אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן

נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן

נוהל להגשת בקשות לתמיכה מתקציב המדינה במוסדות ציבור ולדיון בהן 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 (להלן - החוק) ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, אני קובע את הנוהל המפורט להלן:
1. הגדרות
בנוהל זה -
"מוסד ציבור" או "מוסד" - גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה;
"משרד" - כל משרד ממשרדי הממשלה, לרבות יחידת סמך של משרד כאמור;
"המבחנים" - המבחנים שנקבעו לפי סעיף 3א(ה) לחוק;
"ועדת תמיכות" - ועדה שהוקמה לפי סעיף 7.
"החשב הכללי" - החשב הכללי במשרד האוצר;
"הנוהל הקודם" - נוהל למתן תמיכות של משרדי הממשלה שפורסם בילקוט הפרסומים התשמ"ה, עמ' 1444. נספחי הנוהל הקודם ייראו כנספחי נוהל זה, בשינויים שיפורטו בנוהל זה ובשינוי הבא: בכל מקום בנספחים שבהם נאמר "גוף" יבוא במקומו "מוסד ציבור".
2. פרטי בקשה לתמיכה (תיקון: תשנ"ז, תש"ס, תשס"ד2)
2.1 מוסד ציבור המבקש לקבל תמיכה ממשרד יגיש למשרד בקשה בכתב על גבי טופס שייקבע לענין זה; החשב הכללי יהיה רשאי לקבוע טופס לדוגמה.
2.2 טופס הבקשה יכלול את הפרטים הבאים:
(א) שם המוסד;
(ב) צורת ההתאגדות (כגון עמותה או חברה);
(ג) מען המשרד הראשי של המוסד והמקומות שבהם הוא מקיים את פעולותיו;
(ד) השם והמען של חברי ההנהלה של המוסד;
(ה) השם והמען של הגזבר ורואה החשבון של המוסד;
(ו) השם והמען של מורשי החתימה של המוסד;
(ז) חשבונות הבנק של המוסד, תוך ציון החשבון שאליו תועבר התמיכה.
2.3 לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
(א) תעודה של רישום בתאגיד או אישור מאת עורך הדין של המוסד הציבורי על המעמד המשפטי של המוסד;
(ב) מסמכי היסוד המעודכנים של המוסד (תקנון או תקנות וכיוצא באלה);
(ג) הדו"ח הכספי המבוקר של המוסד לשנה הקודמת. אם הבקשה מוגשת יותר מששה חדשים לאחר סיום שנת הספים של המוסד, יצורף גם דו"ח כספי תקופתי לא מבוקר של השנה החדשה; הדו"ח הכספי יכלול פרטים על נכסי המוסד, כולל השקעות, פקדונות, חשבונות בבנקים ויתרותיהם וכן יכלול את הדוח המפורט בפסקה (ג1);
(ג1) דוח המפרט את הוצאות ההנהלה והכלליות של המוסד; החשב הכללי יקבע את מתכונת הדוח, היקפו והפרטים הכלולים בו.
(ד) תקציב מאושר או הצעת תקציב של המוסד (כולל פירוט מלא של ההכנסות, השתתפות משרדי הממשלה, מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה) לשנת הכספים שבעדה מתבקשת התמיכה;
(ה) אישור מעמד המוסד במשרדי מס ערך מוסף;
(ו) אישור שנתי מרשויות מס הכנסה;
(ז) כאשר התמיכה המבוקשת מיועדת לרכישת מקרקעין או מבנה, או להקמת מבנה, יצורפו לבקשה, לפי הענין:
(1) נסח רישום או הוכחת בעלות, חכירה או זכות אחרת במקרקעין;
(2) פירוט שעבודים המוטלים על המקרקעין;
(3) היתר בניה;
(4) כאשר מדובר ברכישת מקרקעין או מבנה - הערכת שמאי מוסמך בנוגע לערך הרכישה; כאשר מדובר בהקמת מבנה - הערכת מהנדס את עלות הבניה.
(ח) היה מוסד הציבור עמותה, יצרף אישור מרשם העמותות על ניהול תקין; היה מוסד הציבור תאגיד שאינו למטרות רווח שאינו עמותה (למשל הקדש), יצרף אישור על ניהול תקין מן הרשם המתאים לפי דין; לענין זה, "אישור ניהול תקין" כפי שיקבע הרשם הצריך לענין.
(ט) הסכמה בלתי חוזרת של מוסד הציבור לכך שהבנק ימסור פרטים על חשבונות הבנק וכן על פעולות, תנועות ונתונים בחשבונות אלה, לנציגי המשרד או לנציגי החשב הכללי; ההסכמה תהיה למתן מידע המתייחס לתקופה המתחילה בשנה הראשונה שבה קיבל מוסד הציבור תמיכה מן המדינה. לשם כך יצרף מוסד הציבור מכתב הרשאה לבנקים שבהם מתנהלים חשבונותיו, המעיד על כך שמוסד הציבור -
(1) מרשה לנציג המשרד או לנציג החשב הכללי, אשר יציג אישור מאת המנהל הכללי של המשרד או מאת החשב הכללי, לדרוש ולקבל מן הבנק פרטים על חשבונות הבנק וכן על פעולות ותנועות בהם ונתונים לגביהם;
(2) פוטר, למען הסר ספק, את הבנק מכל חובה שבדין לענין סודיות כלפי משרדי הממשלה והחשב הכללי בקשר לחשבונותיו;
(3) ידוע לו שהסכמה לפי פסקה זו היא תנאי לאישור התמיכה ולקבלת התמיכה ולכן בלתי חוזרת, וכל הודעה סותרת שתינתן לאחר מכן לא תהיה תקפה לכל דבר ענין.
(י) אישור רואה חשבון כי מוסד הציבור פעל בהתאם להוראות פרק ט"ו לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003, לענין הפחתת משכורות, אם המוסד נקבע בידי שר האוצר בהודעה ברשומות, כמעביד לענין הפרק האמור.
2.4 הבקשה לתמיכה תהיה מפורטת ומנומקת ותציין, בין היתר, את המטרה שבעדה מתבקשת התמיכה והסכום המבוקש.
2.5 הבקשה לתמיכה תהיה חתומה בידי מורשי חתימה ובידי רואה חשבון של מוסד הציבור.
2.6 רואה החשבון יאשר בחתימתו את נכונות פרטי הבקשה והמסמכים המצורפים אליה, וכן כי הבקשה אושרה בידי הגורם המוסמך במוסד הציבור; כן יצהיר רואה החשבון כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות של מוסד הציבור אשר לא צויינו בבקשה.
3. בקשה לתמיכה בסכום נמוך
3.1 בבקשה לתמיכה בסכום עד 10,000 שקלים חדשים, יש לצרף לטופס הבקשה את המסמכים הנקובים בסעיף 2.3 פסקאות (א) ו-(ב) וכן דו"ח כספי שישקף בשלמות ובנאמנות את המצב הכספי של המוסד הציבורי.
3.2 הסכום הנקוב בסעיף 3.1 יעודכן מדי שנה בידי החשב הכללי בהתחשב בהתייקרויות.
4. בקשה חוזרת לתמיכה (תיקון: תש"ס)
4.1 מוסד ציבור שקיבל תמיכה ממשרד והוא חוזר ומבקש תמיכה לשנת כספים נוספת, אינו חייב לצרף את התעודה על רישום התאגיד ואת מסמכי היסוד אך יודיע (בצירוף מסמכים, לפי הענין) על השינויים שחלו במסמכים האמורים מאז הוגשה הבקשה הקודמת.
4.2 בקשה חוזרת לתמיכה תציין גם את שיעור התמיכות שניתנו למוסד הציבור בשנת הכספים הקודמת מאת כל משרד, רשות מקומית או מוסד ציבור אחר.
הטופס האמור בסעיף 2 ישמש גם כטופס בקשה חוזרת לתמיכה.
5. פרטים ומסמכים נוספים
ועדת תמיכות רשאית לדרוש מכל מוסד ציבור המבקש תמיכה פרטים או מסמכים נוספים, כפי שייראה לה לצורך הדיון בבקשה.
6. המועד להגשת בקשה לתמיכה (תיקון: תשנ"ד, תש"ס, תשס"א, תשס"ג)
6.1 משרד שבהצעת תקציבו לשנת 2001 לכנסת נכלל סכום לתמיכה במוסדות ציבור, יפרסם הודעה בשני עתונים לפחות מהם אחד לפחות הנמנה עם שלושת העיתונים הנפוצים ביותר בישראל, כאמור בסעיף 1א(ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, בדבר האפשרות לקבלת תמיכה בכפוף לאישור התקציב (להלן - ההודעה); בהודעה יודגש כי אין ודאות שייקבע תקציב לנושא התמיכה, ואם כן, מה יהיה שיעורו וכן יצויינו סוג המוסדות הזכאים לתמיכה, המקומות שבהם פורסמו המבחנים ושבהם ניתן לקבל העתק מהמבחנים וטפסי בקשה והמועד האחרון להגשת בקשות במודעה יודגש כי חוק התקציב לשנת 2001 טרם אושר וכי אין ודאות שיהיה תקציב לנושא התמיכה בשנת 2001, ואם כן, מה יהיה גובהו; עוד יודגש במודעה כי לאור זאת ייתכן שהגשת הבקשה לא תיענה במלואה או בחלקה ומוסד הציבור לא יישמע בכל טענה בשל כך. המודעה תפורסם גם בעיתון יומי או בעיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות, בעל תפוצה רחבה, היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, למעט ענינים שבאופן מובהק, לפי טיבם ומהותם, אינם מיועדים לציבור דובר הערבית.
6.2 ההודעה תפורסם סמוך ככל האפשר להגשת הצעת התקציב ולא יאוחר מיום 15 בנובמבר של השנה הקודמת לשנה, שבעדה מוצעת התמיכה; ההודעה תפורסם ככל האפשר ולא יאוחר מיום 10 בפברואר. החשב הכללי יהיה רשאי להאריך מועד זה מנימוקים שיירשמו.
6.3 בקשה שתוגש לאחר המועד הקבוע בהודעה תידחה ללא דיון, אלא אם כן לאחר 1 בינואר של השנה שבעדה מבוקשת התמיכה תידחה בלא דיון. קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות דיון בבקשה, ואין מניעה מבחינה תקציבית למתן התמיכה המבוקשת. רשאי החשב הכללי להאריך את המועד בשבועיים, מנימוקים שיירשמו.
6.4 ועדת התמיכות תוכל לדון בבקשות שהוגשו במשך שנת הכספים להגדלת תמיכה בשל התייקרויות או בשל תקציב שלא נוצל; הדיון בבקשה כזאת ייעשה בהתאם לעקרונות שקבע החשב הכללי לענין זה.
7. ועדת תמיכות (תיקון: תשנ"ד, תש"ס, תשס"א, תשס"ב)
7.1 בקשות לתמיכות ממשרד יידונו בועדה מיוחדת או בועדות מיוחדות לענין זה באותו משרד (להלן - ועדת תמיכות).
7.2 את ועדת התמיכות ימנה בכתב השר הממונה על סעיף התקציב; בועדה יהיו שלושה או חמישה חברים, מעובדי המשרד, ובהם חשב המשרד או נציגו וכן היועץ המשפטי של המשרד או נציגו.
7.3 ועדת התמיכות תחל בדיוניה לא יאוחר מיום 10 במרס של השנה שבעדה מבוקשת התמיכה ותחליט בבקשות לא יאוחר מיום 1 באפריל של אותה שנה. התקיימו נסיבות מיוחדות בלתי צפויות מראש או בנושאים אשר מעצם טיבם לא ניתן להחליט בבקשות במועד האמור, תדווח על כך ועדת התמיכות לחשב הכללי והיא רשאית להחליט על העברות כספים, כמתחייב מן האמור לא יאוחר מיום 31 באוגוסט של אותה שנה או מיום 30 בספטמבר של אותה שנה, אם אישר זאת החשב הכללי. לא תינתן תמיכה מאת משרד אלא לאחר שהבקשה לתמיכה נדונה בועדת התמיכות.
7.4 בקשה לתמיכה תועבר אל ועדת התמיכות על-ידי אותה יחידה במשרד האחראית לנושא שבשלו מתבקשת התמיכה, בצירוף המלצת היחידה. העברת הבקשה לתמיכה מן היחידה האחראית לועדת התמיכות, תיעשה לא יאוחר מיום 10 במרס של השנה שבעדה מבוקשת התמיכה, במתכונת שיקבע החשב הכללי.
7.5 החשב הכללי רשאי בנסיבות מיוחדות, מנימוקים שיירשמו ולפי תנאים שקבע, לאשר דחיה במועדים האמורים בסעיף 6, בסעיף זה, בשל נסיבות חדשות שנוצרו במהלך השנה.
8. ריכוז התמיכות (תיקון: תש"ס)
8.1 תמיכה במוסד ציבור מסויים תינתן דרך כלל מאת משרד אחד המופקד על תחום הפעילות העיקרי של אותו מוסד ציבור, או על תחום הפעילות שלגביו מתבקשת התמיכה.
8.2 אפשר שתמיכה במוסד ציבור מסויים תינתן מאת יותר ממשרד אחד, במקרים יוצאים מן הכלל, כאשר אותו מוסד ציבור פועל בהיקף ניכר בתחומים אחדים עליהם מופקדים משרדים אחדים, כגון חינוך ובריאות גם יחד.
8.3 בקשת תמיכה של מוסד ציבור תכלול פירוט של כל בקשות התמיכה הנוספות שהוגשו או יוגשו באותה שנת תקציב למשרדים אחרים, לרשויות מקומיות או לגופים ציבוריים אחרים וכן תכלול פירוט סיוע בכסף ממשרדים וממקורות ציבוריים אחרים; הבקשה תכלול גם פירוט סיוע בשווה כסף ככל שנקבעו הוראות לענין זה במבחנים.
8.4 יושבי ראש של ועדות התמיכות להן הוגשו, או אמורות להיות מוגשות, בקשות לתמיכה של אותו מוסד ציבור, יתאמו ביניהם את מתן התמיכה והיקפה, כדי למנוע כפילות בטיפול או תמיכת יתר; לצורך זה יקבל יושב ראש של ועדת תמיכות, לפני אישור תמיכה, מן המשרדים האחרים התומכים באותו מוסד ציבור, הודעה בדבר שיעור תמיכתם באותו מוסד ודו"ח הפיקוח על אותו מוסד לשנה הקודמת.
8.5 הוגשה בקשה לתמיכה במוסד ציבור או בפעילות שלא בתחום שעליו מופקד המשרד, תידחה הבקשה, והמוסד המבקש יוכל לשוב ולהפנותה למשרד אחר.
9. הנחיות לועדת תמיכות (תיקון: תשנ"ד, תש"ס, תשס"ד2, תשס"ה)
9.1 ועדת תמיכות תפעל לפי נוהל זה, ותביא בחשבון באופן מלא את התמיכה בכסף הניתנת למוסד הציבור מתקציב המדינה. כמו כן תביא בחשבון, בשיעור שייקבע במבחנים, את התמיכה בכסף הניתנת למוסד הציבור המבקש ממקורות ציבוריים אחרים. ועדת התמיכות תביא בחשבון את התמיכה בשווה כסף הניתנת למוסד הציבור מתקציב המדינה וממקורות ציבוריים אחרים ככל שנקבעו הוראות לענין זה במבחנים.
9.2 חשב המשרד או נציגו בועדת התמיכות יודיע לועדת התמיכות מהו הסכום שנקבע בסעיף התקציב לתמיכה בכל סוג של מוסדות ציבור, והחלטות הועדה לא יחרגו מן הסכום האמור (ראה סעיף 3א(א) עד (ג) לחוק).
9.3 הסכום שנקבע בסעיף התקציב יחולק בין מוסדות ציבור הנמנים עם אותו סוג לפי מבחנים שוויוניים (סעיף 3א(ד) לחוק). סך כל התמיכות שתאשר ועדת התמיכות מסעיף תקציב, לא יעלה על הסכום הקבוע באותו סעיף.
9.4 לא יוצא סכום שנקבע בחוק תקציב שנתי לצורך תמיכה במוסד ציבור אלא אם כן הוא מואגד ומקיים את הוראותיו של נוהל זה ובמידה המתיישבת עם המבחנים (סעיף 3א(ב) לחוק).
9.5 תמיכה שמטרתה השתתפות בהוצאות שוטפות של מוסד ציבור, תאושר רק לשנת כספים אחת.
9.6 תמיכה למטרה חד-פעמית (כגון הקמת מבנה) לא תאושר אלא אם כן תשוכנע ועדת התמיכות שקיימים או יושגו ממקורות אחרים האמצעים הכספיים למימוש המטרה כולה.
9.7 לא תאושר תמיכה למוסד ציבור ששיעור הוצאות ההנהלה והכלליות שלו מתוך מחזור הכנסותיו השנתי כמפורט בטור א' בטבלה שלהלן לגבי שנת הכספים האחרונה שלגביה היה על המוסד להגיש דוח כספי מבוקר, וכן בשנת הכספים שבשלה מוגשת הבקשה, בהתאם לתקציב המאושר או להצעת התקציב, עולה על השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כמפורט בטור ב' בטבלה:
טור ב'
טור א' שיעור מרבי של הוצאות
מחזור ההכנסות השנתי הנהלה וכלליות ממחזור
(במיליוני שקלים חדשים) ההכנסות השנתי
עד 10 22%
10 עד 25 18%
25 עד 50 13%
50 עד 100 11%
100 ומעלה 7%
9.8 (א) באגף החשב הכללי תוקם ועדה מיוחדת שחבריה יהיו החשב הכללי או נציגו - יושב ראש, נציג המשרד הנוגע בדבר ונציג היועץ המשפטי של משרד האוצר (בסעיף זה - הועדה).
(ב) הועדה תהא מוסמכת לאשר בנסיבות מיוחדות, חריגה מהשיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות שנקבעו בסעיפים 9.7 או 9.9, לפי הענין, ביחס למוסד ציבורי מסוים, על בסיס בקשה מנומקת שהגיש המשרד הנוגע בדבר.
(ג) הועדה תתן את החלטתה בבקשה האמורה בסעיף קטן (ב) בתוך 21 ימים מיום קבלת הבקשה, ויפורטו בה הנימוקים לכך; ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של משרד האוצר ויצוין בה שם המוסד ושיעור החריגה מן המפורט בטבלה כאמור בסעיף 9.7 או מן האמור בסעיף 9.9, לפי הענין.
(ד) הועדה תקבע את סדרי עבודתה.
9.9 על אף האמור בסעיף 9.7, בשנת 2004 ניתן לאשר תמיכה למוסד ששיעור הוצאות ההנהלה והכלליות (בסעיף זה - ההוצאות) שלו אינו עולה על השיעור המרבי הקבוע בסעיף האמור ביותר מ-75 אחוזים מההפרש שבין שיעור ההוצאות של אותו מוסד בשנת הכספים 2002, בהתאם לדוח כספי מבוקר לאותה שנה, לבין שיעור ההוצאות הקבוע בסעיף 9.7, או אם קיים דוח כספי מבוקר לשנת 2003 - ההפרש בין שיעור ההוצאות של אותו מוסד לשנת הכספים 2003 לבין שיעור ההוצאות הקבוע בסעיף האמור.
9.10 על אף האמור בסעיף 9.7, בשנת הכספים 2005, ניתן לאשר תמיכה למוסד ציבור ששיעור הוצאות הנהלה וכלליות שלו, בהתאם לתקציב המאושר לשנת 2005 או להצעת התקציב לשנה זו, אינו עולה על שיעור ההוצאות הקבוע בסעיף 9.7, ואם קיים דוח כספי מבוקר לשנת 2004 - שיעור הוצאות הנהלה וכלליות של המוסד בשנת 2004, בהתאם לדוח הכספי האמור, לא עולה על שיעור ההוצאות הקבוע בסעיף 9.9.
9.11 הגיש מוסד ציבור המבקש לקבל תמיכה בשנת הכספים 2006 דוח כספי מבוקר לשנת 2004, לא יעלה השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות לפי הדוח האמור על השיעור הקבוע בסעיף 9.9, ואם קיים דוח כספי מבוקר לשנת 2005 - לא יעלה שיעור הוצאות הנהלה וכלליות לפי הדוח האמור על השיעור הקבוע בסעיף 9.7.
10. החלטת ועדת תמיכות ואישורה (תיקון: תשנ"ד, תש"ס)
10.1 ועדת התמיכות תיתן את החלטתה בכתב, בצירוף הנמקה, ואם החליטה לתת תמיכה למוסד הציבור המבקש, תציין את מטרת התמיכה, היקף התמיכה ותנאי התמיכה.
10.2 ועדת התמיכות רשאית בנסיבות מיוחדות להחליט על תשלום מקדמה למוסד ציבור אשר קיבל תמיכה בשנת התקציב הקודמת, ובלבד שגובה
התשלום במסגרת המקדמה לא יעלה על עשרים אחוזים מסך כל התמיכה שקיבל המוסד בשנה הקודמת; ההחלטה טעונה אישורם של המנהל הכללי של המשרד ושל החשב הכללי.
10.3 אושר תשלום מקדמה מאת המשרד והודע על כך למוסד הציבור המבקש, יתחייב המוסד באמצעות מורשי החתימה שלו, לפני תשלום המקדמה, על גבי טופס שיקבע לצורך זה, כי יחזיר למשרד את המקדמה אם בסופו של דבר לא תאושר התמיכה, בתנאי הצמדה מקובלים, ולפי דרישת המשרד - גם בריבית מקובלת.
11. התחייבות מוסד הציבור הנתמך (תיקון: תשס"ד2)
אושרה תמיכה מאת המשרד והודע על כך למוסד הציבור המבקש, יתחייב המוסד, באמצעות מורשי החתימה שלו, לפני תשלום התמיכה, על גבי טופס שייקבע לצורך זה, כי -
(א) התמיכה תשמש אך ורק למטרה אשר לשמה ניתנה;
(ב) לא יעביר מכספי התמיכה למפלגה או לסיעה, לא יעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות ולא יכלול את שמה של מפלגה או סיעה במודעות או בפרסומים או באירועים שלו;
(ג) יעמוד בתנאים האחרים שקבע המשרד בקשר לתמיכה;
(ד) אם התמיכה מיועדת לאפשר רכישת מקרקעין או מבנה או הקמת מבנה למטרה מסויימת כי -
(1) המקרקעין או המבנה ישמשו לאותה מטרה וכי המטרה לא תשונה;
(2) תירשם בפנקס המקרקעין זיקת הנאה לטובת הציבור במקרקעין או במבנה בקשר לאותה מטרה;
(3) תירשם בפנקס המקרקעין הערת אזהרה לפיה לא תיעשה עסקה או התחייבות לעסקה במקרקעין או במבנה;
ועדת התמיכות רשאית לפטור בכתב את מוסד הציבור מרישום זיקת הנאה או אזהרה בפנקס המקרקעין, אם התמיכה אינה עולה על רבע ממחיר הרכישה או ההקמה; כמו כן רשאית ועדת התמיכות, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להתיר למוסד שינוי המטרה או שינוי או מחיקת הרישום בפנקס המקרקעין;
(ה) יפעל על פי מדיניות הממשלה בנוגע לשכר, ייעול וחסכון כפי שתיקבע מזמן לזמן ותודע למוסד על-ידי המשרד;
(ו) ימציא למשרד במשך שנת הכספים דיווחים כספיים ואחרים בקשר לשימוש בתמיכה במועדים ובמתכונת שיקבע המשרד;
(ז) ימציא למשרד דו"ח כספי שנתי מבוקר, על מצורפיו, תוך זמן סביר לאחר תום שנת הכספים;
(ח) יאפשר למבקרים ומפקחים מטעם הממשלה לבקר במשרדיו ובמיתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו;
(ט) יחזיר למשרד את יתרת התמיכה, שלא שימשה למטרה אשר לשמה ניתנה, או את מלוא התמיכה אם התברר כי לא היה זכאי מלכתחילה לתמיכה, בתנאי הצמדה מקובלים, ולפי דרישת המשרד - גם בריבית מקובלת;
(י) הוא מודע לכך שהמשרד רשאי להקטין, לעכב או להפסיק את מתן התמיכה אם לא קויימו כל התנאים או ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, או אם הופחת תקציבו עקב מדיניות כלכלית.
נספח ב' לנוהל הקודם, בשינוי המובא בתוספת, מהווה טופס כתב התחייבות לדוגמה. במקום כתב ההתחייבות ניתן לערוך הסכם, ובלבד שכל הפרטים המצויים בטופס ההתחייבות יהיו בהסכם.
(יא) לא יחרוג מן השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות מתוך מחזור ההכנסות שלו.
12. תשלום התמיכה (תיקון: תש"ס)
12.1 תמיכה שאושרה תשולם מאת המשרד במועדים שייקבעו בהתחשב בהנחיות החשב הכללי ואפשרויות המימון של המשרד, ובמידת האפשר, באופן שימנע מן המוסד הנתמך את הצורך להיזקק למימון ביניים.
12.2 תשלום התמיכה ייעשה בידי חשב המשרד בהתאם להוראות התכ"ם והנחיות החשב הכללי, כפי שיינתנו מזמן לזמן.
12.3 בקביעת מועדי התשלום וגובה הסכומים שישולמו בכל מועד יובאו בחשבון היקף הפעולות של מוסד הציבור, ושיעור התמיכה ביחס לתקציב הכולל של המוסד וכן יובאו בחשבון באופן מלא מתן תמיכה בכסף ובשווה כסף מאת משרדים אחרים לאותו מוסד ציבור.
12.4 התמיכה תועבר במישרין לחשבון בנק של מוסד הציבור.
13. פיקוח על השימוש בתמיכה (תיקון: תש"ס, תשס"ג, תשס"ד2)
13.1 המשרד יקיים פיקוח על מילוי התנאים למתן התמיכה ועל השימוש בתמיכה שנתן. החשב הכללי רשאי לקבוע כי במקביל או במקום זאת ייעשה הפיקוח מטעמו.
13.2 נעשה הפיקוח על ידי המשרד יטיל המנהל הכללי של המשרד על עובד או עובדים מעובדי המשרד את קיום הפיקוח כאמור (להלן - המפקח).
13.3 הפיקוח כאמור בסעיף 13.2 ייעשה על-ידי המפקח או נציגיו, ובידי משרד רואי חשבון לפי הנחיות החשב הכללי. ביקורת כספית תתבצע בידי משרדי רואי חשבון כאמור, כל שנה לגבי כל מוסדות הציבור מקבלי התמיכה; ביקורת תפעולית תתבצע לגבי כל מוסד ציבור אחת לשלוש שנים לפחות; לא נתקבלו אישורים על תקינות פעילות בהיקף הנדרש כאמור, יהיה רשאי שר האוצר להורות על אי ביצוע התשלומים מאותו סעיף תקציב עד להסדרת ביצוע הביקורת.
13.4 הפיקוח יתבסס על קבלת דיווחים תקופתיים ודו"חות ביצוע ממוסדות הציבור הנתמכים, ובמידת הצורך גם ביקורים במקום הפעולה של המוסדות הנתמכים.
13.5 הפיקוח יהיה מכוון לברר כי -
(א) התמיכה משמשת למטרה אשר לשמה ניתנה;
(ב) המוסד מקיים את התנאים שקבע המשרד בקשר לתמיכה;
(ג) לא חלו שינויים מהותיים בנוגע למוסד הנתמך שהיה בהם כדי להשפיע על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה;
(ד) המוסד מקיים את פעולותיו בהתאם לכללים או לתקנים שנקבעו לגופים מסוגו.
13.6 מוסד הציבור יגיש למפקח דו"חות תקופתיים, כפי שידרוש, אשר יכללו נתונים מעודכנים של יתרות-פקדונות במוסדות כספיים ועל ההוצאות וההכנסות בתקופת הדו"ח לעומת התקציב המאושר, תוך פירוט ההכנסות על מקורותיהן, וכן דו"חות ביצוע כפי שידרוש המפקח.
13.6א. בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף 13.6 כל מוסד יגיש למפקח עד יום 1 בספטמבר של השנה שבעדה ניתנת לו תמיכה, דוח כאמור בסעיף 2.3(ג1), לתקופה שבין 1 בינואר עד 30 ביוני של אותה שנה.
13.7 המפקח ידווח לועדת התמיכות.
13.8 נתמך מוסד ציבור בידי יותר ממשרד אחד, יתאמו ביניהם המפקחים של המשרדים התומכים, את סדרי הפיקוח על אותו מוסד ציבור, במגמה להגדיל את החסכון והיעילות.
14. שינוי, עיכוב או הפסקת התמיכה (תיקון: תש"ס, תשס"ד2, תשס"ה)
14.1 לא הוגשו הדו"חות התקופתיים - יעוכב או ייפסק תשלום התמיכה.
14.2 נתברר למשרד כי מוסד ציבור אינו עומד בתנאים שקבע המשרד בקשר לתמיכה, או חל שינוי אחר במוסד הציבור או בפעולותיו אשר היה בו כדי להשפיע על אישור התמיכה או על שיעור התמיכה, יוקטן, יעוכב או ייפסק תשלום התמיכה, לפי הענין.
14.3 נתברר למשרד כי היקף או קצב ההוצאות של מוסד ציבור נופל מן המתוכנן, או שהכנסותיו עלו על המצופה, רשאי המשרד להתאים את ההיקף והקצב של תשלום התמיכה לשינויים שחלו כאמור.
14.4 נתברר למשרד כי מוסד ציבור לא עמד בתנאים ובהתחייבויות שנקבעו בקשר לתמיכה, או לא היה זכאי מלכתחילה לתמיכה, יגבה המשרד ממוסד הציבור את הסכומים ששולמו לו ביתר, או את מלוא הסכומים ששולמו לו, לפי הענין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק, מן המועד שבו החלו להיות משולמים ביתר; לא היה בגביה כאמור כדי לכסות את מלוא החוב, יהיה רשאי החשב הכללי להורות על גביה באמצעות משרד ממשלתי אחר, שממנו מגיעים כספים למוסד הציבור, בשל תמיכה או התקשרות.
14.5 נוסף על האמור בסעיף 14.4, יפעל המשרד לענין מוסד ציבור שהפר את התנאים ואת ההתחייבויות בקשר למתן התמיכה, כולם או חלקם, כמפורט להלן:
(1) בתמיכה הניתנת לפי פעילות יחולו הוראות אלה:
(א) נמצא על פי ממצאי ביקורת כי מוסד ציבור מסר דיווח שנמצא כדיווח לא נכון, ולפיו ניתנו למוסד כספי תמיכה בשנת התקציב בעבור פעילות מסוימת, או שהמוסד עשה שימוש בלתי נאות בכספי תמיכה בשנת התקציב בעבור פעילות מסוימת, יינקטו כלפי מוסד הציבור כל הצעדים האלה ולפי הסדר המפורט להלן:
(1) ייגבו ממוסד הציבור הכספים שבהם נעשה שימוש בלתי נאות או הכספים שניתנו בשל דיווח לא נכון, לפי הענין, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין, כדלקמן:
(א) מימוש הכספים מתוך סכום הערבות שנתן לשם כך המוסד במסגרת הבקשה לתמיכה שהגיש, ככל שניתנה;
(ב) קיזוז הכספים מתוך כספי התמיכה הניתנים למוסד בשנה שבה התגלו הליקויים, ובמידת הצורך - מתוך כספי תמיכה עתידיים;
הגשת תביעה השבה נגד המוסד;
(2) לענין שימוש בלתי נאות או דיווח לא נכון בשיעור נמוך מ-25% מהכספים שניתנו למוסד הציבור כאמור - תופחת התמיכה במוסד הציבור בכפל סכום השימוש הבלתי נאות או הדיווח הלא נכון מתוך סכום התמיכה הניתן למוסד בשנה שבה התגלו הליקויים; במידת הצורך, יופחתו הסכומים האמורים גם מכספי תמיכה עתידיים;
(3) לענין שימוש בלתי נאות או דיווח לא נכון בשיעור של 25% או יותר מהכספים שניתנו למוסד הציבור -
(א) תופסק התמיכה במוסד הציבור בשנה שבה התגלו הליקויים על פי ממצאי הביקורת;
(ב) תישלל אפשרותו של המוסד לקבל תמיכה מן המדינה בשנתיים שלאחר מכן.
(ב) "דיווח לא נכון" - הנתונים שמסר המוסד ושעל פיהם ניתנו למוסד כספי תמיכה בעבור פעילות מסוימת, כולם או חלקם, התגלו כבלתי נכונים;
"שימוש בלתי נאות" - שימוש בכספי התמיכה שהוענקו, כולם או חלקם, שלא לפעילות שלשמה ניתנו הכספים.
(2) בתמיכה הניתנת לפי מספר משתתפים, יחולו הוראות אלה:
(א) נמצא, על פי ממצאי הביקורת, ששיעור החריגה בין דיווחי מוסד הציבור בדבר מספר המשתתפים בפעילות הנתמכת ובין ממצאי הביקורת עולה על 15%, תתבצע ביקורת שניה במוסד בתוך 45 ימים, על בסיס הנתונים ששימשו לצורך הביקורת הראשונה;
(ב) עלה שיעור החריגה בביקורת הראשונה על 25%, יופסק מיידית תשלום התמיכה למוסד עד לסיום הביקורת;
(ג) היעדרות אקראית שאינה רצופה של מי שדווח כמשתתף - עד 15% מכלל המשתתפים בשתי הביקורות - לא תיחשב חריגה מפעילות תקינה;
(ד) נמצא בכל אחת משתי הביקורות שנערכו במוסד שיעור היעדרות אקראי העולה על 15%, יופחת שיעור התמיכה למוסד, החל ממועד הביקורת השניה; שיעור ההפחתה האמורה יהיה לפי אחוז המשתתפים המהווה את ההפרש בין 85% ובין שיעור המשתתפים שנמצא בפועל, זאת עד אשר תיערך ביקורת נוספת במוסד, ואם ממצאיה יוכיחו אחרת; הביקורת הנוספת תיערך בין ארבעה חודשים לחמישה חודשים מהמועד שבו נערכה הביקורת השניה;
(ה) נמצא בשתי ביקורות שנערכו במוסד, כי מי שדווח כמשתתף אינו נוכח במוסד באותם מועדים או התברר באופן אחר כי אין לשלם למוסד תמיכה בעבור מי שדיווח כמשתתף, יופחת היקף התמיכה במוסד בכפל סכום התמיכה בעבור אותו משתתף בשנה שבה התגלו הממצאים כאמור, וכן יקוזז מהתמיכה הניתנת למוסד באופן שוטף סכום בשיעור התמיכה שניתנה בעבור אותו משתתף ב-12 החודשים האחרונים, אלא אם כן יוכיח המוסד כי היעדרות המשתתף או עילת אי התשלום לפי הענין, היתה בפועל ממועד אחר מהאמור לעיל; לא היה בהפחתה או בקיזוז כאמור כדי להביא להחזר כל הסכומים האמורים בפסקת משנה זו, תופחת היתרה מהתמיכה העתידית במוסד.
(ו) (בוטלה)
(ז) נמצא שיעור הנעדרים ברציפות בשתי הביקורות, כאמור לעיל, גבוה מ-25% ממספר התלמידים שדווחו, או נמצא ששיעור הנעדרים האקראיים גבוה מ-35% תישלל מן המוסד יתרת התמיכה, אם נותרה, בשנ*ה השוטפת וכן תישלל זכותו של המוסד לקבלת תמיכה בשנתיים שלאחר מכן;
(ח) ההפחתות האמורות בפסקאות משנה (ד) ו-(ה) ייעשו, לפי הענין, כדלקמן:
(1) מימוש הכספים מתוך סכום הערבות שנתן לשם כך המוסד במסגרת הבקשה לתמיכה שהגיש, ככל שניתנה;
(2) קיזוז הסכום מכספי תמיכה עתידית למוסד; ועדת התמיכות רשאית להחליט כי הקיזוז ייעשה בשיעורים ובלבד שיסתיים בשנת הלימודים או בשנת התקציב, שבה הוא מתבצע, לפי המוקדם;
(3) הגשת תביעת השבה נגד המוסד.
14.6 החלטה לשנות, לעכב או להפסיק תשלום תמיכה שאושרה בנסיבות האמורות, תתקבל בועדת התמיכות והיא תדווח עליה למנהל הכללי של המשרד ולחשב הכללי.
14.7 (א) באגף החשב הכללי שבמשרד האוצר תוקם ועדת ערר מרכזית אשר תוסמך לדון בעררים שיוגשו לה על ידי מוסדות ציבור על ממצאים שבעובדה, על בסיס אישורים רשמיים מטעם גורמים שאינם קשורים עם מוסד הציבור, ותצהירים שיוצגו לועדה.
(ב) חברי הועדה יהיו: החשב הכללי או נציגו - יושב ראש, חשב המשרד הרלבנטי, נציג היועץ המשפטי של משרד האוצר.
(ג) הועדה תקבע את סדרי עבודתה ותיתן את החלטתה בתוך 21 ימים.
15. ריכוז מידע על תמיכות (תיקון: תש"ס, תשס"ד)
15.1 המשרד ירכז לגבי כל מוסד ציבור הנתמך על ידו את כל המידע בקשר לתמיכה באותו מוסד ציבור.
15.2 המשרד ירכז, במידת האפשר, את המידע בקשר לגופים הנתמכים בתקציביהם של מוסדות ציבור שבהוצאותיהם משתתף המשרד באופן משמעותי.
15.3 החשב הכללי יכין דו"ח שנתי, במתכונת שיקבע ובו פירוט של כל מוסדות הציבור הנתמכים והתמיכות שנתנו המשרדים.
15.4 מנהל כללי של כל משרד ממשלתי יפרסם באתר המשרד באינטרנט פעמיים בשנה, ולא יאוחר מסוף חודש יוני וסוף חודש דצמבר של כל שנה את החלטות ועדת התמיכות של משרדו בציון שמות מוסדות הציבור וסכומי התמיכה שאושרו לכל מוסד, כשהם ממוינים לפי מבחני התמיכה השונים של המשרד.
15.5 ננקטה סנקציה של הפחתת תמיכה ממוסד ציבורי, יודיע חשב המשרד בכתב לכלל הגופים הנוספים התומכים באותו מוסד ציבור, כפי שדווח בבקשת התמיכה של מוסד ציבור, על פרטי הסנקציה שננקטה ועל הנסיבות שגרמו לה.
16. תחולה
תחולתו של נוהל זה היא כאמור בסעיף 3א(א) ו-(ד) עד (ט) לחוק.
תוספת
(סעיף 10)
לענין נוהל זה ייקרא נספח ב' לנוהל הקודם בשינוי הבא: סעיפים 2 עד 7 יסומנו 3 עד 8 כסדרם, ולפניהם יבוא:
"2. א. לא נעביר מכספי תמיכה סכומים למפלגה, או לסיעה, לרבות ל"הוצאות שוטפות של סיעה", או ל"הוצאות בחירות" של סיעה כמשמעותם וכהוראתם של מונחים אלה בחוק מימון מפלגות, התשל"ג-1973.
ב. לא נעשה שימוש בכספי תמיכה בקשר עם תעמולת בחירות, כמשמעותה בחוק הבחירות (דרכי תעמולה), התשי"ט-1959.
ג. לא נכלול שמה של מפלגה או סיעה - במישרין או בעקיפין - במודעות, באירועים ופעילויות או בפרסומים שאנחנו נפרסם".
______________________________
1 י"פ תשנ"ב, 2569; תשנ"ד, 4716; תשנ"ז, 1710; תש"ס, 3264; תשס"א, 402, 1628; תשס"ב, 761; תשס"ג, 1358; תשס"ד, 107, 298, 2030; תשס"ה, 330, 1140.
2 סעיף 7 לנוהל להגשת בקשות תמיכה במוסדות ציבור ולדיון בהן והוראת שעה (י"פ תשס"ד, 2030) קובע לגבי תיקון סעיפים 2.3(ג), הוספת סעיפים 9.7, 9.8 ו-9.9, תיקון סעיף 11, הוספת סעיף 13.6א ותיקון סעיף 14.4:
"7. תחילתו של תיקון זה ביום ז' בטבת התשס"ד (1 בינואר 2004), והוא יחול על בקשות לקבלת תמיכה שיוגשו בעד שנת הכספים 2004 ואילך."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ