אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962

צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962

צו המועצות המקומיות (שירות העובדים), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות 1941, והסעיפים 14(א) ו-2 (ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"רשות מקומית" - מועצה מקומית או מועצה אזורית;
"השר" - שר הפנים;
"נציגות עובדי הרשויות המקומיות" - הארגון המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדי הרשויות המקומיות.
2. ראש מינהל השירות
השר ימנה ראש מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות (להלן - ראש מינהל השירות) והודעה על המינוי תפורסם ברשומות.
3. ועדת מינהל השירות
השר ימנה ועדה של תשעה לוועדת מינהל שירות העובדים ברשויות המקומיות (להלן - הוועדה), בהם ראש מינהל השירות וחמישה נציגי רשויות מקומיות, וימנה אחד מהם להיות יושב-ראש הוועדה; הודעה על מינוי הוועדה והרכבה תפורסם ברשומות.
4. חילופי גברי (תיקון: תשכ"ה)
ביום י"א באייר תשכ"ו (1 במאי 1966) ובכל שנתיים שלאחריו יפרשו שניים מחברי הוועדה שהם נציגי הרשויות המקומיות, לפי הסדר שיקבע השר, והוא ימנה אותם מחדש או ימנה במקומם נציגים אחרים.
5. מנין חוקי
החלטות הוועדה יתקבלו ברוב דעות, ובלבד שנכחו בישיבה לפחות חמישה חברים, ובהם ראש מינהל השירות.
6. סדרי עבודת הוועדה
הוועדה תקבע בעצמה את סדרי עבודתה ודיוניה, במידה שלא נקבעו בצו זה.
7. החלטות הוועדה
החלטות הוועדה יובאו לפני השר והוא רשאי, תוך 60 יום מיום שהובאו לפניו, לשנותן או לבטלן; ואולם כל עוד לא שונו או בוטלו על-ידי השר או על-ידי הוועדה יבצע אותן ראש מינהל השירות.
8. תקן
ראש רשות מקומית או מי שהוסמך לכך על-ידיו יציע לראש מינהל השירות, בדרכים שיורה עליהם ראש מינהל השירות, רשימת מישרות בשירות הרשות המקומית, והדרגות הצמודות להן, לכל יחידה מיחידות-הרשות המקומיות (להלן - תקן).
9. אישור תקן
תקן טעון אישור ראש מינהל השירות ואם לא אישר, יובא התקן לפני הוועדה, והיא תשמע את ראש הרשות המקומית או נציגו, ואת נציגות עובדי הרשויות המקומיות; החליטה הוועדה שלא לאשר את התקן כפי שהוצע, תודיע על כך לראש הרשות המקומית והוא יהיה רשאי לערער על ההחלטה לפני השר, תוך 14 יום מיום קבלת ההודעה.
10. מינוי למשרה
לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא למישרה פנויה בתקן.
11. דרך המינוי
מינוי עובד רשות מקומית יהיה בכתב חתום ביד ראש הרשות המקומית וגזברה.
12. כתב המינוי
כתב המינוי לפי סעיף 11 ישמש ראיה שעובד הרשות המקומית נתמנה במועד ובדרגה שפורטו בו.
13. מכרז
לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא לאחר שראש הרשות המקומית או מי שהוסמך לכך על ידיו הכריז על המישרה בפומבי, בין שנתפנתה המישרה ובין שהיא עשויה להתפנות.
14. פטור ממכרז
השר רשאי, על פי הצעת הוועדה ובהודעה ברשומות, לקבוע מישרות וסוגים של מישרות שעליהם לא תחול, בתנאים שיקבע, חובת המכרז האמורה בסעיף 13.
15. לשכות עבודה
לא תחול חובת מכרז לפי סעיף 13 על מישרות שלהן מתקבל אדם באמצעות לשכות-עבודה לפי חוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959.
16. (בוטל) (תיקון: תשל"ז)
17. בחינות
מועמד למישרה שהוכרז עליה כאמור בסעיף 13 חייב לעמוד בבחינות ובמבחנים להוכחת כשירותו וסגולותיו; נמצאו בבחינה כשירים למישרה, יתמנה לה הכשיר שבהם.
18. היקף הבחינות
הועדה תקבע את היקף הבחינות והמבחנים האמורים בסעיף 17, לכל המישרות לסוגיהן, ובמידה שלא קבעה, רשאית הועדה לאצול מסמכותה זו לראש מינהל השירות.
19. ניהול בחינות
ראש מינהל השירות או מי שהוסמך על ידיו יהיה יושב-ראש הבוחנים בכל בחינה לפי סעיף 17, והוא ימנה את יתר הבוחנים מתוך רשימה שאושרה מראש על ידי הועדה, ובלבד שיהיה ביניהם לפחות נציג אחד של הרשות המקומית הנוגעת בדבר.
20. תעודות השכלה או הכשרה
הועדה רשאית לקבוע לענין השכלה או הכשרה פלונית, כי בעלי תעודות ממוסדות שהועדה הכירה בהם לענין זה פטורים מבחינות או ממקצתן.
21. בחינות ללא מכרז
הועדה רשאית לקבוע, בדרך כלל או למקרה מסויים, בחינה ומבחן גם למועמד למישרה הפטורה מחובת מכרז לפי הסעיפים 14 ו-15.
22. כושר רפואי
לא יתמנה אדם עובד רשות מקומית אלא לאחר שרופא, או ועדה של רופאים, שמונו לכך על ידי הרשות המקומית, בהתאם לכללים שנקבעו על ידי הועדה, קבעו שהוא כשר מבחינה רפואית לשרת במישרה הנדונה. המועמד למישרה כאמור חייב למסור לרופא או לועדה, לפי דרישתם, כל ידיעה או תעודה בדבר מצב בריאותו בעבר או בהווה.
23. שמירת זכויות נכים
שום דבר האמור בסעיף 22 אינו בא לגרוע מזכויות נכים להעסקה על פי כל דין.
24. כללי בדיקות
הועדה רשאית לקבוע כללים לבדיקות ולמבחנים רפואיים לענין צו זה.
25. קירבה משפחתית
הועדה תקבע סייגים למינויו של אדם למישרה ביחידה מינהלית שברשות מקומית, כשקיימים יחסי קירבה משפחתית קרובה בינו לבין עובד באותה יחידה, והוא הדין לגבי מינויו של עובד למישרה ברשות מקומית, כשקיימים יחסי קירבה כאמור בינו לבין עובד באותה רשות מקומית והמינוי עשוי להביא ליחסי-כפיפות ביניהם, או כשקיימים יחסי-קירבה כאמור בינו לבין חבר המועצה של אותה רשות מקומית; את מידת הקירבה המשפחתית תקבע הועדה בכללים.
26. עובד שנתקבל בניגוד לצו
נתקבל אדם לשירות הרשות המקומית בניגוד לצו זה או שלא על פיו, חייב מי שקיבלו לעבודה או מי שהורה לשלם לו משכורת, להחזיר לקופת הרשות המקומית כל סכום ששולם.
27. קבלת משרה שלא כחוק
המשיג או המנסה להשיג מישרה בשירות רשות מקומית, לעצמו או לאחר, במסירת ידיעה כוזבת או בהעלמת עובדה, הנוגעות לענין, או בשימוש באיומים או בכוח או באמצעים פסולים אחרים, דינו - מאסר ששה חדשים.
28. חוזה מיוחד
על אף האמור בצו זה רשאית רשות מקומית לעשות חוזה מיוחד עם אדם שיועסק ברשות המקומית במקרים ולפי תנאים שיקבע השר על פי המלצת הועדה; הוראות צו זה לא יחולו על אדם המועסק לפי חוזה מיוחד אלא במידה שנקבע כך בחוזה.
29. מועמד בעל עבר פלילי
על אף האמור בצו זה רשאית רשות מקומית שלא למנות אדם עובד הרשות המקומית אם עבר עבירה על הוראות צו זה כדי להשיג את המינוי, או שהוא בעל עבר פלילי; ואם מינתה אדם כאמור, רשאית היא לבטל את המינוי וחייבת היא לעשות כן אם הורה השר.

30. חובת התייעצות
על אף האמור בצו זה ובהוראות וכללים על פיו יהיו הועדה, ראש מינהל השירות וראש רשות מקומית, חייבים בהתייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם נציגות עובדי הרשויות המקומיות בכל ענין לפי צו זה אשר בו היו חייבים או נוהגים להיוועץ עמם לפני פרסום צו זה ברשומות (להלן - יום הפרסום).
31. אישור מינויים קיימים
העובד בשירות רשות מקומית ביום הפרסום ויש בידו כתב-מינוי מטעם רשות מקומית שניתן לפני אותו יום, רואים אותו כאילו נתמנה לפי צו זה; מי שהיה עובד קבוע בשירות רשות מקומית ביום הפרסום ואין בידו כתב-מינוי כאמור, יתן לו ראש הרשות המקומית כתב-מינוי ומשנתן רואים את העובד כאילו נתמנה לפי צו זה.
32. צווי המועצות המקומיות
צו זה הוא חלק מכל אחד מהצווים הבאים:
(1) צו המועצות המקומיות (א), תשי"א-1950;
(2) צו המועצות המקומיות (ב), תשי"ג-1953;
(3) צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח-1958.
33. ביטול
צו המועצות המקומיות (קבלת עובדים), תשכ"א-1960 - בטל.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 2562; תשכ"ה, 1524; תשל"ז, 1346.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ