אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971

כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971

כללי פיקוח על בתי-ספר (מבחנים למתן רשיונות), תשל"א-1971 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק פיקוח על בתי-ספר, תשכ"ט-1969, ולאחר התייעצות עם ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני מתקין כללים אלה:
1. מבחנים למתן רשיונות
המנהל הכללי, שעה שהוא שוקל אם הובטחה בבית-ספר רמה נאותה בענינים המפורטים להלן בטור א', יתחשב במבחנים המפורטים לצדם בטור ב':
טור א' טור ב'
(1) תכנית הלימודים, התכניות, המערכות והרשימות שפורסמו
מערכת השיעורים ומשך על-ידי המנהל הכללי ושהן בתוקף לגבי אותו
הלימודים סוג של בית-ספר בזמן הגשת הבקשה לרשיון
(2) הכשרתו וכשרו בבית-ספר שבו ניתן חינוך
המקצועי של סגל גן-ילדים:
עובדי החינוך היות עובדות חינוך בעלות תעודה מבית-מדרש מוכר לגננות או בעלות הכשרה
אחרת שהוכרה לענין זה על-ידי המנהל הכללי.
בבית-ספר שבו ניתן חינוך יסודי:
היות עובדי חינוך בעלי תעודה מבית-מדרש
למורים או בעלי הכשרה אחרת שהוכרה
לענין זה על-ידי המנהל הכללי.
בבית-ספר שבו ניתן חינוך על-יסודי:
היות עובדי חינוך בעלי רשיון הוראה או
הדרכה, שניתן לפי תקנון למתן רשיונות
הוראה והדרכה בבתי-ספר על-יסודיים,
שפורסם על-ידי המנהל הכללי ושהוא
בתוקף בזמן הגשת הבקשה לרשיון.
(3) מבני בית-הספר הנחיות לתכנון גני-ילדים ובתי-ספר
והגישה אליהם, החצר, יסודיים, שפורסמו על-ידי המנהל הכללי
מספר הכיתות, חדרי ושהן בתוקף בזמן הגשת הבקשה לרשיון.
הלימוד וחדרי הספח
והשירות
טור א' טור ב'
הכללים הארעיים שפורסמו בחוזר מיוחד
ב' (תש"ל) של המנהל הכללי - לגבי מבני
בתי-ספר שהיו קיימים ביום פרסום החוק,
ב' באב תשכ"ט (17 ביולי 1969); הכללים
שפורסמו ויתפרסמו על-ידי משרד החינוך
והתרבות בחוזר המנהל הכללי - לגבי
מבני בתי-ספר שלא היו קיימים ביום ב'
באב תשכ"ט (17 ביולי 1969)
(4) תנאי הבטיחות הוראות בטיחות לגן-הילדים, שפורסמו
בבית-הספר על-ידי המנהל הכללי ושהן בתוקף בזמן
הגשת הבקשה לרשיון.
הוראות בטיחות לבתי-הספר, שפורסמו
על-ידי המנהל הכללי ושהן בתוקף לגבי
אותו סוג של בית-הספר בזמן הגשת
הבקשה לרשיון.
(5) הריהוט והציוד של התאמת הריהוט לגילם של התלמידים
בית הספר והתאמת הציוד לדרישות תכנית
הלימודים ולמספר התלמידים.
(6) הבסיס הכספי לקיום (1) כיסוי ההשקעות וההוצאות השוטפות
בית-הספר של בית-הספר לשנה אחת לפחות, לרבות
משכורות העובדים וזכויותיהם הסוציאליות;
(2) שיעורי שכר-הלימוד שאושרו על-ידי
המנהל הכללי לפי סעיף 28(ג) לחוק לגבי
בתי-ספר מהסוג הנדון;
(3) ניהול ספרי חשבונות תקינים.
1א. בתי-ספר לנבחנים חיצוניים (תיקון: תשל"ז, תשל"ח, תש"ם)
(א) בבית-ספר שבו ניתן חינוך על-יסודי שאינו מסתיים בבחינות בגרות ממשלתיות במסגרת המוסד למעט בית ספר שבו ניתנים קורסים להכשרה מקצועית כאמור בסעיף 1ב יחולו מבחנים אלה:
טור א' טור ב'
(1) תכנית הלימודים, (א) תכנית הלימודים תכשיר את התלמידים
מערכת השיעורים ומשך לקראת בחינות בגרות ממשלתיות במלואן,
הלימודים ואולם בבית-ספר לבגירים יכול שתכשירם
למקצת הבחינות כאמור;
(ב) היה בית-הספר מיועד לנערים, תחולק
בו תכנית הלימודים למחלקות אלה:
(1) מחלקה א', אליה יתקבלו תלמידים
שסיימו כיתה י' של בית-ספר על-יסודי;
(2) מחלקה ב', אליה יתקבלו תלמידים
שסיימו כיתה י"א של בית-ספר על-יסודי או
מחלקה א' של בית-ספר כאמור בפיסקה זו;
והכל - אם הציגו תעודות על דבר לימודיהם
הקודמים;
(ג) על אף האמור בפסקה (ב), יכול שבית
הספר יקיים, עד ערב שנת הלימודים תש"מ,
גם כיתה י', אליה יתקבלו נערים בני 16
ומעלה, אם הציגו תעודות על דבר לימודיהם
הקודמים;
(ד) תכנית הלימודים תתבצע על פי תכנון
שנתי מוקדם ותכלול גם מכתבי הישגים
מתאימים;
(ה) תכנית הלימודים, מערכת השיעורים
ומשך הלימודים יפורסמו ברבים ובכתב
ויובאו לידיעת התלמידים.
(2) הכשרתם וכשרם (א) לבית-הספר מנהל פדגוגי בעל תואר
המקצועי של סגל עובדי אקדמי ראשון לפחות, בעל תעודת הוראה
החינוך לחינוך על-יסודי ובעל נסיון בהוראה של
חמש שנים לפחות;
(ב) המורים למקצועות הם בעלי תואר
אקדמי במקצועות אותם הם מלמדים
ובעלי תעודת הוראה או בעלי הכשרה אחרת
שהוכרה לענין זה על-ידי המנהל הכללי;
טור א' טור ב'
(3) מבני בית-הספר (א) בבית-הספר קיימת מעבדה
והגישה אליהם, החצר, להוראת מדעי הטבע הנלמדים בו;
מספר הכיתות וחדרי
הלימוד, חדרי הספח (ב) בית-ספר המכין לבחינות מוקדמות יקיים
והשירות חדרי הדגמות להוראת מדעי הטבע; והכל -
בהתאם להנחיות המפקח על הוראת המקצוע.
(4) הריהוט והציוד של בבית-הספר עזרי לימוד מתאימים, כפי
בית הספר שנקבע לענין זה ברשימת פריטים שפורסמה
על-ידי המנהל הכללי ושהיא בתוקף בזמן
הגשת הבקשה לרשיון;
(5) הבסיס הכספי בית-הספר מביא מראש ובכתב לידיעת
לקיומו של בית-הספר המועמד ללימודים את שכר הלימוד וסדרי
גבייתו, או לידיעת הוריו, אם הוא קטין.
(ב) מבחנים אלה באים להוסיף על האמור בסעיף 1 זולת אם הכתוב מחייב אחרת.
1ב. בתי-ספר להכשרה מקצועית (תיקון: תש"ם)
בבית ספר שבו ניתנים קורסים להכשרה מקצועית:
(א) לתלמידים עד גיל 18 המסתיימים במבחנים המוכרים על ידי מערכת החינוך הטכנולוגי במשרד החינוך והתרבות (להלן - הגוף המפקח).
(ב) לבגירים, המסתיימים בבחינות ממשלתיות הנערכות על ידי האגף להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה (להלן - הגוף המפקח), יחולו מבחנים אלה:
טור א' טור ב'
תכנית הלימודים, מערכת תכנית הלימודים, מערכת השיעורים ומשך
השיעורים ומשך הלימודים הלימודים, כפי שפורסמה לגבי כל מקצוע
בידי הגוף המפקח, המתאים או שאושרה
בידו.
הכשרתם וכשרם המקצועי סגל המורים והמדריכים אושרו על פי
של סגל עובדי החינוך שיקולים מקצועיים ופדגוגיים על ידי הגוף
המפקח המתאים לצורך מתן הקורס.
מבני בית הספר, מספר מבנים המכילים את הדרוש להוראת כל
הכיתות, חדרי הלימוד מקצוע בהתאם להנחיות הגוף המפקח
וחדרי הספח והשירות המתאים.
הריהוט והציוד התאמת הריהוט לתלמידים והתאמת
הציוד ועזרי הלימוד לדרישות תכניות
הלימודים ולמספר התלמידים.
תנאי הבטיחות בבית הספר על פי הנחיות הגוף המפקח המתאים.
הבסיס הכספי לקיום (1) בית הספר מביא מראש ובכתב לידיעת
בית הספר המועמדים ללימודים את שכר הלימוד,
סדרי גביתו ותנאיו, או לידיעת הוריו, אם
הוא קטין;
(2) ניהול ספרי חשבונות תקינים;
(3) כיסוי ההשקעות וההוצאות השוטפות
של בית הספר לשנה אחת לפחות, לרבות
משכורות העובדים וזכויותיהם הסוציאליים.
______________________________
1 ק"ת תשל"א, 10; תשל"ז, 2587; תשל"ח, 203; תש"ם, 660.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ