפיתוח והנכסים;
(3) לענין נכס שאינו מקרקעין, שהועבר לתאגיד נמלי לפי סעיף 53 לחוק - התאגיד הנמלי כאמור;
(4) לענין זכות, חוב או התחייבות שהועברה לתאגיד נמלי לפי סעיף 54 לחוק - התאגיד הנמלי כאמור;
7. תביעות אחרות בענין ספקים
לגבי תביעה אחרת הנובעת מהתקשרות לאספקת שירותים או טובין על ידי ספק של רשות הנמלים, אשר נועדו בעיקרם לשמש נמל - תבוא במקום המדינה חברת הנמל שהוסמכה לענין נמל זה; לא נועדה ההתקשרות לשמש בעיקרה נמל, או שההתקשרות עסקה בפיתוח בנמל - תבוא במקום המדינה חברת הפיתוח והנכסים; לענין זה, "פיתוח בנמל" - עבודות בנמל שמטרתן הקמה ותחזוקה של מזח, רציף, שובר גלים, גדרות, מערכות ניקוז וביוב, רשת חשמל ורשת תקשורת, עבודות שמטרתן הקמת מבנה חדש ומנופים, וכן עבודות לשמירת עומק הים ודרכי הגישה הימית, ולסלילת כבישים ודרכים חדשים.
8. תביעות אחרות בגין מתן שירותים
לגבי תביעה אחרת הנובעת ממתן שירות נמל, לרבות נזק למטען או למכולה - תבוא במקום המדינה חברת הנמל שהוסמכה לענין הנמל שבו ניתן שירות זה; נבעה התביעה מאספקת שירות שאינו שירות נמל - תבוא במקום המדינה חברת הפיתוח והנכסים.
9. תביעות נוספות
חברת הפיתוח והנכסים תבוא במקום המדינה לגבי כל תביעה שלא הועברה לתאגיד נמלי לפי סעיפים 2 עד 8; ואולם ראו הממונה על התקציבים במשרד האוצר, המנהל הכללי של משרד התחבורה ומנהל רשות החברות הממשלתיות, כי תביעה מסוימת שהועברה לפי סעיף זה מתאימה מבחינת מהותה להיות מועברת לחברת נמל מסוימת או למדינה, וכי קששי תביעה זו אינה תואמת את תפקידיה של חברת הפיתוח והנכסים לפי החוק ותנאי הסמכתה או שאינה תואמת את כושר הפירעון שלה, וחברת הנכסים טרם נקטה הליכים לגבי אותה תביעה, ישאים הם להורות, כי המדינה או חברת נמל, לפי הענין, יבואו במקום חברת
הפיתוח והנכסים.
10. תביעות העוברות למדינה
נקבע צו לפי סעיף 52(ב) או (ג) לחוק - תביעה אשר הועברה לתאגיד נמלי לפי צו זה, ואשר נובעת מזכויות במקרקעין האמורים או נובעת מהשימוש בהם - תועבר למדינה ביום תחילת הצו האמור.
11. תחילה
תחילתו של צו זה ביום ח' באדר א' התשס"ה (17 בפברואר 2005).
תוספת
חלק א': חברת הפיתוח והנכסים
(סעיף 2)
1. תי"א 18952/93 (חיפה), רשות הנמלים נ' עיריית חיפה
2. תי"א 10535/96 (חיפה) רשות הנמלים נ' מפעלי ים בע"מ
3. ה"פ 1723/00 (ת"א) רשות נמלים נ' חב' תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ
4. תי"א 1864/01 (אשדוד) רשות הנמלים נ' עיריית אשדוד
5. עת"מ 286/01 (ב"ש) רשות הנמלים נ' הממונה על חופש המידע
6. ו"ע 1018/02 רשות הנמלים נ' עיריית אשדוד
7. תי"א 1055/02 (ב"ש) רשות הנמלים נ' עיריית אשדוד
8. תי"א 1394/02 (חיפה) רשות הניקוז קישון נ' רשות הנמלים
9. תי"א 1012/02 (ב"ש) ביטון ימין נ' רשות הנמלים
10. תי"א 4963/02 (חיפה) רשות הנמלים נ' רשות ניקוז נחל קישון
11. תי"א 1604/03 (אילת) רשות הנמלים נ' דג סוף בע"מ
12. תי"א 1605/03 (אילת) רשות הנמלים נ' ערדג בע"מ
13. עת"מ 1191/03 (ת"א) דגש סחר חוץ נ' רשות הנמלים
14. תי"א 12577/03 (חיפה) רשות הנמלים נ' מפעלי ים בע"מ
15. תי"א 1773/03 (אילת) ריף הדולפינים באילת נ' רשות הנמלים ואח'
16. תי"א 176530/03 (חיפה) רשות הנמלים נ' מועדון שייטים כרמל
17. הודעת צד ג' נגד רשות הנמלים בתיק תי"א 1182/04 (ת"א) PER ARSLEFF נ' אשטרום
18. תי"א 1576/04 (חיפה) בלשה ילון מהנדסים יועצים בע"מ נ' רשות הנמלים
19. עת"מ 275/03 (ב"ש) ריף הדולפינים נ' המדינה ואח'
20. עת"מ 5716//04 רשות הנמלים נ' ריף הדולפינים
21. עת"מ 2144/04 (ת"א) דגון בית ממגורות לישראל בע"מ נ' רשות הנמלים ואח'
22. עת"מ 232/04 (ב"ש) ב.ע. שחף בע"מ נ' משרד הפנים ורשות הנמלים
23. עת"מ 226/04 (ב"ש) ב.ע. שחף בע"מ נ' משרד הפנים ורשות הנמלים
24. ע"א 1305/04 (ת"א) אנוויטק בע"מ נ' רשות הנמלים
25. עת"מ 1053/04 (ת"א) דגון נ' רשות הנמלים ואח'
26. ע"א 2924/04 (חיפה) פלוטקה נ' רשות הנמלים
27. בש"א 22792/04 (ת"א) שחל נ' רשות הנמלים
28. עת"מ 356/04 (ב"ש) ריף כפר הדולפינים באילת נ' רשות הנמלים
29. תי"א 667/04 (חיפה) רשות הנמלים נ' מספנות ישראל ואח'
30. תביעה בבית המשפט השלום בחיפה של רשות הנמלים נ' גדות בענין קרקע מזוהמת
31. עילה של רשות הנמלים נ' סוכן האניה "קיי בילי ג'יק" בעניין נזק למיתקני כימיקלים דרום
32. עילה של רשות הנמלים נגד החברה הלאומית לאספקת פחם בע"מ ועילה שכנגד בנוגע להסכם בין הצדדים בדבר מסוע פחם בנמל אשדוד
33. בוררות בין רותם אמפרט בע"מ ובין רשות הנמלים בנוגע למחסן בדרום נמל אשדוד
34. עילה בנוגע לחיוב בהיטל השבחה בשל תכנית נמל היובל מס' 189/02/11
35. עילה בנוגע לחיוב בהיטל השבחה בתכנית בשל תכנית כרמל א' - תמ"א 13ב/1/א
36. עילה בנוגע להסכם בין רשות הנמלים ובין חברת החשמל לישראל בע"מ בנוגע לרכישת מקרקעין מצפון לנמל אשדוד
37. עילה בנוגע לסכסוך כספי בין אינטרדקו בע"מ ובין רשות הנמלים בנוגע לעבודה שבוצעה בשנת 2000
38. עילה בנוגע לסכסוך כספי בין אשטרום-דרגדוס ובין רשות הנמלים בנוגע לעבודות ימיות להקמת רציף היובל בנמל אשדוד
39. עילה בנוגע לסכסוך כספי בין שפיר הולצמן ובין רשות הנמלים בנוגע לעבודות בנמל אשדוד
40. עילה בנוגע לסכסוך כספי בין ממגורות אשדוד ובין רשות הנמלים בנוגע לרכישת נכס ולהפעלת משמרת ג'
41. עילה בנוגע לסכסוך כספי בין ממגורות אשדוד ובין רשות הנמלים שנוגעת לטענות שעלו בתי"א 210/01 (חיפה) ממגורות אשדוד נ' רשות הנמלים
42. עילות בנוגע לסכסוך בין ב.ע. שחף בע"מ ובין רשות הנמלים בענין המימשה הזמני באילת
43. עילות בנוגע לסכסוך בין חוף הנמל אילת בע"מ ובין רשות הנמלים בענין חוף רחצה באילת
44. עילות בנוגע לסכסוך בין משרד הביטחון ובין רשות הנמלים בענין מבנים שנבנו על ידי משרד הביטחון בנמל אילת ובנמל אשדוד
45. עילות בנוגע לדרישת רשות הנמלים מדגי איכות בע"מ לפינוי כלובי דגים בנמל אשדוד
46. עילות בנוגע לסכסוך כספי בין ים תטיס ובין רשות הנמלים בדבר פיצוי בגין ירידת ערך מקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965
47. עילות בנוגע לסכסוך כספי בין SAGE ENGINEERINGובין רשות הנמלים בנוגע להתקשרות לעריכת מחקר גאוטכני בנמלי חיפה ואשדוד
48. עילות בנוגע לסכסוך כספי בין משרד הביטחון ובין רשות הנמלים בנוגע לנזק שנגרם לבסיס חיל הים בנמל אשדוד בגין בניית נמל היובל
חלק ב': חברת נמל חיפה
(סעיף 3)
1. תי"א 4501/00 (חיפה) רשות הנמלים נ' מרכז גניזה
2. תי"א 7869/00 (חיפה) מאירון שיפינג נ' רשות הנמלים
3. תי"א 14851/00 (חיפה) כרמל שירותי ספנות בין-לאומית נ' רשות הנמלים
4. תי"א 28329/01 (חיפה) MAERSK SEALAND נ' רשות הנמלים
5. תי"א 6697/02 (קריות) ירחמיאל ציון חדד נגד נמל חיפה ואח'
6. תי"א 8324/03 (חיפה) צים נ' רשות הנמלים
7. תי"א 2497/04 (חיפה) צים נ' רשות הנמלים
8. תי"א 10958/04 (חיפה) כספי נ' רשות הנמלים
9. ע"א 7205/04 מייק רונן נ' רשות הנמלים
10. א 4435/04 (הרצליה) צימרמן נ' מנו ורשות הנמלים
11. תביעה בבית המשפט השלום בחיפה בענין רשות הנמלים נ' סוכן האניה "בלו ספרינטר"
12. עילה הנובעת מסכסוך כספי בין סולל בונה ובין רשות הנמלים בגין עבודות לשיקום ולשיפוץ כביש בתוך נמל חיפה בשנים 1999 עד 2000
13. עילה הנובעת מסכסוך כספי בין סולל בונה ובין רשות הנמלים בגין עבודות להקמת מרכז שירותי תפעול בנמל חיפה בשנת 2000
14. ע"ב 4359/03 ובש"א 3190/03 (חיפה) אוגד פיטר נ' רשות הנמלים
15. ע"ב 2906/04 (חיפה) סאבא אמיל נ' רשות הנמלים
חלק ג': חברת נמל אשדוד
(סעיף 3)
1. תי"א 59448 (אשדוד) רשות הנמלים נ' ביטחון אזרחי
2. תי"א 7210/03 (ב"ש) עיזבון המנוח אהרון כהן נ' רשות הנמלים
3. ה"פ 8007/03 (ב"ש) י. בן-עמי עבודות עפר ופיתוח נ' רשות הנמלים
4. עת"מ 264/03 (ב"ש) י. בן עמי ובניו עבודות עפר ופיתוח נ' רשות הנמלים
5. תי"א 13621/04 (ת"א) מור גבי נ' רשות הנמלים ואח'
6. תי"א 5636/04 (ב"ש) אהוד מאיר שאיבות בע"מ נ' רשות הנמלים
7. תיק הוצל"פ 8-98-16122-01 (ת"א) רשות הנמלים נ' דסקלו אפרים
8. תיק בלשכת הוצל"פ בתל אביב בענין רשות הנמלים נ' בן-סול
9. עילה הנובעת מסכסוך כספי בין מאיר בע"מ ובין רשות הנמלים בענין נזק שנגרם למטען בנמל אשדוד
10. עילה הנובעת מסכסוך כספי בין מפרק חברת בום ובין רשות הנמלים בענין ערבות בנקאית שחולטה על ידי רשות הנמלים
חלק ד': תביעות המשוייכות ליותר מתאגיד נמלי אחד
(סעיף 4)
טור א'
טור ב'
טור ג'
טור ד'

1.
הודעת צד ג' שהוגשה
כנגד רשות הנמלים בתי"א 1153/00 (חיפה)
בענין ספינה כרמלית נ' חיפה כימיקלים
בע"מ
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
מחצית
מחצית

2.
הודעת צד ג' שהוגשה כנגד רשות הנמלי בתי"א
980/01 (חיפה) צדוק
חבושי ואח' נ' חיפה כימיקלים
חברת הפיתוח והנכסים חברת נמל חיפה
מחצית
מחצית

3.
הודעת צד ג' שהוגשה נגד רשות הנמלים בתי"א 12321/01 (חיפה)
מועדון חתירה חיפה נ' חיפה כימיקלים בע"מ
חברת הפיתוח והנכסים
חברת נמל חיפה
מחצית
מחצית

4.
הודעת צד ג' שהוגשה כנגד רשות הנמלים בתי"א 149/04 (חיפה)
מספנות ישראל נ' חיפה כימיקלים בע"מ
חברת הפיתוח והנכסים חברת נמל חיפה
מחצית
מחצית

5.
הודעת צד ג' שהוגשה כנגד רשות הנמלים בתי"א 768/04 (חיפה)
בענין לוי תולי
חברת הפיתוח והנכסים חברת נמל חיפה
מחצית
מחצית

6.
תביעות הנובעות מזיהום נחל הקישון
חברת הפיתוח והנכסים חברת נמל חיפה
מחצית
מחצית

7.
בג"צ 9831/04 עזאיזה נ' שרת התחבורה ורשות הנמלים
חברת נמל אילת
חברת נמל אשדוד
חברת נמל חיפה
יחד ולחוד
יחד ולחוד
יחד ולחוד

8.
תביעות הנובעות מקריסת משקולת במדלה מספר 5
של בית הממגורות
דגון בנמל חיפה
חברת נמל אשדוד
חברת נמל חיפה
30%
70%

9.
תביעה של רשות העתיקות לאי חיובה באגרות לרשות הנמלים
חברת נמל אילת
חברת נמל אשדוד
חברת נמל חיפה
כל תאגיד נמלי לגבי האגרות
שגבה מרשות
העתיקות או שדורש ממנה


_________________________________
1 ק"ת תשס"ה, 520.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ