אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון), התשנ"ב-1992

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון), התשנ"ב-1992

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (ערבויות בעל זכיון), התשנ"ב-1992 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 33(ב)(3) ו-52 (ב) לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובאישור השר, קובעת מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו כללים אלה:
פרק א': פרשנות
1. הגדרות
בכללים אלה -
"בעל זכיון" - בעל זכיון לשידורי טלויזיה, למעט חברת החדשות והטלויזיה הלימודית;
"הודעת זכיה" - הודעת הרשות על החלטתה להעניק זכיון לשידורי טלויזיה לפי סעיף 33 לחוק;
"הפרשי הצמדה" - תוספת לסכום שנקבע, לפי שיעור העליה של מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהמדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת תקופה ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני סיומה;
"המועצה" - לרבות כל ועדת משנה שמינתה וכל מי שהסמיכה לענין כללים אלה;
"המנהל" - לרבות מי שהוא הסמיכו לענין כללים אלה;
"ערבות" - לרבות ערבות לפי מכתבי התחייבות כאמור בסעיף 5(ג);
"תקופת זכיון ראשונה" - כהגדרתה בסעיף 34(ב) לחוק.
פרק ב': ערבויות לשם הבטחת מילוי תנאי הזכיון
2. ערבות למלוא התחייבות בעל הזכיון
(א) בעל זכיון ימציא למנהל, לא יאוחר מ-15 ימים מיום קבלת הודעת הזכיה, ערבות להבטחת מלוא התחייבויותיו של בעל הזכיון, כספיות או אחרות, לפי החוק, ועל פי תנאי זכיונו; מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תשמש הערבות להבטחת כל חיוב כספי שבעל הזכיון מחוייב בו כלפי הרשות כאמור, לרבות להבטחת תשלום דמי זכיון ותמלוגים, חיוב בשל מימון פעולות אשר הרשות רשאית לבצע במקום בעל הזכיון ועל חשבונו, ושיפוי הרשות והמדינה, הכל כאמור בתנאי זכיונו, ולרבות התחייבויות המובטחות בערבויות אחרות על פי כללים אלה.
(ב) הערבות תהיה בסך חמישה מליון שקלים חדשים.
3. ערבות למניות רכוש (תיקון: תשנ"ג, תשס"א)
(א) בסעיף זה -
"מניות רכוש" - מניות רכוש בחברת החדשות כאמור בסעיף 66(א)(2) לחוק.
(ב) בעל זכיון לתקופת זכיון ראשונה ימציא לרשות, לא יאוחר מ-15 ימים מקבלת הודעת הזכיה, ערבות להבטחת חובתו לרכוש מניות רכוש בחברת החדשות.
(ג) הערבות תהיה בסך שני מליון שקלים חדשים.
(ד) בעל הזכיון יהיה רשאי לדרוש ביטול הערבות לאחר שרכשה חברת החדשות מיתקנים וציוד בתמורה שלא תפחת משבעה עשר מליון שקלים חדשים, לפי אישור המנהל, אשר מומנה בדרך של רכישת מניות רכוש.
(ה) המנהל, באישור המועצה, רשאי לממש את הערבות להבטחת רכישת מניות רכוש בידי בעל הזכיון, לרבות הוצאות נלוות לרכישה כאמור, אם ראה כי בעל הזכיון המחוייב ברכישת מניות כאמור בהתאם לתזכירה או תקנונה של חברת החדשות או על פי תנאי זכיונו, לא מילא התחייבותו.
(ו) מימש המנהל את הערבות כאמור בסעיף קטן (ה), יעביר המנהל את הסכום הממומש לחברת החדשות לאחר שהוכח לו, להנחת דעתו, כי הוקצו תמורתו מניות הרכוש לבעל הזכיון.
4. ערבויות למימון תחנות שידור ראשיות (תיקון: תשנ"ג)
(א) בסעיף זה, "מימון תחנות שידור ראשיות" התשלום המלא בעד תכנון, הקמה והפעלה של תחנות שידור ראשיות, כפי שתקבע הרשות, לפי סעיף 51 לחוק.
(ב) בעל זכיון לתקופת זכיון ראשונה ימציא לרשות, לא יאוחר מ-15 ימים מקבלת הודעת הזכיה, ערבות להבטחת חובתו למימון תחנות שידור ראשיות (בסעיף זה - הערבות).
(ג) הערבות תהיה בסך שלושה מליון שקלים חדשים.
(ד) בעל הזכיון יהיה רשאי לדרוש ביטול הערבות לאחר שהעביר לרשות תשלומים למימון תחנות שידור ראשיות בסכום שלא יפחת משבעה עשר מליון שקלים חדשים.
(ה) המנהל, באישור המועצה, רשאי לממש את הערבות להבטחת כל תשלום מימון תחנות שידור ראשיות שבעל הזכיון מחוייב בביצועו, ולא ביצעו.
4א. ערבויות בעל זיכיון בערוץ השלישי (תיקון: תשס"א, תשס"ג)
(א) על אף האמור בסעיפים 2(ב), 3 ו-4, ימציא בעל זיכיון לשידורי טלוויזיה בערוץ השלישי (בסעיף זה - בעל הזיכיון) למנהל ערבות להבטחת מלוא התחייבויותיו, לרבות ההתחייבויות המובטחות בערבויות אחרות לפי כללים אלה, בסך עשרים מיליון שקלים חדשים. ואולם, אם אישרה המועצה בקשה לאיחוד בעלי הזיכיון או הזוכים במכרז, לפי הענין, בערוץ השלישי, כאמור בסעיף 71א לחוק, ימציא בעל הזיכיון המאוחד ערבות כאמור בסך עשרים ושבעה מיליון שקלים חדשים.
(ב) נוסף על ערבות כאמור בסעיף קטן (א), ימציא בעל הזיכיון למנהל, לא יאוחר מ-15 ימים מיום קבלת הודעת הזכיה, ערבות להבטחת חובתו לתשלום המרכיב המשתנה של דמי הזיכיון בסך חמישה מיליון שקלים חדשים; ואולם, אם אישרה המועצה בקשה לאיחוד בעלי הזיכיון או הזוכים במכרז, לפי הענין, בערוץ השלישי, כאמור בסעיף 71א לחוק, ימציא בעל הזיכיון המאוחד ערבות כאמור בסך שישה מיליון שקלים חדשים; בעל הזיכיון יהיה רשאי לדרוש ביטול ערבות זו לאחר תום שנתיים לפעולת חברת החדשות שהוקמה לפי סעיף 63א(ב) לחוק, ובלבד שחברת החדשות עמדה בכל מחויבויותיה על פי הזיכיון עד לאותו מועד.
5. מכתבי התחייבות וערבות (תיקון: תשס"א, תשס"ג)
(א) בעל זכיון ימציא לרשות מזמן לזמן, לפי דרישת המועצה, מכתבי התחייבות מאת בעלי יכולת כספית וכלכלית מוכחת, להנחת דעת המועצה, המתחייבים להעמיד כספים לרשות בעל הזכיון לשם מימון פעולותיו ולערוב לבעל הזכיון כלפי הרשות, כאמור להלן (בסעיף זה - מכתבי ההתחייבות).
(ב) ההתחייבויות האמורות בסעיף קטן (א) יהיו להעמיד את כלל הסכומים שיידרשו לבעל הזכיון למילוי התחייבויותיו על פי הזכיון, עד לסכום מצטבר שלא יפחת מחמישים מליון שקלים חדשים - לענין בעל זיכיון בערוץ 2, עד לסכום מצטבר שלא יפחת ממאה ועשרים מיליון שקלים חדשים - לענין בעל זיכיון בערוץ השלישי ועד לסכום מצטבר של מאה שישים וחמישה מיליון שקלים חדשים - לענין בעל הזיכיון האוחד בערוץ השלישי, אם אישרה המועצה בקשה לאיחוד בעלי הזיכיון או הזוכים במכרז, לפי הענין, בערוץ השלישי, כאמור בסעיף 71א לחוק (להלן - סכומי ההשקעה).
(ג) כמו כן יכללו מכתבי ההתחייבות ערבות לכל התחייבויותיו של בעל הזכיון כלפי הרשות, כספיות או אחרות, לפי החוק, ועל פי תנאי זכיונו, כאמור בסעיף 2(א), עד לסכום מצטבר של חמישים מליוני שקלים חדשים, לענין בעל זיכיון בערוץ 2, ועד לסכום מצטבר של מאה ועשרים מיליון שקלים חדשים - לענין בעל זיכיון בערוץ השלישי, והכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ח).
(ד) המועצה רשאית לקבוע את אופן העמדת סכומי ההשקעה לרשות בעל הזכיון, לרבות קביעה כי הסכומים, כולם או חלקם, יושקעו בהון מניות נפרע בבעל זכיון שהוא חברה, קביעה כי סכומי ההשקעה יועברו בדרך של הלוואה בתנאים שתקבע הרשות, וקביעה כי הסכומים יועמדו לרשות בעל הזכיון בדרך של העמדת ערבויות או בטחונות אחרים להתחייבויותיו.
(ה) חלוקת סכומי ההשקעה והערבות בין המתחייבים השונים, טעונה אישור המועצה.
(ו) המועצה רשאית לקבוע את נוסח מכתבי ההתחייבות ורשאית היא לקבוע כי המכתבים יכללו הוראה המתירה למנהל, לפי הנחיות המועצה, לחייב את בעלי היכולת האמורים להעביר כספים לבעל הזכיון על פי התחייבותם, כאמור בסעיף קטן (ז).
(ז) המועצה רשאית, מזמן לזמן, להורות לבעל זכיון לפעול למימוש מכתבי ההתחייבות, כולם או חלקם, בדרך ובתנאים שתורה, אם ראתה כי בלא מימושם עלולה להיגרם פגיעה של ממש ביכולתו של בעל זכיון לקיים את התחייבויותיו לפי החוק ועל פי תנאי זכיונו; לא מילא בעל הזכיון אחר דרישת המועצה כאמור, רשאי המנהל לממש את מכתבי ההתחייבויות.
(ח) המנהל, באישור המועצה, רשאי לממש את הערבות, לפי מכתבי ההתחייבות, להבטחת כל התחייבות מהתחייבויותיו של בעל הזכיון על פי הזכיון, שלא עמד בה בעל הזכיון; סכום ערבות שמומש כאמור, יראוהו גם כסכום שהועמד לרשות בעל הזכיון לפי סעיף קטן (ב).
(ט) מכתבי ההתחייבות וכל ההתחייבויות הכלולות בהם יישארו בתוקף לתקופת זכיונו של בעל הזכיון, ממציא מכתב ההתחייבות, וכן לתקופה נוספת של ששה חודשים מתום זכיונו.
(י) המועצה רשאית, לבקשת בעל זכיון, לאפשר לבעל הזכיון להמיר מכתבי התחייבות שמסר לפי תקנת משנה (א), במכתבי התחייבות של אחרים.
6. שינוי ערבויות ומתן ערבויות נוספות
(א) המועצה רשאית להורות לבעל זכיון מזמן לזמן, לאחר שנתנה לו הזדמנות לטעון טענותיו, על הגדלה או הקטנה של סכומי הערבויות הנזכרים בכללים אלה או להורות לבעל זכיון להמציא לה ערבויות נוספות, בסכומים שתקבע.
(ב) בעל הזכיון אשר נדרש להגדיל סכומי ערבויות או להמציא ערבויות נוספות כאמור בסעיף קטן (א), ימציא את הערבות המוגדלת כנגד החזר הערבות המקורית, או ימציא את הערבות הנוספת, לפי הענין, במועד שקבעה המועצה ושלא יהיה מוקדם מ-15 ימים ממתן הודעת המועצה לבעל הזכיון.
פרק ג': הוראות כלליות בנוגע לערבויות
7. נוסחי הערבויות (תיקון: תשס"א)
(א) הערבויות לפי כללים אלה, תהיינה בנוסח שיקבע המנהל, ואשר ישקף במלואן את הוראות כללים אלה.
(ב) מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יתקיימו בערבויות, למעט ערבויות כאמור בסעיף 5, כל אלה:
(1) הן ערבויות עצמאיות (אוטונומיות) הניתנות למימוש לפי החלטת המוטב, ללא צורך בנימוק הדרישה או בהמצאת הוכחות או מסמכים כלשהם לערב או בנקיטת אמצעים כלפי הנערב או בפניה אליו כתנאי למימושם;
(2) הן נושאות הפרשי הצמדה מיום הוצאתן ועד למועד התשלום בפועל של כל סכום שימומש מתוכן;
(3) הן ישולמו למוטב מיד עם דרישתו הראשונה;
(4) הן ניתנות להארכה לפי דרישת המוטב;
(5) (בוטלה)
(ג) הערבויות, למעט ערבויות כאמור בסעיף 5, תהיינה ערבויות בנקאיות שניתנו בידי אחד הבנקים בישראל, להנחת דעת הרשות.
(ד) המוטב על פי הערבויות, תהיה הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, והנערב - בעל הזכיון.
8. תקופת הערבות, הארכה וחידוש
(א) ככל שלא נקבע אחרת בכללים אלה, תהיה כל ערבות שהמציא בעל זכיון בתוקף לתקופת זכיונו של בעל הזכיון ממציא הערבות, וכן לתקופה נוספת של ששה חודשים מתום זכיונו; מועד סיומה של ערבות ייקרא להלן - מועד תום הערבות.
(ב) לא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד תום הערבות יערוך המנהל בדיקת התחייבויות בעל הזכיון אשר להבטחתם ניתנה הערבות. ראה המנהל כי, לכאורה, מולאו ההתחייבויות כאמור, תוחזר הערבות לבעל הזכיון במועד תום הערבות; ראה המנהל כי, לכאורה, טרם מולאו ההתחייבויות כאמור, רשאי הוא להורות על דחיית מועד תום הערבות, ובעל הזכיון יאריך את תוקף הערבות בהתאם להוראות המנהל.
(ג) קביעת המנהל לפי סעיף קטן (ב), לא יהיה בה משום ויתור, מניעות, השתק או הודעת סילוק כלפי בעל זכיון ובעל זכיון לא יוכל להסתמך עליה כראיה לקיום התחייבויותיו.
(ד) בעל זכיון יהיה חייב לחדש או להאריך את הערבויות, מזמן לזמן, אם על פי תנאי כתב הערבות היא מסתיימת קודם למועד תום הערבות.
9. מימוש הערבויות
(א) המנהל, באישור המועצה, רשאי לממש ערבות מהערבויות לפי כללים אלה, בכל אחד ממקרים אלה:
(1) המועצה או המנהל קבעו, לפי שיקול דעתם הבלעדי, כי בעל זכיון הפר אחד או יותר מהחיובים או ההתחייבויות המובטחים בערבות, ולא תיקן את ההפרה לאחר שנמסרה לו התראה בכתב על כך;
(2) הערבות היתה טעונה הארכה או חידוש, ו-7 ימים לפני מועד פקיעת הערבות טרם הומצאו למנהל ערבות חליפית או כתב הארכה לערבות, לפי הענין.
(ב) מימוש הערבויות יכול שיהיה במלואן או בחלקן, במועד אחד או לשיעורין, בהתאם לחיוב או להתחייבות שהופרו, הכל לפי קביעת המנהל.
(ג) מימש המנהל את הערבות כולה או חלקה, חייב בעל הזכיון לחדש את הערבות או להשלימה לסכומה המקורי, לפי הענין, בתוך 7 ימים מהמימוש.
(ד) מימש המנהל ערבות לפי סעיף קטן (א)(1), יעביר המנהל את הסכום הממומש לביצוע החיוב או ההתחייבות המובטחים בערבות; מימש המנהל ערבות לפי סעיף קטן (א)(2), יישמר הסכום הממומש בידי הרשות עד הארכת הערבות או חידושה.
10. הפרשי הצמדה (תיקון: תשנ"ג, תשס"א)
(א) סכומי הערבות וההתחייבות הנקובים בסעיפים 2, 3, 4 ולענין בעל זיכיון בערוץ 2 - בסעיף 5 ישאו הפרשי הצמדה מיום ח' בטבת התשנ"ג (1 בינואר 1993) ועד למועד המצאת הערבות או מכתבי ההתחייבות.
(א1) סכומי הערבויות הנקובים בסעיפים 4א ו-5 לענין בעל זיכיון בערוץ השלישי, יישאו הפרשי הצמדה מיום ט"ו באלול התש"ס (15 בספטמבר 2000) עד למועד המצאתם.
(ב) הסכומים הנקובים בסעיפים 3(ד) ו-4 (ד), לענין ביטול ערבויות, ישארו הפרשי הצמדה מיום ח' בטבת התשנ"ג (1 בינואר 1993) ועד למועד דרישת בעל הזכיון לביטול הערבות.
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ב, 1231; תשנ"ג, 513; תשס"א, 776; תשס"ג, 257.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ