אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> צו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הטקסטיל וההלבשה), התשנ"ב-1992

צו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הטקסטיל וההלבשה), התשנ"ב-1992

צו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הטקסטיל וההלבשה), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 33, 35, 36 ו-37 לחוק היטלי סחר, התשנ"א-1991 (להלן - החוק), ועל פי בקשת ארגון היצרנים שחבריו מעסיקים את המספר הגדול של עובדים בענפי הטקסטיל וההלבשה, אני מצווה לאמור:
1. הגדרות
בצו זה -
"הממונה" - המנהל הכללי של משרד התעשיה והמסחר או מי שהוא הסמיכו, בכתב, לענין צו זה;
"טובין" - מוצרי טקסטיל מכל מין וסוג שהוא, המיוצרים מחמרים סינתטיים, מן הצמח, או מן החי או מתערובת שלהם, או בכל דרך אחרת, לרבות סיבים, חוטים, חבלים, בדים, חמרי גלם, מוצרים בהליכי ייצור שונים או מוצרים מוגמרים, הכל, בין אם הם מיוצרים מטקסטיל או משילוב או תערובת של טקסטיל עם חמרים אחרים;
"ייצור טובין" - לרבות חלק מתהליך הייצור וכן כל פעולת השבחה;
"עוסק" - עוסק מורשה כמשמעותו בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן - חוק מע"מ), שעסקו או חלק מעסקו באלה או באחד מהם:
(1) ייצור טובין בין בעצמו ובין על ידי אחרים;
(2) ייצור טובין עבור עוסק אחר.
"מחזור" - סך כל העסקאות שעל העוסק לדווח עליהן לגבי תקופת דו"ח בדו"ח תקופתי כמשמעותו בסעיף 67 לחוק מע"מ;
"תקופת דו"ח" - כמשמעותו בסעיף 34 לחוק.
2. הקמת הקרן
מוקמת בזאת קרן לקידום המחקר, השיווק וההכשרה המקצועית ולשיפור תהליכי הייצור או איכות המוצר בענפי הטקסטיל וההלבשה.
3. קביעת היטל
(א) עוסק ישלם לקרן על ייצור טובין היטל מחקר בשיעור של 0.05% מן המחזור.
(ב) עוסק המייצר בנוסף לטובין מצרכים אחרים, ישלם היטל מחקר בשיעור היחס שבין מחזורו הכללי ובין מחזור הטובין.
4. המצאת דין וחשבון
דין וחשבון לתקופת דו"ח ימציא עוסק לממונה תוך 15 ימים לאחר תקופת הדו"ח.
5. דרך תשלום ההיטל
היטל מחקר לגבי תקופת דו"ח מסויימת, ישולם בעת הגשת הדין וחשבון התקופתי, כאמור בסעיף 35 לחוק, באמצעות שובר תשלום באחד הבנקים המפורטים על השובר או ישירות במשרדי הממונה.
6. פטור
היטל המחקר אינו חל על עוסק שמחזורו השנתי הוא פחות מ-200,000 שקלים חדשים.
7. הוצאות כספיות של הקרן
כל הוצאה כספית של הקרן טעונה חתימה בכתב של חשב משרד התעשיה והמסחר או מי שהסמיכו לענין זה, מבין נציגי משרד התעשיה והמסחר בהנהלת הקרן.
8. רואה חשבון
הנהלת הקרן תמנה רואה חשבון אשר יבדוק באורח סדיר את פעולת הקרן ויגיש להנהלת הקרן, אחת לשנה, מאזן ודין וחשבון שנתיים.
9. שמירת דינים
צו זה בא להוסיף על כל דין אחר ולא לגרוע ממנו.
10. מניעת תשלום כפל
עוסק המשלם היטל מחקר לקרן אחרת, שהוקמה מכוח החוק, יהיה פטור מחובת ההיטל לפי צו זה.
11. ביטול
צו שעת חירום (היטל מחקר לקרן הטקסטיל וההלבשה), התשל"ח-1978 (להלן - הצו הקודם) - בטל.
12. תוקף2
תוקפו של צו זה עד יום ז' בטבת התשנ"ג (31 בדצמבר 1992).
13. הוראות מעבר
(א) עוסק שלא סילק את ההיטל שחב בו לפי הצו הקודם, חייב, על אף ביטולו, לסלק את החוב האמור תוך 14 ימים מיום דרישת הממונה.
(ב) כל הזכויות, הכספים, הנכסים, ההתחייבויות והחובות שהיו לקרן שהוקמה לפי הצו הקודם, יועברו לקרן המוקמת בצו זה.
_________________________________
1 קת"ם תשנ"ב, 1674; תשנ"ג, 1581.
2 סעיף 1 לצו היטלי סחר (היטלי מחקר בענפי הטקסטיל וההלבשה, ובענפי הפלסטיקה והגומי - קיום תוקף) (קת"ם תשנ"ג, 1581) קובע:
"1. על אף האמור בסעיף 12 בצו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הטקסטיל וההלבשה, התשנ"ב-1992, ובצו היטלי סחר (היטל מחקר בענפי הפלסטיקה והגומי), התשנ"ב-1992, סעיפים 1, 2, 7 ו-8 בצווים אלה עומדים בתוקף".
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ