אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982

כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982

כללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה), התשמ"ב-1982 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 109 לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), מתקינה המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין כללים אלה:
פרק א': הוראות כלליות
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו, תשס"ב)
בכללים אלה -
"ועדת בחירות" או "הועדה" - ועדת הבחירות שנתמנתה לפי סעיף 4;
"פנקס בוחרים" - פנקס מהפנקסים האמורים בסעיף 5;
"בוחר" - חבר לשכה שהוא בעל זכות לבחור ללשכה ושמו רשום בפנקס הבוחרים;
"פרסום" - לרבות פרסום על לוחות המודעות במשרדי הועד המרכזי ובמשרדים המחוזיים של הלשכה ועל לוחות המודעות בבתי-המשפט המחוזיים בירושלים, בתל-אביב, בחיפה, בנצרת ובבאר-שבע;
"רשימת מועמדים" - רשימת שמות המועמדים, למועצה הארצית, ל-10 חברים בועד המרכזי ולועדים המחוזיים.
2. מועד הבחירות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ט)
(א) הבחירות לראש הלשכה, למועצה הארצית, ליושבי ראש הועדים המחוזיים ולועדים המחוזים של לשכת עורכי-הדין יתקיימו בהתאם לכללים אלה, ביום אחד שתקבע המועצה הארצית, לאחר קבלת המלצת הועד המרכזי; הודעה על המועד תפורסם בדרך שיורה עליה הועד המרכזי.
(ב) יום הבחירות יהיה ביום חול, החל לא יאוחר משלושים ימים מתום ארבע שנים ממועד הבחירות הקודמות למוסדות הלשכה ולא יאוחר מאשר 14 ימים לפני תחילת פגרת הקיץ של בתי המשפט.
3. מחוזות בחירות (תיקון: תשס"ב)
לענין הבחירות לפי כללים אלה יהיו חמישה מחוזות, ואלה הם:
(1) מחוז ירושלים, הכולל את אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי בירושלים;
(2) מחוז תל-אביב, הכולל את אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו;
(3) מחוז חיפה, הכולל את אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי בחיפה;
(3א) מחוז הצפון, הכולל את אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי בנצרת;
(4) מחוז הדרום, הכולל את אזור שיפוטו של בית המשפט המחוזי בבאר-שבע.
4. ועדת בחירות (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ט, תשס"ב-5, תשס"ז)
(א) לביצוע הבחירות תוקם ועדת בחירות שמספר חבריה לא יעלה על עשרים חברים וזה הרכבה:
(1) יושב ראש הועדה יהיה יושב ראש בית הדין המשמעתי הארצי; נבצר ממנו למלא תפקיד זה ימלא את מקומו בעל הותק המקצועי הרב ביותר בארץ מבין סגני יושב ראש בית הדין המשמעתי הארצי;
(2) חבר אחד מטעם כל אחד מהועדים המחוזיים, שיבחר הועד המחוזי;
(3) ארבעה עשר חברים שימנו חברי המועצה הארצית המכהנים על פי סעיף 9(א)(5) לחוק, כך שכל שני חברי מועצה ארצית יהיו רשאים למנות חבר אחד לועדת הבחירות.
(ב) שום דבר האמור בסעיף קטן (א) לא יפגע בתקפות פעולתה של הועדה, אף אם לא נתמנו חבר אחד או יותר לפי סעיף קטן (א)(3), ובלבד שלא יפחת מספר חברי הועדה שנתמנו לפי סעיף קטן (א)(3) מחמשה.
(ג) לכל חבר בועדה יהיה ממלא מקום קבוע, שייבחר או שימונה, לפי הענין, בדרך המתוארת בסעיף קטן (א)(2) או (3), והוא יכהן משנבצר מחבר הועדה למלא את תפקידו.
(ד) כל יושב ראש ועד מחוזי וכן חברי המועצה הארצית כאמור בסעיף קטן (א)(3) יגישו ליושב ראש הועדה את שם המשפחה, השם הפרטי ומספר הרישום בפנקס חברי הלשכה, של הנציג ושל ממלא מקומו הקבוע בועדת הבחירות, לא יאוחר מ-75 ימים לפני יום הבחירות.
(ה) יושב ראש הועדה יכנס את ועדת הבחירות לישיבה ראשונה לא יאוחר מ-70 ימים לפני יום הבחירות; חברי הועדה יוזמנו לישיבותיה בדרך שיקבע היושב ראש.
(ו) המנין החוקי לישיבה של הועדה הוא רוב חבריה; לא היה מנין חוקי בשעה שנקבעה לפתיחת הישיבה, תידחה הישיבה במחצית השעה ואז תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובלבד שיהיו נוכחים בה לפחות שניים מבין חברי הועדה ובהם היושב ראש.
(ז) החלטה של ועדת הבחירות מתקבלת ברוב קולותיהם של חברי הועדה המצביעים בישיבה שיש בה מנין חוקי; היו הקולות שקולים, יכריע קולו של היושב ראש.
(ח) אישרה ועדת הבחירות רשימת מועמדים למוסד או שם של מועמד לתפקיד העומדים לבחירה ולא היה לאותה רשימת מועמדים או לאותו מועמד ייצוג בועדה, תהא למגישי הרשימה או למגישי מועמדותו של אותו מועמד רשות למנות חבר הלשכה שיהא משקיף מטעמם בועדה ולאחר הגשת שם משפחתו, שמו הפרטי ומספר הרישום שלו בפנקס חברי הלשכה של המשקיף - ליושב ראש הועדה, יוזמן אותו משקיף לישיבות הועדה ויהיה זכאי להשתתף בהן ללא זכות הצבעה.
4א. תעמולת בחירות (תיקון: תשמ"ז)
(א) תעמולת בחירות לבחירות על-פי כללים אלה מותרת החל ביום ה90- שלפני יום הבחירות עד יום הבחירות.
(ב) תעמולת הבחירות תיעשה בהגינות וללא השמצות.
5. הכנת פנקסי הבוחרים3 (תיקון: תשס"ב)
(א) ראש הלשכה או מי שימנה ימסור לועדת הבחירות רשימה של כל חברי הלשכה, שהם בעלי זכות בחירה לא יאוחר מהיום ה65- שלפני יום הבחירות.
(ב) הועדה תבדוק את הרשימה שנמסרה ותכין פנקס בוחרים שיכלול את שמות כל חברי הלשכה, למעט חברי הלשכה שלפי סעיפים 50א או 52ב לחוק אינם בעלי זכות בחירה.
(ג) פנקס הבוחרים יפרט את שם המשפחה של כל בוחר, את שמו הפרטי, את מספר רישומו בפנקס חברי הלשכה, והמחוז שבו הוא רשום.
(ד) פנקס הבוחרים יוכן לפי חלוקה למחוזות.
(ה) יושב ראש ועדת הבחירות יחתום על העמוד האחרון של כל פנקס בוחרים, בציון מספר העמודים ומספר בעלי זכות הבחירה שהוא מכיל.
6. הצגת פנקסים3
לא יאוחר מ-60 ימים לפני יום הבחירות תציג ועדת הבחירות העתק מכל פנקסי הבוחרים במשרדי הועד המרכזי ובמשרדי הועדים המחוזיים של הלשכה, בלשכת המזכיר הראשי של בית המשפט המחוזי בכל מחוז ובכל מקום נוסף שועדת הבחירות תורה להציגו.
7. הודעת בחירות3 (תיקון: תשנ"ה)
עם הצגת פנקסי הבוחרים תפרסם ועדת הבחירות הודעה שבה יפורטו:
(1) דבר הצגת פנקסי הבוחרים ומקום הצגתם;
(2) יום הבחירות;
(3) היום, השעה והמקום להגשת רשימות המועמדים ושמות המועמדים לידי ועדת הבחירות;
(4) מספר חתימות התמיכה הדרוש לפי סעיף 12;
(5) מספר חברי המועצה הארצית וחברי הועדים המחוזיים העומדים לבחירה;
(6) תוכן ההוראות שבסעיפים 8, 9, 14 ו-16 (ב) לכללים אלה.
8. ערר3
(א) לא יאוחר מהיום ה50- לפני יום הבחירות רשאי כל אדם הרשום בפנקס חברי הלשכה להגיש בקשה לועדת הבחירות ערר מנומק, על שהוא לא נרשם בפנקס הבוחרים, או על שהוא או זולתו נרשם בפנקס הבוחרים שלא כדין.
(ב) ועדת הבחירות תדון בערר, תחליט בו, תתקן את הפנקס לפי החלטתה, תודיע את החלטתה לעורר, ותפרסם את דבר התיקונים שנעשו בפנקס הבוחרים לא יאוחר מהיום ה40- לפני יום הבחירות.
9. העברת שמות הבוחרים3 (תיקון: תשס"ב)
(א) לא יאוחר מהיום ה50- לפני יום הבחירות רשאי חבר הלשכה לפנות בכתב לועדת הבחירות ולבקש העברת שמו מפנקס הבוחרים שבו הוא כלול לפנקס הבוחרים של מחוז שבו נמצא מקום עבודתו או מקום מגוריו. ועדת הבחירות תחליט בבקשה ותודיע את החלטתה בכתב למבקש, לא יאוחר מהיום ה40- לפני יום הבחירות.
(ב) חבר הלשכה שהועבר על פי החלטת ועדת הבחירות למחוז אחר, יראו את העברתו, לכל דבר וענין, כהעברה לפי כללי לשכת עורכי הדין (רישום חברי הלשכה במחוזות), התשס"ב-2002.
10. פנקס בוחרים מתוקן3
יושב ראש ועדת הבחירות או מי שימנה, יורה על ביצוע התיקונים הדרושים על פי החלטות הועדה לפי סעיפים 8 ו-9, ויחתום ליד כל תיקון; פנקס בוחרים מתוקן כאמור לא יהיה ניתן עוד לשינויים.
פרק ב': רשימת מועמדים
11. שמות ורשימות מועמדים (תיקון: תשמ"ז, תשנ"ה, תשס"ח)
(א) שמות מועמדים לתפקיד ראש הלשכה, שמות מועמדים לתפקיד יושב ראש ועד מחוזי בכל מחוז ורשימות מועמדים למועצה הארצית ולועדים המחוזיים, יוגשו בכתב ליושב ראש ועדת הבחירות ביום ה60- שלפני יום הבחירות בשעות ובמקום שנקבעו בהודעה כאמור בסעיף 7(3) לכללים אלה; שם מועמד או רשימת מועמדים שהוגשו באיחור לא יתקבלו. בבחירות המתקיימות באותה עת לתפקיד ראש הלשכה ולתפקיד יושב ראש ועד מחוזי לא יהיה מועמד אחד רשאי להגיש את מועמדותו לראשות הלשכה ולראשות ועד מחוזי גם יחד; עשה כן - תיפסל מועמדותו לשני התפקידים.
(ב) ברשימת מועמדים יפורטו שם המשפחה של כל מועמד, שמו הפרטי ומספר רישומו בפנקס הבוחרים; שמות המועמדים למועצה הארצית ולועדים המחוזיים יהיו ערוכים בזה אחר זה ומסומנים במספרים סידוריים, על גבי טופס 1 שבתוספת, שתספק ועדת הבחירות.
(ג) בהגשת שם מועמד לתפקיד ראש הלשכה או לתפקיד יושב ראש ועד מחוז, יפורטו שם משפחתו, שמו הפרטי ומספר רישומו בפנקס הבוחרים; בכתב הגשת שם מועמד לא ייכלל יותר משם אחד; שם המועמד יוגש בטופס 2 שבתוספת, שתספק ועדת הבחירות.
11א. כשירות (תיקון: תשס"ח)
לא יהיה כשיר למועמדות למוסד ממוסדות הלשכה כמפורט בסעיף 11 -
(1) מי שהורשע בפסק דין חלוט בבית משפט או בבית דין צבאי בעבירה שיש עמה קלון, וביום הגשת רשימת המועמדים טרם עברו שבע שנים מהיום שגמר לרצות את עונשו או מיום גזר הדין, המאוחר מבין השניים; לעניין פסקה זו, תקבע ועדת הבחירות אם יש עם העבירה שבה הורשע המועמד, בנסיבות העניין, משום קלון;
(2) מי שהורשע בפסק דין חלוט בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו עונש השעיה בפועל או הוצאה מן הלשכה, וטרם חלפו שבע שנים מהיום שבו שב להיות חבר בלשכה;
(3) מי שהורשע בפסק דין חלוט בבית דין משמעתי בעבירת משמעת והוטל עליו עונש השעיה או הוצאה מן הלשכה וטרם החלה תקופת ההשעיה.
12. חתימות תמיכה (תיקון: תשמ"ז, תשנ"ה)
(א) שם מועמד לתפקיד ראש הלשכה יוגש בצירוף חתימות תמיכה של 250 בוחרים.
(ב) שם כל מועמד לתפקיד יושב ראש ועד מחוזי יוגש בצירוף חתימות תמיכה של 75 בוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של אותו מחוז, או של 10% ממספר הבוחרים של אותו מחוז, ובלבד שמספר התומכים לא יפחת מחמישה בוחרים, הכל לפי המספר הקטן יותר.
(ג) לרשימת מועמדים לועד מחוזי יצורפו חתימות תמיכה של 50 בוחרים הרשומים בפנקס הבוחרים של אותו מחוז, או של 10% ממספר הבוחרים של אותו מחוז, ובלבד שמספר התומכים לא יפחת מחמישה בוחרים, הכל לפי המספר הקטן יותר.
(ד) לרשימת מועמדים למועצה הארצית יצורפו חתימות תמיכה של 50 בוחרים.
(ה) (בוטל).
(ו) ליד חתימתו של כל תומך יפורטו שם משפחתו, שמו הפרטי, פנקס בוחרים הכולל את שמו ומספר רישומו באותו פנקס; שמות התומכים יסומנו במספרים סידוריים.
(ז) (1) בוחר שחתם כתומך במועמד או ברשימת מועמדים לא יוכל לחזור בו מחתימתו; מותו לא יפסל את חתימתו;
(2) מי שחתם חתימת תמיכה ביותר ממועמד אחד לתפקיד פלוני או ביותר מרשימת מועמדים אחת למוסד פלוני, חתימותיו לאותם מועמדים או לאותן רשימות מועמדים, לפי הענין - בטלות.
(ח) הגשת חתימות תמיכה תיעשה בנפרד לכל תפקיד ולכל רשימת מועמדים, על גבי טופס 3 או טופס 4 שבתוספת, שתספק ועדת הבחירות.
13. הסכמת המועמד (תיקון: תשנ"ה, תשס"ח)
(א) לכל מועמדות לתפקיד ולכל רשימת מועמדים תצורף הסכמת המועמדים בכתב ובחתימת ידם, הסכמה לפרסום ההצהרה ברבים בדרך שתמצא ועדת הבחירות לנכון, וכן אחד מאלה לפי העניין:
(1) הצהרת המועמד בדבר העדר הרשעות קודמות בעבירות פליליות שאינן חטא, או הרשעות קודמות בעבירות משמעת בבית הדין המשמעתי של לשכת עורכי הדין (להלן - הרשעות קודמות);
(2) פירוט שמסר המועמד בדבר הרשעות קודמות, לרבות העתקי פסקי דין וגזרי דין; מועמד הנמצא מחוץ לישראל יכול לתת את הסכמתו במברק, או בפקסמילה, ובלבד שהסכמתו תגיע לוועדת הבחירות לא יאוחר מ-60 ימים לפני יום הבחירות.
(ב) מי שנתן הסכמתו להיות מועמד ביותר מרשימת מועמדים אחת לאותו מוסד, אין לראותו כמועמד בשום רשימת מועמדים לאותו מוסד.
14. באי-כח מועמד או רשימת מועמדים
(א) תומכים במועמד לתפקיד ראש הלשכה, תומכים במועמד לתפקיד יושב ראש ועד מחוזי ותומכים ברשימת מועמדים רשאים למנות שלושה בוחרים, אחד כבא-כוח המועמד או כבא-כוח רשימת המועמדים, שני כממלא מקומו, ושלישי כממלא מקום נוסף; כל עוד לא עשו כן, ייחשב הראשון ברשימת התומכים כבא-כוח המועמד או רשימת המועמדים, השני - כממלא מקומו, והשלישי - כממלא מקום נוסף.
(ב) התומכים ברשימת מועמדים יציעו כינוי לאותה רשימת מועמדים; מועמדים לתפקידי ראש הלשכה ויושבי ראש הועדים המחוזיים יוצעו בשמם בלבד.
15. אישור קבלת מועמדות או רשימת מועמדים
יושב ראש ועדת הבחירות או מי שמינה לכך, יאשר בכתב קבלת מועמדותו של כל מועמד לתפקיד וקבלת כל רשימת מועמדים; באישור יצויינו שמו של בא-כוח רשימת המועמדים או של המועמד ושל ממלאי מקומם, הכינוי שהוצע לרשימת המועמדים או שם המועמד והתפקיד, היום והשעה בהם נתקבלו בועדת הבחירות, ביחד עם חתימות התמיכה.
16. בדיקת שמות ורשימת המועמדים, חתימות תמיכה וליקויים
(א) ועדת הבחירות תבדוק את שמות המועמדים לתפקיד ראש הלשכה ויושבי ראש הועדים המחוזיים וכן את רשימות המועמדים למוסדות הלשכה ותפסוק אם הוגשו כדין, אם המועמדים כשרים להיות מועמדים ואם יש לאשר את הכינויים שהוצעו; הוגשו מספר רשימות מועמדים למוסד והוצע לכל אחת מהן כינוי זהה או דומה לרשימה שאושרה בבחירות הקודמות לאותו מוסד, תאשר ועדת הבחירות את הכינוי לרשימה הנתמכת על-ידי רוב נבחרי הרשימה למוסד בבחירות הקודמות; בכל מקרה אחר, תאשר ועדת הבחירות את הכינוי לרשימת המועמדים שהוגשה ראשונה.
(ב) מצאה ועדת הבחירות ליקויים במועמדות של מועמד או ברשימת מועמדים, או סירבה לאשר כינוי שהוצע, תודיע על כך בכתב לבא-כוח אותו מועמד או אותה רשימת מועמדים ולממלאי מקומם לא יאוחר מהיום ה25- לפני יום הבחירות והם יהיו רשאים לתקן את הליקויים או להציע כינוי אחר עד היום ה20- לפני יום הבחירות. פחת מספר התומכים במועמד לתפקיד או ברשימת מועמדים, מתחת למספר הדרוש מפאת ביטול חתימתו של חבר הלשכה או מפאת פסלותה, ייחשב הדבר כליקוי הניתן להשלמה בחתימות תמיכה נוספות של בוחרים שעדיין לא חתמו תמיכה במועמד לאותו תפקיד או ברשימת מועמדים אחרת, כפי הענין.
(ג) ועדת הבחירות תודיע בכתב, החלטתה לפי סעיף זה לבא-כוח המועמד או לבא-כוח רשימת המועמדים, לפי הענין, ולממלאי מקומם, עד היום ה15- לפני יום הבחירות.
(ד) ועדת הבחירות תבדוק את מספר חתימות התומכים רק עד כדי מספר החתימות הדרוש לכל רשימת מועמדים, ובדיקת חתימות התמיכה הנוספות המופיעות ברשימת התומכים מעבר למספר זה תיעשה רק לצורך השלמת ליקויים.
17. פרסום שמות ורשימת המועמדים (תיקון: תשנ"ה)
לא יאוחר מהיום ה12- לפני יום הבחירות תפרסם ועדת הבחירות את שמות המועמדים לתפקיד ראש הלשכה, את שמות המועמדים לתפקיד יושב ראש ועד מחוזי בכל מחוז, את רשימת המועמדים למועצה הארצית ולועדים המחוזיים, לרבות כינויי רשימות המועמדים, הכל כפי שאישרה אותם ועדת הבחירות.
18. התקשרויות בין רשימות מועמדים (תיקון: תשמ"ז, תשנ"א, תשנ"ה)
(א) לשם חישוב תוצאות הבחירות בלבד, רשאיות שתי רשימות מועמדים למועצה הארצית או לועד מחוזי להתקשר ביניהן בהסכם בחירות בדבר צירוף קולותיהן בבחירות לאותו מוסד; רשימת מועמדים למוסד כלשהו רשאית להתקשר עם רשימת מועמדים אחת בלבד; ההסכם טעון חתימתם של באי-כוח שתי רשימות המועמדים או של ממלאי מקומם; אין תוצאה להתקשרות בהסכם כאמור אלא זו הקבועה בסעיפים 39 ו-40.
(ב) חתימת הסכם בחירות כאמור בסעיף קטן (א) תיעשה בטופס אחיד שתכין ועדת הבחירות ושיימסר לכל בא כוח רשימת מועמדים שיבקש זאת.
(ג) הסכם בחירות יוגש לועדת הבחירות לא יאוחר מארבעה ימים לפני יום הבחירות, והועדה תפרסם הודעה על כך לא יאוחר מיומיים לפני יום הבחירות.
פרק ג': בחירת ראש הלשכה, המועצה הארצית, יושבי ראש הוועדים המחוזיים והועדים המחוזיים (תיקון: תשנ"ה)
19. בחירת ראש הלשכה ללא קלפי או בקלפי
(א) אושרה מועמדותו של מועמד אחד בלבד לתפקיד ראש הלשכה, תכריז ועדת הבחירות לא יאוחר מהיום ה10- לפני יום הבחירות על בחירתו של מועמד זה כראש הלשכה.
(ב) אושרה מועמדותם של שני מועמדים או יותר לתפקיד ראש הלשכה - יתקיימו הבחירות לתפקיד ראש הלשכה בקלפי.
20. (בוטל) (תיקון: תשנ"ה)
21. בחירת המועצה הארצית ללא קלפי או בקלפי (תיקון: תשנ"ה)
(א) (1) אושרה בבחירות למועצה הארצית רשימת מועמדים אחת בלבד, תכריז ועדת הבחירות, לא יאוחר מהיום ה10- לפני יום הבחירות, על מספר מועמדים מתוך אותה רשימה כמספר חברי המועצה הארצית העומדים לבחירה, ולפי סדרם ברשימה, כעל מועמדים שנבחרו כחברי המועצה הארצית.
(2) המועמד הראשון ברשימת המועמדים שאושרה כאמור יהיה רשאי להגיש, לא יאוחר מ-3 ימים לאחר אישור רשימת המועמדים, שמות של ממלאי מקום למועמדים שנבחרו; לכל מועמד שנבחר יהיה ממלא מקום אחד בלבד; ממלא מקום יכול שיהיה מתוך רשימת המועמדים או מחוצה לה; ממלא המקום יכהן בתפקיד זה משהתפטר או נפטר הנבחר;
(3) הוגשו שמות של ממלאי מקום כאמור, חזקה שניתנה הסכמת ממלאי המקום למועמדותם;
(4) רשימת ממלאי המקום טעונה אישור והכרזה בידי ועדת הבחירות.
(ב) אושרו בבחירות למועצה הארצית יותר מרשימת מועמדים אחת, והמספר הכולל של המועמדים בכל רשימות המועמדים יחד לא עלה על מספר חברי המועצה הארצית העומדים לבחירה, תכריז עליהם ועדת הבחירות לא יאוחר מהיום ה10- לפני יום הבחירות, כחברים במועצה הארצית.
(ג) אושרו יותר מרשימת מועמדים אחת, ומספר המועמדים עלה על מספר חברי המועצה הארצית העומדים לבחירה, יקוימו בחירות בקלפי.
22. בחירת הועדים המחוזיים ללא קלפי או בקלפי (תיקון: תשנ"ה)
(א) (1) אושרה בבחירות לועד מחוזי כלשהו, רשימת מועמדים אחת, תכריז ועדת הבחירות, לא יאוחר מהיום ה10- לפני יום הבחירות, על מספר מועמדים מתוך אותה רשימה כמספר חברי הועד המחוזי העומדים לבחירה באותו מחוז, לפי סדרם ברשימה, כחברים באותו ועד מחוזי;
(2) הוראות סעיף 21(א)(2)(3) ו-(4) יחולו, בשינויים המחוייבים, על סעיף קטן זה.
(ב) אושרו בבחירות לועד מחוזי כלשהו יותר מרשימת מועמדים אחת והמספר הכולל של המועמדים בכל רשימות המועמדים יחד, לא עלה על מספר חברי אותו ועד מחוזי העומדים לבחירה באותו מחוז, תכריז עליהם ועדת הבחירות לא יאוחר מהיום ה10- לפני יום הבחירות, כחברים באותו ועד מחוזי.
(ג) אושרו בבחירות לועד מחוזי כלשהו יותר מרשימת מועמדים אחת ומספר המועמדים עלה על מספר חברי הועד המחוזי העומדים לבחירה באותו מחוז, יקוימו בחירות בקלפי.
23. בחירת יושב ראש ועד מחוזי ללא קלפי או בקלפי
(א) אושרה מועמדותו של מועמד אחד לתפקיד יושב ראש ועד מחוזי, תכריז ועדת הבחירות לא יאוחר מהיום ה10- לפני יום הבחירות על בחירתו של מועמד זה, כיושב ראש אותו ועד מחוזי.
(ב) אושרו מועמדותם של שני מועמדים או יותר לתפקיד יושב ראש ועד מחוזי, יקוימו הבחירות לתפקיד יושב ראש אותו ועד מחוזי בקלפי.
פרק ד': הבחירות בקלפי
24. אזור קלפי וקלפיות משנה במחוזות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ה, תשנ"ט, תשס"ג)
(א) לצורך ביצוע הבחירות בקלפי, לפי פרק ג', יהיה כל מחוז אזור קלפי, אולם במחוז שבו מספר חברי הלשכה בפנקס הבוחרים עולה על אלף, רשאית ועדת הבחירות לחלק פנקס בוחרים זה לחלקים שווים, ככל האפשר, לפי הא"ב של שמות הבוחרים, ולהורות שכל חלק כזה ייחשב כאזור קלפי לעצמו.
(ב) בנוסף לאמור בסעיף קטן (א), תוצבנה קלפיות משנה כדלקמן:
(1) במחוז תל-אביב: בכפר-סבא, בנתניה, בפתח-תקוה, בראשון לציון וברחובות;
(2) במחוז חיפה: בחדרה, בנהריה, בעכו ובקריות;
(2א) במחוז הצפון: בטבריה ובעפולה;
(3) במחוז הדרום: באילת, באשדוד ובאשקלון;
(4) במקומות נוספים שבהם פועל בית משפט שלום, אם החליטה על כך ועדת הבחירות לא יאוחר מהיום ה15- לפני יום הבחירות, על פי דרישה בכתב מאת 75 בוחרים הכלולים בפנקס הבוחרים של המחוז שבו פועל בית המשפט.
25. תחנות קלפי וקלפיות משנה
לא יאוחר מהיום ה14- לפני יום הבחירות תקבע ועדת הבחירות הרכב ועדת קלפי לכל תחנת קלפי ולכל קלפי משנה ותקבע את מקומן.
26. הרכב ועדות הקלפי וקלפיות המשנה
(א) ועדות קלפי וקלפי משנה תהיינה של שלושה חברים לפחות ולכל חבר תמנה ועדת הבחירות שני ממלאי מקום, כן תמנה את יושב ראש ועדת הקלפי וסגנו; החברים ימונו מבין הבוחרים שבפנקס.
(ב) ממלא מקום של חבר ועדת קלפי רשאי לכהן במקום חבר ועדת קלפי, אם נבצר מהחבר שמונה לכהן בתפקידו, וכן רשאי הוא להחליפו ביום הבחירות לפי ראות עיניו של אותו חבר ועדת קלפי.
(ג) ועדת קלפי מוסמכת לכהן אף אם פחת מספר חבריה לשניים, ובלבד שאחד מהם הוא היושב ראש או סגנו.
(ד) נציגי חמש רשימות המועמדים שמטעמן נבחר המספר הגדול ביותר של חברי המועצה הארצית בבחירות הקודמות, ימונו כחברים בועדות הקלפי ובקלפיות המשנה, ואם אין כאלה, תמנה אותם ועדת הבחירות, לפי ראות עיניה.
(ה) לכל מחוז שיש בו קלפיות משנה תמנה ועדת הבחירות ועדת משנה מחוזית, במתכונת ועדת הקלפי, לבדיקת המעטפות וספירת הקולות מקלפיות המשנה.
27. הודעת בחירות
ועדת הבחירות תפרסם לא יאוחר מהיום ה10- לפני יום הבחירות הודעה שבה יצויינו:
(1) מקומן של תחנות הקלפי וקלפיות המשנה;
(2) שעות ההצבעה;
(3) תוכן הוראות סעיף 33 לכללים אלה.
28. אספקת ציוד לתחנות קלפי וקלפיות משנה
(א) ועדת הבחירות תמציא ליושב ראש ועדת קלפי - העתק של פנקס הבוחרים של אותו אזור קלפי, חתום ביד יושב ראש ועדת הבחירות, וליושב ראש קלפי משנה - העתק מפנקס בוחרים של אותו מחוז.
(ב) ועדת הבחירות תמציא ליושב ראש כל ועדת קלפי וקלפי משנה -
(1) קלפי לקליטת מעטפות ההצבעה שבה מותקנים מנעול ומפתח באופן שאפשר להכניס לתוכה מעטפות הצבעה אך אי אפשר להוציאן מתוכה, אלא בפתיחת מנעולה;
(2) כמות מספקת של מעטפות הצבעה אטומות, הנושאות עליהן משני צדדיהן את טביעת החותמת של ועדת הבחירות;
(3) כמות מספקת של פתקי הצבעה לכל רשימת מועמדים ולכל המועמדים לתפקיד, בגודל ובצורה זהים הכוללים את שמות המועמדים או את כינויי רשימות המועמדים כולל שמות המועמדים וכן כמות מספקת של פתקים ריקים ללא כל כינוי של רשימת מועמדים או שמות מועמדים.
(ג) ועדת הבחירות תקבע לכל תפקיד או מוסד את צבע וגודל פתק ההצבעה בהם מצביעים לאותו תפקיד או מוסד.
29. שעות ההצבעה
(א) שעות ההצבעה בקלפיות יהיו ללא הפסק משעה 08.00 של יום הבחירות ועד שעה 21.00 באותו יום, ובלבד שאם מגיע בוחר לתחנת קלפי תוך שעות ההצבעה, רשאי הוא להצביע גם אם התעכבה הצבעתו אחרי השעה 21.00 של יום הבחירות.
(ב) את שעות ההצבעה בקלפיות המשנה תקבע ועדת הבחירות.
30. הכנת קלפי
לפני תחילת ההצבעה יציג יושב ראש ועדת הקלפי, או קלפי המשנה, לעיני הנוכחים בתחנה את הקלפי כשהיא פתוחה וריקה; אחר כך ינעל אותה במעמדם באופן שלא תהא ניתנת לפתיחה אלא בפתיחת המנעול.
31. נוכחות בשעת ההצבעה
בשעת הצגת הקלפי וביום ההצבעה לא יימצא אדם בתחנת הקלפי או קלפי המשנה, זולת -
(1) חברי ועדת הקלפי או ממלאי מקומם;
(2) באי-כוח רשימות המועמדים או ממלאי מקומם;
(3) חברי ועדת הבחירות;
(4) משקיף אחד מטעם כל רשימת מועמדים או מועמד שמינהו בא-כוח רשימת המועמדים או המועמד או ממלאי מקומם;
(5) שוטרים, אם יהיו דרושים לדעת ועדת הקלפי, או קלפי המשנה, לשמירת הסדר;
(6) הבוחרים שהותרו להיכנס לשם הצבעה.
32. הסדר בתחנה
יושב ראש ועדת הקלפי או קלפי המשנה או סגנו או מי שימנה, יסדיר את כניסת הבוחרים אל התחנה לשם הצבעה.
33. זכות הצבעה צמודה
בוחר רשאי להצביע רק בתחנת הקלפי או בקלפיות המשנה של אותו מחוז אשר בפנקס הבוחרים שלו כלול שמו.
34. זיהוי מצביעים
(א) הרוצה להצביע חייב לזהות עצמו בפני ועדת הקלפי בתעודת זהות או בפנקס זיהוי או בדרכון בר-תוקף.
(ב) מי שהצביע, תמחק ועדת הקלפי את שמו מפנקס הבוחרים.
35. סדרי הצבעה
(א) וכך מצביעים: בתא המסתיר את הבוחר מעיני זולתו יתן הבוחר פתקי הצבעה לתוך מעטפה שנתנה לו ועדת הקלפי; את המעטפה הוא יטיל לעיני ועדת הקלפי לתוך הקלפי.
(ב) מי שמחמת מחלה או מום אינו מסוגל להצביע לבדו, רשאי להביא עמו אדם אחר כדי שיעזור לו בהצבעה.
(ג) נתן בוחר לתוך המעטפה יותר מפתק הצבעה אחד של רשימות מועמדים שונות לאותו תפקיד או אותו מוסד או פתק הצבעה שאינו מתאים להוראות כללים אלה, הצבעתו לאותו תפקיד או לאותו מוסד פסולה.
(ד) בוחר בקלפי משנה ישים את המעטפה הנזכרת בסעיף קטן (א) בתוך מעטפה שניה, וועדת קלפי המשנה תציין על פני המעטפה החיצונית את שם הבוחר ומספרו בפנקס הבוחרים ומספר תעודת הזהות או פנקס הזיהוי או הדרכון שלו.
36. מנין הקולות
(א) בכל תחנת קלפי -
(1) ועדת הקלפי תחל למנות את הקולות מיד אחרי תום ההצבעה;
(2) ועדת קלפי תערוך פרוטוקול, בטופס אחיד שתקבע ועדת הבחירות, על פתיחת הקלפי ועל מנין הקולות ותעביר מיד את הפרוטוקול עם כל חומר ההצבעה לועדת הבחירות;
(3) הפרוטוקול של ועדת הקלפי ייחתם בידי שניים מחברי הועדה, לפחות, וביניהם יושב ראש הועדה או סגנו; כל חבר מחברי ועדת הקלפי, כל משקיף מטעם רשימת מועמדים או מועמד וכל חבר של ועדת הבחירות רשאי להוסיף בפרוטוקול את הערותיו.
(ב) בתחנה של קלפי משנה -
(1) מיד לאחר תום ההצבעה תעביר ועדת קלפי המשנה בידי שני חברי ועדת הקלפי את הקלפי הסגורה לועדת המשנה המחוזית;
(2) בהגיע מעטפות הבוחרים לועדת המשנה המחוזית, תבדוק הועדה אם הבוחרים ששמותיהם רשומים על המעטפות החיצוניות הם בעלי זכות לבחור ואם לא הצביעו בתחנות קלפי אחרות או בקלפיות משנה אחרות באותו מחוז;
(3) עם סיום הבדיקה וגניזת המעטפות שנמצאו פסולות, יופרדו מעטפות ההצבעה מן המעטפות החיצוניות הכשרות ויוחל במנין הקולות כאמור בסעיף קטן (א).
37. בחירות חוזרות לראש הלשכה (תיקון: תשנ"ה)
(א) התברר מתוצאות הבחירות לראש הלשכה (להלן - הבחירות הראשונות), כי איש מהמועמדים לא קיבל את מספר הקולות הדרוש לבחירתו לתפקיד ראש הלשכה, תכריז ועדת הבחירות על בחירות חוזרות לתפקיד ראש הלשכה.
(ב) הבחירות החוזרות יקוימו על פי המפורט להלן:
(1) לאחר מנין הקולות בבחירות הראשונות תודיע ועדת הבחירות ברבים, על ידי פרסום בלוחות המודעות של הועד המרכזי, בוועדים המחוזיים ובשני עתונים יומיים, על שני המועמדים שנותרו ועל מועד הבחירות החוזרות; כמו כן תודיע ועדת הבחירות לשני המועמדים שנותרו על קיום הבחירות החוזרות;
(2) לשני המועמדים תותר תעמולת בחירות עד יום הבחירות החוזרות;
(3) בבחירות החוזרות לא תידרש מהמועמדים הגשת חתימות תמיכה כאמור בסעיף 12 וחתימות הסכמה כאמור בסעיף 13;
(4) הזכות לבחור בבחירות החוזרות תהיה לכל מי ששמו היה מצוי בפנקס הבוחרים ביום קיום הבחירות הראשונות;
(5) התברר לועדת הבחירות עד היום שנקבע לקיום הבחירות החוזרות, כי עקב התפטרות או פטירה של אחד המועמדים נותר רק מועמד אחד, תבטל ועדת הבחירות את הבחירות, בהודעה ברבים, ותכריז ביום שנקבע כיום הבחירות החוזרות על המועמד שנותר כראש הלשכה הנבחר.
(ג) הוראות פרק ד' יחולו על הבחירות החוזרות, ואולם -
(1) לענין סעיף 25 - הרכבי ועדות הקלפי וקלפיות המשנה שהיו בתוקף בבחירות הראשונות יעמדו בתוקפם;
(2) סעיף 27 ייקרא כאילו ברישה, במקום "10 ימים" נאמר "לא יאוחר מ-5 ימים לפני יום הבחירות החוזרות";
(3) לענין סעיף 28(ב)(3) תמציא ועדת הבחירות רק פתקי הצבעה הנושאים את שמות כל אחד משני המועמדים בנפרד בגודל ובצורה זהים;
(4) לענין סעיף 41(4) יוכלו להיות נוכחים בקלפי רק משקיפים מטעם שני המועמדים בבחירות החוזרות;
(5) סעיף 35 ייקרא כאילו -
(1) בסעיף קטן (א), במקום "פתקי" נאמר "פתק";
(2) במקום סעיף קטן (ג) נאמר:
"(ג) נתן בוחר לתוך מעטפה יותר מפתק הצבעה אחד הצבעתו פסולה."
(ד) בתום ספירת הקולות תכריז ועדת הבחירות על שמו של המועמד שנבחר לתפקיד ראש הלשכה.
38. בחירות ליושב ראש ועד מחוזי (תיקון: תשנ"ה)
(א) המועמד לתפקיד ראש ועד מחוזי שקיבל את מספר הקולות הרב ביותר הוא הנבחר ליושב ראש אותו ועד מחוזי.
(ב) לא קיבל מועמד מספר קולות כאמור בסעיף קטן (א) או שמספר מועמדים לתפקיד ראש ועד מחוזי, במחוז מסוים, קיבלו מספר קולות זהה, יכהן כל אחד מהם כראש אותו ועד מחוזי לפי סדר כהונה ולתקופות כהונה שוות כפי שיקבע אותו ועד מחוזי בישיבתו הראשונה שלאחר הבחירות או בסמוך לכך.
39. חלוקת מנדטים (תיקון: תשנ"א, תשנ"ה)
(א) חלוקת המנדטים בבחירות למועצה הארצית ולוועדים המחוזיים (להלן - לפי הענין - הגוף העומד לבחירה), תהיה כמפורט להלן:
(1) המספר הכולל של הקולות הכשרים שניתנו בבחירות לגוף העומד לבחירה יחולק למספר החברים בגוף האמור העומדים לבחירה, והמנה המתקבלת (במספרים שלמים) תהיה המיכסה;
(2) בחלוקת המנדטים ישתתפו רק רשימות המועמדים שקיבלו, כל אחת, קולות כשרים בשיעור שאינו פחות מ-75% מהמיכסה (להלן - הרשימות המשתתפות);
(3) סך כל הקולות הכשרים של הרשימות המשתתפות יחולק במספר החברים העומדים לבחירה בגוף העומד לבחירה, והמנה המתקבלת (במספרים שלמים) תהיה המודד;
(4) כל רשימה משתתפת תזכה במספר מנדטים כמנה המתקבלת (במספרים שלמים), מחילוק קולותיה הכשרים במודד;
(5) לכל רשימה משתתפת ייקבע עודף קולות; לענין סעיף זה, "עודף קולות" - ההפרש שבין מספר הקולות הכשרים שניתן לרשימה בבחירות לבין מכפלת המודד במספר המנדטים שניתנו לרשימה לפי פסקה (4);
(6) הרשימות המשתתפות שנותרו להן עודפי קולות יהיו זכאיות לקבל מנדט אחד נוסף מן המנדטים שנשארו אחרי חלוקתם לפי פסקה (4) ולפי סדר גודלם של עודפי קולותיהן; היו לשתי רשימות או יותר עודפי קולות שווים ולא נשארו מנדטים לכולן, תכריע ביניהן ועדת הבחירות על פי גורל.
(ב) מרשימת מועמדים שזכתה במנדטים, יהיו האנשים ששמותיהם נקובים בראש הרשימה, בזה אחר זה, חברי המועצה הארצית וחברי הוועדים המחוזיים, לפי הענין.
40. רשימות הקשורות בהסכם (תיקון: תשנ"א)
(א) רשימות מועמדים שהתקשרו ביניהן בהסכם בדבר חלוקת המנדטים ייחשבו, לענין סעיף 39(א)(4) עד (6), כרשימה אחת בעלת מספר הקולות הכשרים שקיבלו יחד, ובעלת המנדטים שזכו בהם יחד, ובלבד שכל אחת מהן כשלעצמה קיבלה את שיעור הקולות האמור בסעיף 39(א)(2).
(ב) המנדטים שזכו בהם הרשימות הקשורות יחולקו ביניהן לפי שיטת החלוקה הקבועה בסעיף 39(א) לגבי חלוקת כל המנדטים בין כל הרשימות.
43-41. (בוטלו) (תיקון: תשנ"א)
44. פרסום תוצאות הבחירות (תיקון: תשנ"א, תשנ"ה)
(א) ועדת הבחירות תפרסם לא יאוחר מ-14 ימים לאחר יום הבחירות את תוצאות הבחירות לראש הלשכה, ליושבי ראש הועדים המחוזיים, למועצה הארצית ולועדים המחוזיים בהודעה שבה יפורטו לגבי כל תפקיד או מוסד:
(1) מספר הקולות הכשרים שבהם זכתה כל אחת מרשימות המועמדים ושבהם זכו המועמדים לראש הלשכה וליושבי ראש הועדים המחוזיים;
(2) מספר הקולות שנמצאו פסולים;
(3) שמות המועמדים שנבחרו לתפקידים או למוסדות הלשכה.
(ב) פרסום ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) ייעשה על ידי הדבקתה על לוח המודעות של משרדי הוועד המרכזי ומשרדי כל ועד מחוזי.
(ג) תוך 14 הימים הנזכרים בסעיף קטן (א) תשלח ועדת הבחירות את ההודעה לפרסום גם ברשומות.
(ד) נתקיימו בחירות חוזרות ייעשה הפרסום כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) של תוצאות הבחירות החוזרות, תוך 14 ימים לאחר יום הבחירות החוזרות.
פרק ה': (בוטל) (תיקון: תשנ"ה)
45. - 48. (בוטלו) (תיקון: תשנ"ה)
פרק ו': כינוס המועצה הארצית
49. כינוס המועצה הארצית ובחירת יושב ראש וממלא מקומו (תיקון: תשנ"ה)
(א) ראש הלשכה הנבחר, ובאין ראש לשכה - ראש הלשכה היוצא, יכנס את המועצה הארצית לישיבתה הראשונה לא יאוחר מ-70 ימים לאחר הבחירות הראשונות ובלבד שמועד כינוסה לא יחול בפגרת הקיץ של בתי המשפט.
(ב) המועצה הארצית תבחר יושב ראש מבין חבריה, בישיבתה הראשונה או בישיבה קרובה אחריה; הבחירות יהיו אישיות, חשאיות ושוות.
(ג) המועצה הארצית רשאית בכל עת לבחור מבין חבריה ממלא מקום ליושב ראש; הבחירות יהיו אישיות, חשאיות ושוות.
50. בחירת הועד המרכזי (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ו, תש"ס, תשס"ג6)
(א) בחירת 11 חברים לועד המרכזי של לשכת עורכי הדין על ידי חברי המועצה הארצית המכהנים לפי סעיף 9(א)(1) עד (5) לחוק (להלן - הגוף הבוחר), תתקיים בישיבתה הראשונה של המועצה הארצית לאחר בחירתה או בישיבה הקרובה אחריה ולא יאוחר מ-45 ימים לאחר הישיבה הראשונה (להלן - יום הבחירה).
(ב) הבחירה תתקיים במקום שבו מתכנסת המועצה הארצית, ביום ובשעות שקבע ראש הלשכה ושהודעה עליהם תישלח לא יאוחר מ-14 ימים לפני יום הבחירה, לכל חברי הגוף הבוחר, לפי מענם הרשום בלשכה.
(ג) בחירת החברים לועד המרכזי על ידי חברי המועצה הארצית, המכהנים לפי סעיף 9(א)(6) לחוק, תתקיים עד ערב יום הבחירה; יושבי ראש הועדים המחוזיים יודיעו על תוצאות הבחירה בכתב ליושב ראש המועצה הארצית אם נבחר או לראש הלשכה, לפי הענין (להלן - יושב ראש הישיבה).
50א. רשימת מועמדים (תיקון: תש"ס, תשס"ג6)
(א) כל אחד מחברי הגוף הבוחר רשאי להגיש רשימת מועמדים לועד המרכזי, הכוללת שמות של מועמדים מבין חברי הגוף הבוחר; סדר שמות המועמדים ייקבע בידי מגיש הרשימה; רשימת מועמדים לא תכלול יותר מ-11 מועמדים.
(ב) בעת הגשת רשימת מועמדים יצורפו אליה שתי חתימות תמיכה של חברי הגוף הבוחר וכן חתימות הסכמה של המועמדים.
(ג) חתימת הסכמה של מועמד תתייחס הן למועמדותו והן למיקומו ברשימת המועמדים; לא פירט מועמד את הסכמתו לענין מיקומו ברשימת מועמדים, ייחשב הדבר כאי הסכמה למועמדותו, והיא לא תהיה בת-תוקף.
(ד) לא יחתום חבר הגוף הבוחר על תמיכה אלא ברשימת מועמדים אחת; חתם על תמיכה ביותר מרשימת מועמדים אחת - תיפסל חתימתו על תמיכה בכל רשימות המועמדים.
(ה) לא יחתום מועמד על הסכמה להיות מועמד אלא ברשימת מועמדים אחת; חתם על הסכמתו להיות מועמד ביותר מרשימת מועמדים אחת - תיפסל מועמדותו בכל הרשימות.
50ב. המועד להגשת רשימת מועמדים (תיקון: תש"ס)
את רשימות המועמדים ניתן להגיש בשבעת הימים שלפני יום הבחירה, ועד חצי שעה לאחר פתיחת ישיבת הבחירה, לידי יושב ראש המועצה הארצית אם נבחר או לראש הלשכה, לפי הענין, אשר יאשר, בכתב, קבלת רשימת מועמדים וצירופיה.
50ג. בחירות שלא בקלפי (תיקון: תש"ס, תשס"ג6)
(א) הוגשה רשימת מועמדים אחת בלבד, שבה כלולים 11 שמות, או הוגשו כמה רשימות מועמדים, שסך כל המועמדים שבהן הוא 11, יכריז עליהם ראש הלשכה במועד הבחירה כמי שנבחרו לחברי הועד המרכזי.
(ב) הוגשו כמה רשימות מועמדים, שסך כל המועמדים שבהן עולה על 11, יקוימו בחירות בקלפי.
50ד. בחירות בקלפי (תיקון: תש"ס)
(א) יושב ראש הישיבה יכין גיליון הצבעה שבו יפורטו כל רשימות המועמדים שהוגשו עד תום המועד להגשת רשימות מועמדים לפי סעיף 50ב.
(ב) ביום הבחירה ימסור יושב ראש הישיבה העתק של גיליון ההצבעה לכל בוחר, יחד עם מעטפת הצבעה, ומי שקיבל גיליון ומעטפה כאמור, ייגש מיד להצבעה בקלפי.
(ג) ההצבעה תהא אישית; כל בוחר יקיים את הצבעתו בחשאי ויסמן עיגול סביב רשימת המועמדים שהוא בוחר בה; הבוחר ישים את גיליון ההצבעה במעטפה ויטילנה, לעיני הנוכחים, בקלפי.
(ד) הוטל לקלפי גיליון הצבעה שהסימון בו אינו כאמור בסעיף קטן (ג) - הקול פסול.
(ה) ההצבעה תסתיים לפני תום המועד שנקבע כאמור בסעיף 50(ב) משהצביעו כל חברי הגוף הבוחר וכל החברים בעלי זכות ההצבעה שלא הצביעו, הודיעו מראש ליושב ראש הישיבה, בכתב, כי לא ישתתפו בהצבעה.
(ו) לאחר מכן יפתח יושב ראש הישיבה את הקלפי ויספור את המעטפות שבה; כל מעטפה תיפתח ויושב ראש הישיבה יודיע בקול על רשימת המועמדים שסומנה, על ידי ציון שמו של המועמד הראשון שבה, ויציג את גיליון ההצבעה לעיני הנוכחים.
50ה. תוצאות הבחירה (תיקון: תש"ס, תשס"ג6)
(א) תוצאות הבחירות ייקבעו כך:
(1) מספר הקולות הכשרים יחולק ל-11 והמספר היוצא מן החילוק יהיה המודד.
(2) כל רשימת מועמדים תזכה במספר מנדטים כמספר השלם היוצא מחילוק הקולות שקיבלה במודד;
(3) נותרו מנדטים אחרי החלוקה לפי פסקה (2), הם יחולקו בין רשימות המועמדים באופן זה:
(א) לכל רשימת מועמדים ייקבע עודף שהוא מספר הקולות העודף לרבות שבר של מנדט הנותרים לאחר חלוקה לפי פסקה (2);
(ב) הרשימות שנותרו להן עודפי קולות יהיו זכאיות לקבל מנדט אחד מן המנדטים שנותרו לחלוקה, לפי סדר גודלם של עודפי קולותיהן; שתי רשימות או יותר שהיו להן עודפי קולות שווים ולא נשארו מנדטים לכולן, יקבלו מנדט או מנדטים שנותרו והמועמדים הזכאים לכך מהן יכהנו בחלק מתקופת כהונתו של הועד המרכזי בתקופות שוות ורצופות. סדר הכהונה בין הנבחרים ייקבע בהסכמה בין אותן רשימות מועמדים ובהעדר הסכמה יכריע ביניהם יושב ראש הישיבה על פי גורל.
(4) מרשימת מועמדים שזכתה במנדטים, יהיו האנשים ששמותיהם נקובים בראש הרשימה, בזה אחר זה, חברי הועד המרכזי;
(5) ראש הלשכה יכריז על תוצאות הבחירות ויחתום על הפרוטוקול שינוהל על מהלך ההצבעה, על תהליך הבחירות ועל תוצאותיהן.
(ב) בעת הבחירות לפי כללים אלה לא יהיו נוכחים אלא בעלי הזכות לבחור ואנשים נוספים שקבע ראש הלשכה כדרושים למהלך התקין של הבחירות.
(ג) סמוך לאחר ההכרזה על תוצאות הבחירות כאמור בסעיף קטן (א)(5) יכריז ראש הלשכה גם על תוצאות הבחירות כאמור בסעיף 50(ג); תוצאות הבחירות לועד המרכזי יפורסמו בדרך שמפרסמים את תוצאות הבחירות למוסדות אחרים של הלשכה.
פרק ז': הועדים המחוזיים
51. מספר החברים (תיקון: תשס"ב)
הועדים המחוזיים בירושלים ובחיפה ימנו ארבעה עשר חברים כל אחד, הועד המחוזי בתל-אביב ימנה עשרים חברים, הועד המחוזי בנצרת והועד המחוזי בבאר שבע ימנו שישה חברים כל אחד; יושב ראש כל ועד מחוזי ייווסף על מספר חברי אותו ועד מחוזי.
52. כינוס ועד מחוזי (תיקון: תשנ"ה)
(א) מי שנבחר ליושב ראש ועד מחוזי יכנס את הוועד המחוזי לישיבתו הראשונה לא יאוחר מ-60 ימים לאחר הבחירות הראשונות ובלבד שמועד הכינוס לא יחול בפגרת הקיץ של בתי המשפט.
(ב) לא נבחר יושב ראש ועד מחוזי, יהיה יושב ראש ועדת הבחירות מי שיכנס את הוועד המחוזי עד שהוועד המחוזי יקבע את היושב ראש הראשון שלו.
(ג) כל ועד מחוזי יבחר בישיבתו הראשונה שני חברי לשכה מאותו מחוז כחברי המועצה מטעמו.
(ד) הודעת ועד המחוז על בחירת חברי המועצה הארצית מטעמו, תימסר לראש הלשכה תוך שלושה ימים מיום בחירתם.
פרק ח': הוראות שונות
53. התפטרות מועמד
מועמד ברשימת מועמדים רשאי להתפטר בכל עת; ההתפטרות תוגש לידי יושב ראש ועדת הבחירות בכתב בידי המועמד עצמו, אך אם הוא נמצא בחוץ לארץ תישלח בידיו מברק.
54. התפטרות של מועמד שנבחר
(א) ראש הלשכה רשאי להתפטר בהגשת כתב התפטרות ליושב ראש המועצה הארצית.
(ב) יושב ראש ועד מחוזי רשאי להתפטר בהגשת כתב התפטרות לראש הלשכה.
(ג) חבר במוסד ממוסדות הלשכה, רשאי להתפטר בדרך האמורה בסעיף 53, אלא שכתב ההתפטרות יוגש ליושב ראש המוסד שממנו התפטר.
(ד) התפטרות תיכנס לתוקפה אחר תום 24 שעות מהגשת כתב ההתפטרות.
55. בחירת ראש לשכה חדש (תיקון: תשמ"ה, תשנ"א)
(א) התפטר ראש הלשכה או נפטר או קבעה המועצה הארצית כי נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו, תקבע המועצה הארצית מועד לבחירת ראש לשכה אחר.
(ב) מועד הבחירות יחול ביום חול שלא יקדם מ-30 ימים לאחר תאריך קביעתה האמורה של המועצה הארצית ולא יהיה מאוחר מ-45 ימים מאותה קביעה; למועד כאמור תזומן ישיבת המועצה הארצית והסעיף הראשון בסדר יומה יהיה בחירת ראש לשכה.
(ג) בישיבה שבה נקבע מועד הבחירות, תבחר המועצה הארצית, מבין חבריה, ועדת בחירות בת שלושה חברים אשר הצהירו, קודם בחירתם, כי אינם מועמדים לתפקיד ראש הלשכה; בעל הוותק המקצועי הרב ביותר, בישראל, מבין חברי ועדת הבחירות יכהן כיושב ראש ועדת הבחירות.
(ד) ועדת הבחירות תתכנס, מיד בתום ישיבת המועצה הארצית האמורה, תקבע את המועד שבו יוגשו שמות המועמדים ותפרסם הודעה עליו במשרדי הלשכה, לא יאוחר מחמישה ימים מיום החלטתה.
(ה) כל חמישה חברי המועצה הארצית רשאים, בחתימת ידם, להציע את שמו של חבר הלשכה כמועמד לתפקיד ראש הלשכה בציון שמו, מענו ומספר החבר שלו בפנקס החברים של הלשכה; ההצעה תיחתם בידי המציעים ותצורף לה הסכמת המועמד בכתב ובחתימת ידו.
(ו) הצעות יוגשו לא יאוחר מ-15 ימים לפני מועד הבחירות, בירושלים או במקום אחר שתקבע ועדת הבחירות.
(ז) מיד בתום המועד להגשת שמות המועמדים לראש הלשכה, תבדוק ועדת הבחירות את שמות המועמדים ואת שמות המציעים, תאשר או תפסול את המועמדות של כל אחד מהמועמדים ותמסור הודעה על כך למציעים או למי שמינו כבא-כוחם; ועדת הבחירות תפרסם לא יאוחר מ-10 ימים לפני מועד הבחירות הודעה על שמות המועמדים בכל אחד ממשרדי הוועדים המחוזיים של הלשכה.
(ח) לוועדת הבחירות תהיה סמכות לקבוע את נוהלי הבחירות ככל שלא נקבעו במפורש בסעיף זה.
(ט) הבחירות לראש הלשכה יתקיימו בקלפי; בתום הבחירות תימנה ועדת הבחירות את הקולות; יושב ראש הוועדה או חבר אחר שלה יכריז בפני המועצה הארצית על התוצאות.
(י) הוראות סעיף 37 יחולו על הבחירות לפי סעיף זה.
55א. קביעת מועצה (תיקון: תשנ"א)
(א) המועצה הארצית תדון, על פי הצעה בכתב של רבע מחבריה, שתוגש ליושב ראש המועצה הארצית, בקביעה אם נבצר מראש הלשכה למלא, זמנית או דרך קבע, את תפקידו.
(ב) יושב ראש המועצה הארצית יזמן ישיבה של המועצה הארצית, לא יאוחר משלושים ימים מקבלת ההצעה ויכלול את ההצעה בסדר היום של אותה ישיבה.
(ג) בישיבתה האמורה תקבע המועצה הארצית ברוב של שני שלישים ממספר חבריה ובהצבעה חשאית, אם נבצר מראש הלשכה, זמנית או דרך קבע, למלא את תפקידו.
55ב. בחירת יושב ראש ועד מחוזי חדש (תיקון: תשנ"א)
התפטר יושב ראש ועד מחוזי, נפטר, או שנבצר ממנו דרך קבע, למלא את תפקידו ינהגו על פי האמור בסעיף 55, ולענין זה יבוא הוועד המחוזי במקום המועצה הארצית לכל דבר, בשינויים המחוייבים לפי הענין.
55ג. חזקת התפטרות (תיקון: תשמ"ה, תשנ"א)
מי שנבחר לראש הלשכה או ליושב ראש ועד מחוזי יראוהו כמתפטר ביום היבחרו, מכל תפקיד אחר בלשכה שנבחר אליו לפי כללים אלה.
56. שחיתות והפרעה לבחירות
מי שעשה בקשר לבחירות אחד מאלה, דינו - מאסר ששה חדשים או קנס:
(1) זייף פנקס בוחרים, רשימת מועמדים, כתב הסכמה, תוצאות בחירות, פרטיכל או חתימת תמיכה ברשימת מועמדים או במועמד;
(2) הפריע למהלך הסדיר של הבחירות;
(3) הפריע לבוחר בהצבעה או מנעו מלהצביע;
(4) טיפל בקלפי בלא רשות או הוציא קלפי מרשות הממונים עליה;
(5) התערב בלא רשות בפתיחת קלפי או בספירת קולות;
(6) ניהל במועד הבחירות תעמולת בחירות בכתב, בעל פה או באופן אחר, בתחנת קלפי או בקלפי משנה או במרחק של פחות מעשרים וחמישה מטרים ממנה;
(7) השמיד, לכלך, העלים או לקח שלא כדין פתק הצבעה המצוי בתא ההצבעה;
(8) השתמש לצרכי זיהויו בפני ועדת הקלפי בפנקס זיהוי או תעודת זהות או דרכון שאינם שלו;
(9) הצביע יותר מפעם אחת, בין באותה קלפי ובין בקלפיות שונות;
(10) הטיל בכוונה לתוך הקלפי יותר ממעטפה אחת, מאותו סוג, בין שיש בה פתק הצבעה ובין שהיא ריקה;
(11) נתן או הציע שוחד כדי להשפיע על בוחר שיצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים, כדי שיימנע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים, או כדי שיבחר או יימנע מלבחור בכלל בעת קיום הבחירות;
(12) קיבל או הסכים לקבל שוחד, לעצמו או לאדם אחר לשם מטרה כאמור בפסקה (11);
(13) איים על בוחר בגרימת נזק, לו או לאדם אחר, אם אותו בוחר יצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת, או בעד מועמד מסויים, או אם אותו בוחר יימנע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים, או אם אותו בוחר יבחר או יימנע מלבחור בעת קיום הבחירות;
(14) הבטיח לבוחר טובת הנאה או איים על בוחר לנשלו מעבודה או למנעו מלקבל עבודה, אם יצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים, או אם אותו בוחר יימנע מלהצביע בעד רשימת מועמדים מסויימת או בעד מועמד מסויים, או אם אותו בוחר יבחר או יימנע מלבחור בכלל בעת קיום הבחירות.
57. הארכת מועדים2
כל מקום שכללים אלה קובעים, כי פעולה מסויימת תיעשה תוך מועד מסויים, רשאי שר המשפטים, לפי המלצת ועדת הבחירות, להאריך את המועד לעשייתה; הועדה תודיע על כך לנוגעים בדבר בדרך שתמצא לנכון.
58. ביטול
הכללים בדבר הבחירות למוסדות לשכת עורכי הדין, התשכ"ג-1963 - בטלים.
תוספת (תיקון: תשמ"ג, תשנ"ה, תשס"ח)4
טופס 1
(סעיף 11(ב))
לשכת עורכי הדין בישראל
ועדת הבחירות למוסדות הלשכה, שנת
רשימת המועמדים למועצה הארצית/לוועד מחוזי מטעם רשימת
בא כוח הרשימה: .. ממלאי מקום: ..
מס' סידורי . שם המשפחה: ..
השם הפרטי מס' בפנקס הבוחרים ..
* מחק את המיותר.
טופס 2
(סעיף 11 (ג))
לשכת עורכי הדין בישראל
ועדת הבחירות למוסדות הלשכה, שנת
מועמדות לתפקיד ראש הלשכה, שנת ..
מועמדות לתפקיד ראש הלשכה/יושב ראש ועד מחוז*:
שם משפחה ושם פרטי .. מס' בפנקס הבוחרים ..
* מחק את המיותר.
טופס 3
(סעיף 12(ח))
לשכת עורכי הדין בישראל
ועדת הבחירות למוסדות הלשכה, שנת
טופס תמיכה במועמדתו של עו"ד
לתפקיד ראש הלשכה/יושב ראש ועד מחוז *
אנו הח"מ, תומכים במועמדותו של החבר עו"ד,
הכלול בפנקס הבוחרים ב- ומספר רישומו
בפנקס לתפקיד ראש הלשכה/יושב ראש
ועד מחוז *
מס' שם המשפחה השם הפרטי מס' בפנקס חתימת
סדורי הבוחרים הסכמה
* מחק את המיותר
טופס 4
(סעיף 12(ח))
ועדת הבחירות למוסדות הלשכה, שנת
רשימת התומכים במועמדים /למועצה הארצית/
לועד מחוזי *
מטעם רשימת
ב"כ הרשימה
ממלאי מקום:
אנו הח"מ, תומכים במועמדותם של החברים המועמדים למועצה הארצית/לועד מחוזי *
של לשכת עורכי הדין מטעם רשימת *
מס' שם המשפחה השם הפרטי מס' בפנקס חתימת
סדורי הבוחרים הסכמה

* מחק את המיותר.
______________________________
1 ק"ת תשמ"ב, 1486; תשמ"ג, 89, 364; תשמ"ה, 536, 668; תשמ"ז, 95; תשנ"א, 513, 702, 936; תשנ"ה, 1433; תשנ"ו, 1468; תשנ"ט, 532; תש"ס, 12; תשס"ב, 496; תשס"ג, 732; תשס"ז, 644; תשס"ח, 1612.
2 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"א, 3612) המאריכה את המועד לכינוס הועידה הארצית שנבחרה, ל-90 ימים מיום פרסום תוצאות הבחירות ללשכה.
3 סעיף 4 לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (תיקון והוראת שעה), התשנ"ט-1999 (ק"ת תשנ"ט, 533) קובע:
"4. הוראת שעה לענין חברים חדשים
(א) על אף המועדים הנקובים בסעיפים 5 עד 10 לכללים, יצורפו לפנקס הבוחרים, לענין הבחירות למוסדות הלשכה שייערכו ביום ט"ז בתמוז התשנ"ט (30 ביוני 1999), חברים חדשים שיתקבלו ללשכה עד יום ט"ז בסיון התשנ"ט (31 במאי 1999).
(ב) פנקס הבוחרים שחברים חדשים צורפו לו כאמור בסעיף קטן (א), יראו אותו, לענינם, כפנקס בוחרים מתוקן כאמור בסעיף 10 לכללים, ולענין זה לא יהיה ניתן עוד לשינויים."
4 נוסח התוספת אינו מובא.
5 סעיף 7 לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (תיקון), התשס"ב-2002 (ק"ת תשס"ב, 496) קובע תחילתו של סעיף 4 לתקנות, 90 ימים לאחר מועד הבחירות.
6 סעיף 3 לכללי לשכת עורכי הדין (בחירות למוסדות הלשכה) (תיקון), התשס"ג-2003 (ק"ת תשס"ב, 732) קובע לגבי סעיפים 50, 50א, 50ג ו-50ה:
"3. סעיף 2 לכללים אלה יחול על בחירת הועד המרכזי החל בבחירות לועד המרכזי שיתקיימו לראשונה לאחר פרסומם של כללים אלה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ