אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009

כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 101 ו-103 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-12001 (להלן החוק), ולאחר שקוימו הוראות סעיף 107 לחוק, קובעת מועצת הרשות הממשלתית למים ולביוב כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"גודל אוכלוסיה" - גודל האוכלוסיה כפי שמופיע בפרסום האחרון, ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה, ברשימת היישובים אוכלוסייתם וסמליהם, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"דוח שנתי" - כמשמעותו בסעיף 54(א) לחוק;
"הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"ק" - כמשמעותה בסעיף ()ב);
"הון זר" - כמשמעותו בסעיף 4(א);
"המדרג החברתי-כלכלי" - הפרסום האחרון, ערב הקמת החברה, לאפיון רשויות מקומיות וסיווגן לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסיה, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;
"הרשות הממשלתית" - הרשות הממשלתית למים ולביוב;
"חלוקת המים" - שירותי המים למעט רכישת המים או הפקתם על ידי החברה;
"יום ההפעלה" - יום החלת תעריפים על חברה לפי כללים אלה לראשונה;
"יום התחילה" - יום תחילתם של כללים אלה;
"כללי מקורות" - כללי המים (תעריפי מים המסופקים מאת מקורות), התשמ"ז-1987;
"כללי הספקים המקומיים" - כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), התשנ"ד-1994;
"כללי התעריפים" - כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009;
"כמות מוכרת ליחידת דיור" - מכפלה של 5.2 מטרים מעוקבים של מים ראשונים לחודש, במספר הנפשות המוכר לאותה יחידת דיור, כמשמעותו בסעיף 23;
"כמות מי ביוב מוכרת" - כמות מים נכנסת, למעט מים שסופקו לגינון ציבורי;
"כמות מים נכנסת" - כמות המים השפירים שרכשה החברה, הפיקה או קיבלה מספק מים, כדין, לכל מטרות הצריכה, למעט למטרת חקלאות, בשנה האחרונה אשר לגביה היו קיימים ברשות הממשלתית נתונים כאמור, נכון למועד אישור מפקד הנכסים או למועד העדכון התלת שנתי, האחרון שנעשה לגבי אותה חברה;
"מד-מים" - כהגדרתו בתקנות מדידת מים (מדי מים), התשמ"ח-1988;
"מים לגינון ציבורי" -
עד שנת 2009 - מים שסופקו בפועל להשקיית גינון ציבורי;
משנת 2009 ואילך - מים שהוקצו ונצרכו כדין להשקיית גינון ציבורי לפי כללי המים (השימוש במים באזורי קיצוב), התשל"ו-1976; ובלבד שהותקן מד-מים המודד רק את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי והחברה בדקה כל שנים עשר חודשים לפחות ממועד התקנת מד-המים או ממועד הבדיקה האחרונה, לפי העניין, כי מד-המים מודד את המים המשמשים להשקיית הגינון הציבורי בלבד;
"מלווה" - תאגיד בנקאי ותאגיד עזר, למעט חברת שירותים משותפת, כמשמעותם בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981, קרן להשקעות משותפות בנאמנות כמשמעותה בחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994, או חברה לניהול קרן כאמור, קופת גמל או חברה מנהלת כהגדרתם בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, מבטח כמשמעותו בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 8(ב) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, יועץ השקעות כמשמעותו בסעיף 7(ג) לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995, חבר בורסה, חתם וקרן הון סיכון, כמשמעם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;
"מפקד נכסים" - מפקד נכסים שהוכן לפי דרישת הממונה לכל אחת מן הרשויות המקומיות החברות בחברה סמוך לפני יום הקמתה ושאושר בידי הממונה או מפקד נכסים כאמור האחרון שאישר הממונה לפני יום התחילה, לפי המאוחר;
"מפקד נכסים מעודכן" - מפקד הנכסים האחרון שעודכן לפי סעיף 30;
"מערכת טיפול בשפכים" - מיתקנים לטיפול בשפכים, מיתקנים לטיפול בבוצה ומיתקנים לסילוק שפכים מטוהרים;
"נכס ותיק" - נכס שהוא אחד מאלה:
(1) מבנה או מקרקעין של צרכן שאינו עיריה, מועצה מקומית או ועד מקומי, שבתחום החברה, ואשר החברה, העיריה, המועצה המקומית או הוועד המקומי, שבתחומם פועלת החברה, נתנו לו שירותי מים או שירותי ביוב ערב יום ההפעלה;
(2) מבנה או מקרקעין של צרכן שאינו עיריה, מועצה מקומית או ועד מקומי, שבתחום החברה, ששולמו בעדו היטלי מים והיטלי ביוב וטרם ניתנו לו שירותי מים או שירותי ביוב, ובלבד שלא יאוחר משנתיים מיום ההפעלה הוכח, להנחת דעתה של החברה, כי שולמו היטלים בשל הנכס כאמור;
(3) מבנה או מקרקעין של עיריה, מועצה מקומית או ועד מקומי, ובלבד שלא יאוחר משנתיים מיום ההפעלה הוצגו לחברה מסמכים המעידים כי שולמו לחברה מלוא ההיטלים הנדרשים בעד הנכס;
(4) מבנה אשר ישולמו בעדו לפני יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2011), היטל מים והיטל ביוב בהתאם לדין שהיה בתוקף בתחום אותה חברה לפני יום התחילה, למרות שטרם נוצרה החבות על פי אותו הדין;
(5) מקרקעין בלא מבנה, אשר ישולמו בעדו לפני יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2011), היטל מים והיטל ביוב בשיעור של %80 מהסכום שהיה צריך לשלם אם הנכס היה בנוי בהתאם לתכנית בניין העיר המאושרת לנכס נכון ליום התשלום אף על פי שטרם נוצרה החבות על פי הדין שהיה בתוקף בתחום אותה חברה;
"נכס פעיל" - נכס שהכיר בו הממונה במפקד הנכסים כנכס המשמש במערכת המים או במערכת הביוב, של החברה לצורך מתן שירותי המים והביוב, למעט זכויות מים, מדי-מים וציוד מעבדה;
"ספק" - כל המספק מים על פי רישיון הפקה, בין אם הפיקם בעצמו ובין אם קיבלם מספק אחר;
"עדכון תלת-שנתי" - עדכון מפקד נכסים כמשמעותו בסעיף 30;
"עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי ביוב למ"ק" ו"עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי מים למ"ק" - כמשמעותן בסעיף 8, לפי העניין;
"עלויות תפעול ומינהלה מוכרות לשירותי ביוב למ"ק" ו"עלויות תפעול ומינהלה מוכרות לשירותי מים למ"ק" - כמשמעותן בסעיף 10, לפי העניין;
"ערך כינון מופחת כולל" - הסכום הכולל של ערך כינון מופחת של מערכת מים ושל ערך כינון מופחת של מערכת ביוב;
"ערך כינון מופחת של מערכת ביוב" - סך כל ערכי הכינון המופחתים של הנכסים הפעילים המשמשים במערכת הביוב, למעט ערך כינון מופחת של מערכת טיפול בשפכים;
"ערך כינון מופחת של מערכת טיפול בשפכים" - סך כל ערכי הכינון המופחתים של הנכסים הפעילים המשמשים במערכת טיפול בשפכים;
"ערך כינון מופחת של מערכת מים" - סך כל ערכי הכינון המופחתים של נכסים פעילים המשמשים במערכת המים;
"ערך כינון מופחת של נכס פעיל" - ערך כינון מופחת של נכס פעיל, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים;
"ערך כינון מלא" של מערכת ביוב, של מערכת טיפול בשפכים או של מערכת מים - סך כל ערכי הכינון של הנכסים הפעילים המשמשים את מערכת הביוב, מערכת הטיפול בשפכים או מערכת המים, לפי העניין;
"ערך כינון מלא של נכס פעיל" - עלות נכס פעיל לפי עלות הקמתו, כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים;
"פחת גבייה" - ההפרש בין סך כל החיובים, בשקלים חדשים, שהוציאה החברה לצרכניה בעד שירותי מים וביוב, ובין סך כל הגבייה בפועל בגין אותם חיובים;
"פחת מים" - ההפרש בין כמות המים הנכנסת, לרבות למטרת חקלאות, לבין כמות המים שמספקת החברה לכלל צרכניה;
"פחת ערך כינון של מערכת ביוב למ"ק" ו"פחת ערך כינון של מערכת מים למ"ק" - כמשמעותם בסעיף 7(ב), לפי העניין;
"צריכת מים משותפת" - הפרש הקריא של מד-המים הראשי של הנכס, המותקן בגבול הנכס, ושל כלל הקריאים של מדי-המים של כל יחידות הדיור או צרכני המים בנכס, הכל לפי העניין, לרבות מים לחימום, מים חמים, מים לגינון נוי ומים לכל שימוש אחר בנכס;
"ריבית דירוג" - הריבית המתפרסמת באתר האינטרנט של החברה שזכתה במכרז משרד האוצר לציטוט שערי ריבית חסרת סיכון ופרמיות סיכון לטובת שערוך נכסים בלתי סחירים (בטבלת ציטוט ריבית או מרווח עדכני), בתוספת ממוצע המרווחים לחברות הנוטלות אשראי לתקופה של 15 שנים ומעלה והמדורגות בדירוג (A+) ו- AA-));
"ש"ח" - שקלים חדשים;
"שירותי ביוב" - לרבות הקמת מערכת ביוב;
"שירותי מים" - לרבות הקמת מערכת מים;
"תעריף אחיד גבוה" - התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור א' של סעיף 3(1.2);
"תעריף אחיד גבוה לגבי נכס ותיק" - התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור ב' של סעיף 3(1.2);
"תעריף אחיד נמוך" - התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור א' של סעיף 3(1.1);
"תעריף אחיד נמוך לגבי נכס ותיק" - התעריף הקבוע בכללי תעריפים בטור ב' של סעיף 3(1.1);
"תעריף גבוה מקורות" - הסכום (H) לאותה חברה לפי סעיף 7(3)(ב)(3.1.2.2) לכללי מקורות;
"תעריף נמוך מקורות" - הסכום (L) לאותה חברה לפי סעיף 7(3)(ב)(3.1.2.1) לכללי מקורות;
"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק" - המחושבות לפי סעיף 4(ו) ו-(ז), לפי העניין;
"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק לגבי נכס ותיק", "תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק" ו"תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק" - המחושבות לפי סעיף 5(ג) ו-(ד), לפי העניין;
"תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק" - המחושבת לפי סעיף 6(ב).
2. חישוב העלות
(א) חישוב עלות שירותי המים ושירותי הביוב שנותנת חברה, וקביעת תעריפים לשירותים כאמור, ייעשו לפי כללים אלה בלבד.
(ב) כל תשלום בעד שירותי מים או שירותי ביוב שנותנת החברה, שנקבע בכל דין לרבות בחוק עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, לא יחול עוד על החברה או על צרכניה מיום ההפעלה.
3. חיוב בעד שירותי מים וביוב
(א) חיוב צרכן בעד שירותי מים, יהיה לפי מטרים מעוקבים (מ"ק) של מים שנצרכו.
(ב) צרכן, למעט ספק, המקבל שירותי מים מחברה, יחויב גם בעד שירותי ביוב אף אם אינו מקבל שירותי ביוב מהחברה, ולמעט אם הוא צרכן מים לגינון ציבורי או למטרת חקלאות, ביחס לכמות המים שקיבל כדין למטרות ולשימושים כאמור.
(ג) חיוב בעד שירותי ביוב יהיה לפי כמות מים במטרים מעוקבים (מ"ק) שנצרכו בפועל, למעט מים לגינון ציבורי או למטרת חקלאות.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג) יחויב מפעל תעשייה או בית מלון העומד בכל התנאים המפורטים להלן בעד שירותי ביוב לפי הכמויות המפורטות בסעיף קטן (ה):
(1) מנהל הרשות הקצה לו מים לתעשייה לאותה שנה;
(2) במים השפירים שהוא צורך ואשר אינם זורמים למערכת הביוב של החברה, מתקיים אחד או יותר מתנאים אלה:
(1) מתנדפים בתהליכי ייבוש;
(2) משמשים מי הזנה לדודי קיטור;
(3) מהווים חלק מהמוצר המיוצר במפעל;
(4) מפונים למקום שאינו מערכת הביוב של החברה, ובלבד שהגורם הממשלתי המוסמך אישר פינוי כאמור;
(3) לחברה הומצא אישור מכון התקנים הישראלי שבמים כאמור מתקיימות הוראות פסקה (2);
(4) הגורם המוסמך בחברה אישר לרשות, בכתב, שמתקיימות במים כאמור הוראות פסקה (2);
(5) האישורים המפורטים בפסקאות (3) ו-(4) יחודשו מדי שנה.
(ה) אלה כמויות המים שלפיהן יחושב חיוב מפעל תעשייה או בית מלון כאמור בסעיף קטן (ד):
(1) זורמים %5 או פחות מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה - יחויב בשירותי ביוב לפי %7 מכמות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך;
(2) זורמים יותר מ-5% עד %20 מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה - יחויב בשירותי ביוב לפי %28 מכמות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך;
(3) זורמים יותר מ-20% עד %40 מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה - יחויב לפי %57 מכמות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך;
(4) זורמים יותר מ-40% עד %55 מכמות המים השפירים שהוא צורך למערכת הביוב של החברה - יחויב לפי %78 מכמות המים במטרים מעוקבים (מ"ק) שהוא צרך.
(ו) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ג), לפי העניין, יחויב צרכן לפי צריכה של 5.1 מ"ק מים שפירים לתקופה של חודש, לפי התעריף שהיה עליו לשלם בעד כמות כאמור, אף אם צרך פחות מהכמות האמורה באותה תקופה.
(ז) בלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן (ב), צרכן, למעט ספק, שאינו מקבל את שירותי המים, כולם או חלקם, מהחברה אך מקבל ממנה שירותי ביוב, יחויב על ידי החברה בעד שירותי הביוב שהוא מקבל ממנה לפי כמות מים במ"ק כמפורט בסעיפים קטנים (ג) או (ד) ו (ה), לפי העניין, שנצרכו ואשר סופקו מספק אחר או הופקו על ידו.
(ח) חיוב כאמור בסעיף קטן (ז) ייעשה לפי אישור שהמציא הצרכן לחברה על כמות המים שסופקה לו; לא המציא הצרכן אישור כאמור, יחויב לפי הערכת החברה את כמות המים שצורך הצרכן; הערכה כאמור תיעשה בשים לב לשימוש שהמים מיועדים לו ובשים לב לתצרוכת המים של צרכנים דומים שהמים מסופקים להם על ידי החברה;
בסעיף קטן זה, "אישור" -
(1) לגבי כמות המים שסיפק לצרכן ספק מים אחר - החיוב בעד שירותי המים שהוציא הספק לצרכן;
(2) לגבי כמות מים שהפיק הצרכן בעצמו - אישור רשות המים על כמות המים שהפיק לצריכתו העצמית.
4. תשואה מוכרת על הון זר
(א) הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלה של מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, ב 0.4.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, יחושב הון זר מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, לגבי נכס ותיק, כמכפלת ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין באלה:
(1) לגבי חברה שהוקמה לאחר יום התחילה -
(א) ב 0.3 - אם היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת;
(ב) ב 0.4 - אם היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת;
(2) לגבי חברה אשר הוקמה לפני יום התחילה - ביחס שבין החוב לרשות המקומית שאישר לה הממונה ובין סכום ערכי הכינון המופחת של מערכת מים ושל מערכת ביוב.
(ג) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, תחושב כמכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותו בסעיף קטן (א), לפי העניין, בשיעור הריבית המוכרת לפי סעיף קטן (ה).
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לגבי נכס ותיק, תחושב תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמכפלת הון זר מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), לפי העניין, בשיעור הריבית המוכרת לפי בסעיף קטן (ה).
(ה) שיעור הריבית המוכרת יהיה -
(1) בשנת 2010 - %6;
(2) בשנת 2011 - 5.4% בתוספת מכפלת 0.1 בריבית הדירוג שהייתה ביום 30 בנובמבר 2010;
(3) בשנת 2012 ואילך - מכפלת הריבית המוכרת בשנה הקודמת ב-0.9 בתוספת מכפלת 0.1 בריבית הדירוג שהיתה ביום ה-30 בנובמבר של השנה הקודמת.
(ו) תשואה מוכרת להון זר של מערכת מים או מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותן בסעיף קטן (ג), לפי העניין, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.
(ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו), לגבי נכס ותיק, תחושב תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים או מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון זר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותה בסעיף קטן (ד), לפי העניין, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.
5. תשואה מוכרת על הון עצמי
(א) הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, יחושב כמכפלת מחצית ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין ב-0.6.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, יחושב הון עצמי מוכר למערכת מים או למערכת ביוב, לפי העניין, לגבי נכס ותיק, כמכפלת ערך כינון מופחת של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין באלה:
(1) לגבי חברה שהוקמה למן יום התחילה -
(א) ב-0.7 - אם היא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת;
(ב) ב-0.6 - אם היא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת;
(2) לגבי חברה אשר הוקמה לפני יום התחילה - אחד פחות היחס שבין החוב לרשות המקומית שאישר לה הממונה ובין סכום ערכי הכינון המופחת של מערכת מים ושל מערכת הביוב.
(ג) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כמשמעותו בסעיף קטן (א), לפי העניין, בסכומים כמפורט בסעיף קטן (ה).
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ג), לגבי נכס ותיק, תחושב תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותו בסעיף קטן (ד), לפי העניין, בסכומים כמפורט בסעיף קטן (ה).
(ה) אלה הסכומים שבהם יוכפל ההון העצמי המוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, כאמור בסעיפים קטנים (ג) או (ד), לפי העניין:
(1) עד העדכון התלת שנתי הראשון ב-0.07;
(2) החל בעדכון התלת שנתי הראשון - בגבוה מבין אלה:
(א) סכום הרכיבים שלהלן:
(1) מכפלת 0.07 ביחס שבין הסכום של ערך כינון מופחת כולל לאחר מפקד הנכסים או מפקד הנכסים המעודכן, לפי העניין, ובין ערך כינון מופחת כולל לאחר העדכון התלת-שנתי;
(2) מכפלת 0.08 ביחס שבין ההפרש שבין ערך כינון מופחת כולל לאחר העדכון התלת-שנתי ובין ערך כינון מופחת כולל לאחר מפקד הנכסים או מפקד הנכסים המעודכן, לפי העניין, ובין ערך כינון מופחת כולל לאחר העדכון התלת-שנתי;
(ב) 0.07.
(ו) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותה בסעיף קטן (ג), לפי העניין, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.
(ז) על אף האמור בסעיף קטן (ו), לגבי נכס ותיק, תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, למ"ק, תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על הון עצמי של מערכת מים או של מערכת ביוב, כמשמעותה בסעיף קטן (ד), לפי העניין, ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.
6. תשואה מוכרת על זכויות מים
(א) תשואה מוכרת על זכויות מים של חברה תחושב כמכפלת עלות זכויות מים כפי שאישר הממונה במפקד הנכסים שנערך לחברה, ב-0.07.
(ב) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק של חברה תחושב כיחס שבין התשואה המוכרת על זכויות מים כמשמעותה בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת.
7. פחת של ערך כינון מלא מוכר
(א) פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב של חברה, לפי העניין, יחושב כמכפלת ערך כינון מלא של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, באחד חלקי שלושים.
(ב) פחת ערך כינון של מערכת מים למ"ק או פחת של מערכת ביוב למ"ק של חברה, לפי העניין, יחושב, כיחס שבין פחת של ערך כינון מערכת מים או מערכת ביוב, לפי העניין, כמשמעותם בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.
(ג) חברה תעביר מן הסכומים המתקבלים בעד שירותי מים וביוב את הסכום המתקבל מפחת ערך כינון למערכת מים למ"ק או פחת ערך כינון למערכת ביוב למ"ק, לפי העניין, כאמור בסעיף קטן (ב), לחשבון בנק נפרד בבעלותה, לשם שיקום, חידוש, תחזוקה ופיתוח מערכות המים והביוב לרבות פירעון אשראי, כולו או חלקו, לרבות הפרשי הצמדה וריבית הנובעים מאותו אשראי, שנתקבל ממלווה למטרה כאמור; חברה לא תעשה כל שימוש בכספים שבחשבון כאמור שלא למטרה שלה נועדו.
8. עלויות מוכרות בעבור הון חוזר
עלות מוכרת בעבור הון חוזר תהיה -
(1) לשירותי מים של חברה 0.05 ש"ח למ"ק;
(2) לשירותי ביוב של חברה 0.02 ש"ח למ"ק.
9. הפחתה מוכרת לנכס ותיק
(א) הפחתה מוכרת לנכס ותיק של חברה תחושב כמכפלת הון עצמי מוכר של מערכת מים או של מערכת ביוב, לפי העניין, כמשמעותם בסעיף 5(ב), באחד חלקי 15.
(ב) הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"ק של חברה, תחושב כיחס שבין הפחתה מוכרת לנכס ותיק כאמור בסעיף קטן (א), ובין כמות מים נכנסת או כמות מי ביוב מוכרת, לפי העניין.
10. עלויות תפעול ומינהלה מוכרות
(א) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות יהיו -
(1) לשירותי מים של חברה 0.857 ש"ח למ"ק;
(2) לשירותי ביוב 0.651 ש"ח למ"ק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013, יהיו עלויות תפעול ומינהלה מוכרות של חברה:
(1) בשנת 2010 - 0.950 ש"ח למ"ק לשירותי מים ו-0.720 ש"ח למ"ק לשירותי ביוב;
(2) בשנת 2011 - 0.926 ש"ח למ"ק לשירותי מים ו-0.702 ש"ח למ"ק לשירותי ביוב;
(3) בשנת 2012 - 0.902 ש"ח למ"ק לשירותי מים ו-0.684 ש"ח למ"ק לשירותי ביוב;
(4) בשנת 2013 - 0.879 ש"ח למ"ק מים לשירותי מים ו-0.667 ש"ח למ"ק לשירותי ביוב.
11. עלות טיפול בשפכים
(א) עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק של חברה תהיה כמפורט להלן:
(1) רמת טיפול ירודה - ההפרש שבין 0.65 ש"ח ובין מכפלת המקדם 0.000007 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;
(2) רמת טיפול בסיסית - ההפרש שבין 1.5 ש"ח ובין מכפלת המקדם 0.000012 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;
(3) רמת טיפול השקיה חקלאית בלא מגבלות - ההפרש שבין 1.8 ש"ח ובין מכפלת המקדם 0.000013 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;
(4) רמת טיפול לאיכות הנדרשת - ההפרש שבין 2 ש"ח ובין מכפלת המקדם 0.000015 בכמות הספיקה היומית המוכרת למיתקן;
(5) חברה המטפלת בשפכיה ביותר ממיתקן אחד - הממוצע המשוקלל של עלות הטיפול המוכרת לכל מיתקן.
(ב) בסעיף זה -
"כמות הספיקה היומית המוכרת" - כמות הספיקה היומית למיתקן המוכרת על ידי מ נהל הרשות או 35,000, לפי הנמוך;
"מיתקן" - מיתקן לטיפול בשפכים המיועד להפחתת ריכוז המזהמים;
"רמת טיפול בסיסית" - רמת הטיפול הנדרשת מיצרן שפכים גדול לפי תקנות בריאות העם (קביעת תקנים למי שפכים), התשנ"ב-1992;
"רמת טיפול ירודה" - איכות פחותה מרמת טיפול בסיסית;
"רמת טיפול להשקיה חקלאית בלא מגבלות" ו"רמת טיפול לאיכות הנדרשת" - כפי שיקבע שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם, 1940.
12. שיעור פחת מים מוכר
(א) שיעור פחת מים מוכר של חברה יהיה %8.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2013, יהיה שיעור פחת מים מוכר של חברה -
(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-75 אחוזים, כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 - 15%;
(2) בשנת 2011 - 13.25%;
(3) בשנת 2012 - 11.5%;
(4) בשנת 2013 - 9.75%;
(2) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 25 אחוזים ובין 75 אחוזים, כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 - %13;
(2) בשנת 2011 11.75%;
(3) בשנת 2012 10.5%;
(4) בשנת 2013 9.25%;
(3) שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 - %11;
(2) בשנת 2011 - 10.25%;
(3) בשנת 2012 - 9.5%;
(4) בשנת 2013 - 8.75%.
13. מקדם פחת מי מוכר
(א) מקדם פחת מים מוכר של חברה יהיה 1.087.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), עד סוף שנת 2013, יהיה מקדם פחת מים מוכר של חברה -
(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס בין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-75 אחוזים, כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 1.176;
(2) בשנת 2011 1.153;
(3) בשנת 2012 1.130;
(4) בשנת 2013 1.108;
(2) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת
החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 25 אחוזים ובין 75 אחוזים, כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 1.149;
(2) בשנת 2011 1.133;
(3) בשנת 2012 1.117;
(4) בשנת 2013 1.102;
(3) שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 1.124;
(2) בשנת 2011 1.114;
(3) בשנת 2012 1.105;
(4) בשנת 2013 1.096.
14. פחת מים מוכר
(א) פחת מים מוכר למ"ק של חברה יחושב כמכפלה של שיעור פחת מים בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד גבוה בניכוי תעריף ביוב למ"ק ובניכוי פחת גבייה גבוה מוכר למ"ק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, יחושב פחת מים מוכר למ"ק של חברה לגבי נכס ותיק כמכפלה של שיעור פחת מים בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד גבוה לגבי נכס ותיק בניכוי תעריף ביוב למ"ק לנכס ותיק ובניכוי פחת גבייה גבוה מוכר לגבי נכס ותיק למ"ק.
15. שיעור פחת גביה מוכר
(א) שיעור פחת גבייה מוכר של חברה יהיה %6.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) עד סוף שנת 2013 יהיה שיעור פחת גבייה מוכר של חברה -
(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-75 אחוזים, כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 - %12;
(2) בשנת 2011 - 10.5%;
(3) בשנת 2012 - 9%;
(3) בשנת 2013 - 7.5%;
(2) הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 25 אחוזים ובין 75 אחוזים, כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 - %10;
(2) בשנת 2011 - %9;
(3) בשנת 2012 - %8;
(4) בשנת 2013 - %7;
(3) חברה שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 - %8;
(2) בשנת 2011 - 7.5%;
(3) בשנת 2012 - %7;
(4) בשנת 2013 - 6.5%.
16. מקדם פחת גבייה מוכר
(א) מקדם פחת גבייה מוכר של חברה יהיה 1.064.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן 0א) עד סוף שנת 2013 יהיה מקדם פחת גבייה מוכר של חברה -
(1) שהוקמה אחרי 1 בינואר 2008 והיא פועלת בתחום של רשות מקומית אחת והרשות המקומית משויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי, או בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא למעלה מ-75 אחוזים, כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 - 1.136;
(2) בשנת 2011 - 1.117;
(3) בשנת 2012 - 1.099;
(4) בשנת 2013 - 1.081;
(2) הפועלת בתחום של יותר מרשות מקומית אחת והיחס שבין גודל האוכלוסיה המתגוררת בתחום רשות מקומית המשויכת לאשכולות 1 עד 4 במדרג החברתי-כלכלי ערב הקמת החברה או ערב הוספת תחום רשות מקומית נוספת לתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ובין כלל האוכלוסיה המתגוררת בתחום פעולת החברה הוא בין 25 אחוזים ובין 75 אחוזים, כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 - 1.111;
(2) בשנת 2011 - 1.099;
(3) בשנת 2012 - 1.087;
(4) בשנת 2013 - 1.075;
(3) חברה שאינה מנויה בפסקאות (1) ו-(2), כמפורט להלן:
(1) בשנת 2010 1.087;
(2) בשנת 2011 1.081;
(3) בשנת 2012 1.075;
(4) בשנת 2013 1.070.
17. פחת גבייה נמוך מוכר
(א) פחת גבייה נמוך מוכר למ"ק של חברה יחושב כמכפלה של שיעור פחת גבייה בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד נמוך בניכוי תעריף ביוב למ"ק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, יחושב פחת גבייה נמוך מוכר למ"ק של חברה לגבי נכס ותיק כמכפלה של שיעור פחת גבייה בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד נמוך לנכס ותיק בניכוי תעריף ביוב למ"ק לנכס ותיק.
18. פחת גבייה גבוה מוכר
(א) פחת גבייה גבוה מוכר למ"ק של חברה יחושב כמכפלה של שיעור פחת גבייה בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד גבוה בניכוי תעריף ביוב למ"ק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, יחושב פחת גבייה גבוה מוכר למ"ק של חברה לגבי נכס ותיק כמכפלה של שיעור פחת גבייה בתוצאה המתקבלת מתעריף אחיד גבוה לנכס ותיק בניכוי תעריף ביוב למ"ק לנכס ותיק.
19. עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים
(א) עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים של חברה למ"ק המפורטת בתוספת הראשונה בטור ב', תחושב כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8) להלן:
(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק;
(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק;
(3) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;
(4) פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;
(5) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;
(6) עלות מוכרת בעבור הון חוזר למ"ק לשירותי מים;
(7) פחת מים מוכר למ"ק;
(8) פחת גבייה נמוך מוכר למ"ק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, תחושב עלות נמוכה מוכרת של חברה בעד שירותי מים שלה לגבי נכס ותיק המפורטת בתוספת הראשונה בטור ג' כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8), בניכוי הפחתה מוכרת לנכס ותיק בעבור שירותי מים למ"ק:
(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;
(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;
(3) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;
(4) פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;
(5) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;
(6) עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי מים למ"ק;
(7) פחת מים מוכר לגבי נכס ותיק למ"ק;
(8) פחת גבייה נמוך מוכר לגבי נכס ותיק למ"ק.
20. עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים
(א) עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים של חברה למ"ק המפורטת בתוספת השניה בטור ב' תחושב כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8) להלן:
(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק;
(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק;
(3) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;
(4) פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;
(5) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;
(6) עלות מוכרת בעבור הון חוזר למ"ק לשירותי מים;
(7) פחת מים מוכר למ"ק;
(8) פחת גבייה גבוה מוכר למ"ק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, תחושב עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים של חברה לגבי נכס ותיק המפורטת בתוספת השניה בטור ג' כסכום כל הרכיבים המפורטים בפסקאות (1) עד (8), בניכוי הפחתה מוכרת לנכס ותיק בעד שירותי מים למ"ק:
(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;
(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;
(3) תשואה מוכרת על זכויות מים למ"ק;
(4) פחת ערך כינון מוכר של מערכת מים למ"ק;
(5) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי מים למ"ק;
(6) עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי מים למ"ק;
(7) פחת מים מוכר לגבי נכס ותיק למ"ק;
(8) פחת גבייה גבוה מוכר לגבי נכס ותיק למ"ק.
21. חישוב תעריף מצטבר לשירותי למים ולשירותי ביוב
התעריף המצטבר לכמות המחויבת בעד שירותי מים ושירותי ביוב של חברה לכל מ"ק מים שמספקת החברה יחושב כמפורט להלן:
(1) בעד צריכה ביתית לכל יחידת דיור -
(א) לגבי כמות מוכרת ליחידת דיור - סכום של כל אלה:
(1) עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים או עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כאמור בסעיף 19;
(2) תעריף נמוך מקורות של החברה;
(3) עלות מוכרת של חברה לשירותי ביוב או עלות מוכרת של חברה לשירותי ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;
(ב) בעד כל כמות נוספת לצריכה ביתית לחודש - סכום של כל אלה:
(1) עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים או עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כאמור בסעיף 20;
(2) תעריף גבוה מקורות של החברה;
(3) עלות מוכרת לשירותי ביוב או עלות מוכרת לשירותי ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;
(2) בעד צריכה לכל מטרה או שימוש אחרים, למעט לחקלאות - סכום של כל אלה:
(א) עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים או עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, לפי העניין, כאמור בסעיף 20;
(ב) תעריף גבוה מקורות של החברה;
(ג) עלות מוכרת לשירותי ביוב או עלות מוכרת לשירותי ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין; ואולם עד סוף שנת 2013, בעד צריכה לתעשייה, לגבי צרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה - התעריף לפי סעיף בכללי מקורות, בתוספת התעריף למ"ק ביוב או התעריף למ"ק ביוב לגבי נכס ותיק, לפי העניין;
(3) בעד צריכה למטרת חקלאות - סכום התעריפים הנקובים בסעיף 4(1)(3.1) ו-(3.2) לכללי הרשויות המקומיות, בתוספת תעריף מים לחקלאות הקבוע בסעיף 5 לכללים האמורים.
22. תעריף לשירותי מים בלבד
התעריף של חברה לכל מ"ק מים שהיא מספקת, בעד שירותי מים, בכמויות מים שאינן מחויבות בתעריף המצטבר כמפורט בסעיף 21, יהיה כמפורט להלן:
(1) בעד צריכה לתעשייה, לצרכן הרשום ברישיון ההפקה של החברה התעריף הנקוב בסעיף 7(2)(2.1) לכללי מקורות;
(2) בעד גינון ציבורי - התעריף הנקוב בסעיף 4(1) לכללי התעריפים;
(3) בעד צריכה לכל מטרה או שימוש, למעט לחקלאות, של מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחין שאושרו לצריכה או מי שפד"ן - תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הנקובים בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות, לפי העניין; הוראות פסקה זו לא יחולו באזורים, שבהם ראה מנהל הרשות, כי השימוש במים נחותים, במים מליחים או במי קולחים, לרבות מי שפד"ן, עלול לזהם מקורות מים;
(4) קביעת תכולת הכלורידים לעניין עלות המים המליחים כמפורט בפסקה (3), המסופקים לחברה מספק שאינו חברת מקורות או המופקים על ידה, תיעשה כמפורט 7(3)(ב)(3.2)(7) לכללי מקורות, בשינויים המחויבים;
(5) על אף האמור בפסקה (3), עד סוף שנת 2013 יחושב תעריף של חברה למ"ק מים שהרכבם מונע שימוש בהם כמי שתייה ומנהל הרשות הממשלתית אישר שהם מים מאיכות נחותה, מים מליחים, מי קולחים שאושרו לצריכה או מי שפד"ן, שהחברה מספקת לתעשייה, לצרכן הרשום ברישיון ההפקה - תעריף הגבוה ב-10% מן התעריפים הקבועים, לפי העניין, בסעיף 7(3)(ב)(3.2) לכללי מקורות.
23. מספר נפשות מוכר ביחידת דיור (בכפוף לאמור להלן בסעיף 35)
(א) מספר הנפשות המתגוררות ביחידת דיור של צרכן מים למטרת צורכי בית יוכר לפי הוראות סעיף זה.
(ב) החל ביום התחילה תשלח החברה, אחת לשלוש שנים, ולא יאוחר מסוף חודש מאי של אותה שנה, הודעה בדואר, לכל צרכן כאמור בסעיף קטן (א), לכתובת שאליה היא שולחת את החיובים בעד שירותי המים, בדבר החובה החלה עליו לדווח לחברה על מספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור, לפי טופס הדיווח שצורף להודעה האמורה, וכן להצהיר על נכונות הפרטים הנכללים באותו דוח; טופס הדיווח שיצורף להודעה יהיה לפי נוסח שיפרסם מנהל רשות המים באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.
(ג) קיבל צרכן הודעה כאמור בסעיף קטן (ב), ישלח לחברה בדואר, בפקס או בדואר אלקטרוני, את הדוח לפי ההודעה כשהוא כולל את כל הפרטים שהצרכן נדרש למלא, לרבות הצהרה בדבר נכונות אותם פרטים, בצירוף תצלום ספחי תעודות הזהות, של כל המתגוררים דרך קבע באותה יחידת דיור, המעידים על שמם ומקום מגוריהם; לגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים - בצירוף ספח תעודת הזהות של ההורה שמפורטים בו פרטי הילדים; כך שהדוח וצרופיו יתקבלו בחברה בתוך שישים ימים מהיום שבו שלחה החברה את ההודעה; לא דיווח צרכן כאמור או שדיווח על מספר נפשות של 2 ומטה, יעמוד מספר הנפשות המוכר ליחידת הדיור, החל באחד בינואר של השנה העוקבת על שתי נפשות.
(ד) היה הצרכן מי שאינו אזרח ישראלי, יעביר לחברה, במקום תעודת הזהות כאמור בסעיף קטן (ג), צילום של דרכונו, אישור שהייה כדין, וכן אחד מאלה לפי בחירתו:
(1) תצהיר מאומת לגבי מקום מגוריו;
(2) ספח תעודת זהות של בעל ההיתר להעסקתו לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991, המעיד כי בעל ההיתר מתגורר ביחידת הדיור.
(ה) הצרכן ידווח לחברה על כל שינוי במספר הנפשות המתגוררות ביחידת הדיור; דיווח כאמור יכלול את כל הפרטים כאמור בסעיף קטן (ג) וייעשה בהתאם למתכונת הדיווח הקבועה באותו סעיף.
(ו) בתוך 21 ימים מהיום שבו קיבלה החברה דיווח כאמור בסעיף קטן (ג) או (ה), תמסור לצרכן, בדואר בהודעת החיוב או באמצעי שבו העביר לה הצרכן את הדיווח האמור, הודעה על מספר הנפשות שהיא מכירה בהן; החברה תציין בכל הודעת חיוב של אותו צרכן את מספר הנפשות כאמור.
(ז) שינתה חברה את מספר הנפשות המוכר הרשומות אצלה כמתגוררות ביחידת הדיור, בהתאם לדיווח על שינוי לפי סעיף (ה), יחול אותו שינוי למן הודעת החיוב הקרובה לאחר הודעת הצרכן כאמור, ואולם אם מסר הצרכן מסמכים ונתונים המאמתים את השינוי האמור לתקופת 30 הימים שקדמה למועד הדיווח, יחול השינוי האמור גם על תקופה זו.
(ח) ראתה החברה כי קיימת סתירה בין מספר הנפשות שדווח בידי הצרכן, כמתגוררות ביחידת הדיור, לבין הנתונים הידועים לה, תודיע על כך לצרכן הביתי בהודעת החיוב הקרובה, ותחייב את הצרכן לפי זה, רק החל בהודעת החיוב העוקבת להודעה האמורה.
(ט) בכל שנה, במועד משלוח הודעת החיוב הראשונה לאותה שנה, תשלח חברה לכל צרכן כאמור בסעיף קטן (א), לכתובת שאליה היא שולחת את החיובים בעד שירותי המים, הודעה בדואר שבה תבהיר לו כי התעריף לצריכה ביתית מורכב משני אלה: תעריף נמוך לכמות מוכרת ותעריף גבוה לכמות שמעל הכמות המוכרת, וכי הוא זכאי לקבל כמות של 2.5 מ"ק לחודש, בתעריף הנמוך בעד כל נפש המתגוררת ביחידת הדיור, ובלבד שידווח על כך לחברה לפי הוראות סעיף קטן (ג)
24. כמות מוכרת לחברה
(א) חברה תגיש לרשות הממשלתית, בכל שנה, לא יאוחר מ-1 בנובמבר, דוח חתום ביד מורשה החתימה של החברה ומאומת בתצהיר, שפורט בו סך כל מספר הנפשות כפי שהתקבלו מדיווחי הצרכנים לפי סעיף 23, הנכון ליום 1 באוקטובר של אותה שנה, וכן כמות המים במטרים מעוקבים אשר החברה מכרה בפועל והיתה זכאית למכור לצרכניה לפי כללים אלה, בתעריף כאמור בסעיף 21(1)(א), בתקופה שמ-1 באוקטובר של השנה הקודמת עד 30 בספטמבר של אותה שנה, לפי טופס ומתכונת דיווח שיפרסם מנהל רשות הממשלתית, לא יאוחר מ-1 באוגוסט בכל שנה באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.
(ב) כמות המים המוכרת לחברה לשנה העוקבת, תחושב כמכפלת סך כל מספר הנפשות שדיווחה עליו החברה לפי סעיף קטן (א) או שקבע מנהל רשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין, ב-1.1 ובמכפלת 30, בהפחתה של ההפרש שבין כמות המים שהוכרה לחברה לשנה הנוכחית ובין הכמות שהיא דיווחה על מכירתה בפועל, ושהיתה זכאית למכור לצרכניה לפי כללים אלה, בתעריף האמור בסעיף 21(1)(א), לפי סעיף קטן (א) או הכמות שקבע מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ד), לפי העניין (להלן - כמות מוכרת לחברה).
(ג) מנהל הרשות הממשלתית רשאי להורות לחברה למסור לו, הסבר, פירוט, ידיעות או מסמכים בנוגע לכמות המים שנצרכה בחברה, לרבות התפלגות חיוב הצרכנים לפי התעריפים, וכן הבדיקות שערכה לאימות מספר הנפשות בכל יחידת דיור, כולם או חלקם.
(ד) ראה מנהל הרשות הממשלתית כי סך כל מספר הנפשות אשר החברה מספקת להן מים או כמות המים במטרים מעוקבים אשר מכרה חברה בפועל לצרכניה והיתה זכאית למכור להם לפי כללים אלה, פחותים ממה שדיווחה חברה לפי סעיף זה, יקבע לחברה מספר נפשות כולל מוכר או כמות מים מוכרת כאמור, שיפחתו ממה שדיווחה החברה לפי סעיף קטן (א).
(ה) לא העבירה חברה דוח במועד כאמור בסעיף קטן (א), תהיה כמות המים במ"ק המוכרת לחברה לשנה העוקבת, על אף האמור בסעיף קטן (ב), מחצית מכמות המים שהוכרה לה לשנה השוטפת.
25. צריכה משותפת וחיוב בעבור נזילה סמויה
(א) קיימת בנכס צריכת מים משותפת, היא תחולק בידי החברה כמפורט להלן:
(1) בנכס המשמש למגורים בלבד - בחלוקה שווה לפי מספר יחידות הדיור בנכס;
(2) בנכס אחר - לפי היחס שבין כמות המים שרשם מד-המים המשמש כל צרכן בנפרד, לבין הכמות הכוללת של המים שרשמו כל מדי-המים הנפרדים בנכס;
(3) במקרים שלא ניתן לפעול כאמור - לפי חלוקה אחרת שתוסכם בין החברה לבין כל הצרכנים בנכס, או - באין הסכמה כאמור - לפי חלוקה אחרת הנראית לחברה סבירה והולמת בנסיבות העניין.
(ב) צריכת המים המשותפת שנתקבלה לאחר החלוקה, כאמור בסעיף קטן (א) תיווסף לצריכה הביתית או לצריכה למטרה האחרת, שמשמשים לה המים בנכס.
(ג) נתגלתה בנכס נזילה סמויה של מים ברשת הפרטית של הנכס, תעריך החברה את הצריכה הממוצעת לחודש בנכס, בתקופה המקבילה בשנה הקודמת או במשך השנה השוטפת, על פי החלטת החברה (בסעיף זה - הצריכה הממוצעת); בעד הצריכה הממוצעת ישולמו התעריפים כמפורט בכללים אלה; בעבור מים שכתוצאה מן הנזילה הסמויה, לא נעשה בהם שימוש, מעבר לצריכה הממוצעת, ישולם התעריף האמור בסעיף 21(1)(א); חברה תתנה חיוב כאמור בהוכחה על קיום נזילה סמויה ותיקונה ותגביל את החיוב כאמור לשתי תקופות חשבון בלבד.
(ד) על אף האמור בסעיף 3(ג) נכס שהתגלתה בו נזילה סמויה כאמור יחויב בגין שירותי ביוב בעד כמות הצריכה הממוצעת בלבד.
26. הערכה של צריכת מים
מצאה חברה כי מד-מים לא פעל כהלכה במשך תקופה מסוימת ולא ניתן לקבוע את צריכת המים של הצרכן, תחייב את הצרכן בתשלום בעד כמות מים שנקבעה לממוצע הצריכה במשך שני החודשים שקדמו לתקופה שבה לא פעל מד-המים כהלכה ובמשך שני חודשים שלאחריה, או לפי הצריכה של התקופה המקבילה בשנה הקודמת, על פי החלטת החברה, ובלבד שבתקופה שעליה מסתמכים לצורך החיוב היתה מדידה תקינה של צריכת המים.
27. עלות מוכרת לשירותי ביוב בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים
(א) עלות מוכרת של חברה לשירותי ביוב בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק תחושב כמכפלת סכום כל הרכיבים המפורטים להלן במקדם פחת מים מוכר ובמקדם פחת גבייה מוכר:
(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת ביוב למ"ק;
(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת ביוב למ"ק;
(3) פחת ערך כינון מוכר של מערכת ביוב למ"ק;
(4) עלויות תפעול ומנהלה מוכרות בעבור שירותי ביוב למ"ק;
(5) עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי ביוב למ"ק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), לתקופה שמסתיימת בתום השנה ה-15 מיום ההפעלה, תחושב עלות מוכרת של חברה לשירותי ביוב, בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק בעבור נכס ותיק, כמכפלת סכום כל הרכיבים המפורטים להלן במקדם פחת מים מוכר ובמקדם פחת גבייה מוכר, בניכוי מכפלת הפחתה מוכרת לנכס ותיק למ"ק בעבור שירותי ביוב, במקדם פחת מים מוכר ובמקדם פחת גבייה מוכר:
(1) תשואה מוכרת על הון זר של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;
(2) תשואה מוכרת על הון עצמי של מערכת מים למ"ק לגבי נכס ותיק;
(3) פחת ערך כינון מוכר של מערכת ביוב למ"ק;
(4) עלויות תפעול ומינהלה מוכרות בעבור שירותי ביוב למ"ק;
(5) עלות מוכרת בעבור הון חוזר לשירותי ביוב.
28. עלות מוכרת לשירותי ביוב
תעריף של חברה למ"ק לשירותי ביוב יחושב כסכום של עלות מוכרת לשירותי ביוב בלא עלות מוכרת לטיפול בשפכים לפי סעיף 27 ושל מכפלת עלות מוכרת לטיפול בשפכים למ"ק לפי סעיף 11 במקדם פחת מים מוכר ובמקדם פחת גבייה מוכר.
29. עדכון סכומים ותעריפים
(א) שיעור העדכון יהיה כשיעור השינוי של הסל הקובע כמשמעותו בסעיף 112א לחוק המים.
(ב) כל מועד שמתעדכנים בו כללי מקורות בהתאם לסעיף 112א לחוק המים, יעודכנו הסכומים בש"ח הנקובים בסעיפים 8, 10, 11, יעודכנו לפי אותו שיעור עדכון, עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים, עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים, ועלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, המחושבות לפי כללים אלה והנקובות בתוספות הראשונה והשניה.
(ג) ראה מנהל הרשות הממשלתית כי השתנתה רמת הטיפול בשפכים של חברה, יעדכן בהתאמה את תעריפי החברה בעד שירותי ביוב, ובלבד שאפשר לציבור להשמיע את טענותיו בעניין זה.
(ד) מנהל הרשות יפרסם במועד העדכון לפי סעיף זה הודעה ברשומות בדבר תעריפים וסכומים שעודכנו לפי סעיף זה.
30. עדכון מפקד נכסים
כל שלוש שנים מיום התחילה, יעודכן מפקד הנכסים בתוספת השקעות חדשות מוכרות של החברה במערכת המים והביוב שפורטו בדוחות השנתיים המתייחסים לשנים שמיום ההפעלה או העדכון התלת-שנתי האחרון, לפי המאוחר מביניהם, עד לשנה האחרונה שלגביה הגישה החברה דוח שנתי, בניכוי הוצאות פחת על הנכסים שפורטו באותם דוחות ובניכוי נכסים שאינם נכסים פעילים עוד ושנגרעו ממאזן החברה באותם דוחות; עודכן מפקד הנכסים כאמור, יעודכנו באותו עדכון, ערך כינון מופחת וערך כינון מלא של מערכת מים וביוב, לפי העניין, תשואה מוכרת להון עצמי ותשואה מוכרת להון זר, של מערכת מים או ביוב, למ"ק, לגבי נכס ותיק, לפי העניין, תשואה מוכרת להון עצמי ותשואה מוכרת להון זר, של מערכת מים או ביוב, למ"ק, פחת ערך כינון של מערכת ביוב ופחת ערך כינון של מערכת מים, למ"ק, לפי העניין, עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים, עלות נמוכה מוכרת לחלוקת לשירותי מים לגבי נכס ותיק, עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים, ועלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים לגבי נכס ותיק, המחושבות לפי כללים אלה והנקובות בתוספות הראשונה והשניה.
31. שינויים בתחום החברה
נעשו שינויים בתחום החברה לגבי פעילות חיונית, ייקבעו לה תעריפים חדשים לפי כללים אלה עם מתן הרישיון המעודכן לחברה.
32. הכרה בעלויות טכנולוגיות מיוחדות
(א) מועצת הרשות הממשלתית רשאית להכיר לחברה בתעריף שירותי מים או שירותי ביוב, לפי העניין, נוסף על ההוצאות המוכרות לפי כללים אלה, בהוצאות התקנה ועלויות תפעול טכנולוגיות מיוחדות המשמשות לטיפול נוסף במים או בביוב; הכירה המועצה בהוצאות ובעלויות כאמור, הן ייווספו לרכיב עלויות תפעול ומינהלה מוכרות לשירותי מים למ"ק או לשירותי ביוב למ"ק, של החברה, לפי העניין.
(ב) מועצת הרשות תכיר בהוצאות כאמור בסעיף קטן (א) רק אם נתקיימו כל התנאים האלה:
(1) המועצה ראתה כי בטכנולוגיה המיוחדת יש כדי למנוע דלף או זיהום מים;
(2) המועצה ראתה כי עלות הטיפול השנתית לצרכן הממוצע לא תעלה על 40% מהחיסכון או מהרווח השנתי שייווצר לצרכן הממוצע כתוצאה מהחדרת הטכנולוגיה;
(3) החברה הודיעה לכל צרכן, לפני פנייתה לקבל אישור מועצת הרשות, על כוונתה לעשות כן; בהודעה לצרכן תפורט העלות הנוספת שיצטרך לשלם בשל כך והחיסכון או הרווח שישיג בשל כך;
(4) ההכרה בעלות כאמור תינתן רק לאחר שנקבעו כללים לעניין זה לפי סעיפים 101 ו-103 לחוק, לרבות בדבר האופן והדרכים לאישור הטכנולוגיות האמורות, סוגי הטכנולוגיות, דרכי חישוב עלות החדרת הטכנולוגיה, דרכי חישוב הרווח או החיסכון לצרכנים של שירותי מים או שירותי ביוב, אופן קביעת תחשיב ההוצאות המוכרות לחברה וגובה הוצאות החברה המוכרות ביחס לרווח או החיסכון לצרכנים, דרך בחירת הטכנולוגיה או מפעיל הטכנולוגיה בידי החברה, דרך הוכחת מניעת דלף המים או זיהומם וכן הגורמים שאישורם נדרש לצורך החדרת הטכנולוגיה.
33. תעריף פיגורים
לא שולם תשלום המגיע לחברה עד המועד שנקבע לכך בהודעת חיוב שהוציאה החברה, לא תיתווסף עליו ריבית פיגורים העולה על ריבית פיגורים החשב הכללי, כהגדרתה בסעיף 124ט לחוק, בחישוב יומי ממועד החיוב ועד לתשלומו בפועל.
34. תחילה
יום התחילה של כללים אלה הוא יום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010).
35. הוראת שעה
בתקופה שמיום התחילה עד יום י"ז באייר התש"ע (1 במאי 2010), יראו בסעיף 124ט, כאילו במקום הרישה המסתיימת במילים "לאותה שנה" נאמר "במועד משלוח הודעת החיוב הראשונה שלאחר יום התחילה", בסופו נאמר "בהודעה כאמור יובהרו לצרכן הוראות סעיפים קטנים (י)
ו-(יא)." ולאחריו נאמר:
"(י) חברה תראה החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) את מספר הנפשות המוכר לפי דיווח הצרכן לחברה על מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור, לפי טופס הדיווח ששלחה לו החברה לעניין היטל בשל צריכת מים עודפת כמשמעותו בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה לשנים 2009 ו 2010), התשס"ט-2009, או שתי נפשות אם לא דיווח הצרכן כאמור, ואולם אם דיווח הצרכן כאמור בסעיף קטן (ט) עד 15 ימים מן המועד האחרון לתשלום לפי הודעת החיוב האמורה, יהיה מספר הנפשות המוכר ביחידת הדיור החל ביום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), לפי הדיווח האמור.
(יא) למרות האמור בסעיף זה, מספר הנפשות המוכר ליחידת דיור לא יפחת משתיים."
36. הוראת מעבר
(א) על אף האמור בכללים אלה, עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010), יראו את צרכן החברה או נכס שבתחומה, לפי העניין, כאילו היו צרכן ותיק או נכס ותיק לפי העניין.
(ב) על אף האמור בסעיף 2(ב), חברה תהיה רשאית עד יום כ"ד בטבת התשע"א (31 בדצמבר 2010), לגבות היטלי פיתוח למים ולביוב כפי שנקבעו, עובר לכללים אלה, בחוקי עזר של רשות מקומית שהיא ספק מקומי כהגדרתו בכללי הספקים המקומיים, שבתחומה פועלת החברה.
(ג) חברה תגיש לרשות הממשלתית, לא יאוחר מיום ט"ז בשבט התש"ע (31 בינואר 2010), דוח חתום ביד מורשה החתימה של החברה ומאומת בתצהיר, שפורט בו סך כל מספר הנפשות כפי שהתקבלו מדיווחי הצרכנים לפי סעיף 23 נכון ליום ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010), לפי טופס ומתכונת הדיווח שיפרסם מנהל רשות הממשלתית באתר האינטרנט של הרשות הממשלתית.
(ד) כמות המים במ"ק המוכרת לחברה לשנת 2010, תחושב כמכפלת 1.1 במספר הנפשות הכולל המוכר לה כאמור בסעיף קטן (ה), ב-30.
(ה) לעניין סעיף זה, מספר הנפשות הכולל המוכר לחברה הוא אחד מאלה:
(1) המספר שדיווחה לפי סעיף קטן (ג) ובלבד שאינו פחות מסך כל הנפשות המתגוררות בתחומה, כפי שמופיע ברשימת היישובים אוכלוסייתם וסמליהם, שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בפרסום האחרון שלה לפני ט"ו בטבת התש"ע (1 בינואר 2010) (להלן - הרשימה);
(2) לא דיווחה החברה לפי סעיף קטן (ג) ובמועד כאמור - סך כל הנפשות המתגוררות בתחומה לפי הרשימה;
(3) המספר שקבע לה מנהל הרשות הממשלתית לפי סעיף קטן (ו).
(ה) ראה מנהל הרשות הממשלתית כי מספר הנפשות הכולל אשר החברה מספקת להן מים, קטן ממה שדיווחה לפי סעיף קטן (ג), יקבע לחברה מספר נפשות כולל מוכר, שיפחת ממה שדיווחה כאמור.
תוספת ראשונה
(סעיף 19)
עלות נמוכה מוכרת לחלוקת מים
לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010):


פרט


טור א'
שם החברה


טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

1
בקעת בית הכרם בע"מ
3.598
2.793

2
הבאר השלישית בע"מ
3.211
2.407

3
הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ
3.896
3.091

4
התנור מים וביוב בע"מ
3.473
2.669

5
חברת הגיחון בע"מ תאגיד המים והביוב של ירושלים
4.053
3.248

6
יובלים אשדוד בע"מ
3.427
2.623

7
יובלים בשומרון בע"מ
3.340
2.536

8
כפרי גליל תחתון בע"מ
3.665
2.861

9
מי ברק בע"מ
3.663
2.858

10
מי בת ים בע"מ
3.252
2.447

11
מי הרצלייה בע"מ
3.367
2.562

12
מי השפלה בע"מ
3.415
2.611

13
מי חדרה בע"מ
3.457
2.653

14
מי יבנה בע"מ
3.313
2.508

15
מי כרמל בע"מ
3.805
3.001

16
מי לוד בע"מ
3.636
2.832

17
מי מודיעין בע"מ
4.136
3.332

18
מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית בע"מ
3.795
2.991

19
מי נתניה (2003) בע"מ
3.599
2.795

20
מי עירון בע"מ
4.083
3.278

21
מי ציונה בע"מ
3.434
2.629

22
מי קריית גת בע"מ
3.910
3.105

23
מי רהט בע"מ
3.891
3.086

24
מי רעננה בע"מ
3.546
2.742

25
מי רקת טבריה בע"מ
4.203
3.399

26
מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ
3.426
2.622

27
מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ
3.383
2.579

28
מיתב מים תיעל וביוב בע"מ
3.765
2,960

29
מניב ראשון בע"מ
3.469
2.665

30
מעיינות אתא בע"מ
3.831
3.027

31
מעיינות השרון בע"מ
3.458
2.654

32
מעיינות זיו בע"מ
3.809
3.004

33
סובב שפרעם בע"מ
3.763
2.959

34
עין אפק בע"מ
3.392
2.588

35
עין הכרמים בע"מ
3.604
2.800

36
עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ
3.278
2.474

37
פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ
3.860
3.056

38
פלגי מוצקין בע"מ
3.364
2.560

39
שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ
3.479
2.674

40
תמ"ר תאגיד מים רמלה בע"מ
3.707
2.903


לתקופה שמתחילה ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביולי 2010):


פרט


טור א'
שם החברה


טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

1
בקעת בית הכרם בע"מ
3.893
3.089

2
הבאר השלישית בע"מ
3.424
2.620

3
הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ
4.191
3.387

4
התנור מים וביוב בע"מ
3.686
2.882

5
חברת הגיחון בע"מ תאגיד המים והביוב של ירושלים
4.307
3.503

6
יובלים אשדוד בע"מ
3.640
2.835

7
יובלים בשומרון בע"מ
3.553
2.748פרט


טור א'
שם החברה


טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

9
מי ברק בע"מ
3.958
3.154

10
מי בת ים בע"מ
3.464
2.660

11
מי הרצלייה בע"מ
3.579
2.775

12
מי השפלה בע"מ
3.627
2.823

13
מי חדרה בע"מ
3.670
2.866

14
מי יבנה בע"מ
3.525
2.721

15
מי כרמל בע"מ
4.018
3.213

16
מי לוד בע"מ
3.932
3.128

17
מי מודיעין בע"מ
4.349
3.545

18
מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית בע"מ
4.008
3.204

19
מי נתניה (2003) בע"מ
3.811
3.007

20
מי עירון בע"מ
4.378
3.574

21
מי ציונה בע"מ
3.646
2.842

22
מי קריית גת בע"מ
4.205
3.401

23
מי רהט בע"מ
4.186
3.382

24
מי רעננה בע"מ
3.759
2.955

25
מי רקת טבריה בע"מ
4.499
3.694

26
מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ
3.638
2.834

27
מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ
3.596
2.792

28
מיתב מים תיעל וביוב בע"מ
3.977
3.173

29
מניב ראשון בע"מ
3.682
2.878

30
מעיינות אתא בע"מ
4.044
3.240

31
מעיינות השרון בע"מ
3.671
2.866

32
מעיינות זיו בע"מ
4.104
3.300

33
סובב שפרעם בע"מ
4.059
3.255

34
עין אפק בע"מ
3.604
2.800

35
עין הכרמים בע"מ
3.817
3.013

36
עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ
3.490
2.686

37
פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ
4.156
3.352

38
פלגי מוצקין בע"מ
3.577
2.773

39
שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ
3.691
2.887

40
תמ"ר תאגיד מים רמלה בע"מ
4.003
3.199

תוספת שניה
(סעיף 20)
עלות גבוהה מוכרת לחלוקת מים
לתקופה שמסתיימת ביום י"ח בתמוז התש"ע (30 ביוני 2010):


פרט


טור א'
שם החברה


טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

1
בקעת בית הכרם בע"מ
3.482
3.191

2
הבאר השלישית בע"מ
3.079
2.672

3
הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ
3.692
3.489

4
התנור מים וביוב בע"מ
3.500
2.934

5
חברת הגיחון בע"מ תאגיד המים והביוב של ירושלים
4.144
3.646

6
יובלים אשדוד בע"מ
3.177
2.888

7
יובלים בשומרון בע"מ
3.168
2.801

8
כפרי גליל תחתון בע"מ
3.694
3.258

9
מי ברק בע"מ
3.577
3.256

10
מי בת ים בע"מ
2.936
2.712

11
מי הרצלייה בע"מ
3.287
2.827

12
מי השפלה בע"מ
3.278
2.875

13
מי חדרה בע"מ
3.373
2.918

14
מי יבנה בע"מ
3.182
2.773

15
מי כרמל בע"מ
3.862
3.266

16
מי לוד בע"מ
3.445
3.229

17
מי מודיעין בע"מ
4.305
3.597

18
מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית בע"מ
3.478
3.256פרט


טור א'
שם החברה


טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

19
מי נתניה (2003) בע"מ
3.391
3.059

20
מי עירון בע"מ
3.862
3.676

21
מי ציונה בע"מ
3.292
2.894

22
מי קריית גת בע"מ
3.556
3.503

23
מי רהט בע"מ
4.210
3.484

24
מי רעננה בע"מ
3.658
3.007

25
מי רקת טבריה בע"מ
4.472
3.796

26
מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ
3.224
2.887

27
מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ
3.133
2.884

28
מיתב מים תיעל וביוב בע"מ
3.671
3.225

29
מניב ראשון בע"מ
3.103
2.930

30
מעיינות אתא בע"מ
3.795
3.292

31
מעיינות השרון בע"מ
3.282
2.919

32
מעיינות זיו בע"מ
4.172
3.402

33
סובב שפרעם בע"מ
3.795
3.356

34
עין אפק בע"מ
3.498
2.852

35
עין הכרמים בע"מ
3.498
3.065

36
עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ
2.977
2.738

37
פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ
3.964
3.454

38
פלגי מוצקין בע"מ
3.064
2.825

39
שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ
3.489
2.939

40
תמ"ר תאגיד מים רמלה בע"מ
3.686
3.300


לתקופה שמסתיימת ביום י"ט בתמוז התש"ע (1 ביוני 2010):


פרט


טור א'
שם החברה


טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

1
בקעת בית הכרם בע"מ
3.777
3.486

2
הבאר השלישית בע"מ
3.291
2.884

3
הרי נצרת מפעלי מים וביוב בע"מ
3.987
3.784

4
התנור מים וביוב בע"מ
3.712
3.146

5
חברת הגיחון בע"מ תאגיד המים והביוב של ירושלים
4.397
3.900

6
יובלים אשדוד בע"מ
3.389
3.100

7
יובלים בשומרון בע"מ
3.380
3.013

8
כפרי גליל תחתון בע"מ
3.990
3.553

9
מי ברק בע"מ
3.873
3.551

10
מי בת ים בע"מ
3.149
2.924

11
מי הרצלייה בע"מ
3.500
3.039

12
מי השפלה בע"מ
3.490
3.088

13
מי חדרה בע"מ
3.585
3.130

14
מי יבנה בע"מ
3.394
2.986

15
מי כרמל בע"מ
4.075
3.478

16
מי לוד בע"מ
3.740
3.525

17
מי מודיעין בע"מ
4.517
3.809

18
מי נע חברת המים והביוב של עיריית נצרת עילית בע"מ
3.690
3.468

19
מי נתניה (2003) בע"מ
3.603
3.272

20
מי עירון בע"מ
4.157
3.971

21
מי ציונה בע"מ
3.504
3.106

22
מי קריית גת בע"מ
3.852
3.798

23
מי רהט בע"מ
4.505
3.779

24
מי רעננה בע"מ
3.871
3.219

25
מי רקת טבריה בע"מ
4.767
4.091

26
מי שבע תאגיד המים והביוב לבאר שבע בע"מ
3.436
3.099

27
מי שקמה תאגיד המים והביוב בע"מ
3.346
3.056

28
מיתב מים תיעל וביוב בע"מ
3.883
3.438

29
מניב ראשון בע"מ
3.316
3.142

30
מעיינות אתא בע"מ
4.007
3.504פרט


טור א'
שם החברה


טור ב'
(בש"ח למ"ק)

טור ג'
לנכס ותיק
(בש"ח למ"ק)

31
מעיינות השרון בע"מ
3.494
3.131

32
מעיינות זיו בע"מ
4.467
3.697

33
סובב שפרעם בע"מ
4.090
3.652

34
עין אפק בע"מ
3.710
3.065

35
עין הכרמים בע"מ
3.711
3.277

36
עין נטפים מפעלי מים וביוב אילת בע"מ
3.189
2.951

37
פלג הגליל החברה האזורית למים וביוב בע"מ
4.259
3.749

38
פלגי מוצקין בע"מ
3.276
3.037

39
שרונים מפעלי מים וביוב בע"מ
3.701
3.151

40
תמ"ר תאגיד מים רמלה בע"מ
3.981
3.595

_________________________
1 ק"ת תש"ע, 418.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ