אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי רשות הנמלים והרכבות (נוהל לישיבות המועצה וועדותיה), התשנ"ב-1991

כללי רשות הנמלים והרכבות (נוהל לישיבות המועצה וועדותיה), התשנ"ב-1991

כללי רשות הנמלים והרכבות (נוהל לישיבות המועצה וועדותיה), התשנ"ב-1991 1
בתוקף סמכויותיה לפי סעיפים 15(א) ו-22 לחוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א - 1961, קובעת מועצת רשות הנמלים והרכבות כללים אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בכללים אלה:
"החוק" - חוק רשות הנמלים והרכבות, התשכ"א-1961;
"השר" - שר התחבורה;
"הרשות" - רשות הנמלים והרכבות;
"המועצה" - מועצת הרשות לפי סעיף 6 לחוק;
"יושב ראש המועצה" - יושב ראש המועצה, ובהעדרו - סגן יושב ראש המועצה, שמונו לפי סעיף 6(ד) לחוק;
"ועדה" - ועדה שמינתה המועצה לפי סעיף 15ב לחוק;
"יו"ר הועדה" - מי שהמועצה מינתה ליושב ראש הועדה לפי סעיף 15ב לחוק;
"מנהל הרשות" - המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 17(א) לחוק;
"משנה למנהל הרשות" - מי שמונה לתפקיד זה לפי סעיף 17(ב) לחוק;
"מזכיר המועצה" - עובד הרשות שמונה בידי המועצה בהתייעצות עם מנהל הרשות.
פרק ב': ישיבות המועצה
2. כינוס המועצה
(א) יו"ר המועצה יכנס את המועצה לישיבה רגילה אחת לחודש לערך, אך לא פחות מעשר ישיבות בשנה.
(ב) (1) בנוסף לישיבות הרגילות, תקיים המועצה ישיבה מיוחדת אם לדעת יו"ר המועצה, מחייבים עניני הרשות כינוס ישיבה כאמור וכן בכל אחת מאלה: על פי בקשת השר, בקשת מנהל הרשות או על פי בקשה בכתב חתומה בידי לא פחות משליש מחברי המועצה, אשר הוגשה למזכיר המועצה.
(2) ישיבה מיוחדת תתקיים תוך 14 ימים מיום שנדרש כינוסה.
3. קביעת סדר היום
(א) יו"ר המועצה יקבע את סדר היום לישיבות המועצה; סדר היום בישיבה רגילה יכלול לפחות סעיפים אלה:
(1) אישרור הפרוטוקול מישיבת המועצה הקודמת;
(2) אישור המלצות של ועדות המועצה;
(3) דיווח מנהל הרשות על פעולת הרשות;
(4) כל ענין שהשר, מנהל הרשות או שליש מחברי המועצה ביקשו להעלותו לדיון;
(5) כל ענין שהמועצה החליטה לדון בו באחת מישיבותיה הקודמות.
(ב) (1) חבר המועצה המבקש להעלות נושא לדיון, יעביר למזכיר המועצה את הצעתו ובה פירוט הנושא ונוסח הצעת החלטה (אם קיימת), לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד הישיבה.
(2) החליט יו"ר המועצה לקיים דיון בנושא כאמור, יכלול אותו בסדר היום של הישיבה הקרובה או בישיבה שלאחריה.
(3) סבר יו"ר המועצה כי אין מקום לדון בנושא, יביא את בקשת חבר המועצה להצבעת המועצה בישיבות כאמור; נתקבלה ההצעה ברוב דעות חברי המועצה הנוכחים והמצביעים, היא תיכלל בסדר יום של הישיבה שבה נערכה ההצבעה או בישיבה שלאחריה, לפי קביעת יו"ר המועצה.
4. שינויים בסדר היום
חבר המועצה או מנהל הרשות רשאים להציע בתחילת הישיבה, נושא דחוף לדיון לאותה הישיבה, בנוסף על אלה הכלולים בסדר היום. יו"ר המועצה רשאי להחליט שהנושא יידון באותה ישיבה, אם שוכנע בדחיפותו, או לדחות את הדיון לישיבה אחרת, או להציע העברתו לדיון באחת מועדותיה של המועצה שהנושא בתחום סמכותה.
5. הזמנות
(א) הזמנה לישיבת המועצה, המפרטת את סדר היום שלה ומשך הזמן שנועד לה, תישלח על ידי מזכיר המועצה לחברי המועצה, למנהל הרשות ולמשנהו, בצירוף החומר המתייחס לסעיפים שבסדר היום, לפחות שבעה ימים לפני המועד שנקבע לישיבה.
(ב) הודעה על מועד ישיבה וסדר יומה תימסר לשר.
(ג) יו"ר המועצה או מנהל הרשות בתיאום עם יו"ר המועצה רשאים להזמין לישיבת המועצה, לדיון בנושא העומד על סדר היום, ממלא תפקיד, בין שהרשות מעסיקה אותו ובין שאינה מעסיקה אותו, ושלדעתם מומחיותו חשובה וביכולתו לתרום לנושא האמור.
6. מנין חוקי
רוב חברי המועצה, כשבהם יו"ר המועצה, יהיה מנין חוקי בישיבותיה.
7. ניהול ישיבות
(א) יו"ר המועצה ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום.
(ב) נבצר מיו"ר המועצה להשתתף בישיבה, במלואה או בחלקה, ינהל את הדיונים כאמור בסעיף קטן (א), סגנו ובהעדרו - חבר מועצה אחר שמינה יו"ר המועצה ואם לא מונה - חבר מועצה שנבחר בידי רוב חברי המועצה.
8. סדר הדיונים
(א) רשות הדיבור תינתן לחברי המועצה ולמנהל הרשות לפי סדר בקשתם.
(ב) לבעל הצעה תינתן הרשות לפתוח את הדיון ולהציג הצעתו.
9. הודעות מנהל הרשות
(א) מנהל הרשות רשאי בישיבות המועצה למסור הודעה, הצהרה או הסבר, בין בעצמו ובין על ידי עובד בכיר ברשות.
(ב) לפי בקשת שליש מחברי המועצה או משראה יו"ר המועצה כך לנכון, יקויים דיון על הודעה, הצהרה או הסבר שניתנו כאמור.
10. שאילתות
(א) חבר המועצה רשאי לפנות ליו"ר המועצה או למנהל הרשות בשאילתה בכל ענין עובדתי הקשור בתפקידיה של הרשות או בביצוע החלטות המועצה.
(ב) יו"ר המועצה או מנהל הרשות ישיבו בעצמם או באמצעות מזכיר המועצה באותה ישיבה או בישיבה קרובה על שאילתה שהופנתה אליהם.
11. קבלת החלטות
(א) החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות חברי המועצה הנוכחים והמצביעים בישיבה ובלבד שבעת קבלת ההחלטות נכחו רוב חברי המועצה ובהם יו"ר המועצה.
(ב) התקבלה החלטה, ירשום מזכיר המועצה את נוסח ההחלטה בפרוטוקול, כפי שקבע יו"ר המועצה.
(ג) לפי בקשת שליש מחברי המועצה, יביא יו"ר המועצה לדיון חוזר החלטה שקיבלה המועצה באחת מישיבותיה ובלבד ששליש חברים זה לא השתתף בקבלת ההחלטה עליה הם מבקשים דיון חוזר.
(ד) (1) ראה יו"ר המועצה צורך בקבלת החלטה דחופה של המועצה, יסמיך את מזכיר המועצה לפנות אל חברי המועצה בטלפון או בכתב ולבקש עמדתם בעל פה או בכתב להצעת ההחלטה.
(2) תשובותיהם של חברי המועצה, לרבות אלה שהודיעו על הימנעותם, יירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי יו"ר המועצה ומזכיר המועצה ודינן כהצבעה בישיבה לפי סעיף קטן (א).
(3) הפרוטוקול שנערך לפי פסקה (2), יהווה פרוטוקול נפרד ויסומן בהתאם לכך.
(4) על עריכת הפרוטוקול לפי פסקה (2) יחולו הוראות סעיף 13, בשינויים המחוייבים לפי הענין והוא יובא לאישרור המועצה בישיבתה הקרובה.
12. סדרי הצבעה
(א) בהעדר תמימות דעים לגבי הצעת החלטה שהובאה לאישור המועצה, תיערך הצבעה.
(ב) ההצבעה תהיה בהרמת ידיים או בכל דרך אחרת שתיראה למועצה וייספרו קולות המצביעים בעד ונגד ההצעה וכן הנמנעים מהצבעה.
(ג) נתעורר ספק בנוגע לסדר ההצבעה, יכריע בדבר יו"ר המועצה.
(ד) לפי דרישת שליש מחברי המועצה, תיערך הצבעה חשאית על ידי הטלת פתקי הצבעה בקלפי.
13. פרוטוקול
(א) יירשם פרוטוקול של הישיבה ובו ייכללו לפחות פרטים אלה:
(1) שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה, בציון הודעותיהם בדבר אי השתתפותם בדיון;
(2) סדר היום;
(3) רישום עיקרי הדיונים;
(4) תוצאות ההצבעות;
(5) ההחלטות;
(6) השאילתות והתשובות עליהן.
(ב) הפרוטוקול ייחתם בידי יו"ר המועצה ומזכיר המועצה והעתק ממנו יישלח לשר, לחברי המועצה, למנהל הרשות ולמשנהו.
(ג) סבר חבר המועצה או מנהל הרשות, שנפלה טעות או אי הבנה ברישום דברים או בהחלטות - תועלה ההשגה בישיבה שבה מובא הפרוטוקול לאישרור, וזאת לאחר שנעשה בירור עם מזכיר המועצה ונמצא כי יש יסוד להשגתם; קיבלה המועצה את ההשגה, יורה יו"ר המועצה על נוסח התיקון שיירשם.
(ד) יו"ר המועצה יוודא באמצעות מזכיר המועצה כי בכל ישיבות המועצה יירשמו דברי המשתתפים בדיון, בין בידי רושם או קצרן ובין במכשיר הקלטה או באמצעים נוספים אחרים; הרישום יישמר במשרדו של מזכיר המועצה ויעמוד לרשות חברי המועצה, בכל עת לעיון במשרדו של מזכיר המועצה, ולא יוצא ממנו.
פרק ג': ישיבות ועדות הרשות
14. השתתפות בישיבות הועדות
(א) יו"ר המועצה יהיה חבר קבוע בכל ועדה מוועדות המועצה.
(ב) כל חבר המועצה רשאי להשתתף בכל ישיבות ועדות הקבע של המועצה.
15. כינוס הועדה
(א) ועדה שמונתה תתכנס, במקום ובמועד שקבעם יושב ראש הועדה אחת לשלושה חדשים לפחות.
(ב) בנוסף לישיבות הרגילות יכנס יושב ראש הועדה את הועדה לפי החלטת המועצה או לפי דרישת יו"ר המועצה, מנהל הרשות או לפחות שלושה מחברי הועדה.
16. קביעת סדר היום
(א) יושב ראש הועדה יקבע את סדר היום לישיבתה.
(ב) בנוסף לסדר היום כאמור בסעיף קטן (א), תדון הועדה בכל ענין שהמועצה, יו"ר המועצה, יו"ר הועדה, או מנהל הרשות ביקשו להעמידו על סדר היום ובכל ענין שפורט בדרישה כאמור בסעיף 15(ב).
17. שינויים בסדר היום
(א) יו"ר המועצה, יו"ר הועדה, חבר הועדה או מנהל הרשות רשאים להציע בתחילת הישיבה, נושא דחוף לדיון לאותה הישיבה, בנוסף על אלה הכלולים בסדר היום.
(ב) יו"ר הועדה רשאי להחליט אם לדון בנושא שהוצע באותה ישיבה, אם שוכנע בדחיפותו, או לדחות את הדיון בו לישיבה אחרת, אם היה סבור כי יש לאפשר לחברי הועדה להתכונן לדיון בנושא.
18. הזמנות
(א) הזמנה לישיבת ועדה המפרטת את סדר היום שלה ומשך הזמן שנועד לישיבה, תישלח על ידי מזכיר המועצה לחברי הועדה, למנהל הרשות ולמשנהו בצירוף החומר המתייחס לסעיפים שבסדר היום, שבעה ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.
(ב) הזמנה לישיבה שיושב ראש הועדה רואה אותה כדחופה וכן הודעה על ביטול ישיבה או דחייתה, תימסר בכל דרך הנראית ליושב ראש כיעילה.
(ג) יושב ראש הועדה או מנהל הרשות, בתיאום עם יו"ר הועדה, רשאים להזמין לישיבת הועדה, לדיון בנושא העומד על סדר היום, ממלא תפקיד, בין שהרשות מעסיקה אותו ובין שאינה מעסיקה אותו, ושלדעתם מומחיותו חשובה וביכולתו לתרום לנושא האמור.
19. מנין חוקי (תיקון: תשנ"ה)
שלושה חברי הועדה, וביניהם יו"ר הועדה, יהיו מנין חוקי בישיבותיה; בנושא שהמועצה הרשתה לועדה לקבל החלטה סופית בו, שדינה כדין החלטת המועצה, יהיה המנין החוקי רוב חברי הועדה.
20. ניהול ישיבות (תיקון: תשנ"ב)
(א) יושב ראש הועדה ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום.
(ב) בהעדר יו"ר הועדה מישיבה, ימלא את מקומו יו"ר המועצה, או מי שנבחר למלא את מקומו באותה ישיבה.
21. הודעות מנהל הרשות
(א) מנהל הרשות רשאי למסור הודעה, הצהרה או הסבר בישיבת ועדה, בין בעצמו ובין על ידי עובד בכיר של הרשות.
(ב) לפי בקשת שניים מחברי הועדה או משראה יו"ר הועדה לנכון, יקויים דיון על הודעה, הצהרה או הסבר שניתן כאמור.
(ג) בכל שלב משלבי הדיונים או ההצבעה בועדה, רשאים יו"ר הועדה, מנהל הרשות או שניים מחברי הועדה לפחות, להודיע על רצונם להביא את הענין הנדון להחלטת המועצה; ניתנה הודעה כאמור, יעביר יושב ראש הועדה את הענין ליו"ר המועצה, כדי שייכלל בסדר היום של ישיבת המועצה הקרובה.
22. קבלת החלטות וסדרי הצבעה (תיקון: תשנ"ה)
(א) החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות חברי הועדה המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות - תכריע דעת יו"ר הועדה.
(ב) ההצבעה תהיה בהרמת ידיים, או בכל דרך אחרת שתיראה לועדה.
(ג) התקבלה החלטה, ירשום מזכיר המועצה את נוסח ההחלטה בפרוטוקול, כפי שקבע יו"ר הועדה.
(ד) (1) ראה יו"ר הועדה צורך בקבלת החלטה דחופה של הועדה, יסמיך את מזכיר המועצה לפנות אל חברי הועדה בטלפון או בכתב ולבקש עמדתם בעל פה או בכתב להצעת ההחלטה.
(2) תשובותיהם של חברי הועדה, לרבות אלה שהודיעו על הימנעותם, יירשמו בפרוטוקול שייחתם בידי יו"ר הועדה ומזכיר המועצה ודינן כהצבעה בישיבה.
(3) יו"ר הועדה ידווח לועדה בישיבתה הקרובה על קיום המישאל ותוצאותיו; הפרוטוקול שנערך לפי פסקה (2), יהווה פרוטוקול נפרד ויסומן בהתאם לכך והוראות סעיף 23 יחולו עליו בשינויים המחוייבים לפי הענין.
23. פרוטוקול
(א) יירשם פרוטוקול של ישיבת הועדה ובו יירשמו לפחות פרטים אלה:
(1) שמות חברי הועדה הנוכחים בישיבה והנעדרים ממנה, בציון הודעותיהם בדבר אי יכולתם להשתתף בדיון;
(2) סדר היום;
(3) תוצאות ההצבעות;
(4) המלצות למועצת הרשות;
(5) החלטות הועדה לפי סעיף 3(ב) לכללי רשות הנמלים והרכבות (ועדות וסמכויותיהן), התשנ"ב-1991.
(ב) הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש הועדה ומזכיר המועצה והעתק ממנו יישלח לכל חברי המועצה, למנהל הרשות ולמשנהו.
(ג) חבר ועדה או מנהל הרשות רשאים לבקש תיקון טעות ברישום דברים או החלטות. יו"ר הועדה יחליט בבקשה כאמור ויורה על נוסח התיקון שיירשם ובלבד שהבקשה הועלתה לפני אישור המלצת הועדה בידי המועצה. העתק מתיקון שנתקבל יישלח לחברי המועצה, למנהל הרשות ולמשנהו.
פרק ד': שונות
24. קבלת מידע
(א) חבר המועצה רשאי לפנות למזכיר המועצה ולקבל מידע בכתב ובעל-פה וכן מסמכים בכל נושא שהוא בתחום תפקידיה ואחריותה של הרשות, הדרושים לו למילוי תפקידו.
(ב) חבר מועצה רשאי, על פי בקשתו, לקבל מידע, הסברים והבהרות ממנהל הרשות או מי שהוא הסמיך לכך, בכל נושא העומד לדיון ולהחלטה במועצה או בועדה מועדותיה.
(ג) כל מסמך שיש להגישו למועצה או לועדה מועדותיה יוגש באמצעות מנהל הרשות.
25. תפקידי מזכיר המועצה
מזכיר המועצה יהיה אחראי לביצוע העבודות השוטפות הקשורות לדיוני המועצה וועדותיה ובכלל זה:
(1) זימון ישיבות המועצה וועדותיה בהתאם לקביעת יו"ר המועצה;
(2) ריכוז חומר רקע לסעיפי סדר היום של ישיבות המועצה וועדותיה והפצתו;
(3) רישום פרוטוקולים והחלטות מישיבות המועצה וועדותיה לרבות עריכת משאלים טלפוניים או בכתב;
(4) קיום מעקב אחר ביצוע החלטות המועצה וועדותיה והגשת דיווח תקופתי ליו"ר המועצה וליושבי ראש הועדות;
(5) ניהול התכתבויות עם חברי המועצה או עם גורמים הפונים למועצה על פי הנחיית יו"ר המועצה;
(6) אחריות לביצוע עבודות המזכירות השוטפות הקשורות בפעולותיה של המועצה וועדותיה.
26. ביטול
כללי רשות הנמלים (נוהל לישיבות ולדיונים), התשל"ה-1974 - בטלים.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 587, 881; תשנ"ה, 469.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ