אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק מוזיאון הכנסת, התש"ע–2010

חוק מוזיאון הכנסת, התש"ע–2010

חוק מוזיאון הכנסת, התש"ע 2010*


פרק א': מטרה ופרשנות


1.
מטרת החוק
מטרתו של חוק זה לשחזר ולשמר, לפי הוראות חוק זה, את הבניין שבו שכנה הכנסת לראשונה בירושלים, בהיותו בעל חשיבות לאומית והיסטורית בתולדות העם והמדינה, ולהקים בו למען הציבור, מוזיאון לתולדות הכנסת ולפועלה, שימלא גם תפקידים אחרים לפי חוק זה.


2.
הגדרות
בחוק זה"הוועדה למוזיאון הכנסת" ועדה שחבריה הם שלושה חברים של ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת, שאחד מהם יעמוד בראשה, שלושה חברים של ועדת הכנסת ושלושה חברים של ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת;"חוק יסודות התקציב" חוק יסודות התקציב, התשמ"ה 1985 ;"חוק המועצה להשכלה גבוהה" חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח 1958 ;"המועצה המייעצת" המועצה שהוקמה לפי סעיף 6;"מועצת המוזיאונים" כמשמעותה בחוק המוזיאונים, התשמ"ג 1983 ;"מעטפת המשכן הקודם" הקירות החיצוניים של המשכן הקודם, לרבות הפתחים בהם;"מקרקעי המשכן הקודם" המקרקעין שבהם נמצא המשכן הקודם והידועים גם כחלקות 35 ו-36 בגוש שומה 30043 בירושלים;"המשכן הקודם" הבניין שבו שכנה הכנסת לראשונה בירושלים ברחוב המלך ג'ורג' 24;"פקודת הקרקעות" פקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943 ;"שטח המוזיאון" השטח במשכן הקודם שנקבע לפעילות מוזיאון הכנסת לפי הוראות סעיף 4.פרק ב': מוזיאון הכנסת מטרותיו והפעלתו


3.
מטרות מוזיאון הכנסת
מטרותיו של מוזיאון הכנסת הן:(1) לשחזר ולשמר את מעטפת המשכן הקודם ואת שטח המוזיאון, לרבות אולם המליאה, לפי הוראות חוק זה;(2) לשמש מוזיאון שבו יוצגו, באמצעים מוזיאליים הולמים, תולדות הכנסת ופועלה;(3) לקיים כל פעילות אחרת בהתאם למטרת חוק זה, שיושב ראש הכנסת יחליט עליה, לאחר התייעצות עם המועצה המייעצת.


4.
קביעת שטח המוזיאון
(א) יושב ראש הכנסת, לאחר התייעצות עם שר האוצר ועם המועצה המייעצת, יקבע, בהתאם למטרת חוק זה ולמטרות מוזיאון הכנסת, את השטח שייוחד לפעילות מוזיאון הכנסת במקרקעי המשכן הקודם; קביעה כאמור תפורסם ברשומות.(ב) שטח מקרקעי המשכן הקודם שאינו משמש כשטח המוזיאון ישמש לצורך ציבורי כהגדרתו בפקודת הקרקעות, ובלבד ששימוש כאמור לא יפגע באופיו של מוזיאון הכנסת או בפעילותו.


5.
הפעלת מוזיאון הכנסת ומנהל המוזיאון
(א) הפעלת מוזיאון הכנסת ןמנהל המוזיאוןמוזיאון הכנסת יופעל מטעם הכנסת וינוהל בידי מנהל מוזיאון הכנסת (להלן מנהל המוזיאון).(ב) כשיר לכהן כמנהל המוזיאון אזרח ישראלי ותושב ישראל שהוא בעל תואר אקדמי בתחום מתחומי מטרותיו של מוזיאון הכנסת ובעל ניסיון מקצועי וניהולי של חמש שנים לפחות בתחום מהתחומים הקשורים למטרת חוק זה.(ג) מועצת המוזיאונים רשאית להמליץ ליושב ראש הכנסת ולמנהל המוזיאון כל המלצה הנראית לה בעניין הקמתו והפעלתו של המוזיאון כאמור בסעיף 3(2).פרק ג': המועצה המייעצת


6.
המועצה המייעצת
(א) למוזיאון הכנסת תהיה מועצה מייעצת בת 13 חברים, שימנה יושב ראש הכנסת, ואלה חבריה:
(1) שני נציגי ציבור בעלי רקע וניסיון בתחומים מתחומי מטרותיו של מוזיאון הכנסת, שלפחות אחד מהם הוא נציג גוף העוסק בשימור אתרים;
(2) שלושה חברי הכנסת לשעבר;
(3) נציג ציבור בעל מעמד בשדה החינוך;
(4) שני בעלי מעמד בשדה ההשכלה הגבוהה, בתחומים מתחומי מטרותיו של מוזיאון הכנסת, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה;
(5) הגנז או נציגו; לעניין זה, "הגנז" כהגדרתו בחוק הארכיונים, התשט"ו 1955 (בסעיף זה חוק הארכיונים);
(6) נציג מועצת המוזיאונים, בעל מומחיות ומעמד בתחום מתחומי מטרותיו של מוזיאון הכנסת, לפי המלצת מועצת המוזיאונים;
(7) חבר מועצת הארכיונים העליונה, כמשמעותה בחוק הארכיונים, בעל מומחיות ומעמד בתחום מתחומי מטרותיו של מוזיאון הכנסת, לפי המלצת המועצה האמורה;
(8) נציג שר האוצר;
(9) נציג עיריית ירושלים, לפי המלצת ראש עיריית ירושלים.(ב) לא ימונה כחבר המועצה המייעצת מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש כחבר המועצה או מי שתלוי ועומד נגדו כתב אישום בעבירה כאמור.(ג) יושב ראש הכנסת ימנה את יושב ראש המועצה המייעצת מבין חבריה המנויים בפסקאות (1) או (2) שבסעיף קטן (א).(ד) הודעה בדבר מינוי חברי המועצה המייעצת תפורסם ברשומות.(ה) לדיוני המועצה המייעצת יוזמנו:
(1) מזכיר הכנסת;
(2) המנהל הכללי של הכנסת או עובד בכיר בכנסת מטעמו;
(3) מנהל המוזיאון.


7.
תפקידי המועצה המייעצת
(א) תפקידי המועצה המייעצת
(1) לייעץ ליושב ראש הכנסת בעניינים אלה:

(א) מדיניותו הכללית, ניהולו והפעלתו של מוזיאון הכנסת;

(ב) תקציב מוזיאון הכנסת והתוויית תכנית העבודה השנתית שלו;

(ג) שחזור המשכן הקודם, שימורו והכשרתו כאמור בסעיף 15;
(2) לעקוב אחר יישום מדיניות מוזיאון הכנסת ואחר ניהולו והפעלתו בידי מנהל המוזיאון ולדווח ליושב ראש הכנסת בעניינים אלה.(ב) המועצה המייעצת תהיה רשאית לקבל ממנהל המוזיאון מידע ודיווחים על פעילות מוזיאון הכנסת, ככל הדרוש לה למילוי תפקידיה לפי חוק זה.


8.
סדרי העבודה של המועצה המייעצת
(א) המועצה המייעצת תתכנס לפחות פעם בשנה וכן לפי דרישה בכתב של ארבעה מחבריה.(ב) יושב ראש המועצה המייעצת ינהל את ישיבותיה; הוא יזמן את ישיבות המועצה ויקבע את מועדן, מקומן וסדר יומן.(ג) המועצה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה ככל שלא נקבעו לפי חוק זה.


9.
גמול והחזר הוצאות
(א) חבר המועצה המייעצת שאינו עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או נציג של גוף שאותו הוא מייצג במועצה, זכאי לקבל גמול בעבור השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, תמורה בעבור ההשתתפות.(ב) חבר המועצה המייעצת שאינו זכאי לגמול לפי סעיף קטן (א) זכאי לקבל החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה לפי הוראות סעיף קטן (ג), ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות.(ג) יושב ראש הכנסת יקבע כללים ותנאים שלפיהם ישולמו גמול או החזר הוצאות לחבר המועצה המייעצת בהתאם להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ואת שיעוריהם.(ד) בסעיף זה, "עובד המדינה", "עובד גוף מתוקצב" כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב.


10.
תקופת כהונה של חבר המועצה המייעצת
חבר המועצה המייעצת יתמנה לתקופה של ארבע שנים, וניתן לשוב ולמנותו לתקופות כהונה נוספות; ואולם, לא יכהן חבר המועצה המייעצת, למעט החברים המנויים בפסקאות (5) ו-(8) שבסעיף 6(א), יותר משלוש תקופות כהונה רצופות.


11.
פקיעת כהונה והשעיה של חבר המועצה המייעצת
(א) חבר המועצה המייעצת יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו באחת מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הכנסת;
(2) הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש כחבר המועצה המייעצת;
(3) חדל להיות עובד המדינה או עובד או חבר הגוף שהוא מייצג במועצה המייעצת;
(4) נתקיימה בו אחת הנסיבות הפוסלות אדם מהיות חבר המועצה המייעצת.(ב) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה המייעצת בשל עבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי לשמש כחבר המועצה המייעצת, רשאי יושב ראש הכנסת להשעותו מכהונתו עד לסיום ההליך בעניינו ולמנות לו ממלא מקום למשך תקופת ההשעיה, לפי הוראות סעיף 6(א).


12.
העברה מכהונה של חבר המועצה המייעצת
יושב ראש הכנסת רשאי, לאחר התייעצות עם יושב ראש המועצה המייעצת, להעביר את חבר המועצה המייעצת מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו בשל אחת מאלה:(1) נבצר ממנו, דרך קבע, למלא את תפקידו;(2) הוא נעדר משלוש ישיבות רצופות של המועצה המייעצת או מארבע מישיבותיה בתוך שנה אחת.

תוקף פעולות
13.
תוקף פעולות
קיום המועצה המייעצת, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו, ובלבד שרוב חברי המועצה המייעצת מכהנים כדין.


14.
ניגוד עניינים
(א) לא יתמנה ולא יכהן כחבר המועצה המייעצת מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו כאמור לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.(ב) חבר המועצה המייעצת יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות, אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין תפקידו לבין עניין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה המייעצת לא יטפל במסגרת תפקידו בנושא שעלול לגרום לו להימצא במצב כאמור גם מחוץ לישיבות.(ג) התברר לחבר המועצה המייעצת כי נושא הנדון בישיבה או המטופל על ידיו עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד עניינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה המייעצת, ויימנע מהשתתפות בישיבות באותו נושא או מטיפול בו.(ד) לעניין סעיף זה, אחת היא אם מילוי התפקיד האחר הוא בתמורה או שלא בתמורה.(ה) בסעיף זה"עניין אישי" לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שחבר המועצה המייעצת או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;"קרוב" בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה המייעצת.פרק ד': שחזור, שימור והכשרה של המשכן הקודם

שחזור, שימור והכשרה
15.
(א)
(1) מעטפת המשכן הקודם ושטח המוזיאון, לרבות אולם המליאה, ישוחזרו וישומרו, ככל הניתן, באופן המשקף נאמנה את מצבם בעת שהכנסת שכנה במקרקעי המשכן הקודם; שטח המוזיאון יוכשר באופן שיאפשר את הפעלתו לפי הוראות חוק זה.
(2) הפעולות האמורות בפסקה (1) ייעשו בהתחשב במטרת חוק זה ובשיקולים מוזיאליים, אדריכליים ותפעוליים, ובהתאם למפרט לשחזור, לשימור ולהכשרה שאישר יושב ראש הכנסת, לאחר התייעצות עם המועצה המייעצת.(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה 1965 .פרק ה': קניין המדינה במקרקעי המשכן הקודם


16.
מקרקעי המשכן הקודם- העמדה לקניין המדינה
(א) מקרקעי המשכן הקודם, בהיותם בעלי חשיבות לאומית והיסטורית בתולדות העם והמדינה, יועמדו לקניין המדינה ביום פרסומו של חוק זה כשהם נקיים מכל שעבוד או זכות אחרת ויירשמו מכוח חוק זה על שם המדינה בפנקסי המקרקעין; שטח המוזיאון יוקצה לשימוש הכנסת וייוחד להפעלת מוזיאון הכנסת בידיה לפי חוק זה; החשב הכללי במשרד האוצר יפעל להגשת הבקשות לצורך רישום בפנקסי המקרקעין ולהקצאת שטח המוזיאון כאמור.(ב) משהועמדו מקרקעי המשכן הקודם לקניין המדינה כאמור בסעיף קטן (א)
(1) לא יהיה תוקף לכל עסקה של הקניית בעלות בהם או עסקה אחרת הטעונה רישום (בסעיף זה עסקה) ולכל התחייבות לעסקה;
(2) לא יינתן צו אכיפה בשל התחייבות לעסקה;
(3) לא תירשם עסקה או הערה ביחס להתחייבות לעסקה.(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), יושב ראש הכנסת, לאחר התייעצות עם המועצה המייעצת, רשאי לאשר מראש עסקה או התחייבות לעסקה לגבי שטח המוזיאון, ושר האוצר רשאי לאשר מראש עסקה או התחייבות לעסקה לגבי מקרקעי המשכן הקודם שאינם שטח המוזיאון, והכל בלבד שהעסקה אינה עסקה של הקניית בעלות.(ד) הערה בדבר ההגבלות כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) תירשם בפנקסי המקרקעין; החשב הכללי במשרד האוצר יפעל להגשת הבקשות לרישום הערה כאמור.

מסירת החזקה, פינוי ופיצויים
17.
(א) בסעיף זה"הודעה" הודעה שתימסר בדרך ובתנאים שבהם ניתנת הודעה לפי סעיף 7 לפקודת הקרקעות;"ועדת ההשגות" ו"שמאי מכריע" כהגדרתם בפקודת הקרקעות;"חוקי רכישה" פקודת הקרקעות וחוק לתיקון דיני הרכישה לצרכי ציבור, התשכ"ד 1964 .(ב) שר האוצר יורה, בהודעה, כי מי שמחזיק במקרקעי המשכן הקודם (בסעיף זה המחזיק) ימסור את ההחזקה במקרקעי המשכן הקודם ויפנה אותם מכל אדם או חפץ.(ג) נמסרה הודעה, ימסור המחזיק את ההחזקה במקרקעי המשכן הקודם ויפנה אותם מכל אדם או חפץ עד למועד הקבוע בהודעה.(ד) חלף המועד למסירת ההחזקה כאמור בהודעה וההחזקה לא נמסרה, רשאי הגורם ששר האוצר הסמיך לכך בהודעה לתפוס את מקרקעי המשכן הקודם ולהחזיק בהם וכן לפנותם מכל אדם או חפץ, בלא צו של בית משפט.(ה) הוראות חוקי הרכישה לעניין פיצוי בעל זכויות או טובת הנאה במקרקעין, יחולו על פיצוי בעל הזכויות במקרקעי המשכן הקודם (בסעיף זה בעל הזכויות) בשל העמדתם לקניין המדינה, בכפוף להוראות חוק זה, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בכל מקום בחוקי הרכישה שבו מדובר במועד פרסום הודעה לפי סעיף 5 לפקודת הקרקעות, ייקרא כאילו מדובר במועד פרסומו של חוק זה.(ו)
(1) בכפוף להוראות פסקה (4), הוראות סעיפים קטנים (ג) עד (ה) לא יחולו אם בעל הזכויות הודיע בכתב לשר האוצר, כי חלף קבלת פיצויים לפי סעיף קטן (ה), בכוונתו להגיש תביעה לפיצויים או הליך משפטי לפי דין אחר (בסעיף זה הליך משפטי אחר), ובלבד שהודיע כאמור בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה; אין בהודעה לפי סעיף קטן זה כדי ליצור עילת תביעה אם אינה קיימת לפי דין.
(2) הוראות סעיף קטן (ז) יחולו גם על הליך משפטי אחר שהוגש בידי בעל הזכויות; הליך כאמור יוגש לא יאוחר משנה מיום פרסומו של חוק זה.
(3) הודיע בעל הזכויות לפי פסקה (1) שבכוונתו להגיש הליך משפטי אחר, ישולם לו, בתוך ארבעה חודשים, הסכום שהיה מתקבל ממכירת מקרקעי המשכן הקודם אילו נמכרו בשוק על ידי בעל הזכויות מרצונו הטוב ביום פרסומו של חוק זה, בלי להביא בחשבון כל השבחה או עבודות שנעשו או נבנו או ייעשו או ייבנו על מקרקעי המשכן הקודם, ובכפוף להוראות חוקי הרכישה לעניין פיצוי בעל זכויות או טובת הנאה במקרקעין, בשינויים המחויבים, לפי שומת השמאי הממשלתי הראשי או מי מטעמו (בסעיף קטן זה השומה).
(4) שר האוצר יודיע לבעל הזכויות על השומה ועל המועד לתשלום סכום השומה; עם תשלום הסכום כאמור, ימסור המחזיק את ההחזקה במקרקעי המשכן הקודם ויפנה אותם מכל אדם או חפץ, ויחולו הוראות סעיף קטן (ד), בשינויים המחויבים.
(5) חלקו בעל הזכויות או שר האוצר על השומה, ייושב הסכסוך בעניין סכום הפיצויים כאמור בפסקה (3) בדרך הקבועה בסעיף 9א לפקודת הקרקעות, בשינויים המחויבים.(ז) סכסוך על גובה הפיצויים המגיעים בעד זכות במקרקעי המשכן הקודם, הגשת תביעה לפיצויים או פנייה לוועדת ההשגות או לשמאי מכריע, לרבות לפי סעיף קטן (ו), לא ישמשו עילה לעיכוב הכניסה לקרקע או לתפיסת ההחזקה בה לפי סעיף זה.פרק ו': הוראות שונות


18.
עיקול, שיעבוד וזכות עיכבון
מוצג שבבעלות הכנסת המוצג במוזיאון הכנסת או המשמש לפעילותו לא יהיה ניתן לעיקול או לשעבוד ולא יהא נושא לזכות עיכבון.


19.
תקציב
בסעיף תקציב הכנסת בחוק התקציב השנתי תיקבע תכנית נפרדת לשחזור, לשימור ולהכשרה של מוזיאון הכנסת לפי חוק זה, ולסכום הפיצויים לפי פרק ה'; בסעיף זה, "סעיף תקציב" ו"תכנית" כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב.


20.
ביצוע ותקנות
יושב ראש הכנסת ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי, לאחר התייעצות עם המועצה המייעצת ובאישור הוועדה למוזיאון הכנסת, להתקין תקנות לביצועו, לרבות בדבר דמי כניסה ואגרות בעד שירותים שנותן מוזיאון הכנסת והצמדת האגרות למדד המחירים לצרכן, כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; בתקנות כאמור יכול שייקבעו שיעורים שונים של דמי כניסה ואגרות כאמור, וכן פטורים לסוגים של מבקרים או מקבלי שירותים.


21.
תחילה ומינוי מועצה מייעצת ראשונה
(א) תחילתו של חוק זה, למעט סעיף 6 ופרק ה', ארבעה חודשים מיום פרסומו.(ב) המועצה המייעצת הראשונה תמונה לפי הוראות סעיף 6, בתוך שלושה חודשים מיום פרסומו של חוק זה.


22.
הוראת מעבר לעניין תשלומים לרשות מקומית
על אף האמור בכל דין, מקרקעי המשכן הקודם יהיו פטורים מכל אגרה, ארנונה, היטל או תשלום חובה אחר, המשתלמים לרשות מקומית, בנוגע לתקופה שבה המשכן הקודם יהיה ריק מכל אדם וחפץ, ובנוגע לתקופה שבה מתבצעים השחזור, השימור וההכשרה לפי חוק זה, וכל עוד לא החלה הפעלתו של מוזיאון הכנסת.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ