אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים וסדריהם) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962

כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים וסדריהם) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962

כללי שירות המדינה (מינויים) (בחינות ומבחנים וסדריהם) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 1
בתוקף הסמכות של ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 25 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, שאוצלה לי, ובתוקף סמכותי לפי סעיפים 26 ו-41 (3) לחוק האמור, הנני קובע כללים אלה:
פרק ראשון: היקף מבחנים
1. היקף מבחנים
שאלות או קבוצות של שאלות בכתב, כולל מבחן באמצעות מכשירים (להלן - מבחנים) למשרה במשרד מבקר המדינה (להלן - המשרה) אשר הוכרז עליה בפומבי לפי סעיף 19 לחוק (להלן - מכרז) ישמשו לבדיקת סגולות, כושר וידע המנויים בתוספת (להלן - סגולות).
2. מבחנים לכל סגולה
מבקר המדינה או מי שהוסמך על ידיו (להלן - מבקר המדינה) יקבע מזמן לזמן מבחן לכל סגולה.
3. מדד למבחנים
מבקר המדינה יקבע לכל מבחן - על פי שיטה שקבע - מדד להערכת הישגי הנבחנים.
4. רמות של הישגים
על יסוד המדד ייקבעו לכל מבחן תשע רמות של הישגים אשר יצויינו בציונים מ-1 עד 9. הציון הגבוה ביותר הוא 9, הנמוך ביותר הוא 1 והממוצע - 5.
5. ייחוד סגולות
מבקר המדינה יקבע לכל משרה או קבוצת משרות -
(1) סגולות אשר ייבדקו במבחן ומשקלה של כל סגולה בתוך כלל הסגולות כאמור;
(2) הרמה הדרושה בכל סגולה;
(3) רמת ההישגים הממוצעת הדרושה מן המועמדים, ובלבד שרמה זו לא תהיה נמוכה מ-4.
6. מבחנים לסגולות
קבע מבקר המדינה את הסגולות למשרה או לקבוצה של משרות כאמור בסעיף 5, יקבע לכל סגולה מבחן כאמור בסעיף 2, הכל בהתאם לדרישות המשרה או קבוצת המשרות.
7. משקל המבחנים
מבקר המדינה יקבע את המשקל המוקצה לכל מבחן בתוך כלל המבחנים שנקבעו למשרה, בהתאם למשקל הסגולות שקבע כאמור בסעיף 5 ובהתאם למהות המבחן, וכן יקבע את רמת ההישגים הדרושה בכל מבחן, בהתאם לרמה הדרושה בכל סגולה כפי שנקבעה בסעיף 5.
8. מינוי בוחן
מבקר המדינה ימנה בוחן אשר יקבע את רמת ההישגים בכל מבחן ורמת ההישגים הממוצעת של נבחן.
9. רמת הישגים
לא יתקבל אדם למשרה שהוכרז עליה אלא אם נבחן בכל המבחנים שנקבעו למשרה זו או לקבוצה אליה היא משתייכת, כאמור בסעיף 6, והגיע לרמה שנקבעה בסעיפים 5 ו-7.
10. הקלה במבחן בעברית
מבקר המדינה רשאי להקל בדרישת ידיעת הלשון העברית לגבי מועמד שבמועד הבחינה טרם מלאו שתי שנים לישיבתו בישראל, אם, לדעתו, עשוי המועמד להשיג את הרמה הדרושה תוך ששה חדשים, ובלבד שהמועמד יידרש, אם יתמנה, לעמוד בבחינת השלמה תוך פרק הזמן האמור.
11. פטור ממבחן
מבקר המדינה רשאי לא לקבוע מבחן לגבי משרה אשר, לדעתו, אפשר לעמוד על הסגולות הדרושות למילויה על ידי בחינה בעל פה בלבד.
פרק שני: משרה לעובדי בקורת המדינה
12. פטור ממבחן למשרה לעובדי בקורת המדינה
הוראות סעיף 1 לא יחולו על משרה בבקורת המדינה אשר למילויה דרושה השכלה אקדמאית או תעודת גמר בראיית חשבון, אלא אם מבקר המדינה לגבי משרה מסויימת או קבוצת מסויימת של משרות רואה צורך להשלים בחינה בעל פה במבחנים האמורים בסעיף 1.
פרק שלישי: סדרי מבחנים
13. ההזמנה למבחן
ההזמנה למבחן, למעט הזמנת מגיש בקשה כאמור בסעיף 5(2) לכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962, תישלח למועמד לפחות שבעה ימים לפני מועד המבחן.
14. מועמד שאינו בעל תכונות הכרחיות
למבחן לא יוזמן מועמד אשר מבקר המדינה סבור, לאור הפרטים שצויינו על ידי המועמד בבקשתו, שלא נתקיים לגביו תנאי שנקבע במכרז כהכרחי למילוי המשרה אם מילוי תנאי זה ניתן לקביעה אובייקטיבית ואינו תלוי בהערכה.
15. הודעה למועמד
למועמד אשר לא הוזמן למבחן כאמור בסעיף 14, תישלח על כך הודעה מנומקת בכתב.
16. מקום ומועד למבחן
מבחנים ייערכו במועד שקבע מבקר המדינה בירושלים, בתל-אביב ובחיפה, הכל לפי מקום המשרה אשר לגביה נערך המבחן, אולם רשאי מבקר המדינה לקבוע מקום אחר לעריכת המבחן, בהתאם לנסיבות.
17. משמעת
נבחן חייב להישמע להוראות המפקח שמבקר המדינה הטיל עליו לפקח על סדרי המבחן (להלן - המפקח).
18. זיהוי הנבחן
נבחן שהתייצב למבחן חייב לזהות את עצמו בפני המפקח על ידי תעודת זהות, והמפקח יקבע לו מספר לשם זיהויו.
19. רישומים על גליון המבחן
לאחר קבלת גליון המבחן ירשום הנבחן, במקום המיועד לכך בגליון, את המספר שנקבע לו על ידי המפקח, את פרטי המכרז כפי שיורה לו המפקח ואת תאריך המבחן, ובלבד שלא ירשום על גליון המבחן כל דבר אחר העשוי לזהותו.
20. התנהגות במבחן
נבחן אינו רשאי לשאול שאלה בשעת המבחן, לשוחח עם נבחן אחר, לעיין בספר, במסמך או ברשימה, או לעזוב את מקומו, אלא ברשות המפקח.
21. העתקת המבחן וטיוטה
נבחן לא יעתיק שאלה או פרט אחר מגליון המבחן, ועם תום המבחן ימסור למפקח את גליון המבחן וכל רישום וטיוטה אשר עשה בקשר למבחן.
22. הוצאת נבחן מחדר המבחנים
נבחן העובר על הוראות הסעיפים 17, 19, 20 או 21 רשאי המפקח להוציאו מחדר המבחנים.
23. דו"ח על הוצאת נבחן
הוציא המפקח נבחן מחדר המבחנים, כאמור בסעיף 22, יודיע על כך בכתב למבקר המדינה אשר רשאי לפסול את הנבחן או לחייבו לעמוד במבחן נוסף, הכל כפי שייראה בעיניו לאור הנסיבות.
פרק רביעי: בחינה בעל פה
24. בחינות בעל פה
לא יתקבל מועמד למשרה שהוכרז עליה אלא אם עמד בבחינה בעל פה.
25. היקף הבחינות בעל פה
בבחינה בעל פה ייבדקו התאמתו של המועמד מבחינת אישיותו וסגולות הדרושות למילוי המשרה; לא יימצא כשיר למשרה מועמד שאינו ממלא אחרי כל התנאים שצויינו במכרז כהכרחיים למילוי המשרה.
26. מי יוזמן לבחינות בעל פה
נתקיימו מבחנים, יוזמנו לבחינה בעל פה רק המועמדים שהשיגו הישגים שנקבעו כהישגים מינימליים כאמור בסעיף 9 (להלן - מועמדים לתפקיד).
27. מספר המועמדים
היו מועמדים לתפקיד חמישה או פחות, יוזמנו כולם לבחינה בעל פה. היו מועמדים לתפקיד יותר מחמישה יקבע מבקר המדינה את מספר המועמדים מבין המועמדים לתפקיד שיוזמנו לבחינה בעל פה, ובלבד שיוזמנו לבחינה מועמדים לתפקיד שהישגיהם במבחנים היו הגבוהים ביותר.
28. הזמנה לבחינה בעל פה
הוראות הסעיפים 13, 14 ו-15 בדבר הזמנת מועמד למבחן יחולו גם על הזמנת מועמד לבחינה בעל פה.
29. הודעה למועמד שאינו מוזמן לבחינה
למועמד אשר ניגש למבחן ולא הוזמן לבחינה בעל פה, כאמור בסעיפים 26 ו-27 תישלח הודעה בכתב על כך.
29א. בדיקת נתונים אישיים ומקצועיים (תיקון: תש"ל)
מבקר המדינה רשאי, ביזמתו או על פי בקשת ועדת הבוחנים, לערוך או להורות לאחר לערוך בדיקה של הנתונים האישיים והמקצועיים של מועמד במכרז פלוני, לרבות קבלת חוות דעת על מועמד מאת מוריו, מעבידו הנוכחי או מעבידים קודמים, המשטרה, מוסדות הבטחון וממליצים שצויינו על ידי המועמד.
30. הרכב ועדת הבוחנים
בחינה בעל פה תיערך על ידי שלושה בוחנים אשר ימונו על ידי מבקר המדינה מתוך רשימת הבוחנים שאושרה על ידי ועדת הכספים של הכנסת; יושב ראש ועדת הבוחנים יהיה מי שהוסמך לכך על ידי מבקר המדינה, חבר אחד יהיה עובד משרד מבקר המדינה וחבר אחד יהיה מי שאינו עובד המדינה.
30א. מנין חוקי (תיקון: תש"ל)
מנין חוקי בישיבת ועדת הבוחנים הוא כל חבריה.
31. דרגת הבוחנים
דרגתם של עובדי משרד מבקר המדינה חברי ועדת הבוחנים לא תהיה נמוכה מהדרגה הגבוהה ביותר הצמודה למשרה הנדונה.
32. בוחנים-יועצים
מבקר המדינה רשאי להזמין לישיבות ועדת הבוחנים כבוחן-יועץ, בלי זכות דעה בהחלטה, פסיכולוג או אדם שלדעת מבקר המדינה מומחה בעבודה אותה יש לבצע במשרה הנדונה.
33. מקום ומועד הבחינה
מקום ומועד הבחינה בעל פה ייקבעו על ידי מבקר המדינה.
34. התייצבות לבחינה
מועמד חייב להתייצב בפני ועדת הבוחנים, אולם רשאית ועדת הבוחנים לקבוע שמועמד הנמצא מחוץ לישראל ושלא התייצב בפניה הוא כשיר למשרה, אם הובאו בפניה מסמכים לפיהם אפשר לעמוד על תכונותיו של המועמד והנתונים האישיים שלו למילוי המשרה, לרבות חוות דעת של נציגות ישראלית או בא כוח מטעם המדינה בחוץ-לארץ ושל מעבידים קודמים של המועמד.
35. שאלה בדבר השתייכות מפלגתית
לא יישאל מועמד שאלה בדבר השתייכותו המפלגתית ויש להימנע ככל האפשר משאלות השנויות במחלוקת בין מפלגות במדינה.
36. תעודות וחוות דעת על המועמד (תיקון: תש"ל)
מבקר המדינה יגיש לועדת הבוחנים תעודות ומסמכים אשר הומצאו לו על ידי המועמד, כאמור בסעיף 7 לכללי שירות המדינה (מינויים) (מכרזים) (משרד מבקר המדינה) תשכ"ב-1962, ושלדעתו הם נוגעים לענין, וכן ידווח מבקר המדינה לועדת הבוחנים על חוות דעת וממצאי בדיקה שקיבל לפי האמור בסעיף 29א', אם לדעתו יש לחוות דעת ולממצאים אלה משמעות לגבי בחירת המועמד.
37. חבר ועדה קרוב של מועמד
בוחן אשר מועמד הוא קרובו יודיע על כך למבקר המדינה ולא ישתתף בועדת בוחנים הבוחנת את המועמד.
בסעיף זה -
"קרוב" - קרוב משפחה כאמור בסעיף 3 לכללי שירות המדינה (מינויים) (סייגים בקרבת משפחה) (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962.
38. הערכת מועמדים (תיקון: תש"ל)
לאחר בחינת כל המועמדים שהתייצבו בפניה, תשמע ועדת הבוחנים חוות דעת של בוחנים-יועצים, אם היו כאלה; כל חבר בועדה יעריך את המועמדים; בשיקוליו יתחשב בוחן בתוצאות המבחנים - אם התקיימו מבחנים - בהשכלתו ובנסיונו של המועמד, בחוות דעת של בוחנים-יועצים, בתעודות וחוות דעת שהוגשו כאמור בסעיף 36 ובהתרשמותו בבחינה בעל פה; אולם בשיקוליו לא יתחשב הבוחן בגיל צעיר של מועמד, אלא אם גיל צעיר נקבע במכרז כתנאי למילוי המשרה.
39. ציונים והערכת מועמדים על ידי הבוחנים והועדה
מבקר המדינה רשאי לקבוע שיטת ציונים בהם תתבטא ההערכה על ידי הבוחנים וועדת הבוחנים. כל עוד לא קבע מבקר המדינה שיטה כאמור, תיעשה ההערכה לפי שיטה שתקבע ועדת הבוחנים.
40. מסקנות הועדה
יושב ראש ועדת הבוחנים ירשום את מסקנות הועדה, ואם מצאה הועדה מועמדים כשירים למשרה, יציין את שמותיהם לפי סדר עדיפותם בהתאם למידת כשירותם. כל חברי הועדה יחתמו על המסקנות ויושב ראש הועדה ימסור אותן למבקר המדינה.
41. הרשות להתייצב לפני ועדת הבוחנים
בישיבת ועדת הבוחנים לא יהא נוכח שום אדם מלבד חברי הועדה, בוחן-יועץ, עובד משרד מבקר המדינה אשר מבקר המדינה מינה אותו כמזכיר ועדת הבוחנים, נבחן או נבחנים ומי שמבקר המדינה התיר את נוכחותו.
42. סודיות
דיוני ועדת הבוחנים, מסמכיה ומסקנותיה הם סודיים ואסור להביא מהם לידיעתם של אחרים, אלא באישור מבקר המדינה.
פרק חמישי: הוראות שונות
42א. תחולה על עובד המדינה (תיקון: תש"ל)
הוראות כללים אלה החלות על מועמד, יחולו גם על מועמד שהוא עובד המדינה.
42ב. משלוח בדואר (תיקון: תש"ל)
משלוח הזמנה או הודעה לפי סעיפים 13, 15, 28 ו-29, מותר שייעשה על ידי הדואר.
תוספת (סעיף 1)
1. סגולות אופי ואישיות, לרבות כושר ניהול, ארגון והנהגה.
2. הבנה ויכולת ניתוח של בעיות ומצבים.
3. כושר מילולי.
4. כושר חשבוני.
5. כושר ניסוח.
6. כושר זכרון.
7. כושר ריכוז, לרבות זריזות ודייקנות.
8. כושר טכני.
9. מיומנות.
10. ידיעת השפה העברית ושפות אחרות.
11. ידע מקצועי.
______________________________
1 ק"ת תשכ"ב, 1702; תש"ל, 179.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ