אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> כללי בנק ישראל (הוצאה מן המחזור או החלפה של מטבע שנפגם אגב שימוש או שנשמד), תש"ע-2010

כללי בנק ישראל (הוצאה מן המחזור או החלפה של מטבע שנפגם אגב שימוש או שנשמד), תש"ע-2010

כללי בנק ישראל (הוצאה מן המחזור או החלפה של מטבע שנפגם אגב שימוש או שנשמד), תש"ע-2010
בתוקף סמכותי לפי סעיף 45(ו) לחוק בנק ישראל, התש"ע- 2010 (להלן החוק), אני קובע כללים אלה:
1. הגדרה
בכללים אלה, "אגב שימוש" שלא מפעולה מכוונת או מתוך רשלנות חמורה.
2. החלפת מטבע פגום שנשאר שלם
מטבע שנפגם אגב שימוש והוא שלם בגדלו יחליפנו הבנק בהילך חוקי שווה ערך.
3. החלפת מטבע פגום שנשאר למעלה מחציו
מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק למעלה מחציו, בחתיכה אחת או בכמה חתיכות, יחליפנו הבנק בהילך חוקי שווה ערך, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של הבנק, שהחתיכות שהומצאו הן חלקים מאותו מטבע.
4. מטבע פגום שנשאר חציו
(א) מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק חציו, בחתיכה אחת או בכמה חתיכות, יחליפנו הבנק בהילך חוקי שווה ערך, כתום שנה מיום שהומצא לו המטבע, ובלבד שהתקיימו שני אלה:
(1) הוכח להנחת דעתו של הבנק, שהחתיכות שהומצאו הן חלקים מאותו מטבע;
(2) חציו השני של המטבע לא הומצא לבנק בתוך השנה האמורה.
(ב) לא יחליף הבנק חצי מטבע שהומצא לו לאחר שהחליפו כאמור בסעיף קטן (א); הבנק רשאי לתפוס חצי מטבע כאמור ולהוציאו מן המחזור.
5.תפיסת מטבע פגום והוצאתו מהמחזור
(א) מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק פחות מחציו, רשאי הבנק לתופסו ולהוציאו מן המחזור.
(ב) מטבע שנפגם אגב שימוש והומצא לבנק חציו לפחות, והודיע הבנק למבקש כי לא יחליפו, רשאי הבנק לתופסו ולהוציאו מן המחזור לאחר תשעים ימים ממועד ההודעה, זולת אם פנה המבקש בתקופה האמורה לבנק בכתב וביקש לקבל את המטבע בחזרה לחזקתו.
(ג) התקבלה פנייה כאמור בסעיף קטן (ב), ישלח הבנק את המטבע בדואר רשום למענו של המבקש; אישור הדואר בדבר קבלת דבר דואר למשלוח בדואר רשום יהיה ראיה מכרעת למשלוח כאמור.
6.החלפת מטבע שנשמד
הבנק רשאי להחליף מטבע שנשמד בהילך חוקי שווה ערך, ובלבד שהוכח להנחת דעתו, כי התקיימו שני אלה:
(1) המטבע נשמד בתאונה;
(2) הומצאו לבנק שרידי מטבע והבנק שוכנע שיתרת המטבע נשמדה כליל או שהומצאו לבנק ראיות אחרות שלפיהן שוכנע כי המטבע נשמד כליל.
7. בקשה להחלפת מטבע פגום ומטבע שנשמד
(א) המבקש להחליף מטבע פגום או מטבע שנשמד, יפעל באחת משתי דרכים אלה:
(1) יגיש בקופת הבנק בירושלים, בקשה לפי הטופס שבתוספת, ויצרף לה את המטבע הפגום או את שרידי המטבע שנשמד או ראיות אחרות המעידות כי המטבע נשמד כליל;
(2) ישלח בקשה לבנק לפי המען: בנק ישראל, קופת מחלקת המטבע, ת"ד 780 ירושלים 91007, בדואר רשום, ויצרף לה את הטופס האמור בפסקה (1), את המטבע הפגום או שרידי המטבע שנשמד או ראיות אחרות המעידות כי המטבע נשמד כליל, וכן יציין בה את מספר חשבון הבנק של המבקש בתאגיד בנקאי.
(ב) בקשה שנשלחה לפי סעיף קטן (א)(2), תהיה בסכום מרבי של 1,500 שקלים חדשים, ועד לפתיחתה בידי הבנק ובירור תכולתה, תהיה באחריותו של המבקש.
(ג) הוגשה בקשה לפי סעיף קטן (א), והבנק נענה לה, יחליף הבנק את המטבע הפגום או את המטבע שנשמד בקופת הבנק, או יזכה את חשבון הבנק של המבקש בתאגיד הבנקאי לפי הפרטים שציין המבקש בבקשה, לפי שיקול דעתו.
8. תקנות בנק ישראל (החלפה או הוצאה מן המחזור של מטבע שנפגם אגב שימוש או שנשמד), התשט"ו-1955 בטלות.
תוספת
(סעיף 7(א))
[בקשה להחלפת מטבע שנפגם או שנשמד לפי כללי בנק ישראל]
כללי בנק ישראל (הוצאה מן המחזור או החלפה של מטבע שנפגם אגב שימוש או שנשמד), תש"ע-2010
(סעיף 7(א))
טופס בקשה להחלפת מטבע שנפגם או שנשמד לפי כללי בנק ישראל
לכבוד:
בנק ישראל, קופת מחלקת המטבע
ת"ד 780, ירושלים 91007
בדואר רשום
1. פרטי המבקש
המבקש (שם המשפחה והשם הפרטי) ..........................
תעודת זהות / מספר דרכון ושם המדינה מנפיקת הדרכון ................................
מען המבקש (העיר, השכונה, הרחוב, מס' הבית, מיקוד) ...................................
טלפון בבית / טלפון נייד / דואר אלקטרוני ................................
2. פירוט המטבע
מספר המטבעות
והשטרות הפגומים הערך הנקוב המספר/ים הסידורי/ים הסכום (בש"ח)
.................. 20 ש"ח .............. ...........
.................. 50 ש"ח ............. ...........
................. 100 ש"ח ............. ...........
................ 200 ש"ח ............ ...........
................ 10 אגורות ............ ...........
................ ש"ח ............ ...........
................ 1 ש"ח ............ ...........
................ 2 ש"ח ........... ...........
................ 5 ש"ח ........... ...........
................ 10 ש"ח ........... ...........
סך הכל .............. סך הכל ...........
3. הנסיבות שבהן נפגם המטבע אגב שימוש או נשמד, ומה אירע לחלקי מטבעים אחרים שלא הומצאו יחד עם הבקשה (נא לתת פרטים מלאים): ................
4. פרטי חשבון בנק
במשלוח באמצעות דואר רשום או לבקשת הבנק במסירת המטבע בקופת הבנק, יש לציין גם את פרטי חשבון הבנק של מגיש הבקשה בתאגיד בנקאי:
שם הבנק ........................שם הסניף ......................... מס' הסניף .............................
מס' חשבון ................................
5. הצהרה
אני מצהיר שכל הפרטים בבקשה זו הם נכונים, ומצהיר כי אני בעל החשבון שבו מבוקש הזיכוי.
__________________ ____________
תאריך חתימת המבקש
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ