אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982

כללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ), התשמ"ב-1982 1
בתוקף סמכותי לפי סעיפים 67א, 164 ו-243 לפקודת מס הכנסה (להלן - הפקודה), ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, אני קובע כללים אלה:
1. הגדרות (תיקון: תשמ"ד, תשמ"ז, תשנ"ב)
בכללים אלה -
"עובד" - כל אחד מאלה:
(1) יחיד תושב ישראל, שנשלח למדינת חוץ לשם ביצוע עבודה בשביל מעביד, במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חדשים; לענין זה, מי שביצע עבודה תקופה רצופה כאמור, יראוהו כעובד מהיום שבו החל בביצוע העבודה;
(2) יחיד תושב ישראל, המבצע עבודה בשביל מעביד במדינת חוץ, במשך תקופה רצופה העולה על ארבעה חודשים, ואינו עובד כמשמעותו בפסקה (1) (להלן - עובד מקומי ישראלי); לענין זה, מי שביצע עבודה תקופה רצופה כאמור, יראוהו כעובד מהיום שבו החל בביצוע העבודה;
"מעביד" - מעביד שהוא תושב ישראל, מדינת ישראל, רשות מקומית בישראל, הסוכנות היהודית לארץ ישראל, הקרן הקיימת לישראל או קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל;
"משכורת חוץ" - משכורת כמשמעותה בתקנות מס הכנסה ומס מעסיקים (ניכוי ממשכורת ותשלום מס מעסיקים), התש"ם-1980 (להלן - תקנות ניכוי ממשכורת), אשר סעיף 5 לפקודה חל עליה, לרבות כל תוספת המשתלמת בשל עבודה במדינת חוץ ולרבות כיסוי הוצאות, או תשלומים בכל צורה שהיא;
"משכורת בסיסית" - סכום שקבע שר האוצר לא יותר מפעמיים בשנת מס לגבי כל מדינת חוץ, בהתחשב במשכורת חוץ, למעט תשלומים לכיסוי הוצאות, המשתלמת, בעת תחילתם של כללים אלה לעובד המדינה בדרגה 6 של דירוג עובדי חוץ לארץ שמשתלמת לו תוספת בשל בן זוגו;
"הכנסה אחרת" - הכנסה שאינה משכורת חוץ;
"מדינת חוץ" - מדינה שאינה מדינת ישראל בה מפיק עובד הכנסה ממשכורת חוץ;
"הטבות" - פטורים, הנחות, קיזוזים, ניכויים, נקודות זיכוי וזיכויים למעט נקודות זיכוי המנויות בסעיף 3;
"דולר" - דולר של ארצות הברית של אמריקה.
2. תקרות ההכנסה ושיעורי המס (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז, תשנ"ב)
(א) המס על משכורת חוץ של עובד בשנת מס יהיה בשיעורים הבאים ובכפוף לאמור בכללים אלה:
(1) על 13,200 דולר הראשונים- 20%;
(2) על 13,200 דולר הנוספים - 30%;
(3) על 13,200 דולר הנוספים - 35%;
(4) על 13,200 דולר הנוספים - 45%;
(5) על כל דולר נוסף - 48%;
(ב) לגבי עובד שמשכורת חוץ שולמה לו בשל עבודה של פחות מ-12 חדשים באותה שנת מס, תחולק כל אחת מתקרות ההכנסה שבסעיף קטן (א) ב-12 והתוצאה תוכפל במספר החדשים שבשלהם שולמה המשכורת.
(ג) לענין חישוב ניכוי המס במקור בידי המעביד כאמור בסעיף 4 תחולק כל אחת מתקרות ההכנסה שבסעיף קטן (א) ב-12.
3. אי התרת נקודות זיכוי וזיכויים (תיקון: תשנ"ב)
בכפוף לאמור בסעיף 9, בחישוב המס על הכנסתו החייבת של עובד לא יובאו בחשבון נקודות הזיכוי לפי סעיפים 34, 36, 37, 40(ב), 40א, 41 ו-66 (א)(3) וכן זיכוי לפי סעיף 121א לפקודה.
4. ניכוי במקור (תיקון: תשנ"ב)
(א) מעביד המשלם לעובד משכורת חוץ בעד עבודת חודש ינכה בעת התשלום מס (להלן - ניכוי במקור) כאמור בסעיף 2 ויחול לגביו האמור בתקנות 8, 11, 12 ו-13 לתקנות ניכוי ממשכורת, בשינויים שיקבע הנציב לענין הדיווח, הטפסים והאישורים.
(ב) בעת הניכוי במקור ממשכורת חוץ לא יובאו בחשבון הטבות או נקודות זיכוי, למעט שני אלה:
(1) במשכורת חוץ המשולמת ליחיד שסעיף 9(5) לפקודה חל עליו - הפטור לפי אותו סעיף, ובלבד שנתקבל אישור על כך מאת פקיד השומה;
(2) פטור והוצאות כאמור בסעיפים 5 ו-6 והזיכוי לפי סעיף 10.
(ג) שולמה משכורת לעובד במטבע חוץ שאינו דולר, תחושב הכנסתו לצורך הניכוי במקור לפי יחס השערים שבין שער אותו מטבע לשער הדולר, בהתאם לשערי המטבע שפרסם בנק ישראל ליום האחרון של חודש התיאום שקדם לחודש שבגינו שולמה לו אותה משכורת, ובהתאם לכך יחושבו אף ההטבות לפי סעיף קטן (ב); לענין זה, "חודש תיאום" - כל אחד מחודשים אלה: ינואר, אפריל, יולי ואוקטובר.
(ד) לשם קביעת ההכנסה החייבת לפי סעיף 8 של עובד כאמור בתקנת משנה (ג), יובאו בחשבון כל הכנסותיו וכל המס שנוכה במקור כפי שחושבו לפי תקנת משנה (ג).
5. פטור ממס (תיקון: תשנ"ב)
(א) אלה האחוזים מן המשכורת הבסיסית הפטורים ממס:
(1) אם ההכנסה ממשכורת חוץ אינה עולה על 2000 דולר בחודש - 50%;
(2) אם ההכנסה ממשכורת חוץ עולה על 2000 דולר בחודש אך אינה עולה על 6000 דולר בחודש - 45%;
(3) אם ההכנסה ממשכורת חוץ עולה על 6000 דולר בחודש - 10%,
ובלבד שנישום שחלה עליו פסקה (3) וכתוצאה מכך משכורתו נטו נמוכה מסכום המשכורת החלופית יופחת סכום המס החל עליו כך שמשכורתו נטו תהא בגובה המשכורת החלופית;
לענין זה -
"משכורת נטו" - ההכנסה החייבת בחודש פלוני בניכוי סכום מס ההכנסה שחל לגביה;
"משכורת חלופית" - סכום משכורת הנטו שהיתה לנישום אילו משכורת החוץ שלו היתה בסכום המרבי הקבוע בפסקה (2).
(ב) בסעיף זה, "משכורת חוץ" - למעט שווי שימוש ברכב כאמור בסעיף 5א ולמעט הוצאות שהותרו לפי סעיפים 5ב ו-6.
5א. שווי השימוש ברכב לעובד בכיר (תיקון: תשנ"ב)
על אף האמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (להלן - תקנות הרכב), לא יעלה שווי השימוש ברכב שהועמד לרשות עובד בכיר, על השווי הקבוע בתקנות הרכב לרכב מסוג 1601 עד 2000 סמ"ק; לענין זה, "עובד בכיר" - הנציג הבכיר של מדינת ישראל במדינת החוץ, כפי שתקבע מפעם לפעם הועדה הבין-משרדית לשכר ותנאי שירות בחו"ל לגבי כל מדינה ומדינה.
5ב. החזר הוצאות ביקור מולדת (תיקון: תשנ"ב)
על אף האמור בכל הוראה אחרת, סכום שקיבל עובד שאינו עובד מקומי ישראלי, כהחזר הוצאות נסיעת ביקור מולדת שנסעו הוא, בן זוגו וילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, יותר בניכוי ממשכורת חוץ שלו; לענין זה, "נסיעת ביקור מולדת" - נסיעה לישראל ממדינת החוץ שאליה נשלח העובד, ונסיעה מישראל למדינת החוץ האמורה, ובתנאי שבשנתיים שקדמו לאותה נסיעה לא נסעו העובד, בן זוגו וילדיו נסיעה שהוראות סעיף זה חלות לגביה, וכן הנסיעה הראשונה של העובד, בן זוגו וילדיו, מישראל למדינת החוץ בעת שהעובד החל את עבודתו במדינת החוץ, והנסיעה חזרה מאותה מדינה לישראל עם סיום תפקידו שם.
6. התרת הוצאות (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז, תשנ"ב)3
ממשכורת חוץ של עובד יותר ניכוין של ההוצאות המפורטות להלן שהוצאו במדינת החוץ ובלבד שהוגשו מסמכים או קבלות לאימות כל הוצאה להנחת דעתו של פקיד השומה:
(1) הוצאות בשל דיור שלו, של בן זוגו או של ילדיו הגרים עמו - בסכום שלא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת או על הסכום שהחזיר לו מעבידו, לפי הנמוך שביניהם; לא יינתן ניכוי כאמור לעובד שלא המציא למעבידו תצהיר והסכם שכירות לגבי דמי השכירות שהוא מקבל על השכרת דירה בישראל, או תצהיר על כך שאין לו הכנסה מהשכרת דירה בישראל; המעביד יעביר את התצהיר וההסכם האמורים לפקיד השומה תוך חודש מיום קבלתם;
(2) הוצאות שכר לימוד בשל ילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, בסכום שלא יעלה על 450 דולר לחודש לכל ילד כאמור; עלו ההוצאות על הסכום האמור, רשאי הנציב להתיר את עודף ההוצאות כולו או מקצתו, בהתחשב במקום המגורים ותנאי הלימוד;

5ב. החזר הוצאות ביקור מולדת (תיקון: תשנ"ב)
על אף האמור בכל הוראה אחרת, סכום שקיבל עובד שאינו עובד מקומי ישראלי, כהחזר הוצאות נסיעת ביקור מולדת שנסעו הוא, בן זוגו וילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, יותר בניכוי ממשכורת חוץ שלו; לענין זה, "נסיעת ביקור מולדת" - נסיעה לישראל ממדינת החוץ שאליה נשלח העובד, ונסיעה מישראל למדינת החוץ האמורה, ובתנאי שבשנתיים שקדמו לאותה נסיעה לא נסעו העובד, בן זוגו וילדיו נסיעה שהוראות סעיף זה חלות לגביה, וכן הנסיעה הראשונה של העובד, בן זוגו וילדיו, מישראל למדינת החוץ בעת שהעובד החל את עבודתו במדינת החוץ, והנסיעה חזרה מאותה מדינה לישראל עם סיום תפקידו שם.
6. התרת הוצאות (תיקון: תשמ"ו, תשמ"ז, תשנ"ב)3
ממשכורת חוץ של עובד יותר ניכוין של ההוצאות המפורטות להלן שהוצאו במדינת החוץ ובלבד שהוגשו מסמכים או קבלות לאימות כל הוצאה להנחת דעתו של פקיד השומה:
(1) הוצאות בשל דיור שלו, של בן זוגו או של ילדיו הגרים עמו - בסכום שלא יעלה על הסכום הנקוב בתוספת או על הסכום שהחזיר לו מעבידו, לפי הנמוך שביניהם; לא יינתן ניכוי כאמור לעובד שלא המציא למעבידו תצהיר והסכם שכירות לגבי דמי השכירות שהוא מקבל על השכרת דירה בישראל, או תצהיר על כך שאין לו הכנסה מהשכרת דירה בישראל; המעביד יעביר את התצהיר וההסכם האמורים לפקיד השומה תוך חודש מיום קבלתם;
(2) הוצאות שכר לימוד בשל ילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, בסכום שלא יעלה על 450 דולר לחודש לכל ילד כאמור; עלו ההוצאות על הסכום האמור, רשאי הנציב להתיר את עודף ההוצאות כולו או מקצתו, בהתחשב במקום המגורים ותנאי הלימוד;
(3) הוצאות טיפול רפואי -
(א) במדינה שבה קיים ביטוח רפואי - הוצאות בשל ביטוח רפואי לעובד, לבן זוגו ולילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, ובלבד שהטיפולים הרפואיים במסגרת הביטוח האמור הם מסוג הטיפולים המכוסים על ידי הביטוח הרפואי הנוהג בישראל בידי אחת מקופות החולים הנזכרות בתקנות מס הכנסה (קביעת גופים לענין סעיף 47א), התשנ"א-1991, למעט מבטח כמשמעותו בתקנות האמורות;
(ב) במדינה שבה לא קיים ביטוח רפואי כאמור בפסקת משנה (א) - הוצאות בשל טיפול רפואי בעובד, בבן זוגו ובילדיו שטרם מלאו להם 19 שנים בשנת המס, אשר אילו הוצאו בישראל היו מכוסות על ידי ביטוח רפואי הנוהג בישראל על ידי אחת מקופות החולים כאמור בפסקת משנה (א);
(4) הוצאות כאמור בתקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות מסויימות), התשל"ב-1972, שיחולו בכפוף לאמור להלן:
(א) תקנה 2(2) לתקנות האמורות תחול רק לגבי נסיעה ממדינת החוץ למדינה אחרת שאיננה מדינת ישראל;
(ב) תקנה 2(3) לתקנות האמורות תחול במדינת החוץ, ובהגדרת "הוצאות אש"ל", במקום הסיפה המתחילה במלים "שיקבע שר האוצר" יבוא "כפי שקבע שר האוצר".
(5) לא יותר ניכוי הוצאות בשל דיור או בשל חינוך ילדים אלא אם כן -
(1) העובד המציא למעבידו תצהיר על כך שהוא לא תבע את ההוצאות האמורות בשנת המס מכל הכנסה אחרת שהיתה לו על פי כל דין אחר;
(2) היה העובד נשוי ולבן זוגו היתה הכנסה בחוץ לארץ - ימציא למעבידו תצהיר של בן זוגו על כך שבן זוגו לא תבע באותה שנת מס את ההוצאות האמורות.
(6) הוראות פסקאות (1), (2) ו-(3) לא יחולו לגבי אלה:
(א) עובד מקומי ישראלי;
(ב) עובד של מעביד שאינו מדינת ישראל, שלא עבד בשירותו של המעביד שלושה חודשים לפחות בטרם נשלח למדינת החוץ.
7. הטבות בשלב השומה
בכפוף לאמור בסעיפים 3, 8 ו-9, הטבות שלא הובאו בחשבון בשלב הניכוי במקור יובאו בחשבון על פי הוראות הפקודה בשומתו של הנישום לאותה שנת מס.
8. שיטת חישוב שומה (תיקון: תשנ"ב)
לענין קביעת ההכנסה החייבת בשומה -
(1) תקרות ההכנסה על פי סעיף 2, משכורת החוץ לאחר הפחתת הפטור והניכויים שהוא זכאי להם לפי סעיפים 5 ו-6 והזיכוי לפי סעיף 10 וכן המס שנוכה ממנה במקור באותה שנת מס, יחושבו בשקלים לפי השער היציג שפרסם בנק ישראל לדולר ליום 31 בדצמבר של אותה שנת מס;
(2) לענין חישוב המס לפי הפקודה לגבי הכנסה אחרת שהיתה לעובד בשנת המס שבה שולמה לו משכורת חוץ, תצורף ההכנסה האחרת להכנסתו החייבת ממשכורת החוץ, והיא תיחשב כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו.
9. נקודות זיכוי מהכנסה אחרת (תיקון: תשמ"ט, תשנ"ב)2
היתה לעובד בשנת המס הכנסה אחרת ומשכורת חוץ ששולמה לו בעד פחות מ-12 חדשי עבודה באותה שנת מס, והוא זכאי לגבי הכנסתו האחרת לנקודות זיכוי על פי הוראות הפקודה, יותרו נקודות הזיכוי המנויות בסעיף 3 בסכום יחסי למספר החדשים באותה שנת מס שבשלהם לא שולמה לו משכורת חוץ והזיכוי לפי סעיף 121א לפקודה יינתן לגבי הכנסה חייבת כהגדרתה בסעיף האמור, שנצמחה או הופקה בשנת המס בחודשים בהם לא שולמה לו משכורת חוץ.
10. מסי כפל (תיקון: תשנ"ב)
(א) עובד שחוייב על ידי מדינת חוץ, לפי דיניה, בתשלום מס על אותה משכורת חוץ יזוכה בסכום המס ששילם כאמור בעת חישוב המס על אותה משכורת, ואולם לא יינתן זיכוי -
(1) בשל סכום מס העולה על סכום המס המגיע לפי כללים אלה;
(2) בשל מס ששולם על חלק ממשכורת חוץ שבשלו הוא זכאי לניכוי לפי סעיף 6.
(ב) עובד שסעיף קטן (א) חל עליו לא יחול על הכנסתו ממשכורת חוץ צו מס הכנסה (הקלה ממסי כפל), התשכ"ד-1963.
11. תחולה
כללים אלה יחולו משנת המס 1982 ולגבי הניכוי במקור כאמור בסעיף 4 - מהמשכורת המשתלמת בעד עבודה בחודש יולי 1982.
תוספת (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ו, תשנ"ז, תשנ"ח, תש"ס, תשס"א, תשס"ב, תשס"ג, תשס"ד, תשס"ז, תשס"ח, תש"ע)
(סעיף 6(1))
חלק א
הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש:
מיום מיום מיום מיום מיום מיום
1.1.96 1.7.97 1.7.99 1.7.2000 1.7.2001 1.7.2002 מיום
המדינה* עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום 1.1.2003
30.6.97 30.6.99 30.6.2000 30.6.2001 30.6.2002 31.12.2002 עד יום 31.12.2005
אוזבקיסטן 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
אוזבקיסטן-טשקנט 1000 2000 2000 2000 1700 1700 1700
אוסטריה 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
אוסטריה-וינה 3000 3500 3500 3500 3200 3200 3200
אוסטרליה 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500
אוסטרליה-סידני 2000 2500 2500 2500 2300 2300 2300
אוסטרליה-קנברה 2000 1500 1500 2000 1700 1700 1700
אוקראינה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
אוקראינה-קייב 1500 2500 2500 2500 2700 2700 2700
אורוגואי 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
אורוגאי-מונטבידאו 1500 2000 2500 3000 2700 2300 2300 עד 31.1.03
1700 עד 1.2.03
אזריביג'אן 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
אזרביג'אן-באקו 1000 2000 2000 2000 2300 2300 2300
איטליה 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
איטליה-רומא 2000 3000 3000 3000 2700 2700 3700
אירלנד 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
אירלנד-דבלין 1500 1500 3000 3000 2700 3200 3200
אל סלבדור 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

מיום מיום מיום מיום מיום מיום
1.1.96 1.7.97 1.7.99 1.7.2000 1.7.2001 1.7.2002 מיום
המדינה* עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום 1.1.2003
30.6.97 30.6.99 30.6.2000 30.6.2001 30.6.2002 31.12.2002 ואילך
אל סלבדור-סלבדור 1000 1000 1500 1500 1700 1700 1700
אנגולה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
אנגולה-לואנדה 1000 1000 4000 4000 4200 4200 4200
אקוואדור 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
אקוואדור-קיטו 1000 1500 2000 2000 2300 1700 1700
ארגנטינה 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
ארגנטינה-בואנוס איירס 3000 3500 4000 4000 4200 1700 1700
אריתריאה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
אריתריאה-אסמרה 1500 2000 2000 2000 1700 1700 1700
ארצות הברית של אמריקה 2000 1500 1500 1500 1500 1500 1500
ארה"ב-אטלנטה 2000 1500 2000 2000 2300 2300 2300
ארה"ב-בוסטון 2000 2500 2500 3000 3200 3700 3700
ארה"ב-יוסטון 2000 1500 2000 2000 2300 2300 2300
ארה"ב-וושינגטון 2000 3000 3000 3500 3700 3700 3700
ארה"ב-לוס אנג'לס 2000 2500 2500 3000 3200 3700 3700
ארה"ב-מיאמי 2000 2000 2000 2000 2000 2700 3200
ארה"ב-מנהטן (ניו-יורק) 3000 3500 4000 4500 5000 5000 5000
ארה"ב-ניו יורק 2000 3500 3500 4000 4700 5200 5200
ארה"ב-סן פרנסיסקו 2000 2500 2500 2500 3200 3200 3200
ארה"ב-פילדלפיה 2000 2000 2000 2000 3200 3200 3200
ארה"ב-שיקגו 2000 1500 2000 2000 2300 2700 2700
אתיופיה 1500 1500 1500 1500 1700 1700 1700
בולגריה 2000 2000 2000 2000 2300 2300 2300
בוליביה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
בוליביה-לה פס 1000 1000 1500 1500 1700 1700 1700
בלארוס 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
בלארוס-מינסק 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
בלגיה 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
בלגיה-בריסל 2000 2000 2000 2500 2700 2700 2700
ברזיל 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ברזיל-ברזיליה 2000 3000 3000 3000 3200 2700 2700 עד 31.1.03
2600 מ-1.2.03
ברזיל-סן פאולו 2000 3500 4000 4500 4700 3700 3700 עד 31.1.03
3200 מ-1.2.03
ברזיל-ריו דה ז'נרו 2000 3000 3500 3500 3700 3200 3200
בריטניה 3000 3000 3000 3000 3000 3000 300
בריטניה-לונדון (אנגליה) 3000 4500 5000 5000 4700 4200 4200
ג'מייקה 1500 1500 1500 1500 1700 1700 1700
גואטמלה 1500 1500 1500 1500 1700 1700 1700
גרוזיה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
גרוזיה-טיביליסי 1000 2000 2000 2000 2300 2700 2700
גרמניה 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500
גרמניה-ברלין 3000 2500 2500 3000 2700 3200 3200
דנמרק 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
דנמרק-קופנהגן 2000 2500 2500 2500 2700 2700 3700
דרום אפריקה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
דרום אפריקה-פרטוריה 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
הודו 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
הודו-בומביי 3000 5500 4500 4500 4700 3700 3700
הודו-ניו דלהי 3000 6500 4000 4000 3200 3200 3200
הולנד 3000 2500 2500 2500 2700 2700 2700
הונגריה 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
הונגריה-בודפשט 2000 2500 3000 3000 2700 2700 2700
הונדורס 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
וייטנאם 8000 4500 4500 4500 3700 3700 3700
ונצואלה 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ונצואלה-קראקס 2000 2000 2000 3000 2700 2700 2700
זאיר 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
זאיר-קינשאסה 2000 2500 2500 2500 2500 2700 2700
זימבבואה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
חוף השנהב 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
חוף השנהב-אבידג'אן 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
טייואן 5000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
טייואן-טייפה 5000 4000 5500 5500 5000 5200 5200
מיום מיום מיום מיום מיום מיום
1.1.96 1.7.97 1.7.99 1.7.2000 1.7.2001 1.7.2002 מיום
המדינה* עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום 1.1.2003
30.6.97 30.6.99 30.6.2000 30.6.2001 30.6.2002 31.12.2002 ואילך
יוגוסלביה 1000 1000 - - - - - - - - - -
יוגוסלביה-בלגרד 1000 2000 - - - - - - - - - -
יוון 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
יוון-אתונה 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
יפן 8000 8000 8000 8000 9500 9500 9500
ירדן 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
ירדן-רבת עמון 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
לטביה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
לטביה-ריגה 1500 3000 3000 3000 3200 2700 2700
מאוריטניה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
מאוריטניה-נואקשוט 1000 1500 1500 1500 1700 1000 1000
מינאמר (בורמה) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
מינאמר (בורמה)-ינגון 1500 2000 2000 2000 2300 2300 2300
מקסיקו 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
מקסיקו-מקסיקו סיטי 2000 3000 3500 3500 3700 3200 3200
מצרים 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
מצרים-אלכסנדריה 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
מצרים-קהיר 1000 1500 1500 2500 2700 2700 2700
מרוקו 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
מרוקו-רבאט 1000 2000 2500 2500 2700 2700 2700
נורבגיה 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
נורבגיה-אוסלו 2000 2500 2500 2500 2700 2700 2700
ניגריה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
ניגריה-לאגוס 1000 2000 2000 2500 2700 2700 2700
ניו זילנד 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
ניו זילנד-וולינגטון 1000 2000 2000 2000 2300 2300 2300
נפאל 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
סוואזילנד 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
סין 8000 4500 4500 4500 4500 4500 4500
סין-בייג'ין 8000 7000 7000 7000 5600 5600 5600
סין - הונג קונג 8000 8000 6500 6500 6500 8000 8000
סין-שנחאי 8000 4500 5000 5000 5000 5200 5200
סינגפור 5000 4500 4000 4000 4700 4200 4200
סנגל 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
סנגל-דקאר 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
ספרד 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ספרד-מדריד 2000 2500 2500 2500 2300 2300 2700
סרביה - - - - 1000 1000 1000 1000 1000
סרביה-בלגרד - - - - 2000 2000 2300 2300 2300
עומאן 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
עומאן-מסקט 1000 3000 3000 3000 3200 3200 3200
פולין 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
פולין-ורשה 2000 3000 3000 3000 3700 3200 3200
פורטוגל 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
פורטוגל-ליסבון 2000 2500 2500 2500 2300 2300 2300
פיג'י 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
פיליפינים 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
פיליפינים-מנילה 2000 6500 5000 3500 3200 3200 3200
פינלנד 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
פינלנד-הלסינקי 1500 1500 1500 2000 2700 3200 3200
פנמה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
פנמה-פנמה סיטי 1500 1500 2000 2500 2300 2300 2300
פרגוואי 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
פרגוואי-אסונסיון 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
פרו 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
פרו-לימה 1500 2000 2000 2000 1700 1700 1700
צ'ילה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
צ'ילה-סנטיאגו 1500 2000 2000 2000 2300 2300 2300
צ'כיה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
צ'כיה-פראג 1500 2000 2000 2000 2300 2700 2700
צרפת 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
צרפת-מרסיי 3000 2000 2500 2500 2300 1700 1700
צרפת-פריס 3000 3000 3000 3000 3200 3700 3700
קולומביה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
קולומביה-בוגוטה 1500 1500 2000 2000 2300 2300 2300
קוסטה ריקה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קוסטה ריקה-סן חוזה 1000 1500 2000 2000 2300 2300 2300
קוריאה 8000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
קוריאה-סיאול 8000 5000 6500 6500 5600 5600 5600
קזחסטן 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קזחסטן-אלמאטא 1000 1500 1500 1500 2700 2700 2700
קטר 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קטר-דוחה 1000 2500 3000 3000 3200 3200 3200
קמרון 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קמרון-יאונדה 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
קנדה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
מיום מיום מיום מיום מיום מיום
1.1.96 1.7.97 1.7.99 1.7.2000 1.7.2001 1.7.2002 מיום
המדינה* עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום 1.1.2003
30.6.97 30.6.99 30.6.2000 30.6.2001 30.6.2002 31.12.2002 ואילך
קנדה-אוטווה 1500 2000 2000 2000 2300 1700 1700
קנדה-טורונטו 1500 2000 2000 2000 2300 1700 1700
קנדה-מונטריאול 1500 1500 2000 2000 2300 1700 1700
קניה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קניה-ניירובי 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
קפריסין 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קפריסין-ניקוסיה 1000 1500 2000 2000 1700 1700 1700
רומניה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
רומניה-בוקרסט 1500 1500 2500 2500 2700 2700 2700
רוסיה 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
רוסיה-מוסקבה 3000 4000 5000 4500 4700 5200 4200
הרפובליקה הדומיניקנית 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
הרפובליקה הדומיניקנית-
סנטו דומינגו 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
שבדיה 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
שבדיה-שטוקהולם 2000 3000 3000 3000 3200 3200 3200
שוויץ 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500
שוויץ-ברן 3000 2500 3000 3000 3200 3200 3200
שוויץ-ג'נבה 3000 4000 4000 4000 3700 3700 3700
תאילנד 3000 2500 2500 2500 2300 2300 2300
תוניסיה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
תוניסיה-תוניס 1000 2500 3000 3000 3200 3200 3200
תורכיה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
תורכיה-איסטנבול 1500 2000 2000 2500 2700 2700 2700
תורכיה-אנקרה 1500 2000 2000 2000 2300 2300 2300
כל מדינה אחרת 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
חלק ב
הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש:

מיום
1.1.2006
המדינה* עד יום 30.6.2007
___________________________________________________________________
אוזבקיסטן 1,000
אוזבקיסטן-טשקנט 1,700
אוסטריה 3,000
אוסטריה-וינה 4,000
אוסטרליה 1,500
אוסטרליה - מלבורן 3,000
אוסטרליה - סידני 4,000
אוסטרליה - קנברה 3,300
אוקראינה 1,500
אוקראינה - קייב 3,000
אורוגואי 1,500
אורוגאי - מונטבידאו 1,700
אזריביג'אן 1,000
אזרביג'אן - באקו 2,500
איטליה 2,000
איטליה - רומא 4,500
אירלנד 1,500
אירלנד - דבלין 3,300
אל סלבדור 1,000
אל סלבדור - סלבדור 1,700
אנגולה 1,000
אנגולה-לואנדה 6,600
אקוואדור 1,000
אקוואדור-קיטו 2,700
ארגנטינה 3,000
ארגנטינה-בואנוס איירס 3,000
אריתריאה 1,500
אריתריאה-אסמרה 2,000
ארצות הברית של אמריקה 2,500
ארה"ב - אטלנטה 2,000
ארה"ב - בוסטון 4,000
ארה"ב - יוסטון 2,500
ארה"ב - וושינגטון 4,000
ארה"ב-לוס אנג'לס 4000
ארה"ב-מיאמי 3300
ארה"ב-מנהטן (ניו-יורק) 6600
ארה"ב ניו ג'רסי 3500
ארה"ב-ניו יורק 6600
ארה"ב-סן פרנסיסקו 4000
ארה"ב-פילדלפיה 2500
ארה"ב-שיקגו 3000
אתיופיה 200
בולגריה 2700
בוליביה 1000
בוליביה-לה פס 1700
בלארוס 1000
בלארוס-מינסק 2700
בלגיה 2000
בלגיה-בריסל 3500
ברזיל 2000
ברזיל-ברזיליה 2500
ברזיל-סן פאולו 3500
ברזיל-ריו דה ז'נרו 3300
בריטניה 3000
בריטניה-לונדון (אנגליה) 6600
ג'מייקה 1700
גואטמלה 2700
גרוזיה 1000
גרוזיה-טיביליסי 2500
גרמניה 2500
גרמניה-ברלין 4000
דנמרק 2000
דנמרק-קופנהגן 4000
דרום אפריקה 1000
דרום אפריקה-יוהנסבורג 2000
דרום אפריקה-פרטוריה 3000
דרום אפריקה-קייפטאון 2000
הודו 3000
הודו-בומביי 7000
הודו-ניו דלהי 5000
הולנד 4000
הונגריה 2000
הונגריה-בודפשט 3000
הונדורס 1000
וייטנאם 3500
ונצואלה 2000
ונצואלה-קראקס 3000
זאיר 2000
זאיר-קינשאסה 2700
זימבבואה 1000
חוף השנהב 1000
חוף השנהב-אבידג'אן 2500
טייואן 4000
טייואן-טייפה 5800

מיום מיום מיום מיום מיום מיום
1.1.96 1.7.97 1.7.99 1.7.2000 1.7.2001 1.7.2002 מיום
המדינה* עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום 1.1.2003
30.6.97 30.6.99 30.6.2000 30.6.2001 30.6.2002 31.12.2002 ואילך
יוגוסלביה 1000 1000 - - - - - - - - - -
יוגוסלביה-בלגרד 1000 2000 - - - - - - - - - -
יוון 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
יוון-אתונה 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
יפן 8000 8000 8000 8000 9500 9500 9500
ירדן 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
ירדן-רבת עמון 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
לטביה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
לטביה-ריגה 1500 3000 3000 3000 3200 2700 2700
מאוריטניה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
מאוריטניה-נואקשוט 1000 1500 1500 1500 1700 1000 1000
מינאמר (בורמה) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
מינאמר (בורמה)-ינגון 1500 2000 2000 2000 2300 2300 2300
מקסיקו 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
מקסיקו-מקסיקו סיטי 2000 3000 3500 3500 3700 3200 3200
מצרים 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
מצרים-אלכסנדריה 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
מצרים-קהיר 1000 1500 1500 2500 2700 2700 2700
מרוקו 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
מרוקו-רבאט 1000 2000 2500 2500 2700 2700 2700
נורבגיה 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
נורבגיה-אוסלו 2000 2500 2500 2500 2700 2700 2700
ניגריה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
ניגריה-לאגוס 1000 2000 2000 2500 2700 2700 2700
ניו זילנד 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
ניו זילנד-וולינגטון 1000 2000 2000 2000 2300 2300 2300
נפאל 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
סוואזילנד 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
סין 8000 4500 4500 4500 4500 4500 4500
סין-בייג'ין 8000 7000 7000 7000 5600 5600 5600
סין - הונג קונג 8000 8000 6500 6500 6500 8000 8000
סין-שנחאי 8000 4500 5000 5000 5000 5200 5200
סינגפור 5000 4500 4000 4000 4700 4200 4200
סנגל 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
סנגל-דקאר 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
ספרד 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
ספרד-מדריד 2000 2500 2500 2500 2300 2300 2700
סרביה - - - - 1000 1000 1000 1000 1000
סרביה-בלגרד - - - - 2000 2000 2300 2300 2300
עומאן 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
עומאן-מסקט 1000 3000 3000 3000 3200 3200 3200
פולין 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
פולין-ורשה 2000 3000 3000 3000 3700 3200 3200
פורטוגל 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
פורטוגל-ליסבון 2000 2500 2500 2500 2300 2300 2300
פיג'י 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
פיליפינים 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
פיליפינים-מנילה 2000 6500 5000 3500 3200 3200 3200
פינלנד 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
פינלנד-הלסינקי 1500 1500 1500 2000 2700 3200 3200
פנמה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
פנמה-פנמה סיטי 1500 1500 2000 2500 2300 2300 2300
פרגוואי 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
פרגוואי-אסונסיון 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
פרו 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
פרו-לימה 1500 2000 2000 2000 1700 1700 1700
צ'ילה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
צ'ילה-סנטיאגו 1500 2000 2000 2000 2300 2300 2300
צ'כיה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
צ'כיה-פראג 1500 2000 2000 2000 2300 2700 2700
צרפת 3000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
צרפת-מרסיי 3000 2000 2500 2500 2300 1700 1700
צרפת-פריס 3000 3000 3000 3000 3200 3700 3700
קולומביה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
קולומביה-בוגוטה 1500 1500 2000 2000 2300 2300 2300
קוסטה ריקה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קוסטה ריקה-סן חוזה 1000 1500 2000 2000 2300 2300 2300
קוריאה 8000 5000 5000 5000 5000 5000 5000
קוריאה-סיאול 8000 5000 6500 6500 5600 5600 5600
קזחסטן 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קזחסטן-אלמאטא 1000 1500 1500 1500 2700 2700 2700
קטר 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קטר-דוחה 1000 2500 3000 3000 3200 3200 3200
קמרון 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קמרון-יאונדה 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
קנדה 1500 1500 1500 1500 1500
מיום מיום מיום מיום מיום מיום
1.1.96 1.7.97 1.7.99 1.7.2000 1.7.2001 1.7.2002 מיום
המדינה* עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום עד יום 1.1.2003
30.6.97 30.6.99 30.6.2000 30.6.2001 30.6.2002 31.12.2002 ואילך
קנדה-אוטווה 1500 2000 2000 2000 2300 1700 1700
קנדה-טורונטו 1500 2000 2000 2000 2300 1700 1700
קנדה-מונטריאול 1500 1500 2000 2000 2300 1700 1700
קניה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קניה-ניירובי 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
קפריסין 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
קפריסין-ניקוסיה 1000 1500 2000 2000 1700 1700 1700
רומניה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
רומניה-בוקרסט 1500 1500 2500 2500 2700 2700 2700
רוסיה 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000
רוסיה-מוסקבה 3000 4000 5000 4500 4700 5200 4200
הרפובליקה הדומיניקנית 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
הרפובליקה הדומיניקנית-
סנטו דומינגו 1000 1500 1500 1500 1700 1700 1700
שבדיה 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
שבדיה-שטוקהולם 2000 3000 3000 3000 3200 3200 3200
שוויץ 3000 2500 2500 2500 2500 2500 2500
שוויץ-ברן 3000 2500 3000 3000 3200 3200 3200
שוויץ-ג'נבה 3000 4000 4000 4000 3700 3700 3700
תאילנד 3000 2500 2500 2500 2300 2300 2300
תוניסיה 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
תוניסיה-תוניס 1000 2500 3000 3000 3200 3200 3200
תורכיה 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
תורכיה-איסטנבול 1500 2000 2000 2500 2700 2700 2700
תורכיה-אנקרה 1500 2000 2000 2000 2300 2300 2300
כל מדינה אחרת 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
חלק ג' (תיקון תש"ע)
הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחודש:
המדינה* מיום 1.7.2007 עד 30.11.2009
אוזבקיסטן 1,000
אוזבקיסט - טשקנט 1,700
אוסטריה 3,000
אוסטריה - וינה 4,000
אוסטרליה 1,500
אוסטרליה - סידני 4,000
אוסטרליה - מלבורן 3,000
אוסטרליה - קנברה 3,500
אוקראינה 1,500
אוקראינה - נאודסה 2,500
אוקראינה - דנייפרו' 2,500
אוקראינה - קייב 3,000
אורגואי 1,500
אורגואי - מונטבידאו 2,000
אזרביג'אן 1,000
אזרביג'אן - באקו 2,700
איטליה 2,000
איטליה - רומא 4,500
אירלנד 1,500
אירלנד - דבלין 3,500
אל סלבדור 1,000
אל סלבדור - סן סלבדור 1,700
אנגולה 1,000
אנגולה - לואנדה 6,600
אקוואדור 1,000
אקוואדור - קיטו 2,700
ארגנטינה 3,000
ארגנטינה - בואנוס איירס 3,500
אריתריאה 1,500
אריתריאה - אסמרה 2,000
ארצות הברית של אמריקה 2,500
ארה"ב-אטלנטה 2,500
ארה"ב - בוסטון 4,000
ארה"ב - יוסטון 2,500
ארה"ב - וושינגטון 4,000
ארה"ב - לוס אנג'לס 5,800
ארה"ב - מיאמי 3,300
ארה,ב - מנהטן (ניו יורק) 6,600
ארה"ב - ניו ג'רסי 3,500
ארה"ב - ניו יורק 6,600
ארה"ב - סן פרנסיסקו 4,000
ארה"ב - פילדלפיה 2,500
ארה"ב - שיקגו 3,000
אתיופיה 2,0000
בולגריה 2,700
בוליביה 1,000
בוליביה - לה פס 1,700
בלארוס 1,000
בלארוס - מינסק 2,700
בלגיה 2,000
בלגיה - בריסל 3,500
ברזיל 2,000
ברזיל - ברזיליה 2,500
ברזיל - סן פאולו 3,500
ברזיל - ריו דה ז'נרו 4,500
בריטניה 3,000
בריטניה - לונדיון (אנגליה) 7,500
בריטניה - מנצ'סטר (אנגליה) 4,000
ג'מייקה 1,700
גואטמלה 2,700
גרוזיה 1,000
גרוזיה - טיביליסי 2,500
גרמניה 2,500
גרמניה -ברלין 4,000
דנמרק 2,000
דנמרק - קופנהגן 4,000
דרום אפריקה 1,000
דרום אפריקה - יוהנסבורג 2,000
דרום אפריקה - פרטוריה 3,000
דרום אפריקה - קייפטאון 2,000
הודו 3,000
הודו - בומביי 8,500
המדינה* מיום 1.7.2007 עד 30.11.2009
הודו - ניו דלהי 5,800
הולנד 4,000
הונגריה 2,000
הונגריה - בודפשט 3,000
הונדורס 1,000
וייטנאם 3,500
ונצואלה 2,000
ונצואלה - קראקס 3,000
זאיר 2,000
זאיר - קינשאסה 2,700
זימבבואה 1,000
חוף השנהב 1,000
חוף השנהב - אבידג'אן 2,500
טייואן 4,000
טייואן - טייפה 5,000
יוגוסלביה - בלגרד 2,500
יוון 1,000
יוון - אתונה 2,700
יפן 9,900
ירדן 1,000
ירדן - רבת עמון 2,500
לטביה 1,500
לטביה - ריגה 3,000
מאוריטניה 1,000
מאוריטניה - נואקשוט 2,000
מולדביה - קישנייב 2,500
מינאמר (בורמה) 1,500
מינאמר (בורמה) - ינגון 2,000
מקסיקו 2,000
מקסיקו - מקסיקו סיטי 3,000
מצרים 1,000
מצרים - אלכסנדריה 1,700
מצרים - קהיר 3,000
מרוקו 1,000
מרוקו - רבאט 3,000
נורבגיה 2,000
נורבגיה - אוסלו 4,000
ניגריה 1,000
ניגריה - אבוג'ה 3,300
ניגריה - לאגוס 2,700
ניו זילנד 1,500
ניו זילנד-וולינגטון 2,700
נפאל 1,700
סוואזילנד 1,000
סין 4,500
סין - בייג'ין 4,500
סין - הונג קונג 9,900
סין - שנחאי 4,500
סינגפור 7,000
סלובקיה - ברטיסלבה 3,300
סנגל 1,000
סנגל - דקאר 2,500
ספרד 2,000
ספרד - מדריד 3,500
סרביה 1,000
סרביה - בלגרד 2,300
עומאן 1,000
עומאן - מסקט 3,200
פולין 2,000
פולין - ורשה 3,300
פורטוגול 2,000
פורטוגל - ליסבון 3,300
פיג'י 1,500
פיליפינים 2,000
פיליפינים - מנילה 3,300
פינלד 1,500
פינלד - הלסינקי 3,300
פנמה 1,500
פנמה - פנמה סיטי 2,500
פרגוואי 1,000
פרגוואי - אסונסיוון 1,700
פרו 1,500
פרו - לימה 2,000
צ'ילה 1,500
המדינה* מיום 1.7.2007 עד 30.11.2009
צ'ילה - סנטיאגו 2,700
צ'כיה 1,500
צ'כיה - פראג 3,300
צרפת 2,000
צרפת - מרסיי 2,500
צרפת - פריס 5,000
קולומביה 1,500
קולומביה - בוגוטה 2,500
קוסטה ריקה 1,000
קוסטה ריקה - סן חוזה 2,000
קוריאה 5,000
קוריאה - סיאול 7,000
קזחסטן 1,000
קזחסטן - אלמאטה 2,500
קזחסטן - אסטנה 3,000
קטר 1,000
קטר - דוחה 5,800
קמרון 1,000
קמרון - יאונדה 2,500
קנדה 1,500
קנדה - אוטווה 2,500
קנדה - טורונטו 3,500
קנדה - מונטריאול 2,500
קניה 1,000
קניה - ניירובי 2,000
קפריסין 1,000
קפריסין - ניקוסיה 2,000
קרואטיה - זגרב 3,500
רומניה 1,500
רומניה - בוקרשט 3,000
רוסיה 3,000
רוסיה - סן פטרסבורג 2,500
רוסיה - מוסקובה 5,000
רוסיה - נובוסיבירסק 2,500
רפובליקה דומיניקנית 1,000
המדינה* מיום 1.7.2007 עד 30.11.2009
רפובליקה דומיניקנית - סנטו דומינגו 2,700
שבדיה 2,000
שבדיה - שטוקהולם 4,000
שוויץ 2,500
שוויץ - ברן 4,000
שוויץ - ג'נבה 5,800
תאילנד 3,000
תוניסיה 1,000
תוניסיה - תוניס 3,200
תורכיה 1,500
תורכיה - איסטנבול 3,000
תורכיה - אנקרה 2,700
כל מדינה אחרת 1,000
חלד ד (תיקון: תש"ע)
הסכום המרבי בדולרים שיותר בניכוי בשל הוצאות דיור לחוודש
המדינה* מיום 1.12.2009 ואילך
אוזבקיסטן 1000
אוזבקיסטן טשקנט 2000
אוסטריה 3000
אוסטריה וינה 5000
אוסטרליה 1500
אוסטרליה סידני 4500
אוסטרליה מלבורן 4500
אוסטרליה קנברה 4200
אוקראינה 1500
אוקראינה אודסה 2700
אוקראינה - דנייפרו' 3200
אוקראינה חראקוב 2800
אוקראינה קייב 3500
אורוגואי 1500
אורוגואי מונטבידאו 2500
אזרביג'אן 1000
אזרביג'אן באקו 4000
איטליה 2000
איטליה גנואה 4400
איטליה רומא 6200
אירלנד 1500
אירלנד דבלין 5000
אל סלבדור 1000
אל סלבדור - סן סלבדור 1700
אמירויות הערביות המאוחדות דובאי 6000
אנגולה 1000
אנגולה לואנדה 11000
אקוואדור 1000
אקוואדור קיטו 2700
ארגנטינה 3000
ארגנטינה - בואנוס איירס 3500
אריתריאה 1500
אריתריאה אסמרה 2000
ארצות הברית של אמריקה 2500
ארה"ב אטלנטה 3000
ארה"ב בוסטון 4200
ארה"ב יוסטון 2700
ארה"ב וושינגטון 4200
ארה"ב - לוס אנג'לס 5800
ארה"ב מיאמי 3500
ארה"ב - מנהטן (ניו-יורק) 6600
ארה"ב - ניו ג'רסי 3500
ארה"ב - ניו יורק 6600
ארה"ב - סן פרנסיסקו 4600
ארה"ב פילדלפיה 2700
ארה"ב שיקגו 3300
אתיופיה 2800
בולגריה 2700
בוליביה 1000
בוליביה - לה פס 1700
בלארוס 1000
בלארוס מינסק 2700
בלגיה 2000
בלגיה בריסל 4500
ברזיל 2000
ברזיל ברזיליה 4500
ברזיל - סן פאולו 5000
ברזיל - ריו דה ז'נרו 4500
בריטניה 3000
בריטניה - לונדון (אנגליה) 7500
בריטניה - מנצ'סטר (אנגליה) 4200
ג'מייקה 1700
ג'מייקה קינגסטון 3000
גואטמלה 2700
גרוזיה 1000
גרוזיה טיביליסי 2500
גרמניה 2500
המדינה* מיום 1.12.2009 ואילך
גרמניה ברלין 5000
גרמניה המבורג 3500
דנמרק 2000
דנמרק קופנהגן 4500
דרום אפריקה 1000
דרום אפריקה יוהנסבורג 3400
דרום אפריקה פרטוריה 3000
דרום אפריקה קייפטאון 2000
הודו 3000
הודו בומביי 10000
הודו - ניו דלהי 8500
הולנד 5000
הונגריה 2000
הונגריה בודפשט 3200
הונדורס 1000
וייטנאם 3800
ונצואלה 2000
ונצואלה קראקס 3000
זאיר 2000
זאיר קינשאסה 2700
זימבבואה 1000
חוף השנהב 1000
חוף השנהב - אבידג'אן 3500
טורקמניסטאן אשחבאד 3000
טייואן 4000
טייואן טייפה 6000
יוגוסלביה בלגרד 2700
יוון 1000
יוון אתונה 3000
יוון פיראוס 2600
יפן 10000
ירדן 1000
ירדן - רבת עמון 2500
לטביה 1500
לטביה ריגה 3300
מאוריטניה 1000
מאוריטניה נואקשוט 2000
מולדביה קישנייב 2500
מינאמר (בורמה) 1500
מינאמר (בורמה ) ינגון 2500
מקסיקו 2000
מקסיקו - מקסיקו סיטי 3000
מצרים 1000
מצרים אלכסנדריה 1700
מצרים קהיר 3000
מרוקו 1000
מרוקו רבאט 3000
נורבגיה 2000
נורבגיה אוסלו 4800
ניגריה 1000
ניגריה - אבוג'ה 3500
ניגריה לאגוס 2700
ניו זילנד 1500
ניו זילנד וולינגטון 3000
נפאל 1700
סוואזילנד 1000
סין 4500
סין - בייג'ין 6200
סין - הונג קונג 11000
סין שנחאי 4500
סינגפור 7000
סלובקיה ברטיסלבה 4000
סנגל 1000
סנגל דקאר 3200
ספרד 2000
ספרד מדריד 4200
סרביה 1000
סרביה בלגרד 3000
עומאן 1000
המדינה* מיום 1.12.2009 ואילך
עומאן מסקט 4200
פולין 2000
פולין ורשה 3300
פורטוגל 2000
פורטוגל ליסבון 4200
פיג'י 1500
פיליפינים 2000
פיליפינים מנילה 4200
פינלנד 1500
פינלנד הלסינקי 4200
פנמה 1500
פנמה - פנמה סיטי 3000
פרגוואי 1000
פרגוואי - אסונסיון 1700
פרו 1500
פרו לימה 2700
צ'ילה 1500
צ'ילה סנטיאגו 2700
צ'כיה 1500
צ'כיה פראג 4000
צרפת 2000
צרפת מרסיי 3500
צרפת פריס 6200
קולומביה 1500
קולומביה בוגוטה 3200
קוסטה ריקה 1000
קוסטה ריקה - סן חוזה 2500
קוריאה 5000
קוריאה סיאול 7000
קזחסטן 1000
קזחסטן אלמאטה 2500
קזחסטן אסטנה 3200
קטר 1000
קטר דוחה 6600
קמרון 1000
קמרון יאונדה 3500
קנדה 1500
קנדה אוטווה 3000
קנדה טורונטו 4200
קנדה מונטריאול 2500
קניה 1000
קניה ניירובי 2300
קפריסין 1000
קפריסין ניקוסיה 2500
קרואטיה זגרב 4200
רומניה 1500
רומניה בוקרשט 4500
רוסיה 3000
רוסיה - סן פטרסבורג 2700
רוסיה מוסקבה 5800
רוסיה נובוסיבירסק 2500
רפובליקה דומיניקאנית 1000
רפובליקה דומיניקנית -
סנטו דומינגו 2700
שבדיה 2000
שבדיה שטוקהולם 4500
שוויץ 2500
שוויץ ברן 5800
שוויץ - ג'נבה 5800
תאילנד 3500
תוניסיה 1000
תוניסיה תוניס 3200
תורכיה 1500
תורכיה איסטנבול 3500
תורכיה אנקרה 3000
כל מדינה אחרת 1000
_________
* בכל מקום במדינה למעט מקום במדינה לגביו ישנה קביעה מיוחדת בטבלה.
_________________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 1322; תשמ"ד, 2378; תשמ"ו, 24; תשמ"ז, 215, 254, 398, 965, 1252; תשמ"ט, 482; תשנ"ב, 570, 706; תשנ"ו, 946; תשנ"ז, 369; תשנ"ח, 1030; תש"ס, 695; תשס"א, 155; תשס"ב, 154; תשס"ג, 790; תשס"ד, 391, 558; תשס"ז, 955; תשס"ח, 38; תש"ע, 404.
2 לפי תקנה 2 לכללי מס הכנסה (כללי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ (תיקון מס' 5), התשמ"ט-1989 יחול התיקון לתקנה 9 משנת המס 1988 ואילך.
3 סעיף 12 לכללי מס הכנסה (בעלי הכנסה מעבודה בחוץ לארץ) (תיקון), התשנ"ב-1991 (ק"ת תשנ"ב, 574) קובע:
(א) תחילתם של כללים אלה ביום כ"ה בטבת התשנ"ב (1 בינואר 1992).
(ב) על אף האמור בסעיף 7(4), עובד מקומי ישראלי שביום תחילת כללים אלה הותרו לו הוצאות בשל דיור לפי פסקה (1) לסעיף 6 בכללים העיקריים, תחול פסקה זו לגביו גם לאחר תחילתם של כללים אלה.
(ג) האמור בפסקה (6)(ב) בסעיף 6 לכללים כנוסחו בכללים אלה, לא יחול לגבי עובד שהיה זכאי לניכוי הוצאות לפי סעיף 6(1), (2) ו-(3) לכללים העיקריים, ממשכורת חוץ שקיבל מאותו מעביד לפני פרסומם של כללים אלה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ