אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002

צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשס"ג-2002 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 15 לחוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות עם שר המשפטים ושר התחבורה, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"דמי ביטוח" - סך כל התשלומים הנגבים ממבוטח בענף ביטוח רכב מנועי, למעט השתתפות המבטח במימון הקרן לפי צו זה, דמי בולים לפי חוק מס הבולים על מסמכים, התשכ"א-1961, והתוספת למימון פעולות למניעת תאונות דרכים לפי סעיף 17ב לחוק;
"דמי ביטוח נטו" - דמי ביטוח למעט סכום לכיסוי הוצאות המינהל של המבטח, עמלת סוכנים ורווח;
"הרשות" - כמשמעותה בפקודת הביטוח;
"מאגר מידע", "מפעיל" - כהגדרתם בתקנות מאגר המידע;
"עלות סיכון טהור" - כהגדרתה בתקנות מאגר המידע וכפי שנקבעה בדוח שהפיץ מפעיל מאגר המידע לפי תקנה 5(3) לתקנות האמורות;
"פקודת הביטוח" - פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש"ל-1970;
"ריבית", "ריבית פיגורים" - ריבית חשב כללי וריבית פיגורים, כפי שמפרסם החשב הכללי מזמן לזמן;
"תקנות מאגר המידע" - תקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגר מידע), התשס"א-2001.
2. השתתפות חברת ביטוח (תיקון: תשס"ג2)
כל עוד חייב אבנר כהגדרתו בחוק ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר), התשנ"ז-1997, להעביר לקרן את הסכום הקבוע בתקנה 1 לתקנות ביטוח רכב מנועי (ביטוח בתנאי תחרות מבוקרת, הסדרים לתקופת מעבר והוראות לענין אבנר) (העברת סכומים מאבנר לקרנית), התשס"ג-2003, תעביר חברת ביטוח לקרן עד ה10- בכל חודש אחוז אחד מדמי הביטוח נטו שגבתה בחודש הקודם, בעד פוליסות שהוציאה לפי פקודת הביטוח.
3. השתתפות גופים פטורים
(א) גוף הפטור מחובת ביטוח לפי סעיפים 4 עד 6 לפקודת הביטוח, יעביר לקרן, עד 15 בינואר של כל שנה, החל בחודש ינואר 2003, סכום השווה ל-3.34 אחוזים מדמי ביטוח נטו שהיה משלם לאותה שנה אילו לא היה פטור מחובת ביטוח כאמור בעד פוליסות לפי פקודת הביטוח על רכב שהוא מפעיל בדרכים ושאין על השימוש בו פוליסה לפי פקודת הביטוח; לענין זה, "רכב" - למעט טנק, זחל"ם, תותח נד, רכב אמפיבי, רכב קרבי אחר, רכבת או רכבל.
(ב) חישוב התשלום כאמור בסעיף קטן (א) ייערך בהתאם לעלות הסיכון הטהור ועל פי מספר כלי הרכב שהפעיל הגוף ב-15 בדצמבר שקדם ליום התשלום; חלו במשך שנה כלשהי שינויים במספר כלי הרכב שמפעיל הגוף, ייעשו ההתאמות המתחייבות בסכום השתתפות של הגוף בקרן ב-15 בינואר של כל שנה, בעד השנה שקדמה לה.
(ג) גוף פטור יעביר לקרן במועד התשלום לפי סעיף קטן (א), על גבי מדיה מגנטית ובמתכונת שתורה הקרן, את סוג כלי הרכב ומספרי הרישוי שלהם, חישוב סכום ההשתתפות לפי סעיף זה וכן כל פרט אחר שתורה הרשות והנדרש לצורך מילוי תפקידה של הקרן לפי החוק; הרשות רשאית לפטור גוף כאמור מהחובה להעביר פרטים אלה לקרן.
4. דיווחים
(א) חברת ביטוח תדווח לקרן עד ה20- בכל חודש, על גבי מדיה מגנטית ובמתכונת שתורה הקרן, לגבי פוליסות ביטוח שהוציאה לפי פקודת הביטוח ושדמי הביטוח שולמו בשלהם בחודש הקודם, וכן דיווח כאמור לגבי פוליסות ששונו או שבוטלו, בשינויים המחויבים לפי הענין, פרטים אלה: מספר הרישוי של הרכב, מספר הפוליסה, הסכום הכולל ששילם המבוטח, סכום דמי הביטוח נטו, מועד התשלום, תקופת הביטוח וסכום ההפרשה לקרן ומועד תשלומה וכן כל פרט אחר שתדרוש הרשות והנדרש לצורך מילוי תפקידה של הקרן לפי החוק.
(ב) עד סוף חודש מרס של כל שנה, ימציאו כל חברת ביטוח וכל גוף פטור כמשמעותו בסעיף 3, אישור של רואה חשבון על העברת מלוא ההשתתפות במימון הקרן לפי הוראות צו זה, בשל השנה שקדמה לה.
(ג) הקרן רשאית לדרוש, באישור הרשות, מכל מבטח או גוף פטור להעמיד לרשותה ולביקורתה, בתוך זמן סביר, כל מידע הדרוש לדעתה לצורך בדיקת נאותות ההשתתפות במימון הקרן לפי צו זה.
5. ריבית בשל תשלומים שוטפים
על כל סכום שיועבר מדי חודש לקרן לפי סעיף 2, ישלם המבטח לקרן ריבית בעד תקופה של 25 ימים.
6. ריבית בשל איחור בתשלום ובשל תשלום ביתר
(א) מי שחייב להעביר לקרן סכום לפי צו זה ולא העבירו, כולו או מקצתו, במועד שהיה עליו להעבירו, ישלם ריבית על סכום של עד 5% מהסכום לפי סעיף 2 שמשולם באיחור, וריבית פיגורים על הסכום שמעל ל-5% מסכום לפי סעיף 2 שמשולם באיחור; הריבית וריבית הפיגורים יחושבו מן היום שנקבע להעברת הסכום לפי צו זה ועד ליום העברתו בפועל.
(ב) מי שהעביר לקרן סכום העולה על הסכום שאותו הוא חייב להעביר לה לפי סעיף 2 (להלן - תשלום היתר), זכאי להשבת תשלום היתר בתוספת ריבית על תשלום המהווה עד 5% מהסכום לפי סעיף 2, ו-80% מהריבית על תשלום היתר שמעל ל-5% מהסכום לפי סעיף 2 (להלן - ריבית מופחתת); הריבית והריבית המופחתת יחושבו מיום העברתו בפועל של תשלום היתר ועד למועד השבתו על ידי הקרן.
7. ביטול
צו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן), התשל"ז-1977 - בטל.
8. תחילה ותחולה
תחילתו של צו זה ביום כ"ז בטבת התשס"ג (1 בינואר 2003) (להלן - יום התחילה) והוא יחול על פוליסות שנכנסו לתוקף למן יום התחילה ואילך; על אף האמור, הקרן רשאית לדחות את מועד הדיווח לפי סעיף 4(א) לחברת ביטוח שתבקש זאת, ובלבד שמועד זה לא יהיה מאוחר מיום י"ח באדר א' התשס"ג (20 בפברואר 2003).
_________________________________
1 ק"ת תשס"ג, 342, 872.
2 סעיף 2 לצו פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (מימון הקרן) (תיקון), התשס"ג-2003 (ק"ת תשס"ג, 873) קובע:
"2. תחילה ותחולה
תחילתו של צו זה ביום ו' בחשון התשס"ד (1 בנובמבר 2003) והוא יחול על פוליסות שנכנסו לתוקף למן אותו יום ואילך."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ