אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989

חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989

חוק מקורות אנרגיה, התש"ן-1989 1
1. הגדרות (תיקון: מס' 1- תשע"א)
בחוק זה -
"אנרגיה" - יכולת ליצור עבודה שניתנת לניצול בצורת חשמל, חום, פעולה מכנית וכיוצא באלה;
"מקור אנרגיה" - חומר העשוי לשמש מקור להפקת אנרגיה, לרבות חשמל וכן אנרגיה גרעינית, אנרגית השמש, אנרגית הגלים והרוח ואנרגיה גיאותרמית;
"עוסק באנרגיה" - מי שעוסק בחיפוש מקורות אנרגיה, בפיתוחם, בהפקתם, בייצורם, בהמרתם, בעיבודם, באגירתם, בהחסנתם או בהקמת מיתקנים והפעלתם לצרכים כאמור, וכן מי שעוסק בהספקתם של מקורות אנרגיה באמצעות מערכת ארצית או אזורית;
"צרכן אנרגיה" - לרבות המדינה, למעט צרכן המשתמש באנרגיה בעיקר לצרכים אישיים או ביתיים;
"צרכן אנרגיה ביטחוני" משרד הביטחון ויחידות הסמך שלו, צבא הגנה לישראל, יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה, משטרת ישראל ושירות בתי הסוהר;
"תקנות" - תקנות לפי סעיף 3 לחוק זה;
"השר" - שר האנרגיה והתשתית;
"הממונה" - מי שהשר מינהו לענין חוק זה והודעה על מינויו פורסמה ברשומות.
2. מטרת החוק
מטרתו של חוק זה היא לאפשר הסדרה של ניצול מקורות האנרגיה, הקצאתם בהתאם לצרכי המשק השונים ושימוש בהם ביעילות ובחסכון.
2א. תכנית לאומית להתייעלות אנרגטית (תיקון: מס' 1- תשע"א)
(א) לשם קידום מטרת חוק זה, תאשר הממשלה עד ליום כ"ח בסיוון התשע"א (30 ביוני 2011), לפי הצעת השר, לאחר שהתייעץ עם השר להגנת הסביבה, תכנית לאומית רב-שנתית להתייעלות אנרגטית שבה ייכללו, בין השאר, אלה:
(1) יעדים מדידים או כמותיים לחיסכון ולייעול בשימוש באנרגיה ולניצול מקורות אנרגיה, לרבות במגזר הציבורי, בתוך פרקי זמן שונים שייקבעו בתכנית;
(2) אמצעים ודרכים לעמידה ביעדים כאמור בפסקה (1), לרבות הוראות להעדפת השימוש במבנים ובמתקנים יעילים מבחינת השימוש באנרגיה ואמצעים לעידוד עמידה ביעדים שנקבעו;
(3) הוראות לפעילות שרי הממשלה ומשרדיהם ויחידות הסמך הכפופות להם לעניין ביצוע התכנית, בהתאם לשטחי הפעולה שעליהם הם ממונים ובכפוף להוראות כל דין.
(ב) שרי הממשלה ידווחו לממשלה בכל שנה, לא יאוחר מ-31 במרס, על הפעולות שנקטו משרדיהם ויחידות הסמך הכפופות להם בהתאם לתכנית בשנה שקדמה למועד הדיווח.
(ג) השר יציג את התכנית לפני ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת ויגיש לה בכל שנה, לא יאוחר מ-30 ביוני, דוח בדבר יישום התכנית בשנה שקדמה למועד הדיווח.
(ד) הממשלה תעדכן את התכנית מעת לעת, ולפחות אחת לחמש שנים.
2ב. תמריצים (תיקון: מס' 1- תשע"א)
(א) השיג מוסד ממוסדות המדינה או גוף אחר הממומן מתקציב המדינה חיסכון בתקציבו כתוצאה מצעדים שנקט להתייעלות אנרגטית בו, יעמוד מלוא הסכום שנחסך עקב התייעלות כאמור לשימושו של אותו מוסד או גוף לפי שיקול דעתו, והוא לא ייגרע מתקציבו במישרין או בעקיפין, על אף האמור בכל דין.
(ב) שר האוצר והשר רשאים לקבוע הוראות לעניין סעיף זה.
3. סמכות להתקין תקנות (תיקון: מס' 1- תשע"א)
(א) למימוש מטרתו של חוק זה רשאי השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בדבר:
(1) הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בניצול מקורות אנרגיה;
(2) הדרכים להבטחת חסכון ויעילות בשימוש באנרגיה;
(2א) הדרכים להבטחת חיסכון ויעילות בניצול מקורות אנרגיה ושימוש באנרגיה במבנים;
(3) ביצוע הסכמים בינלאומיים בתחום חיפושי אנרגיה והשימוש במקורות אנרגיה;
(4) הסדרת השימוש במקורות אנרגיה בשעת חירום;
(5) דרכי הכנת תכניות להקמתן או להרחבתן של תחנות כוח גרעיני להפקת חשמל;
(6) עידוד המחקר והפיתוח בתחום מקורות אנרגיה וניצולם;
(7) ריכוז מידע וחילופי מידע בתחום האנרגיה ותיאום בין עוסקים באנרגיה, בחיפושי מקורות אנרגיה ובביצוע תכניות אנרגיה;
(ב) כל אשר השר רשאי להסדיר בתקנות לפי סעיף זה רשאי הוא בתקנות לאסרו, להגבילו ולהתנותו בתנאים, לרבות תנאים לקבלת רשיון כללי או מיוחד.
(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), השר יקבע הוראות לעניין התייעלות אנרגטית, ובכלל זה הוראות לעניין
(1) הפחתת צריכת האנרגיה של מכשירי חשמל בזמן המתנה;
(2) העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית בתאורה במגזר הפרטי, הציבורי והעסקי;
(3) העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית במיזוג אוויר במגזר הציבורי והעסקי;
(4) העלאת רמת ההתייעלות האנרגטית במכשירי טלוויזיה.
(ד) (1) תקנות כאמור בסעיף זה יותקנו לאחר התייעצות עם השר להגנת הסביבה ועם השר שהתקנות האמורות הן בתחום האחריות של משרדו.
(2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1), תקנות שיחולו רק על המגזר הציבורי יותקנו בהסכמת שר האוצר.
(3) תקנות לפי סעיף קטן (א)(2א), שיש להן השלכה על תכנון ובנייה לפי דיני התכנון והבנייה, יותקנו בהסכמת שר הפנים.
4. סמכויות לדרוש ידיעות ומסמכים (תיקון: מס' 1- תשע"א)
(א) כדי להבטיח ביצוען של התקנות או אם התעורר חשד לעבירה על הוראה לפי התקנות רשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, לדרוש מעוסק באנרגיה או מצרכן אנרגיה כל ידיעה או מסמך הנוגעים לעסקיהם או לעיסוקם לרבות דו"ח, פנקס, חשבון ותעודה או מסמך אחר, שיש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצוע הוראות התקנות או כדי להוכיח את ביצוע העבירה. בחוק זה, "מסמך" לרבות פלט כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ"ה 1995 .
(ב) הממונה יחזיר מסמך שנמסר לו למי שממנו נלקח לא יאוחר מתום ששה חדשים מיום שנמסר לו המסמך, אלא אם כן הוגש כתב אישום במשפט שבו המסמך עשוי לשמש ראיה; שופט של בית משפט שלום רשאי, לבקשת הממונה או בא כוח היועץ המשפטי לממשלה ולאחר שניתנה למי שממנו נלקח המסמך הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו, להאריך תקופה זו בתנאים שיקבע.
(ג) ביקש מי שממנו נלקח מסמך לקבל העתק צילומי של המסמך, ימסור לו הממונה העתק כאמור לא יאוחר מאשר תוך שלושה חדשים מיום שנלקח המסמך או תוך חודש מיום הבקשה, לפי המאוחר יותר.
5. ביקורת ותפיסה (תיקון: מס' 1- תשע"א)
(א) מי שהשר הסמיך לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את ביצוען של התקנות או למנוע עבירה על הוראותיהן, להכנס בכל עת סבירה למקום שאינו משמש למגורים ולערוך בו ביקורת על מילוי הוראות התקנות, לבדוק מסמכים ולתפוס מסמך שיש לו יסוד סביר להניח שהוא דרוש לצורך חקירה על ביצוע העבירה על הוראות התקנות.
(ב) על חיפוש לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיפים 26 עד 29 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (נוסח חדש), התשכ"ט-1969.
(ג) הוראות סעיף 4(ב) יחולו לגבי מסמך שנתפס לפי הוראות סעיף זה.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ייכנס מי שהשר הסמיך לכך בכתב למקום המוחזק על ידי צרכן אנרגיה ביטחוני, כל עוד מתרחשות באותו מקום ובעת הכניסה פעילות מבצעית או פעילות עוינת.
(ה) מי שהוסמך כאמור בסעיף קטן (א) לא יעשה שימוש בסמכויותיו לפי סעיף זה כלפי צרכן אנרגיה ביטחוני, אלא אם כן הוא בעל התאמה ביטחונית מתאימה; בסעיף קטן זה, "התאמה ביטחונית" כמשמעותה בסעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב 2002 .
6. סודיות (תיקון: מס' 1- תשע"א)
(א) מי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5 לא יגלה תכנם של ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו אלא לצורך חקירה לפי דין או לממונה; אין בהוראה זו כדי למנוע גילוי לפי דרישת היועץ המשפטי לממשלה או לפי דרישת בית המשפט.
(ב) הממונה ומי שהוסמך לפי סעיפים 4 או 5 ינהג בכל ידיעה או מסמך שהגיעו לידיו מכוח תפקידו מצרכן אנרגיה ביטחוני לפי הנחיות ממונה ביטחון במשרד התשתיות הלאומיות בנוגע לאבטחת מידע; בסעיף קטן זה, "ממונה ביטחון" כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח 1998 .
7. ביצוע על-ידי הממונה (תיקון: מס' 1- תשע"א)
(א) לא קיים עוסק באנרגיה או צרכן אנרגיה הוראה מהוראות התקנות, והממונה שוכנע שאי קיומה מהווה סכנה ממשית ומיידית לבטיחותו של אדם או רכוש, רשאי הוא לבצעה במקומו ולגבות ממנו את כפל ההוצאות הדרושות שהוציא לשם כך; על גביית הוצאות כאמור תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו מס כמשמעותו באותה פקודה.
(ב) הממונה יפעל כאמור בסעיף קטן (א) רק לאחר שנתן הודעה למי שחייב בקיום ההוראה, בה הוא נדרש לבצעה מיד, ובלבד, שבנסיבות הענין, היתה שהות למתן הודעה.
8. שימוש בסמכות בענין כור גרעיני
שימוש בסמכות מכוח חוק זה בכל ענין הנוגע לבטיחות הבניה וההפעלה של כור גרעיני להפקת חשמל תיעשה בכפוף להוראות כל דין ולאחר התייעצות עם ראש הממשלה.
9. עונשין (תיקון: מס' 1- תשע"א)
(א) מי שהפר הוראה שנקבעה בתקנות, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977 (להלן - חוק העונשין), ובעבירה נמשכת - קנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה, בשיעור האמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין.
(ב) הופרה הוראה כאמור בסעיף קטן (א) בידי תאגיד, אחראי לעבירה גם אדם אשר בעת ביצוע העבירה היה מנהל פעיל בתאגיד, אלא אם כן הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל האמצעים הסבירים כדי למנוע הפרת ההוראה.
(ג) (1) בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיף קטן (א) שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר; לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" לרבות הוצאה שנחסכה.
(2) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.
10. (הנוסח שולב בחוק הנפט, תשי"ב-1952)
11. (הנוסח שולב בחוק הפעלת רכב (מנועים ודלק), תשכ"א-1960).
12. סמכות פקודת המכרות2
(א) סמכות הנתונה בפקודת המכרות למפקח או למנהל, כמשמעותם בפקודה האמורה, תהיה בכל הנוגע למחצבים, שהשר או מי שהסמיך לענין זה קבעו בהודעה ברשומות שהם מקור אנרגיה, נתונה לממונה, והוא יפעילה בהתייעצות עם המועצה המייעצת לפי חוק הנפט.
(ב) לענין סעיף זה, "מחצבים" - למעט מינרלים רדיו אקטיביים כמשמעותם בפקודת המינרלים הרדיו אקטיביים, 1947.
13. ביטול
חוק רשות לאומית לאנרגיה, התשל"ז-1977 - בטל.
14. תקפות תקנות
תקנות שהותקנו לפי חוק רשות לאומית לאנרגיה, התשל"ז-1977, יעמדו בתוקפן במשך חמש שנים מיום תחילתו של חוק זה כאילו הותקנו מכוח חוק זה.
15. תחולה (תיקון: מס' 1- תשע"א)
חוק זה יחול על המדינה.
_________________________________
1 ס"ח תש"ן, 28. תיקון מס' 1- תשע"א, 651. התקבל בכנסת ביום ח' באדר ב' התשע"א (14 במרס 2011); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הכנסת 349, מיום י"ז בחשוון התשע"א (25 באוקטובר 2010), עמ' 8.
2 פורסמה הודעה (י"פ תשנ"א, 2700) שפצלי שמן הם מקור אנרגיה.
3 תחילה (תיקון מס' 1- תשע"א)
תחילתו של חוק זה שישים ימים מיום פרסומו.
4 חובת התקנת תקנות-
(א) בתוך שישה חודשים מיום תחילתו של חוק זה יקבע שר התשתיות הלאומיות הוראות לעניין החלת הוראות לפי חוק זה על המדינה, בשינויים כפי שיקבע, ככל שהן נחוצות.
(ב) תקנות ראשונות לפי סעיף 3(ג) לחוק זה, יובאו לאישור ועדת הכלכלה של הכנסת עד ליום כ"ה באדר ב' התשע"א (31 במרס 2011), ככל שעד אותו מועד לא הובאו לאישור הוועדה תקנות לפי סעיף 3(א) לחוק זה, בעניינים המנויים בסעיף 3(ג) האמור; ואולם, הוראות סעיף 3(ד) לחוק העיקרי, לא יחולו לעניין תקנות ראשונות לפי סעיף זה.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ