אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו), התשנ"ד-1994

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו), התשנ"ד-1994

כללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (אתיקה בשידורי טלויזיה ורדיו), התשנ"ד-1994 1
בתוקף סמכותה לפי סעיפים 24 ו-47 (ב) לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, התש"ן-1990 (להלן - החוק), ובידיעת ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, קובעת מועצת הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, כללים אלה:
פרק א': פרשנות ותחולה (תיקון: תש"ע)
1. הגדרות
(א) בכללים אלה -
"בעל זכיון" - בעל זכיון לשידורי טלויזיה, לרבות חברת החדשות והטלויזיה הלימודית, או בעל זכיון לשידורי רדיו;
"המנהל" - לרבות מי שהוא ימנה מזמן לזמן לענין כללים אלה, בין באופן כללי ובין לענין מסוים;
"הקלטה" - בין בדרך של צילום ובין בדרך של רישום קול;
"משדר" - כל אחד מאלה: תכנית, תשדיר פרסומת, הודעה, תשדיר קידום לתכנית, קטעי מוסיקה, לרבות חלק של כל אחד מהם;
"עורך ראשי" - כל אחד מאלה:
בחברת החדשות - מנהל חברת החדשות שמונה לפי סעיף 68 לחוק;
בבעל זכיון אחר - מנהלו הכללי של בעל הזכיון או מי שהוא ימנה לעורך ראשי בהודעה בכתב שתימסר למנהל;
"ענין ציבורי" - לרבות גילוי של עבירה פלילית, חשיפה של התנהגות אנטי חברתית, הגנה על בריאות הציבור, שלומו ורווחתו ומניעת הטעיית הציבור;
"קרוב" - הורה, בן זוג או צאצא.
(ב) מונחים אחרים בכללים אלה, ככל שלא הוגדרו בחוק, תהא להם המשמעות שיש להם בכללי הרשות השניה לטלויזיה ורדיו המתאימים לענין, אלא אם כן מהקשר הדברים משתמע אחרת.
פרק ב': חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת
2. חופש הביטוי
בעל זכיון ישרת בכל משדריו, בנאמנות ובאחריות, את עקרונות חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת, לרבות הזכות לבטא דעות חריגות ולא אהודות.
3. חשיפת מידע בעל ענין ציבורי
לא יימנע בעל זכיון מלשדר מידע שקיים ענין ציבורי בשידורו.
4. חסיון
לא ימסור בעל זכיון פרטים על זהותו של אדם שמסר לו מידע או את המידע שנמסר לו, במקרה שבו מוסר המידע מסרו על סמך הבטחה שזהותו לא תיחשף או שמידע מסוים לא ישודר, או כל הבנה דומה, אלא אם כן מחוייב בעל הזכיון למסור זאת לפי דין.
פרק ג': אי משוא פנים, אוביקטיביות, איזון ודיוק בשידורים
5. אי משוא פנים
(א) לא יעשה בעל זכיון שימוש לרעה במעמדו, בתפקידו או בכוחו לשדר או להימנע מלשדר.
(ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), יקפיד בעל זכיון שלא יהיה בשידוריו כדי לקדם, במישרין או בעקיפין, את ענינם האישי, הכלכלי או הציבורי, שלו או של מנהל או בעל ענין בו, למעט אם קידום ענין כאמור הינו תוצאה נלווית הכרחית לשידור המשודר שלא מתוך מטרה לגרום לקידום כאמור.
(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לא יחולו על תשדירי פרסומת המשודרים בהתאם להוראות כל דין.
6. אוביקטיביות בשידור
בעל זכיון יבחין בשידוריו הבחנה ברורה בין דיווח עובדתי לבין הבעת דעה, פרשנות או ניתוח של מידע.
7. איזון בשידור
בנושא בעל משמעות ציבורית, יתן בעל זכיון בשידוריו ביטוי נאות ומאוזן לדעות השונות הרווחות בציבור ולא יעדיף דעה מסויימת על פני דעה אחרת.
8. דיוק בשידור ואימות המידע
(א) לא ישדר בעל זכיון ביודעין או ברשלנות דבר שאינו אמת, אינו מדוייק, או מטעה.
(ב) בעל זכיון יבדוק את נכונות המידע שהוא משדר במקורות המהימנים ביותר בנסיבות הענין.
פרק ד': זכות התגובה
9. הגדרות
בפרק זה -
"נפגע" - אדם אשר בעל זכיון שידר משדר הפוגע בו, ובמקרה של אדם שנפטר - קרובו;
"פגיעה" - נזק ממשי, לרבות חשש רציני לנזק ממשי, לגופו של אדם, לרכושו, לשמו הטוב, לכבודו או לפרטיותו;
"תגובה" - הכחשה, תיקון או הבהרה של פרט לא נכון, מטעה או לא מדוייק, או של דברים שהוצאו מהקשרם.
10. זכות התגובה
(א) בעל זכיון העומד לשדר משדר אשר יש בו לכאורה משום פגיעה באדם, ינקוט צעדים סבירים כדי לברר ולקבל את תגובתו של האדם לפני השידור ולשדר את התגובה ביחד עם המשדר הפוגע בכפוף לאמור להלן בסעיף זה.
(ב) נפגע רשאי לפנות אל בעל הזכיון תוך זמן סביר ממועד השידור כדי למסור לו את תגובתו ובעל הזכיון ישדר את התגובה בכפוף לאמור להלן בסעיף זה.
(ג) התגובה תנוסח בקצרה, בתמציתיות ובאופן עניני; תגובה אשר לא תנוסח באופן האמור, רשאי בעל הזכיון להחזירה לנפגע כדי שינסחה באופן האמור או לשדרה באופן מקוצר ומתומצת ובלבד שלא יהיה בקיצור או בתימצות כדי לשנות את תוכנה.
(ד) בעל הזכיון ישדר את התגובה במשדר המתאים הקרוב ביותר האפשרי בנסיבות העניין, במועד ובהבלטה דומים ככל האפשר לאלו שבהם שודר המשדר הפוגע.
(ה) בעל זכיון העומד לשדר משדר אשר יש בו לכאורה משום פגיעה חמורה באדם, ובמיוחד משדר הכולל תחקיר לגבי אדם מסויים או מספר בני-אדם, ינקוט צעדים סבירים כדי לתת לנפגע הודעה על קיום המשדר ובזמן סביר מראש, ויקצה במסגרת המשדר זמן סביר, בנסיבות הענין, להופעת הנפגע ולהצגת עמדתו בנושא הפגיעה.
(ו) נפגע הסבור כי משדר פגע בו פגיעה חמורה, או כי יש טעם מיוחד אחר לכך, רשאי לבקש מבעל הזכיון ששידר את המשדר כי יקצה זמן שידור סביר בהתאם לנסיבות הענין, במועד ובהבלטה דומים ככל האפשר לאלו שבהם שודר המשדר הפוגע, להופעת הנפגע ולהצגת עמדתו באשר לנושאו של המשדר הפוגע; בעל זכיון ישקול כל בקשה למתן תגובה כאמור, בהתחשב בחומרת הפגיעה בנפגע וייענה לה במידת הצורך והאפשר.
(ז) נדרש בעל זכיון לשדר תגובה מטעמו של נפגע, יודיע לנפגע את החלטתו המנומקת בהקדם האפשרי בנסיבות הענין. היתה הדרישה בכתב - תינתן החלטת בעל הזכיון בכתב.
(ח) בעל זכיון רשאי להימנע מלשדר תגובה במקרה מן המקרים המפורטים לעיל לאחר ששקל את כל נסיבות הענין ובלבד שראה נימוקים כבדי משקל שלא לשדר את התגובה למרות הפגיעה.
(ט) בעל זכיון רשאי להביא במסגרת שיקוליו בהחלטתו לפי סעיף קטן זה בין השאר, שיקולים הנוגעים לשידורי טלויזיה ורדיו כגון, חשש לקטיעת רצף המשדרים עקב ריבוי תגובות וכן שיקולים הנוגעים לעניין הספציפי, כגון היות המידע הפוגע נכון בעיקרו.
פרק ה': פרטיות, השם הטוב והטעם הטוב
11. פגיעה בשם הטוב או בפרטיות
לא ישדר בעל זכיון משדר באופן שיש בו כדי לפגוע בשמו הטוב או בפרטיותו של אדם ללא הסכמתו אלא אם כן קיים ענין ציבורי בכך, במידה המתחייבת ובכפוף להוראות כל דין.
11א. משדר פוגע (תיקון: תשס"ז)
בעל זיכיון לא ישדר משדר יש בו משום פגיעה בטעם הטוב.
בעל זיכיון לא ישדר משדר שיש בו פגיעה בכבודו של אדם או ברגשות הציבור; ואולם בשידורי חדשות יכול שתיהיה פגיעה כאמור, אם קיים ענין ציבורי מובהק בכך והפגיעה היא הפחותה בותר בנדרשת לקיוםהענין הציבורי.
12. הקלטה נסתרת והתחזות
לא ישתמש בעל זכיון לשם השגת מידע באמצעים כגון הקלטה נסתרת, התחזות או תחבולה, אלא אם כן קיים ענין ציבורי מובהק במידע, בהעדר דרך סבירה אחרת להשיגו, לאחר החלטה של העורך הראשי ובכפוף להוראות כל דין.
13. שידור פרטי פגיעים
לא ישדר בעל זכיון הקלטה או פרט מזהה של חולים או קורבנות עבירות אלימות או מין, לרבות מפגרים, אלכוהוליסטים או מכורים לסמים, באופן העלול לזהותם, אלא בהסכמתו של מי שמוסמך לתתה על פי הוראות כל דין, אם קיים ענין ציבורי בכך ובמידה המתחייבת; בהעדר הסכמה לשידור כאמור, לא ישדר בעל זכיון הקלטות או פרטים מזהים כאמור, אלא אם כן קיים ענין ציבורי מובהק בכך, במידה המתחייבת ובכפוף להוראות כל דין.
14. אסירים, עצורים, חשודים ונאשמים
(א) לא יקליט ולא ישדר בעל זכיון אסירים בבית הסוהר או עצורים בבית המעצר, ללא הסכמתם אלא אם כן קיים ענין ציבורי מובהק בכך ובמידה המתחייבת.
(ב) לא יפרסם בעל זכיון שמות חשודים או עצורים או פרטיהם המזהים, ובעל זכיון לשידורי טלויזיה לא ישדר צילומיהם, ללא הסכמתם בטרם הובאו בפני בית המשפט לשם הארכת מעצרם או לשם שחרורם בערבות, אלא אם כן קבע העורך הראשי שיש ענין ציבורי בפרסום או בשידור כאמור.
(ג) שודרה ידיעה על מעצרו של אדם או החשדתו ולאחר מכן שוחרר אותו אדם או הוסר ממנו החשד, ישדר בעל זכיון ידיעה על שחרורו או על הסרת החשד ממנו, ככל האפשר באותה מידה של הבלטה שבה שודרה הידיעה על מעצרו או החשדתו.
(ד) שודרה ידיעה על אישומו של אדם ולאחר מכן זוכה אותו אדם בדין, ישדר בעל זכיון ידיעה על הזיכוי ככל האפשר באותה מידה של הבלטה שבה שודרה הידיעה על האישום.
(ה) לא יציין בעל זכיון במשדר את דבר מעצרו, החשדתו או אישומו של אדם מבלי להבהיר את דבר שחרורו, הסרת החשד ממנו או זיכויו, הכל לפי המקרה.
15. ציון השתייכות
בעל זכיון לא יציין במשדר מוצאו של אדם, עדתו, דתו, גזעו, לאומיותו, מינו, מעמדו החברתי או מגבלותיו, השקפתו הפוליטית, השתייכותו הארגונית, קרבתו המשפחתית לאדם או העדפותיו המיניות כאשר ציון כאמור עלול לפגוע באדם, אלא אם כן יש בפרטים אלו משום נגיעה ענינית לנושא המשדר ולתוכנו ובכפוף להוראות כל דין.
15א.משדרים שהם נושא לחיקוי (תיקון: תשס"ז)
בעל זיכיון המשדר משדר אשר קים חשש סביר כי ישמש, כולו או חלקו, נושא לחיקוי לילדים או לבני נוער וכי חיקוי כאמור עלול לגרום נזק גופני או נפשי לאדם כלשהו, ישדר בתחילת השידור ובמהלכו, אזהרה קולית או חזותית, בדבר איסור החיקוי ובדבר הנזק הצפוי כתוצאה מן החיקוי.
בעל זיכיון לא ישדר משדר או חלק ממנו כאשר קיימת אפשרות קרובה לוודאי שהמשדר ישמש, כולו או חלקו, נושא לחיקוי לילדים או לבני נוער וכתוצאה מכך עלול להיגרם נזק גופני או נפשי לאדם כלשהו.
המנהל יהיה רשאי ליתן הנחיות לבעל הזיכיון בדבר יישום הוראות סעיף זה, לרבות בדבר איסור שידורו של משדר כאמור בסעיף קטן (ב).
16. אלימות וסבל אנושי
לא ישדר בעל זכיון אלימות או סבל אנושי קשים במיוחד אלא אם כן הם חלק בלתי נפרד מנושא המשדר ובתנאי שאין הם עוברים בעליל את גבול הנסבל על ידי צופה או מאזין סביר בנסיבות הענין.
17. נפגעים באסון
(א) ידיעות בדבר מצבם הבריאותי של נפגעים באסון, ישודרו בידי בעל זכיון רק בהסתמך על מקור רפואי מהימן ותוך איזכור זהותו.
(ב) לא יפרסם בעל זכיון שמות, קולות, תמונות או כל פרט מזהה אחר של נפגעים באסון, קודם שבירר כי הודעות בנדון נמסרו כבר למשפחות הנפגעים.
(ג) לא ישדר בעל זכיון לשידורי טלויזיה צילום מזהה של נפגע באסון ללא הסכמתו או - במקרה שהנפגע נפטר או שלא ניתן לקבל את הסכמתו - ללא הסכמת בני משפחתו, אלא אם כן קיים ענין ציבורי מובהק בכך.
18. סיקור לוויות
בעל זכיון יימנע מהקלטה או שידור של לוויה שאיננה לוויה ממלכתית אלא אם כן קרובי הנפטר הסכימו לכך מראש; ביקשו קרובי הנפטר כי ההקלטה או הסיקור ייעשו באופן מסויים, ישתדל בעל הזכיון, בגבולות הסביר, להיענות לבקשתם.
בעל זכיון לא יראיין את משפחת הנפטר וידידיו בשעת הלויה ולא יקליטם מקרוב אלא בהסכמתם.
18א. הסכמה לשידור בשבת (תיקון: תשס"ב)
(א) התבקש אדם להופיע בתכנית בתפקיד ראשי או משמעותי והוא התנה מראש ובכתב את הסכמתו בכך שהתכנית לא תשודר בשבת, לא ישדר בעל הזיכיון את התכנית בשבת.
(ב) בעל זיכיון המקליט ביום חול באולפן, תכנית המיועדת מראש להיות משודרת בשבת, יודיע מראש למוזמנים להופיע בתכנית, וכן יודיע לפני תחילת ההקלטה לנוכחים באולפן, על כך שהתכנית מיועדת לשידור כאמור.
(ג) בעל זיכיון המקליט ביום חול תכנית שאינה מן האולפן, המיועדת מראש להיות משודרת בשבת, יודיע מראש למי שמופיע בתכנית בתפקיד ראשי או משמעותי, על פי הזמנת ההפקה, על כך שהתכנית מיועדת לשידור כאמור; על אף האמור, בהקלטה של אירוע, המיועד לשידור בתכנית חדשות המשודרת בשבת, לא תחול חובת הודעה כאמור, למעט אם מדובר בריאיון שאז תינתן הודעה למרואיין.
(ד) בסעיף זה -
"שבת" - שבת או חג, משעת כניסתם ועד שעת צאתם;
"ריאיון" - למעט ריאיון במצלמה נסתרת.
פרק ו': תיקון טעויות
19. תיקון טעויות
נפלה טעות בעת משדר המשודר בשידור ישיר יתנצל בעל הזכיון ויתקן את הטעות ככל האפשר בתוך אותו המשדר; במשרדים אחרים, ישדר בעל זכיון התנצלות ותיקון בהזדמנות המתאימה הראשונה אחרי גילוי הטעות.
פרק ז': שונות
20. התייעצות ובירור
(א) בכל מקרה של ספק בפרשנותם או ביישומם של כללים אלו או בהחלטה הנוגעת בענינים הקשורים אליהם, יוועץ בעל זכיון במנהל ויפעל לפי הנחיותיו.
(ב) הופרה הוראה מהוראות כללים אלה או היה חשש להפרתו, רשאי המנהל, מבלי לגרוע משאר סמכויותיו, לזמן את בעל הזכיון, נציגו או מי מהפועלים מטעמו לבירור הענין ורשאי הוא לתת לבעל הזכיון הנחיות כלליות או מיוחדות בעקבות הבירור, כדי להבטיח את מילוים של כללים אלה.
21. העברת העתקי פניות
בעל זכיון יעביר למנהל העתק של כל פניה אליו הקשורה בכללים אלה וכן העתק של תשובותיו והחלטותיו בפניות כאמור.
22. אחריות להפרת הכללים
(א) מבלי לגרוע מאחריותו של כל אדם לפי כל דין, הופרה הוראה מהוראות כללים אלה, יראו אותה כהפרה של בעל הזכיון שבשידוריו הופרה ההוראה, וזאת בין אם ידע או היה עליו לדעת על ההפרה ובין אם לאו.
(ב) מבלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (א), חובת שמירתם של כללים אלה מוטלת על כל אחד מעובדי בעל הזכיון ומהפועלים עבורו, וחובתו של בעל הזכיון להבטיח את שמירתם של כללים אלה בידיהם.
______________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 636; תשס"ב, 1190;תשס"ז, 822.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ