אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

פקודת הזבלים החקלאיים, 1938

פקודת הזבלים החקלאיים, 1938 1
פקודה הקובעת הוראות להגנת זבלים חקלאיים בפני תערובת יסודות נכריים
1. השם הקצר
פקודה זו תיקרא "פקודת הזבלים החקלאיים, 1938".
2. פירוש
בפקודה זו יהיו למונחים הבאים הפירושים שבצדם:-
"הבודק" (אנליסט) פירושו הבודק הממשלתי או עוזרו המורשה, או כל אדם שהורשה ע"י שר החקלאות לשמש בודק לצרכי הפקודה הזאת.
"שק" פירושו שק או כלי-קיבול אחר שאפשר לחתום אותו, והמשמש להכלת כל זבל חקלאי.
"המנהל" פירושו מנהל מחלקת החקלאות, והוא כולל כל פקיד המשמש בתפקיד זה בדרך חוקית בהעדרו של המנהל.
"זבל חקלאי" פירושו כל חומר שהובא מחו"ל או שיוצר בארץ לשימוש כחומר לזיבול האדמה בין שעירבוהו בחומר אחר ובין שלא עירבוהו בחומר אחר.
"נוטל דוגמאות" פירושו כל פקיד-ממשלה שהורשה ע"י המנהל לשמש נוטל דוגמאות או מפקח עפ"י הפקודה הזאת.
"למכור" פירושו למכור בסיטונות או בקמעונות, ונוסף לפירושו הרגיל, כולל המונח את הפירושים דלקמן:-הצע, פרסם, הצג, או החזק למכירה, המר או החלף או הספק בעד כל תמורה בין במישרין ובין בעקיפין או (לצורך מכירה) הבא מחו"ל, העבר, שלוח, הובל, מסור או הכן.
3. מכירת זבל
(1) אסור לשום אדם למכור כל זבל חקלאי אלא כשהוא נתון בתוך שקים שרשומים עליהם בצורה ברורה ונוחה לקריאה אותם סימנים ששר החקלאות יקבעם בתקנות, והחתומים באותה החותמת ובאותה הצורה ששר החקלאות יקבעם בתקנות:
בתנאי שאם נמכר הזבל בסיטונות, יוכל המנהל במודעה שיפרסם בשמו ובתנאים שהוא יקבע באותה מודעה, להתיר את המכירה, ואפילו לא היה הזבל נתון בשקים ולא היה חתום ומסומן כאמור לעיל.
(2) אסור לשום אדם למכור כל זבל שמהותו, איכותו, והרכבו אינם כאמור בחשבון וכמסומן בשקים כפי שנקבע בתקנות שהותקנו עפ"י פקודה זו, ואסור לשום אדם למכור כל מין זבל שלא נרשם אצל המנהל בצורה שתיקבע בתקנות.
(3) סעיף זה לא יחול על מכירת זבל אשר נקבעו עליו הוראות מיוחדות בתקנות, שהותקנו עפ"י סעיף 9(יא) מפקודה זו.
4. נטילת דוגמאות
(1) הבודק או נוטל הדוגמאות רשאי ליטול דוגמא מכל זבל לצרכי בדיקה. הבודק או נוטל הדוגמאות רשאי לחתום בחותמת או לסגור בצורה אחרת את שק הזבל שהדוגמא ניטלה הימנו, כולו או מקצתו, עד לגמר בדיקתה של הדוגמא, ובעל הזבל או המחזיק בו יחזיק את הזבל כשהוא חתום או סגור כך ע"י הבודק או נוטל הדוגמאות ולא ישלח ידו בזבל או בכל חותמת אשר עליו: בתנאי שהבדיקה תתם תוך שלושים יום מיום נטילת הדוגמא; ואם לא תמה הבדיקה תוך שלושים יום כאמור לעיל, הרשות בידי בעל הזבל או המחזיק בו למכור את הזבל שהדוגמא ניטלה הימנו.
(2) נוטל דוגמאות המגלה כל ידיעות שקיבלן אגב השימוש בסמכויותיו עפ"י פקודה זו או בקשר עם כך, חוץ מבדרכים הללו:
(א) בבית-משפט או בכל מקום אחר שהחוק מחייבו לגלות, או
(ב) לבני-אדם המשמשים בהוצאה לפועל של פקודה זו, במידה שיש צורך באותן ידיעות לשם הוצאה לפועל של הפקודה, יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס עד חמישים לירות.
5. עונשו של השולח יד בשקים או בזבל שבתוכם
כל השולח יד בכל שק המכיל זבל או בכל סימן שטבעוהו על שק, או בכל חותמת שעל שק או המערב או משנה באופן מן האופנים כל זבל בשק, יאשם בעבירה ויהא צפוי למאסר עד ששה חדשים או לקנס עד מאה לירות או לשני הענשים הללו, וכל שק והזבל אשר בתוכו אשר בהם נעשתה העבירה יהיו צפויים להחרמה, או שמותר להחזירם לצורתם הקודמת ולמכרם בצורה שתיקבע בתקנות.
6. הקונה רשאי לקבל תעודה מן הבודק
הזכות לכל קונה זבל, בשלמו את המס הקבוע, לדרוש שהזבל ייבדק ע"י הבודק ולקבל ממנו תעודה על תוצאת בדיקתו, בנוסח המובא בתוספת לפקודה זו או בנוסח אחר באותו תוכן.
7. תעודה תהיה עדות לכאורה על העובדות המובאות בה
בשעת בירור אשמה של עבירה עפ"י פקודה זו או עפ"י כל תקנות שהותקנו על פיה, הרי הראית תעודת הבודק תהא הוכחה מספקת על העובדות המובאות בה, חוץ אם דרש הנאשם להזמין את הבודק כעד, ובמקרה זה מוסרים לבודק מודעה שבעה ימים מראש.
8. עונש על הפרה
כל המפר או אינו מקיים את הוראות הפקודה הזאת או כל תקנות על פיה שלא נקבע עונש בעד הפרתן או אי-מילויין, או השם מכשולים על דרכו של כל פקיד המוציא לפועל פקודה זו או כל תקנות שהותקנו על פיה, יאשם בעבירה ויהא צפוי לקנס עד מאה לירות, וכל שק או זבל אשר בהם נעשתה העבירה, יהיו צפויים להחרמה או מותר להחזירם לצורתם הקודמת ולמכרם בצורה שתיקבע עפ"י התקנות.
9. תקנות
שר החקלאות רשאי להתקין תקנות הקובעות:
(א) כיצד לרשום אצל המנהל שקים וזבלים, ובכלל זה הסימן שיש לטבוע בשקים והחותמות שיש להשתמש בהן;
(ב) אופן הצגתם של זבלים למכירה;
(ג) אופן נטילת דוגמאות;
(ד) שיטות הבדיקה שיש לנקוט בהן במקרים קבועים, ובאיזה נוסחאות יש לבטא את התוצאות;
(ה) החשבונות וההצהרות שמוכר זבל חייב להראות;
(ו) קבלת תעודות-בדיקה מארץ המקור וממעבדות מאושרות בין בבדיקת-השוואה ובין בלא בדיקת-השוואה, הכל לפי הצורך;
(ז) כיצד ואימתי יש ליתן זבלים בשקים ולהחזירם לצורתם הקודמת;
(ח) שיעורי השינויים של היסודות שהזבלים מורכבים מהם;
(ט) טיבם של השקים שבהם מותר למכור זבלים;
(י) המס שיש לשלם בעד כל דבר או ענין שנקבע עפ"י פקודה זו או כל תקנות שהותקנו על פיה;
(יא) הוראות מיוחדות בענין זבלים מסויימים;
(יב) ובדרך כלל, להוצאה לפועל של הוראות פקודה זו.
תוספת
טופס תעודה
ל
אני, החו"מ מעיד בזה כי ביום
קבלתי מ דוגמא המסומנת לפי הפתק אשר עליה
כ לצרכי בדיקה, ובדקתי אותה, והריני
מצהיר כי תוצאת בדיקתי היא כדלקמן: -
סבור אני כי הדוגמא הנ"ל היא דוגמא של
אמיתית
או
סבור אני כי הדוגמא הנ"ל מכילה יסודות נכרים בחלקים או במכסות האחוזים
דלקמן: -
הערות.
ולראיה באתי על החתום היום
______________________________
1 ע"ר 1938, תוס' 1, (ע) 69, (א) 83.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ