אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (עקרונות לקביעת מיכסות אישיות), התשנ"ד-1993

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (עקרונות לקביעת מיכסות אישיות), התשנ"ד-1993

כללי המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (עקרונות לקביעת מיכסות אישיות), התשנ"ד-1993 1
בתוקף סמכותה לפי סעיף 25 לחוק המועצה לייצור ולשיווק של ירקות, התשי"ט-1959 (להלן - החוק), קובעת המועצה לייצור ולשיווק של ירקות (להלן - המועצה), כללים אלה:
1. הגדרות
בכללים אלה -
"מיכסה בת חידוש" - מיכסה אישית לעונה מסוימת, אשר ביצועה כדין מקנה למגדל זכות שתיקבע לו מיכסה אישית לעונה שלאחריה, כמפורט בסעיף 2, אם נקבעה מיכסה כללית לגבי אותה עונה;
"מיכסה חד-פעמית" - מיכסה אישית לעונה מסוימת, אשר ביצועה בידי המגדל אינו מקנה לו זכות לקבלת מיכסה אישית בעונה שלאחריה מכוח סעיף 2;
"מבקש" - מי שמבקש כי תיקבע לו מיכסה אישית לגידול ולשיווק ירק כלשהו בעונה מסוימת, אשר לגידולו או לשיווקו נקבעה מיכסה כללית לאותה עונה;
"המועד הקובע" - המועד האחרון לפי החוק להגשת בקשות לקביעת מיכסות לעונה מסוימת.
2. זכאות למיכסה בת חידוש
(א) נקבעה בעונה מסוימת מיכסה כללית לגידולו או לשיווקו של ירק כלשהו, תקבע ועדת המיכסות למבקש, הזכאי לכך על פי כללים אלה, מיכסה בת חידוש, אשר תכלול את הזן או הזנים לגידול ולשיווק, שטח ומקום גידול, מועדי זריעה או שתילה ומועדי שיווק במסגרת העונה, וכן - במידה שנקבעה מיכסה כללית לזרעים, לפקעות או לשתילים ומיכסה כללית לשיווק - גם את כמות הזרעים או הפקעות לזריעה או השתילים לשתילה, ואת כמות היבולים לשיווק.
(ב) ועדת המיכסות תחזור ותקבע למבקש מיכסה בת חידוש, אם קבעה לו מיכסה כאמור לאותו ירק בעונה המקבילה בשנה הקודמת (להלן - העונה הקודמת), והוא גידל ושיווק לפיה כדין; המיכסה תיקבע, ככל האפשר, בשיעור המיכסה בת החידוש שנקבעה לו ושביצע כדין בעונה הקודמת ולתקופות הגידול והשיווק שנקבעו לו בעונה הקודמת.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), תהיה ועדת המיכסות רשאית לקבוע למבקש מיכסה בת חידוש, כולה או חלקה, גם אם לא גידל ושיווק בעונה הקודמת, ובלבד שהתקיימו כל אלה:
(1) למבקש נקבעה מיכסה בת חידוש לגידול ולשיווק אותו ירק בעונה המקבילה, לא יותר מארבע שנים קודם לכן (להלן - עונת הביצוע האחרונה), והמבקש גידל ושיווק כדין לפי אותה מיכסה בעונה האמורה;
(2) עובר לעונת הביצוע האחרונה, המבקש גידל ושיווק אותו ירק כדין לפי מיכסתו בת החידוש שלוש עונות נוספות לפחות;
(3) המבקש פנה מראש ובכתב לועדת המיכסות, לפני תחילת כל עונה, מדי שנה בשנה, בשנים שלאחר עונת הביצוע האחרונה, וביקש לוותר על מיכסתו לגבי אותה עונה מטעמים אגרו-טכניים או אישיים בעלי אופי זמני, שבעטיים לא יוכל לנצל את המיכסה לגבי אותה עונה, תוך שמירת זכותו למיכסה בת החידוש בעונה המקבילה בשנה שלאחריה (להלן - הקפאת המיכסה), וועדת המיכסות אישרה לו בקשה זו.
(ד) המיכסה בת החידוש לפי סעיף קטן (ג) תיקבע, ככל האפשר, בשיעור המיכסה כאמור שנקבעה לו ושביצע כדין בעונת הביצוע האחרונה ולתקופות הגידול והשיווק שנקבעו לו בעונה האמורה, ואולם תוך התחשבות בהפחתות שחלו במיכסות הכלליות בשנים שחלפו מעונת הביצוע האחרונה, כאמור בסעיף קטן (ה).
(ה) אם נקבעה לעונה מסוימת מיכסה כללית הנמוכה מן המיכסה הכללית שנקבעה לעונה הקודמת, יופחתו המיכסות בנות החידוש שייקבעו כאמור בסעיף קטן (ב), במידה שווה, ככל האפשר, לכל המבקשים, אולם רשאית ועדת המיכסות שלא להפחית את המיכסות בנות החידוש אל מתחת לשיעורים מזעריים שקבעה לענין זה לאותה עונה.
3. תנאים מוקדמים לזכאות
ועדת המיכסות רשאית שלא לקבוע מיכסה אישית למבקש אם לא הוכח להנחת דעתה, כי יש לו כל אלה:
(1) האמצעים והיכולת לבצע את המיכסה;
(2) מיכסת מים מתאימה;
(3) קרקע שבבעלותו או שברשותו כדין, שהגידול יבוצע בה.
בסעיף זה, "מבקש" - לרבות מי שהוא נעבר מכוח זכאותו של מעביר, כאמור בסעיפים 5 ו-6.
4. איסור העברה
מיכסה אישית אינה ניתנת להעברה או לשיתוף אלא באישור בכתב של ועדת המיכסות ועל פי כללים אלה.
5. העברה בלתי חוזרת (תיקון: תשנ"ה)
(א) מי שזכאי שתיקבע לו מיכסה בת חידוש לפי כללים אלה (להלן - המעביר), רשאי, עד המועד הקובע, לבקש בכתב להעביר באופן בלתי חוזר את זכאותו לאחר (להלן - הנעבר), ויצרף לבקשתו כתב ויתור והסתלקות בלתי חוזרים ואת בקשת הנעבר לקבוע לו מיכסה מכוח זכאותו של המעביר - הכל בנוסח שקבעה המועצה.
(ב) ועדת המיכסות רשאית לאשר בקשה שהוגשה לה לפי סעיף קטן (א); אישרה הועדה בקשה כאמור, תקבע הועדה לנעבר מיכסה בת חידוש (להלן - המיכסה הנעברת), בשיעור המיכסה שהיה זכאי לה המעביר לגבי אותה עונה אילמלא ההעברה, ולא תיקבע עוד מיכסה כאמור למעביר.
(ג) (בוטל)
6. העברה זמנית
(א) מעביר רשאי לבקש בכתב, עד המועד הקובע, להעביר את זכאותו לנעבר למשך עונה אחת (להלן - עונת ההעברה), ויצרף לבקשתו את בקשת הנעבר לקבוע לו מיכסה מכוח זכאותו של המעביר כאמור, לאותה עונה בלבד - הכל בנוסח שקבעה המועצה.
(ב) ועדת המיכסות רשאית לאשר בקשה שהוגשה לה לפי סעיף קטן (א); אישרה הועדה בקשה כאמור, תקבע הועדה לנעבר מיכסה חד פעמית בשיעור המיכסה שהיה זכאי לה המעביר לגבי עונת ההעברה אילמלא ההעברה.
(ג) לנעבר על פי סעיף זה לא תקום זכאות לקביעת מיכסה אישית בעתיד מכוח ביצוע המיכסה בעונה הנעברת; למעביר תישמר הזכות שתיקבע לו מיכסה בת חידוש לעונה שלאחריה, כמפורט בסעיף 2, ולענין זכות זו יראו את מיכסתו בת החידוש כאילו הוקפאה למשך עונת ההעברה.
7. סייג להעברה
(א) לא תאשר ועדת המיכסות בקשת מעביר להעברה זמנית או בלתי חוזרת, אלא אם כן המיכסה נושא ההעברה נקבעה לו בשלוש עונות לפחות קודם לכן, והוא ביצע אותה במלואה כדין.
(ב) לגבי חלקי מיכסה לא תאשר ועדת המיכסות העברה זמנית או בלתי חוזרת אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו.
(ג) לא תאשר ועדת המיכסות העברה זמנית של מיכסה כלשהי יותר משלוש פעמים למעביר מסוים.
(ד) היתה העברה זמנית או בלתי חוזרת כרוכה בשינוי מקום הגידול, רשאית ועדת המיכסות להפחית את המיכסה הנעברת אם לפי שיקול דעתה צפויים במקום הגידול החדש יבולים גבוהים יותר, וזאת בנוסף לכל הפחתה אחרת שנקבעה בכללים אלה.
(ה) ועדת המיכסות לא תאשר העברה זמנית או בלתי חוזרת לנעבר, אלא אם כן לאחר ההעברה מיכסתו הכוללת של הנעבר לא תיפחת משיעור מזערי ולא תעלה על שיעור מרבי שקבעה הועדה לענין זה.
8. עודף מיכסות
ועדת המיכסות רשאית לקבוע מיכסות חד פעמיות למבקשים שאינם זכאים למיכסה בת חידוש לפי סעיף 2, וכן למבקשים להגדיל את מיכסותיהם, זאת מתוך יתרת המיכסה הכללית לאחר קביעת המיכסות בנות החידוש, וכן מתוך המיכסות שנקבעו ולא בוצעו.
9. קיום הוראות מיכסה
הגידול והשיווק ייעשו לפי תנאי המיכסה והוראותיה, במקום הגידול ובמועדי הגידול והשיווק הנקובים בהם בלבד, ליעדי שיווק ובדרכי שיווק כדין וכפי שהמועצה תורה.
10. תחולה
תחולתם של כללים אלה היא לגבי מיכסות שתיקבענה החל במועד פירסומם.
_________________________________
1 (א) ק"ת תשנ"ד, 44; תשנ"ה, 347.
(ב) סעיף 76 לחוק הבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003 (ס"ח תשס"ג, 450) קובע:
"76. תוקף וביצוע (תיקון: תשס"ג)
(א) עד לכניסתם לתוקף של כללים ותקנות לפי תיקון מס' 6, או עד תום שנתיים מיום התחילה, לפי המוקדם מביניהם, יעמדו בתוקפם הכללים והתקנות שנקבעו לפי חוק מועצת הפירות, פקודות פרי ההדר, חוק מועצת הירקות וחוק מועצת צמחי הנוי, בשינויים המחויבים לפי הענין.
(ב) על אף הוראות סעיף קטן (א), כללים שנקבעו לפי סעיף 2(ג) לחוק מועצת הפירות ימשיכו לחול, בשינויים המחויבים לפי הענין, כל עוד לא תוקנו או בוטלו לפי סעיף 2(ג) האמור כנוסחו אחרי תיקון מס' 6.
(ג) השר רשאי, בהסכמת שר האוצר, לקבוע הוראות נוספות לשם ביצוע הוראות פרק זה."
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ