אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008

חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008

חוק לעידוד הפקת סרטים בישראל (הוראת שעה ותיקון חקיקה), התשס"ט-2008 1
1. הגדרות ופרשנות
(א) בחוק זה -
"הפקה זרה" - הפקת סרט בישראל, בידי תושב חוץ, שמתקיימים בה שניים אלה:
(1) סכום תשלומי ההפקה בישראל ששולמו לצורך הפקת הסרט הוא שמונה מיליון שקלים חדשים לפחות;
(2) הפקת הסרט לא נעשתה בסיוע של מוסד ציבור, כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, הנתמך למטרה זו לפי המבחנים לתמיכה במוסדות ציבור שנקבעו לפי הוראות סעיף 12 לחוק הקולנוע;
"הפקה משותפת" - הפקת סרט בישראל, למעט סדרת טלוויזיה, שמתקיימים לגביה כל אלה:
(1) תושב ישראל ותושב חוץ שותפים בהשקעה בתקציב הפקת הסרט, בזכות היוצרים בו ובהכנסות ממנו;
(2) חלקם של תושבי החוץ בהשקעה בתקציב הפקת הסרט הוא 50% לפחות;
(3) סכום תשלומי ההפקה בישראל ששולמו לצורך הפקת הסרט, בניכוי 85% מסכום השקעתם של תושבי ישראל בתקציב הפקת הסרט, הוא ארבעה מיליון שקלים חדשים לפחות;
"הפקת סרט" - כל הפעולות שמטרתן להביא ליצירת עותק ראשון, שלם, של סרט המוכן להקרנה מסחרית, לרבות חלק מהפעולות כאמור;
"חברת הפקות ישראלית" - חברה תושבת ישראל שעיסוקה הפקת סרטים;
"חוק הקולנוע" - חוק הקולנוע, התשנ"ט-1999;
"סדרת טלוויזיה" - סרט עלילתי שהופק לשם שידור בטלוויזיה, הערוך בפרקים, וכל פרק מהווה משדר בפני עצמו;
"סרט" - כהגדרתו בחוק הקולנוע;
"הפקודה" - פקודת מס הכנסה;
"תושב חוץ" - כהגדרתו בפקודה, למעט חבר בני אדם שתושבי ישראל הם בעלי השליטה בו, או הנהנים או הזכאים ל- 25% או יותר מההכנסות או מהרווחים של החבר, במישרין או בעקיפין; לעניין זה, "בעלי שליטה" - כהגדרתם בסעיף 68א(ג) לפקודה;
"תשלומי הפקה בישראל" - תשלומים המשתלמים לתושב ישראל לשם הפקת סרט, בעד רכישה או שכירות, בישראל, של שירותים או נכסים, שהשימוש בהם יהיה בישראל, למעט -
(1) תשלומים לרכישת נכס המיועד, לפי טיבו, לשימוש גם לאחר סיום הפקת הסרט;
(2) תשלומי ריבית;
(3) תשלומים אחרים שקבע שר האוצר.
(ב) לכל מונח אחר בחוק זה תהא המשמעות הנודעת לו בפקודה.
2. הטבה לחברת הפקות ישראלית
(א) חברת הפקות ישראלית המשלמת תשלומי הפקה בישראל לצורך הפקה זרה או הפקה משותפת, שסעיף 164 לפקודה חל עליהם, זכאית להטבה, לשם הקטנת עלויות ההפקה ועידוד הפקת סרטים בישראל, בשיעור כמפורט להלן מתשלומי ההפקה בישראל כאמור, ובלבד שהיא מנהלת פנקסים קבילים לגבי הכנסתה ובהם חשבון נפרד לגבי כל סרט שהיא מפיקה:
(1) בהפקה זרה - 17% ;
(2) בהפקה משותפת שבה חלקם של תושבי החוץ בהשקעה בתקציב הפקת הסרט הוא 75% לפחות - 13% ;
(3) בהפקה משותפת אחרת - 9% .
(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על תשלומי הפקה בישראל שמשלמת חברת הפקות ישראלית, במישרין או בעקיפין, בכסף או בשווה כסף, לקרוב של החברה, למפיק, לבמאי, לתסריטאי או לשחקן ראשי, לקרוב של כל אחד מהם, או למי מטעמו של כל אחד מהם, בעד שירותיהם, וכן על תשלומים שמשלמת החברה בעד רכישת זכות יוצרים ביצירה הספרותית שעליה מבוסס הסרט או בעד זכות השימוש בה; לעניין זה -
"קרוב" - כהגדרתו בסעיף 88 לפקודה;
"שחקן ראשי" - שחקן שהכנסתו בעד משחקו בסרט, שאינה השתתפות בהכנסות מהסרט, היא 150,000 שקלים חדשים או יותר.
אופן מימוש ההטבה 3. חברת הפקות ישראלית הזכאית להטבה כאמור בסעיף 2, תנכה בשעת התשלום של
3. אופן מימוש ההטבה
חברת הפקות ישראלית הזכאית להטבה כאמור בסעיף 2, תנכה בשעת התשלום של תשלומי ההפקה בישראל, שסעיף 164 לפקודה חל עליהם, מס בשיעור לפי סעיף 164 לפקודה או מס בשיעור ההטבה שלו היא זכאית לפי סעיף 2, לפי הגבוה מביניהם;
ניכתה החברה מס כאמור, תשלם לפקיד השומה, לפי הוראות סעיף 166 לפקודה, רק את יתרת סכום המס שניכתה העולה על סכום ההטבה שלו היא זכאית לפי סעיף 2, ככל שיש יתרה כאמור.
4. הודעות לפקיד השומה ולמקבל תשלומי הפקה
(א) חברת הפקות ישראלית המבקשת לקבל הטבה לפי סעיף 2, לגבי תשלומי הפקה בישראל שהיא משלמת, כאמור באותו סעיף, כולם או חלקם, תודיע על כך לפקיד השומה, לפני תחילת הפקת הסרט בישראל; בהודעה כאמור תציין החברה את שם הסרט, את פרטי תושב החוץ שמפיק את הסרט או שהוא שותף בהפקתו, לפי העניין, את חלקו של תושב החוץ בהשקעה בתקציב הפקת הסרט, ואת שיעור ההטבה החל לגביה לפי הוראות סעיף 2.
(ב) להודעה לפי סעיף קטן (א) תצרף החברה את אלה:
(1) אישור בכתב של תושב החוץ שמפיק את הסרט או שהוא שותף בהפקתו, לפי העניין, כי ידוע לו שהוראות חוק זה יחולו על תשלומי הפקת הסרט בישראל;
(2) הצהרה של החברה לפקיד השומה שבה מתחייבת החברה למסור הודעה לכל מי שיקבל ממנה תשלומי הפקה בישראל, לפי הוראות סעיף קטן (ג).
(ג) חברת הפקות ישראלית המבקשת לקבל הטבה לפי סעיף 2, תודיע בכתב, לכל מי שיקבל ממנה תשלומי הפקה בישראל כאמור באותו סעיף, במועד ההתקשרות עמו, על כוונתה לקבל הטבה לגבי התשלומים כאמור, ולנכות מהם מס בשיעור האמור בסעיף 3.
5. אי-קבלת הטבה
לא מסרה חברת הפקות ישראלית לפקיד השומה ולמקבל תשלומי הפקה בישראל, הודעות לפי הוראות סעיף 4, לגבי תשלומי הפקה בישראל שהיא משלמת, כולם או חלקם, יראו אותה כמי שבחרה שהוראות סעיפים 2 ו-3 לא יחולו על התשלומים שלגביהם לא נמסרו הודעות כאמור.
6. הפחתת סכום ההטבה מהוצאות הפקת סרט
סכום ההטבה לפי סעיף 2 שניתן לחברת הפקות ישראלית, יופחת מהוצאות הפקת הסרט המותרות לניכוי לפי כל דין.
7. (שולב בחוק מס ערך מוסף - התשל"ו-1975)
8. ביצוע
(א) שר האוצר ממונה על ביצועו של חוק זה.
9. הוראת שעה
הוראות חוק זה, למעט סעיף 7, יחולו על תשלומי הפקה בישראל המשתלמים עד תום שנת המס 2013 .
___________________________________
1 ס"ח תשס"ט, 2.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ