אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה), התשנ"ב-1992

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה), התשנ"ב-1992

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (שיבוץ תשדירי פרסומת בשידורי טלויזיה), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24, 82 ו-88 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובעת מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו כללים אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ז, תשס"ב, תש"ע)
(א) בכללים אלה -
"בעל זכיון" - בעל זכיון לשידורי טלויזיה לרבות הטלויזיה הלימודית ולמעט חברת החדשות;
"גבולות תכנית" - פרקי הזמן הבאים מיד לפני תכנית או לאחריה;
"דמויות מתכנית" - מי שמופיע בתכנית לרבות בן-אדם, דמות מצויירת, בובה, בעל חיים וכדומה;
"המועצה" - לרבות כל ועדת משנה שמינתה וכל מי שהסמיכה לענין כללים אלה;
"זמן לא תכניתי" - כל זמן שבו משודרים תשדירי פרסומת או קדימונים;
"המנהל" - לרבות מי שהוא הסמיכו לענין כללים אלה;
"ילד" - מי שגילו פחות מ-12 שנים;
"מבוגר" - מי שאינו קטין;
"גירסה מעובדת" - כל עיבוד משני לתכנית באמצעות עריכה לרבות עריכת קטעים מהתכנית;
"הודעת חסות" - כהגדרתה בכללי הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו (חסות לתכניות), התשס"ט-2009;
"מקבץ פרסומת" - מספר תשדירי פרסומת המשודרים ברצף;
"מרווח מעבר" - פרק זמן המפריד בין תכנית לבין תשדיר פרסומת או מקבץ פרסומת;
"סרט עלילתי" - בין של קולנוע ובין של טלויזיה;
"קטין" - מי שגילו פחות מ-18 שנים;
"תחרות ספורט בשידור ישיר" - שידור חי בזמן פעילות ספורט מאורגנת, או פעילות ספורט אחרת שהמנהל הכיר בה כתחרות ספורט בשידור ישיר;
"שעה" - 60 הדקות שבין שעה תמימה לשעה התמימה שלאחריה;
"שידורי הרשות" - שידורי הרשות לפי סעיפים 48 ו-49 לחוק, וכן הודעות ותשדירים מאת הרשות, מטעמה ומטעם אחרים, המשודרים, ללא תשלום, לשירות הציבור;
"קדימון" (Promo) - כל אחד מאלה:
(1) תשדיר המודיע על לוח השידורים או על שידור אחד או יותר שישודרו בעתיד, בין מיד לאחר שידורו ובין מאוחר יותר באותו יום או במועד אחר, בין של בעל הזיכיון ובין של בעל זיכיון אחר באותו ערוץ (קדימון צולב);
(2) תשדיר שנועד לקדם את שידורי בעל הזיכיון, או את שידורי בעל זיכיון אחר באותו ערוץ (קדימון צולב), לרבות תשדיר תדמיתי ותשדיר המזהה את בעל הזיכיון (ID) שאינו אות בעל הזיכיון;
(3) כל תשדיר אחר שאינו אחד מאלה: תכנית, תשדיר פרסומת, ציון חסות, מילואה (Filler) או תשדיר לשירות הציבור;
"תכנית" - כל מישדר למעט אלה: תשדיר פרסומת, קדימון ותשדיר לשירות הציבור;
"תשדיר לשירות הציבור" - תשדיר או הודעה לשירות הציבור, שאינו מיועד לקדם ענין מסחרי של גוף כלשהו, המשודר בלא תמורה בין על ידי בעל זיכיון ובין על ידי הרשות;
"תשדיר פרסומת" - כל תשדיר, פינה או משדר קצר אחר, לרבות אם הם בעלי ערך תכניתי, המכילים אזכור של גורם מסחרי, בין כנותן פרס בין אחרת, או הבאים לקידום שמו, שם עסקו או שם מוצריו או שירותיו של אדם, או לקידום מכירתם, בתמורה כספית או אחרת, בין במישרין ובין בעקיפין למעט הודעת חסות.
(ב) מונחים אחרים בכללים אלה תהיה להם המשמעות שניתנה להם בכללים שנקבעו לפי סעיפים 24 ו-58 לחוק לענין שידור תכניות טלויזיה בידי בעל זכיון (להלן - כללי השידור), ככל שהוגדרו בהם.
פרק ב': שיעור הפרסומת
2. השעות בהן ניתן לשדר תשדירי פרסומות
(א) בעל זכיון רשאי לשדר תשדירי פרסומת בשעות שבהן הוא מקיים שידורים בלבד ובכפוף לכללים אלה.
(ב) לענין סעיף קטן (א), קיום שידורים בידי בעל הזכיון כולל את שידוריו של בעל הזכיון, שידורי חברת החדשות ביחידת השידור שלו בהתאם לקביעת המועצה מזמן לזמן ושידורי הרשות, למעט שידורי הרשות לפי סעיף 49 לחוק ולמעט פרקי זמן בהם ישודרו שיקופיות, כותרות, או תמונות דוממות או כיוצא באלה, אם משכם עלה על חמש דקות.
3. זמן תשדירי הפרסומת בתוך שעה (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ז, תשס"ב, תשס"ד, תשס"ח, תש"ע)
(א) זמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת שבעל זיכיון רשאי להקצות בכל שעה, לא יעלה על 10 דקות.
(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א)( 1), קבע המנהל כי בעל זיכיון, הפר הוראה מהוראות החוק, התקנות, הכללים או הזיכיון, או הוראה שנתנה המועצה או המנהל לפי אלה, רשאי הוא להורות כי זמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת שרשאי בעל זיכיון להקצות בכל שעה יפחת בשיעור שיורה המנהל, למשך זמן שיקבע בהוראתו, ובלבד שזמן השידור המרבי לשידור תשדירי פרסומת בשעה לא יפחת משש דקות; אין באמור כדי לגרוע מסמכויות הרשות בהתאם לסעיף 49 לחוק.
(א2) בעל זיכיון רשאי, בתוך שבעה ימים מיום מסירת החלטת המנהל לפי סעיף קטן (א1), להגיש ערר בכתב לוועדת ערר שתמנה המועצה מבין חבריה; ועדת הערר תהיה רשאית לאשר או לבטל את החלטת המנהל, או לקבל החלטה חדשה בהתאם לסעיף קטן (א1) ויראו את סמכויות המנהל כמוקנות לה לעניין זה.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובכפוף להוראות סעיף קטן (א1) -
(1) רשאי בעל זיכיון להקצות את זמן שידור הפרסומת לפי שיקול דעתו בין השעות 20:00 ל-24:00, ובלבד שסך זמן תשדירי הפרסומת בשעות אלה לא יעלה על 40 דקות;
(2) רשאית הטלוויזיה הלימודית להקצות את זמן שידור הפרסומת המותר לה לפי שיקול דעתה.
(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), זמן השידור לתשדירי פרסומת לא יעלה על עשרה אחוזים מכלל זמן השידורים ביממה העומד לרשות בעל הזיכיון.
(ד) (ה) (בוטלו)
(ו) שידר בעל זכיון בחלק משעה, יקטן זמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת בהתאמה.
(ז) בעל זכיון יקצה לטלוויזיה הלימודית מדי יום מקבץ אחד בן 30 שניות של קדימונים בין השעות 19:00 ו-23:00.
(ח) המנהל רשאי להתיר חריגה או להורות על שינויים או ביטולים במכסות זמן שידור תשדירי פרסומת ועל הגבלות לגבי זמן שידור קדימונים בשל שינוי בלתי צפוי בלוח התכניות לרבות פריצת שידור.
4. שידורים שאינם תשדירי פרסומת וקדימונים (תיקון: תשנ"ז)
לא יראו כתשדירי פרסומת וקדימונים שידורי הרשות וכן הודעות ותשדירים לשירות הציבור המשודרים ללא תמורה.
4א. (בוטל)(תיקון: תש"ע)
5. פרסומת לבעל זכיון
תשדיר של בעל זכיון או מי מטעמו, המכוון לעודד התקשרות עסקית עמו דינו כתשדיר פרסומת לכל דבר וענין.
6. משך תשדירי פרסומת (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב)
משכו המרבי של תשדיר פרסומת יהיה 90 שניות.
7. שיעור מרבי לתשדירי פרסומת למוצר או שירות אחד (תיקון: תש"ע)
לא ישדר בעל זכיון תשדיר פרסומת למוצר או לשירות אחד בשיעור העולה על כל אחד מאלה:
(1) 5% מכלל זמן תשדירי הפרסומת ששידר בעל הזכיון בשנה;
(2) 8% מכלל זמן תשדירי הפרסומת ששידר בעל הזכיון בחודש;
(3) 12% מכלל זמן תשדירי הפרסומת ששידר בעל הזכיון בשבוע.
8. שיעור תשדירי הפרסומת מהפקה מקומית (תיקון: תשנ"ד, תשנ"ז)
(א) בסעיף זה, "הפקה מקומית" - כהגדרתה בכללי השידור, בשינויים המחוייבים.
(ב) שבעים וחמישה אחוזים לפחות מתשדירי הפרסומת המשודרים לראשונה בידי בעל הזכיון במהלך שנה יהיו תשדירי פרסומת מהפקה מקומית.
(ג) (בוטל)
9. ימים ללא פרסומת (תיקון: תשס"ב)
(א) בעל זכיון לא ישדר תשדירי פרסומת בימים אלה:
(1) יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, כמשמעותו בחוק יום הזכרון לחללי מערכות ישראל, התשכ"ג-1963 החל בתחילת טקס פתיחת יום הזיכרון ועד סיום טקס פתיחת יום העצמאות;
(2) יום הזכרון לשואה ולגבורה, כמשמעותו בחוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, התשי"ט-1959 החל בתחילת טקס פתיחת יום הזיכרון ועד לשעה 19.55 למחרת;
(3) ט' באב החל בשעה 20.00 בערב ט' באב ועד לשעת סיום הצום למחרת;
(ב) בעל זכיון יבצע, לפי דרישת המנהל, שינויים בשיבוץ תשדירי הפרסומת בימי אבל לאומי או אסון בלתי צפויים.
פרק ג': שיבוץ תשדירי פרסומת באתנחתות בתכנית ובין חלקי תכניות
10. עקרון שמירת שלמות התכנית (תיקון: תשס"ב)
(א) בפרק זה, "אתנחתה" - הפסקה בהמשכיות התכנית שהיתה מתרחשת מאליה, גם ללא שיבוץ תשדיר הפרסומת, באופן שאינו מפר את שלמות התכנית או פוגם בערכה.
(ב) לא ישובץ תשדיר פרסומת וקדימונים במהלכה של תכנית אלא באתנחתה.
11. (בוטל) (תיקון: תשס"ב)
12. 13.(בוטלו) (תיקון: תש"ע)
13א. שיבוץ תשדירי פרסומת בתחרות ספורט בשידור ישיר (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב, תש"ע)
(א) בעת תחרות ספורט בשידור ישיר רשאי בעל זיכיון לשבץ -
(1) תשדירי פרסומת וקדימונים בהפסקות המחצית, הרבעים ופסקי זמן;
(2) תשדירי פרסומת על חלק מן המרקע, שלא יעלה על מחצית ממנו, בזמנים שבהם אין התרחשות בתחרות; הסימן האמור בסעיף 20(א) יופיע בחלק העליון של התשדיר;
תשדירים ששובצו כאמור בסעיף קטן זה ייכללו במגבלת זמן השידור המרבי המותר לפי סעיף 3.
(ב) (ג) (בוטלו)
(ד) בעל הזיכיון ימסור למנהל דוח מפורט על תשדירי פרסומת ששיבץ לפי סעיף קטן (א)(2); הדוח יימסר ביום שאחרי היום שבו פעל כאמור.
14. 15. (בוטלו)(תיקון: תש"ע)
16. שיבוץ תשדירי פרסומת בתכנית חדשות (תיקון: תשנ"ז, תשנ"ט, תשס"ב)
(א) בעל זיכיון רשאי לשבץ מקבצי פרסומת באתנחתות של תכנית חדשות המשודרת ביחידת השידור שלו, בכפוף לאמור בסעיף זה.
(ב) (בוטל)
(ג) קביעת מקום האתנחתה לשיבוץ תשדירי הפרסומת בתכנית חדשות טעונה אישור מנהל חברת החדשות או אישור עורך תכנית החדשות שהוסמך לכך בידי מנהל חברת החדשות.
(ד) (ד1) (בוטלו)
(ה) מנהל חברת החדשות רשאי לבטל שיבוץ תשדירי פרסומת במהלך תכנית חדשות, אם ראה כי תוכן התכנית או הלכי הרוח בציבור מחייבים זאת; החלטת מנהל חברת החדשות כאמור טעונה אישור המנהל.
(ו) בשעת דיווח חדשותי על פיגוע לא ישודרו תשדירי פרסומת.
(ז) (בוטל)
17. (בוטל)(תיקון: תש"ע)
18. זמן תשדירי פרסומת בשעה שחלה בה נטילה (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב, תש"ע)
הודיעה הרשות לבעל זיכיון על נטילת זמן שידור פרסומת לפי סמכותה לפי סעיף 49 לחוק, יגברו ההוראות בהודעה על כללים אלה.
19. שינויים בלתי צפויים (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב)
המנהל רשאי להתיר חריגה או להורות על שינויים או ביטולים מהאמור בכללים אלה במקרים שבהם אירעו שינויים בלתי צפויים בלוח התכניות.
פרק ד': הפרדת תשדירי הפרסומת מן התכניות
20. זיהוי תשדיר פרסומת ומקבץ פרסומת (תיקון: תש"ע)
(א) כל תשדיר פרסומת יזוהה ככזה למשך כל זמן הקרנתו על ידי סימן זיהוי חזותי שיורה עליו המנהל מזמן לזמן ושיופיע באחת מן הפינות העליונות של המרקע.
(ב) מרווח מעבר יהיה באורך של 3 שניות לפחות ויזוהה על ידי סימן כאמור בסעיף קטן (א) וכן על ידי אחד מאלה:
(1) סימן קולי וחזותי שייקבע לפי הנחיות שיתן המנהל מזמן לזמן, ובלבד שלא יהווה קדימון ולא יהיה בו מרכיב דמוי קדימון;
(2) מעבר לשחור (fade to black).
21. (בוטל)(תיקון: תש"ע)
22. - 23. (בוטלו) (תיקון: תשס"ב)
24. הצהרה מפורשת בדבר פרסומת
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 20, רשאי המנהל לקבוע במקרים מיוחדים ששידור של תשדירי פרסומת יותנה בהצהרה, בעל פה או בכתב, לפני הצגת תשדיר פרסומת או לאחריו או בגוף תשדיר הפרסומת, שמדובר בפרסומת.
25. תכניות ללא תשדיר פרסומת במהלכן (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב, תש"ע)
(א) לא ישובץ תשדיר פרסומת וקדימונים במהלך תכניות מן הסוגים כמפורט להלן:
(1) (בוטל)
(2) טקס הנצחה;
(3) טקס הלוויה;
(4) טקס זכרון;
(5) תכנית העוסקת בהשמדת עם;
(6) (בוטל)
(7) - (14) (בוטלו)
(15) תכנית אחרת, שיורה עליה המנהל מזמן לזמן, בין באופן כללי ובין לענין מסוים, העוסקת בנושא רגיש או ששיבוץ תשדיר פרסומת במהלכה עלול לפגוע ברגשות הציבור.
(ב) בעל זיכיון יימנע משידור תשדירי פרסומת בכלל, או תשדירים כאמור בעלי אופי בלתי ראוי, בתכניות או בחלקי תכניות העוסקים בנושאים רגישים או ששיבוץ תשדירים כאמור במהלכם, בכלל או בעלי אופי מסוים, עלול לפגוע ברגשות הציבור.
26. החזרת זמן פרסומת שלא נוצל ביוזמת בעל הזיכיון מטעמים מיוחדים (תיקון: תש"ע)
(א) נמנע בעל זיכיון משידור תשדירי פרסומת כאמור בסעיף 16(ה) או (ו), או החליט בעל זיכיון להימנע משידור תשדירי פרסומת במהלך תכנית או בסמוך לה, בשל נסיבות מיוחדות וחריגות, יהיה רשאי, באישור המנהל מראש ובכתב, להוסיף תשדירי פרסומת בשעות שידור אחרות, בהיקף שיאשר המנהל ושלא יעלה על אלה:
(1) בעד כל דקת פרסומת שלא שודרה בשעה שבין השעות 20:00 ו-24:00 (בסעיף זה - שעת שיא) - דקה בשעת שיא או שלוש דקות בשעה שאינה שעת שיא;
(2) בעד כל דקת פרסומת שלא שודרה בשעה שאינה שעת שיא - דקה בשעה כאמור או שליש דקה בשעת שיא;
ובלבד שסך כל זמן שידור הפרסומת באותו יום לא יעלה על המותר לבעל הזיכיון לפי סעיף 3(ג).
(ב) בעל הזיכיון ימסור למנהל דוח מפורט על המועדים שבהם הוסיף תשדירי פרסומת על פי היתר שקיבל לפי סעיף זה; הדוח יימסר ביום החול שאחרי היום שבו פעל כאמור..
27. הפרדות מיוחדות בתכניות לקטינים (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב)
(א) במהלך תכנית המיועדת או מופנית לקטינים או העשויה לשאת חן במיוחד בעיניהם, או בגבולותיה, לא ישודרו תשדירי פרסומת למוצרים או לנושאים אלה:
(1) משקאות אלכוהוליים המכילים 1.2 אחוזי אלכוהול בנפח או יותר;
(2) משקאות המכילים פחות מ-1.2 אחוזי אלכוהול בנפח המוצגים כבעלי תכולת אלכוהול נמוכה או כבלתי אלכוהוליים, אך הינם גירסה של משקאות אחרים אשר בדרך כלל מכילים אלכוהול.
(ב) לענין סעיף קטן (א) יראו תכנית כמיועדת או מופנית לקטינים, אם החלה לפני השעה 22:00 בימי חול ושבת או לפני השעה 22:30 בימי שישי.
(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) רשאי המנהל לאשר שידור תשדירי פרסומת לבירה בזמן תחרות ספורט בשידור ישיר, או בזמן שידור מגזין ספורט מיוחד, אם שוכנע כי אין מדובר בפרסומת המכוונת לקטינים או שאין מופיעים בה קטינים.
(ד) תשדיר פרסומת שבו נראה משקה אלכוהולי באופן שאינו מהווה פרסומת למוצר זה ושאין בו עידוד לשתיית משקאות אלכוהוליים, לא ייחשב לתשדיר פרסומת למשקאות כאמור.
28. הפרדות מיוחדות בתכניות ילדים (תיקון: תשנ"ז, תשס"ב)
(א) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 27, במהלך תוכנית המיועדת או מופנית לילדים, או העשויה לשאת חן במיוחד בעיניהם, או בגבולותיה, לא ישודרו קדימונים שאינם מתאימים לצפיית ילדים או תשדירי פרסומת למוצרים או לנושאים כמפורט להלן:
(1) זיקוקים, גפרורים, מציתים ואמצעים אחרים המשמשים להבערת אש או המתלקחים בקלות;
(2) תרופות המיועדות לילדים, לרבות תשדיר פרסומת שבו נראים ילדים הנוטלים תרופה או שמודגשת בהם במיוחד התאמתה של התרופה לילדים;
(3) תוספי ויטמינים, המוצגים או מזוהים כמתאימים לילדים, בצורה של טבלאות או גלולות או כאלה המיועדים גם לילדים בדרך של ציון המינון המרבי;
(4) תוספי ויטמינים, כאשר הגלולות או הטבליות המזוהות כמתאימות לילדים, נראות מחוץ לאריזתן, או כאשר נראה ילד הנוטל מהן;
(5) (בוטלה)
(6) ענין העלול לגרום לפחד או למצוקה בקרב הצופים או שאינו מתאים מבחינה אחרת לגילם, לרבות עקב התייחסות מפורשת לנושאי מין;
(7) תשדירי פרסומת לסרטים המתאימים למבוגרים בלבד.
(ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), לא ישדר בעל זכיון תשדירי פרסומת למוצרים או נושאים המפורטים בסעיף קטן (א)(2) ו-(4), אלא לאחר השעה 22:00.
(ג) בעל הזכיון יביא בחשבון, בתכנון שיבוץ תשדירי הפרסומת במהלך שידוריו, את חופשות הלימודים לסוגיהן והפסקות לימוד לא מתוכננות שיש בהן כדי להשפיע על הרגלי הצפיה של ילדים.
29. הפרדת תשדירי פרסומת למוצרי מסחור מתכניות ילדים
(א) בסעיף זה -
"מוצרי מסחור" - מוצרים המבוססים על שימוש ברעיונות או דמויות מתכנית ((Merchandising;
"תכנית" - לרבות פרקי סדרה או גירסאות מעובדות מתכנית.
(ב) תשדיר פרסומת למוצרי מסחור המבוססים על תכניות ילדים לא ישודר במשך השעתיים שלפני ולאחרי שידור תכנית הקשורה למוצרים כאמור.
(ג) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), ראה המנהל כי היקף הצפיה בתכנית ילדים מסוימת מחייב זאת, רשאי הוא להורות על הפרדה רחבה יותר בין תשדיר הפרסומת למוצרי המסחור המבוססים על התכנית לבין התכנית האמורה וכן רשאי הוא, באישור המועצה, לאסור את שידור תשדיר הפרסומת לתקופה בה התכנית, המהווה בסיס לתשדיר הפרסומת, משודרת ולתקופה נוספת שלא תעלה על 3 חודשים מתום שידור התכנית.
30. הפרדת תשדיר פרסומת שבו דמות מתכניות ילדים
(א) תשדיר פרסומת שבו מוצגת דמות המופיעה תדיר בתכנית לילדים, ומיועד לעודד צריכת מוצר או שירות בעל ענין מיוחד לילדים, לא ישודר בשעות בהן משודרות תוכניות המיועדות לילדים וכן במשך 30 דקות לפני
תחילת שידור התוכניות המיועדות לילדים ובמשך 30 דקות לאחר סיום שידורן.
(ב) האמור לעיל לא יחול על הודעות ותשדירים לשירות הציבור או על דמויות שנוצרו במיוחד לצורך הפרסומת.
31. הפרדת תשדיר פרסומת שבו דמות מסדרה (תיקון: תש"ע)
תשדיר פרסומת שבו מככבת דמות המופיעה באופן שוטף כדמות או כשחקן מובילים בסדרה, לא ישודר בהפסקות פרסומות אף אם הדמות או השחקן אינם מופיעים באותו פרק.
32. הפרדת תשדיר פרסומת שבו דמות מתכניות (תיקון: תשנ"ז, תש"ע)
(א) לא ישודר תשדיר פרסומת המציג דמות או שחקן המופיעים בתפקיד ראשי או משמעותי בתכנית, במהלך הפסקה בתכנית כאמור או בגבולותיה.
(ב) על קטעי קריינות בתשדיר פרסומת תחול ההגבלה האמורה בסעיף קטן (א) רק במידה שקול הקריין מזוהה בבהירות ומוכר לכל.
(ג) לעניין סעיף קטן (ב), יראו קריינים ומגישים באמצעי התקשורת האלקטרוניים כמי שקולם מזוהה בבהירות ומוכר לכל.
(ד) לא ישודר תשדיר פרסומת המפרסם מוצר או שירות שהופיעו באופן משמעותי בתכנית במהלך הפסקה בתכנית כאמור או בגבולותיה, ואולם רשאי המנהל להתיר שיבוץ תשדיר פרסומת כאמור אם ראה כי אין בשיבוץ משום ניצול הופעת המוצר או השירות בתכנית.
33. חריגים להופעת דמות מתכניות
על אף האמור בסעיפים 31 ו-32, לא תחול חובת הפרדה כאמור על המקרים שלהלן:
(1) הופעה, ללא דיבור, של דמות בתשדיר פרסומת, כאשר ברור לצופה שהופעת הדמות אינה מתרחשת באותו מקום או באותה סביבה המוצגים בתכנית;
(2) תשדיר פרסומת לסרט וידאו או לסרט קולנוע המשודר בגבולותיו של סרט עלילתי בטלויזיה ומכיל קטע או קטעים ארכיוניים המציגים שחקנים המופיעים גם בסרט העלילתי, ובלבד שתשדיר הפרסומת מופרד מן הסרט באמצעות תשדיר פרסומת אחר אחד לפחות;
(3) תשדיר פרסומת בו מופיעה דמות, המשובץ בתכנית בעלת סגנון מגזיני ארוך או בתכנית בידור, ובלבד שהתשדיר משובץ באתנחתה שאינה גובלת בקטע התכנית שבה מופיעה אותה דמות.
34. הפרדת תשדיר פרסומת שבו קטעי תכניות (תיקון: תש"ע)
תשדיר פרסומת הכולל קטעים הלקוחים מתכנית טלויזיה, לא ישודר באתנחתות באותה תכנית או בגירסה מעובדת ממנה או בגבולותיהם, אך רשאי בעל זכיון לשדרו במקבץ הפרסומת הגובל בסיום התכנית או הגירסה המעובדת ממנה, ובלבד שלא יהיה תשדיר הפרסומת הראשון במקבץ.
35. הפרדת תשדיר פרסומת בסגנון פרודיה
תשדיר פרסומת בסגנון פרודיה לא ישודר במהלך התכנית המהווה בסיס לחיקוי או בגבולותיה.
36. הגבלות לענין אלימות, מין או אכזריות (תיקון: תשס"ג)
(א) תשדיר פרסומת או קדימון הכוללים ביטויים חזותיים, מילוליים או קוליים של אלימות, של מין או של אכזריות לא ישודרו -
(1) במהלך או בין תכניות המיועדות לילדים, או בתכוף להן;
(2) בין השעות 14:30 ו-21:00, בימי חול, ובין השעות 06.00 ו-21.00 בימי שבת ומועד.
(ב) המנהל רשאי להוסיף על ההגבלות האמורות בסעיף קטן (א) לענין תשדיר פרסומת או קדימון כאמור בו, אם ראה כי הדבר דרוש לאור תוכנם של אותו תשדיר פרסומת או קדימון.
37. עקרון השיבוץ ההולם ומנגנון הפיקוח (תיקון: תשס"ב)
(א) בעל זכיון יפעיל שיקול דעת ואחריות כלפי ציבור צופי שידוריו בשיבוץ תשדירי הפרסומת והקדימונים, יפעיל מנגנון פיקוח מתאים וינקוט מלוא האמצעים למניעת שיבוץ בלתי הולם של תשדיר פרסומת או קדימון לצד תכנית, באופן העלול לגרום עלבון, צער, מצוקה או נזק כלשהו לצופים או לכל חלק מהם.
(ב) בעל זכיון יתן דעתו, באופן מיוחד, לזהירות הנדרשת בשיבוץ תשדיר פרסומת וקדימונים סמוך לתכנית חדשות או בענייני היום, כאשר תוכן התכניות האמורות, ובפרט תוכן בעל אופי טראגי עלול לשנות את משמעותו והקשרו של תשדיר הפרסומת או הקדימון, ובמקרים מתאימים ישעה את שידור תשדיר הפרסומת או הקדימון או יבטלו.
38. הוראות הפרדה נוספות (תיקון: תשס"ב, תש"ע)
המנהל רשאי לקבוע הסדרי הפרדה נוספים בין תשדירי פרסומת וקדימונים לבין תכניות ובין תשדירי פרסומת באותו מקבץ פרסומות, לרבות בדרך של קביעת מרווחי מעבר, קביעת מקום תשדיר הפרסומת או הקדימון במקבץ וקביעת זמנים ותקופות להפרדה, אם ראה כי יש בשידור כאמור ללא הסדרי ההפרדה, כדי להביא להטעיית הציבור או לניצול בלתי הולם של חשיפת הציבור לפרסומות ולקדימונים מסוימים.
39. שמירת דינים
אין בכללים אלה כדי לגרוע מהוראות כל דין העוסק בהגבלת פרסומת.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 1235; תשנ"ד, 283; תשנ"ז, 1066; תשנ"ט, 447; תשס"ב, 760; תשס"ג, 171; תשס"ד, 7; תשס"ח, 80; תש"ע, 31.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ