אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ז-2006

כללי שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ז-2006

כללי שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ז-2006 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 5(ב) לחוק שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ד-2003 (להלן - החוק), קובעת המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין שנתמנתה לפי חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - המועצה), לאחר שנועצה בצוות התיאום כמשמעותו בסעיף 6 לחוק, כללים אלה:
פרק א': פרשנות והגדרות
1. הגדרות
בכללים אלה -
"בעל ענין" - כהגדרתו בחוק התקשורת;
"הקלטה" - בין בדרך של צילום ובין בדרך של רישום קול;
"מישדר" - יחידת שידורים בעלת תוכן והיקף ידועים ובמתכונת הערוכה לשידור;
"עובד המערכת" - עורך, מפיק, כתב, שדר, צלם, מקליט ובעל מקצוע אחר העוסק בהכנת מישדר, בצילומו והקלטתו, בהפקתו, בעריכתו או בהבאתו לשידור;
"ענין ציבורי" - לרבות חשיפה של התנהגות אנטי חברתית, הגנה על בריאות הציבור, שלומו ורווחתו, ומניעת הטעיית הציבור;
"קרוב" - בן זוג, אח או אחות, הורה, הורי הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.
פרק ב': אתיקה בשידורים
סימן א': אי משוא פנים, אובייקטיביות, איזון ודיוק בשידורים
2. ניגוד ענינים
(א) עובד מערכת לא יהיה מעורב בהפקתו או בשידורו של מישדר אם יש בו כדי להעמידו בניגוד ענינים לעיסוק אחר שלו, לענין פרטי או מסחרי שלו או של קרובו או כדי להביא להטעיית הציבור, ואולם יהיה רשאי לעסוק בהפקתו או בשידורו של מישדר כאמור, אם במעורבותו במישדר היה ערך חדשותי או אמנותי, ובלבד שהמישדר לווה בגילוי נאות על מהות זיקתו של העובד לתוכן המישדר.
(ב) הגוף המשדר יימנע מהעסקה של חברי הכנסת, שרים, נציגים, שלוחים, או גורמים הקשורים למפלגה או לסיעה או קרוביהם של גורמים כאמור ומכל התקשרות עסקית אחרת עמם.
3. שימוש לרעה במעמד
(א) לא יעשה הגוף המשדר שימוש לרעה במעמדו ובפעילותו על פי רישיונו, לרבות בכוחו לשדר או להימנע מלשדר.
(ב) לא ישתמש הגוף המשדר בשידורים לצורך קידום דעותיו ועניניו הפרטיים של הגוף המשדר או של כל בעל ענין או נושא משרה בו.
(ג) מישדר הכולל מידע או התייחסות הנוגעים לעניניו הפרטיים או המסחריים של הגוף המשדר, או של כל בעל ענין או נושא משרה בו, ילווה בגילוי נאות על מהות זיקתו של הגוף המשדר לתוכן המישדר.
4. קידום ענינים
(א) לא ישודר מישדר שיש בו כדי לקדם ענינים עסקיים-מסחריים של אדם או יחסי ציבור לאדם, לרבות הגוף המשדר, בתמורה או שלא בתמורה, אלא אם כן קידום הענינים או יחסי הציבור הם תוצאה נלווית ההכרחית לשידור, או אם הותרו לפי הוראות כל דין או תנאי הרישיון.
(ב) לא ישודר מישדר חדשות, מישדר בעניני היום או מישדר מגזיני אחר, אם הגוף המשדר או עובד מערכת קיבל, או צפוי לקבל, במישרין או בעקיפין, טובת הנאה העלולה להשפיע על תוכנו או מתכונתו או על בחירת המשתתפים בו.
(ג) הגוף המשדר לא יפעל בשליחות מפלגה או גוף פוליטי-מפלגתי, במישרין או בעקיפין, ולא יאפשר שימוש בשידורים לשם קידום מפלגה או גוף פוליטי.
(ד) לא ישדר הגוף המשדר מישדר חדשות או מישדר בעניני היום, אשר נושא תפקיד בגוף פוליטי או במפלגה, לרבות חבר הכנסת או שר, היה מעורב בהפקתו או בהגשתו.
5. דיוק בשידור ואימות המידע
(א) לא ישדר הגוף המשדר דבר שאינו נכון או אינו מדויק, ולא יערוך מישדר באופן העלול לסלף את המידע הכלול בו, אם יש בשידור כדי להטעות את הציבור.
(ב) לא תוטל על הגוף המשדר אחריות בשל מידע ששודר בניגוד לאמור בסעיף קטן (א), אם התקיים אחד מאלה, ובלבד שפרסם הודעת תיקון כמפורט להלן:
(1) טרם שידורו של המידע נקט הגוף המשדר אמצעים נאותים לבירור נכונות המידע, לרבות בדיקתו במקורות המהימנים ביותר בנסיבות הענין;
(2) המידע נמסר בשידור חי בידי מי שאינו עובד המערכת, הגוף המשדר לא ידע על הכוונה למסרו כאמור וציין סמוך למסירתו כי נכונותו לא נבדקה בידיו.
(ג) לענין סעיף קטן (ב), יפעל הגוף המשדר במשנה זהירות במידע העלול לפגוע באדם, להשפילו או לבזותו.
6. תיקון טעויות
שודר דבר שאינו אמת או שאינו מדויק או נפלה טעות בעת שידור, יתנצל הגוף המשדר ויתקן את הטעות ככל האפשר במסגרת אותו מישדר; לא התאפשר תיקון הטעות כאמור, ישדר הגוף המשדר הודעת תיקון בהזדמנות המתאימה הראשונה לאחר גילוי הטעות.
7. הבחנה בין עובדות לדעות
(א) הבעת דעה אישית, פרשנות וניתוח של מידע ישודרו באופן שיהיה ניתן לעמוד על טיבם ולהבחין בבירור ביניהם לבין העובדות המובאות בשידור.
(ב) דברי תגובה, פרשנות או הערכה יצוינו ככאלה, ויובאו בשם אומרם בציון שמו של הפרשן, מקור סמכותו וזיקתו לנושא הנדון.
(ג) הגוף המשדר, בעל ענין בו או נושא משרה בו, לא יביעו בשידור את דעותיהם הפרטיות בענינים השנויים במחלוקת אידאולוגית או פוליטית של ממש בציבור, אלא אם כן הובהר באותו מישדר מעמדם האמור.
(ד) בכל מישדר שמופיעה בו או משתתפת בו אישיות פוליטית או ציבורית, יצוין באופן ברור שיוכה המפלגתי או הסיעתי או הגוף שהיא מייצגת, לפי הענין.
8. שילוב מידע ארכיוני, שחזור ובידוי
(א) בסעיף זה, "מידע ארכיוני" - מידע מוקלט ששודר במישדר - עבר, זמן רב לפני שידורו הנוכחי או שהוקלט זמן רב טרם שידורו.
(ב) לא ישדר הגוף המשדר מידע ארכיוני, המחזה או שחזור של אירוע, באופן העלול להטעות את הציבור.
(ג) במישדר המיועד או נחזה להציג מידע עובדתי, לרבות מישדר חדשות ומישדר בעניני היום, יצוין בגוף המישדר שכלולים בו מידע ארכיוני, המחזה או שחזור של אירוע, ותיערך הבחנה בינם ובין מידע אותנטי או חדש הכלול במישדר; ככל האפשר יצוין תאריך הקלטתו של המידע הארכיוני.
9. ציון מקור הפרסום
שידר הגוף המשדר ידיעה שפורסמה באמצעי תקשורת אחר או שמקורה בסוכנות ידיעות, יציין את זהות המפרסם המקורי או סוכנות הידיעות, לפי הענין.
10. נתונים סטטיסטיים
(א) לא ישדר הגוף המשדר נתונים סטטיסטיים לרבות משאלים, מדגמים וסקרי דעת קהל (בסעיף זה - נתונים סטטיסטיים), אלא אם כן ליווה אותם בהסברים הדרושים להבנת משמעותם, לרבות גודל המדגם.
(ב) בעת דיווח על נתונים סטטיסטיים יציין הגוף המשדר את זהותו של מי שהזמין את איסוף הנתונים, אסף, ערך וניתח אותם, לפי הענין.
11. ייעוץ בנושא הדורש מומחיות
(א) לא יכלול הגוף המשדר בשידוריו ייעוץ בתחום הדורש מומחיות מקצועית, לרבות בריאות, פסיכולוגיה, משפט וכלכלה, אלא אם כן הובאו הדברים מפיו של מומחה המוסמך לפי כל דין לעסוק בתחום הנוגע בדבר.
(ב) לא יכלול הגוף המשדר בשידוריו ייעוץ בענינים אישיים העלול לפגוע בשלומו, בבריאותו או ברווחתו של אדם או להזיק לו, בשים לב לאופי הקהל שהמישדר מיועד לו ולגיל הצופים בו.
סימן ב': הגינות בשידורים
12. זכות התגובה (תיקון: תשס"ז)
(א) בטרם שידור מידע עובדתי שיש בו לכאורה משום פגיעה באדם, ינקוט הגוף המשדר אמצעים סבירים כדי לברר ולקבל את תגובתו של אותו אדם לפני השידור, ולשדר את התגובה יחד עם המידע העובדתי הפוגע.
(ב) לבקשתו של אדם אשר נפגע משידורו של מידע עובדתי הנוגע או מתייחס אליו, שהתקבלה בתוך זמן סביר ממועד השידור, ישדר הגוף המשדר את תגובת אותו אדם, בכפוף לאמור בסעיף זה להלן, ובהתחשב, בין השאר, בחומרת הפגיעה, בחשיבות הנושא, במהימנות המידע ובבמה שניתנה בעבר לתגובת הנפגע.
(ג) לא נוסחה תגובתו של הנפגע באופן המתאים לשידור בנסיבות הענין, יהיה הגוף המשדר רשאי להתאימה לשידור, ובלבד שלא יהיה בתיקון התגובה כדי לשנות את עיקרי תוכנה; הגוף המשדר יהיה רשאי להימנע משידור תגובה אם ברור וגלוי כי יש בה משום שימוש לרעה בזכות התגובה או כי תוכנה אינו אמת.
(ד) הגוף המשדר ישדר את התגובה, ככל האפשר, במסגרת אותו מישדר; לא התאפשר שידור תגובה כאמור, ישדרה הגוף המשדר במישדר המתאים הקרוב ביותר האפשרי בנסיבות הענין, במועד ובהבלטה דומים, ככל האפשר, לאלה שבהם שודר המידע העובדתי הפוגע.
(ה) עמד הגוף המשדר לשדר מידע עובדתי שלכאורה יש בו משום פגיעה חמורה באדם, ינקוט אמצעים נאותים כדי לתת לאותו אדם בעוד מועד הודעה על קיום המישדר, ולהקצות זמן סביר בנסיבות הענין, להופעתו ולהצגת עמדתו באותו מישדר.
(ו) סבר אדם כי שידורו של מידע עובדתי הנוגע או מתייחס אליו פגע בו פגיעה חמורה, רשאי הוא לבקש מהגוף המשדר להקצות זמן סביר בנסיבות הענין, להופעתו במישדר לצורך הצגת עמדתו, במועד ובהבלטה דומים, ככל האפשר, לאלו שבהם שודר המידע עובדתי אשר פגע בו; הגוף המשדר ייענה לבקשה למתן תגובה כאמור, אם הדבר מתחייב, בהתחשב, בין השאר, בחומרת הפגיעה, בחשיבות הנושא, במהימנות המידע ובבמה שניתנה בעבר לתגובת הנפגע.
(ז) לבקשת אדם הטוען כי נפגע מתוכנו של מישדר, יספק לו הגוף המשדר העתק המישדר, ויהיה רשאי לגבות מן המבקש את ההוצאות הסבירות של העתק כאמור לפי סעיף 32.
(ח) בסעיף זה, "פגיעה" - נזק ממשי, לרבות חשש רציני לנזק ממשי, לגופו של אדם, לרכושו, לשמו הטוב, לכבודו או לפרטיותו.
13. אמצעים פסולים להפקת מישדר
(א) לא ישתמש הגוף המשדר באמצעים כגון הקלטה נסתרת, התחזות או תחבולה, לשם השגת מידע לצורך הפקתו של מישדר, אלא אם כן היה במידע ענין ציבורי מובהק, ובלבד שלא היתה לגוף המשדר דרך סבירה אחרת להשיגו.
(ב) לא ישדר הגוף המשדר מישדר לצורכי בידור, אשר נעשה בדרך של הקלטה נסתרת, התחזות או תחבולה, אלא אם כן קיבל לכך את הסכמתו של כל מי שהופיע במישדר.
14. עריכת ראיון
הגוף המשדר ינהג בהגינות כלפי משתתפים בשידוריו ומרואיינים בהם, ובכלל זה -
(1) יספק למרואיין בעוד מועד את כל הפרטים הדרושים באופן סביר למתן הסכמתו המודעת להשתתפות במישדר ולהיערכות אליו, כגון אופי המישדר ומועדו, זהות המראיין ושאר המשתתפים במישדר, היות המישדר חי או מוקלט וכוונת הגוף המשדר לעורכו או לשדרו במלואו;
(2) יימנע מעריכת הראיון באופן העלול לסלף את תוכנו או להטעות את הציבור.
15. מסרים תת-ספיים או קצרי זמן
לא ישדר הגוף המשדר דבר העלול להשפיע על הצופים בלא מודעותם וידיעתם המלאה על תוכנו, לרבות בתמונות חטופות, בהבזקים, ובכל אמצעי או דרך אחרים המעבירים מידע או מסר לצופה מתחת לסף המודעות.
סימן ג': פרטיות, השם הטוב ומניעת פגיעה בציבור
16. כבוד האדם
לא ישדר הגוף המשדר מישדר שיש בו כדי לפגוע בכבודו, בשמו הטוב או בפרטיותו של אדם בלא הסכמתו, אלא אם כן קיים במישדר ענין ציבורי מובהק, ואזי במידה שאינה עולה על הנדרש, ובכפוף להוראות כל דין.
17. סיכון חיים ועידוד אלימות ועבריינות
(א) לא ישדר הגוף המשדר מישדר אשר קיים חשש ממשי שיסכן את שלומו, את בריאותו או את חייו של אדם.
(ב) לא ישדר הגוף המשדר מישדר אשר קיימת ודאות קרובה כי יפגע באופן ממשי בשלום הציבור או בסדר הציבורי.
(ג) לא ישדר הגוף המשדר מישדר אשר קיימת ודאות קרובה כי יעודד פעילות עבריינית או אשר עלול לעודד או לעורר פשע או אלימות.
(ד) בעת שידור התנהגות מסוכנת או מזיקה, לרבות בעת דיווח על מקרי התאבדות או ניסיון להתאבדות, ינקוט הגוף המשדר משנה זהירות באשר לתיאור פרטי ההתנהגות או האירוע, כדי שלא לעודד חיקוי שלהם.
18. הקלטה
(א) הקלטה של אדם ברשות הרבים, הנוגעת לצנעת חייו או למצב בריאותו או עלולה להשפיל את האדם או לבזותו, או שצולמה במקום בעל רגישות מיוחדת, לרבות מוסד רפואי או בית סוהר, לא תשודר בלא הסכמתו של אותו אדם, זולת אם קיים בה ענין ציבורי ובכפוף להוראות כל דין.
(ב) אין לשדר הקלטה של אדם ברשות היחיד בלא הסכמתו, אלא אם כן קיים בה ענין ציבורי מובהק ואין דרך סבירה אחרת להשיג את המידע המבוקש, ובכפוף להוראות כל דין.
19. שידור פרטי פגיעים וקטינים
(א) לא ישדר הגוף המשדר הקלטה או פרט מזהה של חולים, תורמי איברים, קורבנות עבירות אלימות או מין, חסויים כמשמעותם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962, בעלי פיגור שכלי או מכורים, באופן העלול לזהותם, אלא בהסכמתו של מי שמוסמך לתתה על פי הוראות כל דין.
(ב) בהעדר הסכמה לשידור כאמור בסעיף קטן (א), לא ישדר הגוף המשדר הקלטות או פרטים מזהים כאמור, אלא אם כן קיים ענין ציבורי מובהק בכך, ואזי במידה שאינה עולה על הנדרש ובכפוף להוראות כל דין.
(ג) לא יפרסם הגוף המשדר שם, צילום, פרטים מזהים אחרים של מי שטרם מלאו לו 18 שנים ולא יראיינו או ישתפו בשידור, בנסיבות העלולות לפגוע בו, בשמו הטוב, בפרטיותו או ברווחתו, בלא הסכמת הוריו או אפוטרופסיו החוקיים, אלא אם כן קיים בכך ענין ציבורי מובהק, ובמידה שאינה עולה על הנדרש ובכפוף להוראות כל דין.
20. הליכים פליליים
(א) סיקור ודיווח על חשדות בפלילים, חקירה של רשות מוסמכת או הליכים משפטיים, ייעשו בשים לב לעיקרון שכל אדם חף מפשע כל עוד לא נמצא אשם בדין.
(ב) לא ישדר הגוף המשדר שם, צילום או פרטים מזהים אחרים של חשוד בעבירה קודם שהובא לפני בית המשפט אלא אם כן הסכים לכך, או קיים ענין ציבורי בשידור הפרטים.
(ג) לא ישדר הגוף המשדר דבר על ענין פלילי תלוי ועומד בבית משפט, במטרה להשפיע על מהלך המשפט או על תוצאותיו; בכלל זה, אין לפרסם במהלך משפט הערכה נחרצת של העדויות או העמדות של הצדדים לגבי תוצאה מסוימת של ההליך.
(ד) דיווח הגוף המשדר על חשד נגד אדם, הגשת כתב אישום נגדו או הרשעתו, יכלול בשידוריו, בהבלטה ראויה, כל מידע ולפיו הוסר החשד או לא הוגש כתב אישום נגד אדם, או בוטל או זוכה נאשם בדין, או נתקבל ערעורו של מורשע, אם לחלוטין ואם באופן חלקי, מיד עם היוודע לו הדבר.
21. ציון השתייכות ודעות קדומות
(א) הגוף המשדר לא יציין בשידור פרטים אישיים הנוגעים לאדם כגון מוצאו, עדתו, דתו, לאומיותו, מינו, מעמדו החברתי או מגבלותיו, השקפתו הפוליטית, השתייכותו הארגונית, קרבתו המשפחתית לאדם או העדפותיו המיניות וזהות המגדר שלו, אלא בהסכמתו או אם יש בפרטים כאמור ענין ציבורי ונגיעה ענינית לנושא השידור ולתוכנו ובכפוף להוראות כל דין.
(ב) הגוף המשדר יימנע מלכלול בשידוריו שפה, דעות קדומות או סטריאוטיפים העלולים להשפיל או לבזות שלא לצורך אדם, קבוצה מסוימת באוכלוסיה, כמו קבוצות מיעוט, בעלי צרכים מיוחדים ובעלי מוגבלות, והכל זולת אם היה בביטויים האמורים ערך חדשותי או אומנותי של ממש והשימוש בהם נעשה במידה שאינה עולה על הנדרש.
(ג) הגוף המשדר לא ידגיש בכל אופן שהוא מום באופן דיבורו או בהופעתו של מרואיין, למעט אם ביקש זאת המרואיין במטרה להצביע על מצוקתו או הישגיו.
22. תיאור אלימות וסבל
(א) לא יכלול הגוף המשדר בשידוריו ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים של אלימות, סבל, עבריינות ומין אלא במידה הדרושה לדיווח מהימן ועדכני של מידע ולהבנתו; לא יצולמו צילומי תקריב של בני אדם המעורבים באירועים שיש בהם אלימות, סבל, מעשי עבריינות או מין, למעט אם שידור כאמור דרוש לצורכי זיהוי משטרתי.
(ב) נכללו תיאורי אלימות, זוועות או סבל קשים במישדרי חדשות או אקטואליה, יזוהו תיאורים כאמור, במהלך המישדר, באופן שישמש אזהרה בדבר תוכנם; הזיהוי ייעשה באזהרה בעל פה או בכתב.
23. נפגעים באסון
(א) בסעיף זה, "אסון" - לרבות תאונה ופיגוע חבלני.
(ב) ידיעות בדבר מצבם הבריאותי של נפגעים באסון, ישודרו בידי הגוף המשדר בהסתמך על מקור רפואי מהימן בלבד ותוך אזכורו.
(ג) לא יפרסם הגוף המשדר שמות, קולות, תמונות או כל פרט מזהה אחר של נפגעים באסון, קודם שבירר כי הודעות בנדון נמסרו למשפחות הנפגעים.
(ד) לא ישדר הגוף המשדר צילום מזהה של נפע באסון בלא הסכמתו או - במקרה שהנפגע נפטר או שלא ניתן לקבל את הסכמתו - בלא הסכמת בני משפחתו זולת אם יש בשידור כאמור ענין ציבורי מובהק.
24. סיקור מצוקה ואבל
(א) הגוף המשדר ינקוט משנה זהירות ורגישות בעת סיקור אירועים של מצוקה קשה, צער כבד, סבל או אבל, יכבד את זכותם של הנוגעים בדבר לפרטיות, יימנע ככל האפשר מניצול מצוקתם ולא יוסיף על צערם; הגוף המשדר לא ישדר צילומים מאירועים כאמור בלא הסכמת הנוגעים בדבר.
(ב) לבקשת קרוביו של נפטר, יימנע הגוף המשדר מהקלטה, סיקור או שידור של לוויה שאיננה לוויה ממלכתית.
25. אופי השידורים ופגיעה ברגשות
(א) הגוף המשדר יקפיד כי השפה ואופן הביטוי המשמשים בשידוריו יתאימו לאופיו של הערוץ ולמטרותיו.
(ב) לא ישדר הגוף המשדר מישדר שיש בו פגיעה חמורה ברגשות הציבור, אלא אם כן היה המישדר בעל ערך אמנותי, ביקורתי, חדשותי או חינוכי, המצדיק בנסיבות הענין, את שידורו, ובלבד שהפגיעה אינה במידה העולה על הנדרש.
26. מישדרים בעניני דת
(א) במישדרים שענינם דת, מסורת ומורשת רשאי הגוף המשדר לכלול תמיכה בעקרונות של דת, אמונה או דרך חיים ואולם מישדרים אלה לא יכללו השפעה בלתי הוגנת על הצופים.
(ב) מישדרים בנושאי דת, מסורת ומורשת לא יציגו עמדות או מידע אשר יש בהם זלזול באמונה ובקיום חובות של דתות, כתות, עדות או קבוצות בחברה או ביטולם.
(ג) במישדרים בנושאי דת, מסורת ומורשת ייעשה כל מאמץ כדי להבטיח כי אמונה או פולחן דתי של קבוצות דתיות יוצג באופן הוגן, מדויק ובהקשר הולם.
(ד) בלי לגרוע מכל דין, מישדרים בנושאי דת, מסורת ומורשת לא יכללו הבעת עמדות או דעות פוליטיות או קידום ענינים פוליטיים או מפלגתיים.
27. גיוס תרומות
לא יותר גיוס תרומות במסגרת שידורי הערוץ.
פרק ג': תשדירי שירות, איסור פרסומת ואזכורים מסחריים
28. תשדירי שירות
הותרו לשידור בערוץ תשדירי שירות, יחולו על שידורם גם הוראות אלה:
(1) הגוף המשדר יהיה רשאי לשדר תשדירי שירות רק בשעות שבהן הוא משדר תכניות;
(2) הזמן המרבי לשידור תשדירי שירות יהיה 2 דקות בשעה;
(3) תשדיר שירות ישובץ לפני תחילתו של מישדר או לאחר סיומו ולא יקטע מישדר;
(4) משך שידורו של תשדיר שירות לא יעלה על 30 שניות, אלא באישור יושב ראש המועצה.
29. אזכורים מסחריים שאינם פרסומת
(א) לענין סעיף 13 לחוק, לא יראו כפרסומת ציון תודות בסוף מישדר לפי סעיף 30.
(ב) הגוף המשדר רשאי לשדר מישדר שאינו קדימון הכולל בדרך אגב צילום או אזכור שמו של אדם, מוצר, שירות, עסק או ענין מסחרי אחר ולרבות ציון שמם המסחרי (להלן - אזכור אגב) ובלבד שנתקיימו אלה:
(1) אזכור האגב הוא תוצאת לוואי מצומצמת ובלתי מכוונת של תוכן המישדר ומהותו ואינו עובר את תחום הסביר מבחינת מרכזיותו והבלטתו בשידור;
(2) החלטת הגוף המשדר לשדר מישדר כאמור והחלטותיו באשר לאופן צילומו ועריכתו לא הושפעו בכל דרך שהיא מאזכור האגב הכלול בו;
(3) הגוף המשדר לא קיבל כל תמורה, במישרין או בעקיפין, בעד אזכור האגב או הכללתו במישדר כאמור.
30. ציון תודות בסוף מישדר
(א) הגוף המשדר רשאי להודות בסוף מישדר לבתי עסק או גורמים מסחריים אחרים שתרמו להפקת המישדר בציוד או בשירותים.
(ב) ציון התודות יהיה לפי עקרונות אלה:
(1) תחת הכותרת "תודות" יוקרן ברצף נע מיקבץ שמות התורמים ושמות הענפים המסחריים המתאימים;
(2) הכיתוב יהיה באותיות שגודלן, צבען והגופן שלהן אחידים;
(3) לא יימסר כל מידע אודות הגורם התורם, הציוד או השירותים, לא יינתן אודותם תיאור כלשהו ולא ייאמרו עליהם כל דברי שבח שהם.
פרק ד': שידורים בשעת חירום
31. הודעות חירום
בשעת חירום יהיה יושב ראש המועצה רשאי להורות לגוף המשדר לשדר הודעות מטעם הממשלה, המשטרה, המטה הכללי של צבא הגנה לישראל, כוחות ביטחון והצלה וכיוצא באלה; שידור הודעות החירום ייעשה תוך פגיעה מזערית, ככל האפשר, ברציפות שידורי הכנסת.
פרק ה': הפצת החומר המשודר
32. הקלטות שידורי הכנסת
הרוצה בהקלטות משידורי הכנסת לאחר השידור, ישלם לגוף המשדר את החזר ההוצאות הכרוכות בכך, לפי מחירון אחיד שתקבע המועצה, לפי הצעת הגוף המשדר, שתוגש למועצה בתוך 60 ימים מיום קבלת הרישיון; המחירון ייקבע לפי משך ההקלטה המבוקשת והזמן הדרוש לאיתורה בהתחשב במסוימות הפרטים שמסר מבקש ההקלטה אודותיה; המחירון יימסר לכל דורש ויפורסם באתר האינטרנט של הערוץ או של הכנסת.
פרק ו': עיצומים כספיים
33. עיצומים כספיים
היה ליושב ראש המועצה יסוד סביר להניח כי הגוף המשדר עשה אחד מאלה, רשאי הוא להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות סעיף 18 לחוק:
(1) הפר הוראה מהוראות סעיפים 10 עד 13 או 17 לחוק או הוראה מהוראות כללים אלה;
(2) הפר הפרה מהותית את תנאי הרישיון.
פרק ז': שונות
34. תחולה
(א) כללים אלה יחולו על המישדרים המוספים ועל ליווי שידורי הכנסת במידע עובדתי, כאמור בתקנה 2(ב) לתקנות שידורי טלוויזיה מהכנסת, התשס"ו-2005, וסעיפים 2, 3, 31, 32 ו-33 בהם יחולו גם על שידורי הכנסת.
(ב) כללים אלה יחולו, בשינויים המחויבים, גם על שידורי הערוץ שאינם ערוכים במתכונת מישדר, כגון שידורים הידודיים (Interactive).
_________________________________
1 ק"ת תשס"ז, 224, 532.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ