אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962

כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962

כללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 32,31,29 ו-41 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט - 1959, קבעה ועדת הכספים של הכנסת כללים אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשכ"ה, תש"ל)
בכללים אלה -
"קופת חולים מוכרת" - אחת מקופות חולים אלה:
(1) קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים העברים בארץ-ישראל;
(2) קופת חולים לעובדים לאומיים;
(3) קופת חולים עממית;
(4) קופת חולים מכבי;
(5) קופת חולים של הציונים הכלליים;
(6) איחוד קופות חולים "אסף".
"מועמד" - אדם המבקש להתמנות עובד במשרד מבקר המדינה, לרבות אדם שהורשה להיות מועסק בהתאם לסעיף 38 לחוק;
"רופא" - רופא ממשלתי כמשמעותו בפקודת בריאות העם, 1940, או ועדה של רופאים שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך לכך על ידיו;
"ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה" - רופא אשר שר הבריאות מינה אותו לשמש ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה;
"חייל" - כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;
"שירות קבע" ו-"הרמטכ"ל" - כמשמעותם בחוק שירות הקבע בצבא-הגנה (גימלאות), תשי"ד-1954;
"פיטורים" של חייל - התרת התחייבות לשירות קבע של חייל ביזמת צבא-הגנה לישראל עקב אחת מאלה:
(1) ירידת כשרו הגופני של החייל;
(2) צמצום המסגרת הצבאית;
(3) ביטול תפקיד;
(4) סיום תקופת שירות הקבע של החייל כאשר לא נתבקש לחדש את התחייבותו לשירות קבע;
"שוטר" ו"מפקח כללי" - כמשמעותם בפקודת המשטרה;
"סוהר" - מי שנמנה עם שירות בתי הסוהר לפי פקודת בתי הסוהר, 1946.
2. בדיקת מועמד (תיקון: תש"ל)
בדיקה רפואית של מועמד, כולה או חלקים ממנה, תבוצע על ידי רופא ממשלתי או ועדה של רופאים ממשלתיים שמינה שר הבריאות או מי שהסמיך לכך, או על ידי קופת חולים מוכרת במרפאות אשר ייקבעו מזמן לזמן בהסכם בין נציב השירות או מי שהסמיך לכך ובין קופת החולים המוכרת.
3. נוהל שליחה לקופת חולים מוכרת
לא בוצעה בדיקה רפואית של מועמד, כולה או חלקים ממנה, על ידי רופא ממשלתי או ועדה של רופאים ממשלתיים כאמור בסעיף 2, יישלח המועמד, לשם ביצוע הבדיקה הרפואית או חלקים ממנה, אל קופת החולים המוכרת שאליה הוא משתייך; ואם לא היה המועמד חבר קופת חולים מוכרת, יישלח אל קופת חולים מוכרת לפי בחירתו.
4. תוצאות הבדיקה (תיקון: תש"ל)
(א) תוצאות הבדיקה הרפואית יועברו בכתב ללשכת הבריאות המחוזית של משרד הבריאות שבשטח פעולתה נמצא מקום מגוריו של המועמד, והלשכה תביא את התוצאות בפני הרופא; הרופא רשאי, לפי שיקול דעתו, להזמין את המועמד לבדיקה רפואית נוספת על ידיו או לדרוש ממנו לעבור בדיקות נוספות, בין בקופת חולים מוכרת ובין במוסדות רפואיים אחרים או על ידי רופאים מוסמכים, ולהמציא לו את ממצאיהן.
(ב) לענין סעיף זה שטח פעולתן של לשכות הבריאות המחוזיות הוא:
(1) לשכת הבריאות המחוזית, ירושלים - מחוז ירושלים;
(2) לשכת הבריאות המחוזית, תל-אביב - מחוזות תל-אביב, המרכז והדרום;
(3) לשכת הבריאות המחוזית, חיפה - מחוזות חיפה והצפון.
5. קביעת הרופא
הרופא יקבע, לאור תוצאות הבדיקות ולאור ידיעות או תעודות בדבר מצב בריאותו של המועמד בעבר או בהווה שנמסרו לו, אם המועמד כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה.
6. העברה לראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה
הרופא יעביר הענין להחלטת ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה, אם הוא סבור -
(1) שמועמד הסובל ממחלה או מליקוי גופני או מפגם בהתפתחות, המנויים בתוספת הראשונה לכללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות), תשכ"א-1961, כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה;
(2) שמועמד שסבל ממחלה או מליקוי גופני המנויים בתוספת הראשונה האמורה, כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה אך קיימת אפשרות סבירה שהמועמד יחזור ויסבול מן המחלה או הליקוי הגופני האמורים;
(3) שמועמד למשרה האמורה במספר הסידורי 8 שבטור א' בתוספת השניה לכללי שירות המדינה (מינויים) (כללים ונוהל לבדיקות רפואיות), תשכ"א-1961, שאין מצב בריאותו או לא היה בעבר, כמתואר בטור ב' בתוספת השניה מול אותה המשרה, כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה;
(4) שמועמד אשר סובל או סבל ממחלה או מליקוי גופני או מפגם בהתפתחות שאינם מנויים בתוספת הראשונה האמורה או אשר מצב בריאותו הוא כמתואר בתוספת השניה האמורה אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה לאור הנסיבות הרפואיות של המקרה ולאור דרישות המשרה האמורה.
7. ערר על קביעת רופא
מועמד שלא נתמנה עובד במשרד מבקר המדינה עקב הקביעה של הרופא כי אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה, רשאי לערור על קביעה זו בפני ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה.
8. ערר על קביעת ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה
מועמד שלא נתמנה עובד במשרד מבקר המדינה עקב הקביעה של ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה לפי סעיפים 6 או 7 כי אינו כשר מבחינה רפואית לשרת במשרה הנדונה, רשאי לערור על קביעה זו בפני ועדה של רופאים שמינה שר הבריאות או מי שהוסמך על ידיו לכך והחלטתה תהיה סופית.
9. הגשת ערר
ערר כאמור בסעיפים 7 ו-8 יוגש על ידי המועמד באמצעות מנהל היחידה שהתכוון להעסיקו תוך 14 ימים מן היום בו נמסרה לו ההודעה על הקביעה.
10. פטור (תיקון: תש"ל)
אלה פטורים מקיום התנאים האמורים בסעיף 29 לחוק:
(1) מי שעבר לשירות במשרד מבקר המדינה בנסיבות האמורות בסעיף 61 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 (להלן - חוק הגימלאות);
(2) עובד בשירות המדינה, בין במשרה במשרד מבקר המדינה ובין במשרה אחרת, בשכר יומי, בעבודה שלפי טיבה אינה צמיתה וכן אדם המועסק כאמור על פי חוזה מיוחד לפי סעיף 40 לחוק, העוברים ברציפות לשירות המדינה במשרד מבקר המדינה לפי החוק, אם הם נבדקו בדיקה רפואית לפי הכללים לבדיקות רפואיות הנוגעים בתקופת שירותם הקודמת ולפי סעיף 29(א) לחוק נקבע שהם כשרים מבחינה רפואית לשרת במשרתם הקודמת;
(3) חייל, שוטר וסוהר, העוברים לשירות המדינה במשרד מבקר המדינה לפי החוק ואשר נתמנו למשרתם לפי פיסקאות 2,1 או 3 להודעת ועדת הכספים של הכנסת (מינוי למשרה במשרד מבקר המדינה בלי מכרז), תשכ"ט-1969, או שהגישו בקשה למשרה במכרז לפי סעיף 19 לחוק (להלן - מכרז) בהסכמת הרמטכ"ל, המפקח הכללי או נציב בתי הסוהר, לפי הענין, או בהסכמת מי שהם מינו לכך, ונמצאו כשירים למילוי המשרה, או אם פוטרו והגישו בקשה למשרה במכרז שפורסם לפני שפוטרו ונמצאו כשירים למילוי המשרה, ובלבד שרופא אישר כי העסקתו של החייל, השוטר או הסוהר במשרה אינה עלולה להזיק לו או לסכן אותו או אדם אחר.
11. (בוטל) (תיקון: תש"ל)
12. כללים
נכה שסעיף 30 לחוק חל עליו ואדם העובר לשירות המדינה במשרד מבקר המדינה כאמור בפיסקאות (1) או (3) לסעיף 10 חייבים בבדיקה רפואית ובמסירת ידיעות ותעודות בדבר מצב בריאותם כאמור בסעיף 29(א) לחוק ובכללים אלה, אולם ראש היחידה הרפואית לעובדי המדינה רשאי לפטור מהוראות סעיף זה אדם העובר לשירות המדינה כאמור בפיסקאות (1) או (3) לסעיף 10.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 1709; תשכ"ה, 1135; תש"ל, 147.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ