אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963

חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963

חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963 1
1. סמכות לקבוע גיל (תיקון: תשנ"ה)
הסמכות ליתן פסק-דין הצהרתי בבקשה לקביעת גילו של אדם, תהיה בידי בית המשפט לעניני משפחה.
2. שינוי קביעת גיל
נקבע גיל לפי חוק זה, רשאי אדם מעוניין לבקש מבית-משפט השלום שינוי הקביעה על סמך ראיות שלא היו לפני בית המשפט; אולם אם הוגשה הבקשה לשינוי קביעת הגיל על ידי אדם שלפי בקשתו נקבע הגיל, רשאי בית המשפט שלא להיזקק לראיות שהמבקש יכול היה להביא לפני בית המשפט בשעת הדיון בבקשה הקודמת.
3. ערעור בשופט אחד
בערעור על פסק-דין של בית-משפט שלום לפי חוק זה ידון בית-המשפט המחוזי בשופט אחד.
4. סטיה מדיני הראיות
בדונו בקביעת גיל או בשינוי קביעת גיל לפי חוק זה רשאי בית המשפט לסטות מדיני הראיות אם, מטעמים שירשום, ראה לעשות כן לשם גילוי האמת.
5. דין גיל שנקבע
נקבע גילו של אדם לפי חוק זה, יהא זה גילו לכל ענין.
6. הגדרות
לענין חוק זה "גיל" - לרבות גיל מינימלי, גיל מכסימלי ומתח-גילים.
7. הזמנת פוקד
הוגשה בקשה לקביעת גיל, או לשינויה, והדבר עשוי להשפיע על חובתו של אדם על פי חוק שירות-בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), ימציא בית המשפט העתק מן הבקשה לפוקד כמשמעותו באותו חוק (להלן - פוקד) ויזמינו להופיע כצד בבירור הבקשה. שר המשפטים, בהתיעצות עם שר הבטחון, יקבע בתקנות את סוגי הבקשות שעליהן תחול הוראה זו.
8. תיקון חוק שירות בטחון תשי"ט-1959 (נוסח משולב)
בתוספת לחוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב) -
(1) בסעיף 3 לאחר פיסקה (2) יבוא:
(2א) נקבע לאדם מתח-גילים רואים אותו לענין חובת שירות-בטחון לפי חוק זה כמי שנולד באמצע התקופה של מתח הגילים.
(2) בסעיף 4, במקום "מבית-המשפט המחוזי" יבוא "מבית-משפט השלום"; והמלים "לענין חוק זה" - יימחקו.
(3) לאחר סעיף 4 יבוא:
(4א) נקבע גילו של אדם, או שונתה הקביעה, לפי חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963, רשאי הפוקד, אם לא הוזמן להופיע בבירור הבקשה כאמור בסעיף 7 לאותו חוק, לבקש מבית-משפט השלום שינוי הקביעה, ורשאי הפוקד לעשות כן אף אם אין בידו ראיות נוספות על אלו שהיו בפני בית המשפט; בבירור בקשה זו רשאי הפוקד לחקור את האדם ועדים שהעידו בבירור בקשה קודמת לקביעת גילו או לשינויה.
(4) סעיפים 9-6 בטלים.
9. בדיקות
הוגשה בקשה לקביעת גיל או לשינוייה, ופוקד הוא צד לבירורה, חייב מי שמבקשים את קביעת גילו להיבדק כל בדיקה רפואית על ידי ועדה רפואית לפי חוק שירות-בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), או בדיקה אחרת, שבית המשפט ימצא לנכון שייעשו - לשם קביעת הגיל; ורשאי בית המשפט לקבוע את הגיל אף על סמך מסקנות הבדיקה לבדן.
10. חובת שירות סדיר
מי שגילו נקבע או שונה לפי חוק זה לאחר שנמצא כשר לשירות לפי חוק שירות-בטחון, תשי"ט-1959 (נוסח משולב), ולא פוטר מחובת שירות סדיר או לא סיימו, ימשיך להיות חייב בשירות סדיר אף אם לא היה חייב בו על פי הקביעה או שינויה.
11. תיקון חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953
בסעיף 104 לחוק הביטוח הלאומי, תשי"ד-1953, בסופו, יבוא:
"אולם לא תהיה לו סמכות לקבוע גילו של אדם, אלא לצורך סעיף 72 בתחום מתח-גילים שנקבע לפי חוק קביעת גיל, תשכ"ד-1963".
12. הוראות מעבר
ענין שהיה תלוי ועומד בבית-משפט או בבית-דין ערב תחילתו של חוק זה, ינהגו בו כאילו לא היה חוק זה בתקפו.
13. תקנות
שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי-דין בהליכים לפי חוק זה.
_________________________________
1 ס"ח תשכ"ד, 7; תשנ"ה, 398.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ