אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי מס הכנסה (קביעת ערך ההון, הנכסים וההתחייבויות של יהלומן לתום שנת המס 1978), התשמ"א-1981

כללי מס הכנסה (קביעת ערך ההון, הנכסים וההתחייבויות של יהלומן לתום שנת המס 1978), התשמ"א-1981

כללי מס הכנסה (קביעת ערך ההון, הנכסים וההתחייבויות של יהלומן לתום שנת המס 1978), התשמ"א-1981 1
בתוקף סמכותי לפי סעיף 8 לחוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' 41), התש"ם-1980, אני קובע כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"הצהרת הון" - דו"ח לפי סעיף 135 לפקודה בדבר הון ונכסים, שיגיש יהלומן ליום ג' בניסן התשל"ט (31 במרס 1979);
"הצהרת הון קודמת" - הצהרת הון אחרונה שהגיש יהלומן בהתאם לסעיף 135 לפקודה על הונו ונכסיו למועד שקדם ליום הקובע;
"מאזן" - מאזן של חברה ליום ג' בניסן התשל"ט (31 במרס 1979), או לתום תקופת השומה המיוחדת לשנת המס 1978, שצורף לדו"ח על פי סעיף 131 לשנת המס 1978;
"מאזן מתוקן" - מאזן מתוקן שהגישה חברה שהיא יהלומן, לאחר פרסום כללים אלה;
"היום הקובע" - היום שאליו מתייחסים הצהרת ההון או המאזן המתוקן;
"יהלומן" - כמשמעותו בסעיף 130א לפקודה, לרבות בעל שליטה;
"בעל שליטה" - כמשמעותו בסעיף 32(9) לפקודה, בחברה שהיא יהלומן;
"חברה" - חברה שהיא יהלומן;
"עסק ביהלומים" - כמשמעותו בסעיף 130א לפקודה;
"עיבוד יהלומים" - כמשמעותו בתוספת ט"ז להוראות מס הכנסה ניהול פנקסי חשבונות (מס' 2), התשל"ג-1973;
"מטבע חוץ" - מטבע שאינו מטבע ישראלי;
"שער", "דולר" ו"תרגום" - כמשמעותם בתקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של יהלומן וקביעת הכנסתו החייבת), התשמ"א-1980;
"הון עסקי" - נכסים והתחייבויות עסקיים ומרכיביהם, בעסקו של יהלומן;
"הון עסקי נקי" - נכסים עסקיים, בניכוי התחייבויות עסקיות.
2. קביעת ערך ההון העסקי של יהלומן בעל עסק יהלומים
בהצהרת הון או במאזן מתוקן שיגיש יהלומן שהוא בעל עסק יהלומים, ייקבע ויירשם ערך ההון העסקי כמפורט להלן -
(א) נכסים קבועים, נכסים שוטפים והתחייבויות, למעט אלה שפורטו בפסקאות (ד) ו-(ה), שנרכשו או נוצרו בלירות, לפי העלות או לפי היתרה;
(ב) נכסים קבועים שנרכשו או נוצרו במטבע חוץ - לפי העלות במטבע חוץ מתורגם ללירות לפי השער ביום שבו נוצרו או נרכשו;
(ג) נכסים שוטפים, חובות והתחייבויות שנרכשו או שנוצרו במטבע חוץ - לפי העלות במטבע חוץ, מתורגם ללירות לפי השער של 22 לירות לדולר;
(ד) נכסים שוטפים והתחייבויות שנוצרו בלירות והכוללים הפרשי הצמדה, בסכום היתרה ליום הקובע, כולל הפרשי הצמדה שנצברו עד לאותו יום;
(ה) מלאי יהלומים שנרכש בלירות - לפי עלותו בדולרים, כשהוא מתורגם ללירות לפי 22 לירות לדולר;
(ו) מחירי העלות לנכסים שוטפים ייקבעו לפי מסמכי הקניה שברשותו של היהלומן; לא ניתן לקבוע כאמור, תירשם העלות לפי הערכה;
(ז) נכס שניתן לנכות בעדו פחת לפי סעיף 21 לפקודה, תרשם העלות כאמור בפסקאות (א) או (ב) בניכוי הפחת שהגיע לפי סעיף זה עד ליום הקובע.
3. תיקון למאזן חברה (תיקון: תשמ"ב)
(א) חברה שהגישה מאזן מתוקן וההון העסקי הנקי על פיו עולה על ההון העסקי הנקי לפי המאזן (לסכום הגידול ייקרא להלן - "ההפרש"), רשאית לזקוף את ההפרש בספרי חשבונותיה לזכות בעלי השליטה באותה חברה על פי יחס חלקו של כל בעל שליטה בזכויות לרווחים בחברה לכלל הזכויות ברווחים של כל בעלי השליטה בחברה, או על פי יחס אחר שהורה הנציב אם היו לו לכך טעמים מיוחדים, שנרשמו.
(ב) בחרה החברה לזקוף את ההפרש, כאמור בסעיף קטן (א), יובא ההפרש בחשבון בחישוב גדול הונם של בעלי השליטה בלבד, ובלבד שאין בבחירה האמורה כדי ליצור חוב לצרכי מס של בעלי השליטה למי שאינם בעלי שליטה לגבי חלקם היחסי ברווחי החברה שנשארו בידי החברה עד לתום שנת המס 1982.
4. דין בעל שליטה
(א) בהצהרת הונו של בעל שליטה בחברה שבחרה לזקוף את ההפרש לזכותם של בעלי השליטה, יחולו הכללים שלהלן בקשר לזקיפה האמורה:
(1) יראו כהונו העסקי את השקעותיו במניות החברה וכן את הלוואותיו והתחייבויותיו לחברה, לרבות חלק ההפרש שנזקף לזכותו; ההון כאמור ייקבע ויירשם בסכום הלירות שנכללו במאזן המתוקן.
(2) יראו כהון עסקי נקי לפי הצהרת הון קודמת, לענין סעיף 5, את השקעותיו במניות החברה וכן את הלוואותיו והתחייבויותיו לחברה בהצהרת הון קודמת.
(ב) בעל שליטה שהוא גם בעל עסק ביהלומים יגיש את הצהרת הונו לפי סעיף 2 ולפי סעיף זה, בהתאם למהותו של ההון העסקי.
5. ניכוי הון עסקי קודם
(א) מההון העסקי הנקי, בהצהרת ההון של יהלומן, שחושב על פי סעיפים 2 ו-4, ינוכה סכום ההון העסקי הנקי לפי הצהרת הון קודמת.
(ב) מההון העסקי הנקי של חברה שהגישה מאזן מתוקן כאמור בסעיף 3(א) ינוכה סכום ההון העסקי הנקי לפי המאזן.
6. דין הפרשי הון (תיקון: תשמ"ב)
על יתרת ההון העסקי הנקי לאחר הניכוי כאמור בסעיף 5 (להלן - "הפרשי הון"), יחולו ההוראות שלהלן:
(1) החל היהלומן לעסוק ביהלומים בישראל לפני תחילת שנת המס 1976, יוכפלו הפרשי ההון ב-9 והתוצאה תחולק ב-22;
(2) החל היהלומן לעסוק ביהלומים בישראל לאחר תחילת שנת המס 1976, יוכפלו הפרשי ההון ב-14 והתוצאה תחולק ב-22;
(3) יראו, לענין סעיף זה, כמועד תחילת עיסוקו ביהלומים:
(א) של בעל שליטה את המועד שבו רכש לראשונה מניות בחברה, או את מועד תחילת עיסוקו ביהלומים כיחיד - לפי המוקדם.
(ב) של יהלומן שהוא קרוב של יהלומן שנפטר - את המועד שבו התחיל היהלומן שנפטר לעסוק ביהלומים, ובלבד שהקרוב עוסק ביהלומים בעסקו של הנפטר ולא עסק קודם למועד הפטירה בכל עסק אחר.

לענין זה, "קרוב" - אשתו, ילדיו, אחיו והוריו של הנפטר.
7. חישוב גידול ההון
חישוב גידול ההון אצל יהלומן ייעשה בהתאם לכללי החישוב המקובלים ואולם הפרשי ההון לענין זה, יחושבו על פי סעיף 6.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"א, 640; תשמ"ב, 1068.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ