אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי רשות השידור (מימון חוץ למישדרי טלויזיה), התשמ"ו-1985

כללי רשות השידור (מימון חוץ למישדרי טלויזיה), התשמ"ו-1985

כללי רשות השידור (מימון חוץ למישדרי טלויזיה), התשמ"ו-1985 1
בתוקף סמכותו לפי סעיפים 33 ו-35 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965 (להלן - החוק), קבע הועד המנהל של רשות השידור כללים אלה:
1. הרשאה
רשות השידור רשאית לבקש מימון להפקת מישדרי טלויזיה בתחומי הדרמה, התעודה, הבידור, האמנויות ומורשת ישראל, כולם או מקצתם, או לרכישתם של מישדרי טלויזיה כאמור, ובלבד שלא יתבקש מימון, אף בתחומים אלה, למישדרי חדשות, לענייני היום, לצרכנות או למישדרים בעלי אופי מפלגתי-פוליטי.
2. אישור בתקציב הרשות
המימון של מישדרים כאמור בסעיף 1 יהווה סעיף בתקציבה של רשות השידור.
3. ועדה קבועה
(א) מליאת הרשות תקים ועדה קבועה לענין כללים אלה, לפי סעיף 12(ג) לחוק (להלן - הועדה).
(ב) הועדה תהיה בת חמישה חברים שתבחר המליאה מתוכה, ושניים מהם יהיו חברי הועד המנהל; המליאה תבחר ביושב ראש הועדה מבין חברי הועדה שהם חברי הועד המנהל.
(ג) המנין החוקי לישיבת הועדה הוא שלושה מחבריה.
(ד) המנהל הכללי של הרשות, מנהל הטלויזיה והיועץ המשפטי של הרשות, או באי כוחם, ישתתפו בעבודת הועדה בזכות דעה מייעצת.
(ה) הועדה תרשום החלטותיה לרבות לענין נוסח ההודעות שאושרו לפרסום ולעניין הסכומים למימון שאושרו.
4. רשימת משדרים
(א) החליטה הרשות לבקש מימון כאמור בסעיף 1 תכין רשימה של מישדרי טלויזיה להפקה או לרכישה (להלן - הרשימה).
(ב) הרשימה תכלול את שם המישדר או סיווגו ויצויין בה דבר היותו מישדר יחיד, או חלק מסדרת מישדרים, ובלבד שלא ייכלל במישדר שהוצאות הפקתו או הבאתו לשידור שולמו במלואן.
(ג) הרשימה טעונה אישור הועדה הקבועה.
(ד) ברשימה יצויין הסכום המבוקש לכל תכנית.
5. פניה לקבלת הצעות
(א) אישרה הועדה את הרשימה, תפרסם הרשות ברבים את הרשימה ותודיע שהיא מבקשת הצעות למימון שלם או חלקי למישדרים שברשימה. בהודעת הרשות יפורטו דרכי הגשת ההצעות, והמועדים להגשתן, תוך ציון כי קבלת ההצעות וביצוען כפוף לקבוע בכללים אלה.
(ב) הועדה רשאית, בנסיבות מיוחדות שיירשמו, לאשר קבלת הצעות למימון מישדר מסויים שלא בדרך פרסום ברבים אלא באמצעות פניה טלפונית למספר מציעים.
6. הצעות לועדה הקבועה
המנהל הכללי של הרשות, לאחר התייעצות עם מנהל הטלויזיה, יגיש לועדה את הצעות המימון שנתקבלו ויחווה דעתו בפניה על הצעות המימון.
7. אישור הועדה (תיקון: תשמ"ט)
(א) הועדה תדון ותחליט אם לאשר או לדחות הצעות מימון, לבחור ביניהן או להתנות תנאים לאישורן או לבחירתן.
(א1) הוגשה הצעת מימון על ידי מציע המייצג מספר מממנים, תביא הועדה בחשבון שיקוליה אם לאשר את ההצעה, גם את השיקול שאותו מציע מייצג מספר של מממנים שלדעתה גדול מדי או שבידי אותו מציע ירוכז אחוז כספי שהוא לדעתה גבוה מדי מכלל היקף מימון המישדרים באותה עת.
(ב) לא אושרו כל ההצעות לכל המישדרים שברשימה שפורסמה, רשאית הועדה להורות על פניה במישרין למציעים שלא באמצעות פרסום ברבים, ולבקש הצעות מימון למישדרים שלא נתקבלה הצעה למימונם, ובלבד שלא יתקבלו הצעות שלא בהתאם למסגרת הסכומים שנקבעה ברשימה שפורסמה כאמור.
8. סייגים לאישור
לא תאושר הצעת מימון במקרים אלה:
(1) למציע יש עניין אישי, מסחרי, או מפלגתי-פוליטי בתכנו של המישדר - כולו או חלקו, לרבות קשרי מסחר עם אחד המשתתפים בו;
(2) לדעת הועדה עלול להיווצר רושם בציבור כי למציע יש ענין אישי, מסחרי או מפלגתי-פוליטי, בתכנו של המישדר - כולו או חלקו;
(3) הצעת המימון היא של גוף מפלגתי-פוליטי, בין במישרין ובין בעקיפין;
(4) לדעת הועדה יש בהצעה טעם לפגם מבחינה מוסרית, ציבורית או אחרת;
(5) הצעת המציע היא למימון מספר מישדרים, בתקופה מסויימת, העולה על סך 40 אחוזים מסך כל המישדרים המשודרים שבעדם ניתן לבקש מימון חיצוני באותה תקופה, בין אם התקבל בעדן מימון ובין אם לאו;
(6) הצעת המימון היא ליותר ממישדר אחד במשך יום שידורים אחד, למעט סדרה;
(7) הצעת המימון היא למספר מישדרים שונים שאינם מהווים סדרה אחת, אך משודרים בימים רצופים בשעות זהות;
(8) ההצעה כרוכה בהקניית זכויות כלשהן במישדר למציע או לאחרים.
9. חובת מממן
(א) לא יתקבלו הצעות מימון אם המציע מתנה את המימון, בין במפורש ובין מכללא, בתנאי כלשהו, לרבות מועד השידור, השפעה או הבטחה להשפעה כלשהי על תהליך ההפקה והעריכה או הרכישה, נוכחות בשלב כלשהו משלבי ההפקה, הקרנה קודמת לשידור, זכות להעיר הערות על התסריט וכדומה; המציע יוכל להתנות את המימון בהתחייבות שלא לשדר את המישדר בשבת ובמועדי ישראל, או בכך שיצויין שהצילומים נעשו בימי חול; במקרים חריגים רשאית הועדה להיעתר למממן המבקש, מטעמים מיוחדים, שלא יוזכר שמו כמממן השידור.
(ב) אושרה הצעת מימון, לא יתערב המממן בתהליך הרכישה, ההפקה, העריכה והשידור בדרך כלשהי ולא יבקש לעצמו השפעה על התהליכים האלה, בין במישרין ובין בעקיפין.
(ג) אושרה הצעת מימון, לא יתקשר המממן, בין במישרין ובין בעקיפין, עם אדם שהופיע במישדר שהוא מימן, לצרכי קידום עסקיו של המממן, בדרך של שימוש בדמות שהציג אותו אדם במישדר הממומן.
10. מספר מממנים
(א) הועדה רשאית לאשר הצעות של מספר מציעים למישדר אחד או לסדרת מישדרים ובלבד שהם מישדרים בהפקה מקורית והמנהל הכללי קבע לגביהם כי עלותם גבוהה במיוחד.
(ב) אישרה הועדה, כאמור, מספר הצעות למישדר אחד, לא יעלה זמן השידור של שמות כל המממנים על ארבע שניות לכל מממן.
11. נוסח ההודעה (תיקון: תשנ"ה)
(א) שם המממן, לרבות פרטי התאגדותו, אפיונו המסחרי לרבות ציון סימנו המסחרי, שרטוט האותיות המקובל עליו ((LOGO, שמו ומהותו של מוצר שהוא מייצר, יוקרנו או ייקראו בידי קריין או שניהם כאחד, בתחילת מישדר, במהלכו או בסיומו, בנוסח "המישדר שודר/ הופק/ נרכש בעזרת/ בסיוע/ במימון/ בחסות......", ובלבד שההקרנה או ההקראה לא תפגע ברצף השידורים ותהיה אגבית לשידור המישדר עצמו.
(ב) הועדה, או מי שהסמיכה לכך, רשאים לאשר את נוסח שקופית ההודעה ואת צורתה, ובלבד שלא יאושרו נוסח או צורה שיש בהם -
(1) תיאור איכותי-השוואתי של מוצר;
(2) תיאור תמריצים לרכישת מוצר;
(3) תיאור תכונותיו של מוצר תוך שימוש בשמות תואר, סגולות ומעלות של המוצר, יעילותו, מחירו ודרכי שיווקו;
(4) שימוש בסיסמאות היצרן הבאות לעודד רכישת המוצר;
(5) שימוש בשם של דמות טלוויזיונית מתכניות שמשדרת רשות השידור כל עוד הן משודרות.
12. שידור שמומן ולא יצא לפועל
(א) נתקבל מימון ונרכש או הופק מישדר בסיועו, רשאית הרשות לשדרו או שלא לשדרו לפי שיקול דעתה הענייני; החליטה הרשות שלא לשדר מישדר כאמור, תחזיר למממן את כספו, כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני קבלת המימון עד המדד שפורסם לאחרונה לפני החזרתו.
(ב) נתקבל מימון ולא נסתיימה ההפקה, או שלא נרכש מישדר במועד שקבעה לכך הרשות, רשאית הועדה להאריך את המועד לתקופה סבירה נוספת; לא נסתיימה ההפקה או שלא נרכש המישדר גם כעבור התקופה הנוספת, תשיב הרשות למממן את כספו כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן, כאמור בתקנת משנה (א).
13. הגדרות
בכללים אלה, ה"מממן" או ה"מציע" - לרבות כל גוף הנתון לשליטתו או השפעתו של המממן או של המציע.
14. תפוצת הכללים
הרשות תמסור נוסח כללים אלה לכל מי שמציע לה מימון להפקת מישדרי טלויזיה או לרכישתם.
15. בדיקה חוזרת
הועד המנהל יחזור ויבדוק כללים אלה בתום שנה להפעלתם.
16. ביטול
כללי רשות השידור (מימון חוץ למישדרי טלויזיה), התשמ"ד-1984 - בטלים.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ו, 252; תשמ"ט, 515; תשנ"ה, 299.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ