אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א–2011

חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א–2011

חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א 2011*
הגדרות
1.
בחוק זה"חברת חוץ", "חברה לתועלת הציבור", "רשם ההקדשות" כהגדרתם בחוק החברות, התשנ"ט 1999 ;"חוק העמותות" חוק העמותות, התש"ם 1980 ;"ישות מדינית זרה" ו-"תרומה" כהגדרתן בסעיף 36א(א) לחוק העמותות;"נתמך" עמותה או חברה לתועלת הציבור המקבלת תרומה מישות מדינית זרה;"הרשם" רשם העמותות כמשמעותו בחוק העמותות או רשם ההקדשות, לפי העניין;

חובת דיווח רבעוני
2.
נתמך שקיבל תרומה מישות מדינית זרה, יגיש לרשם, בתוך שבוע מתום אותו רבעון שבו התקבלה התרומה, דוח בטופס מקוון שיקבע שר המשפטים (להלן דוח רבעוני), ובו יפורטו(1) זהות נותן התרומה;(2) סכום התרומה;(3) מטרות התרומה או ייעודה;(4) התנאים לתרומה, לרבות ההתחייבויות שנתן הנתמך לישות המדינית הזרה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין, אם יש כאלה.

שמירת דינים
3.
אין בהגשת דוח רבעוני כדי לגרוע מחובות דיווח החלות על נתמך לפי כל דין אחר.

פרסום על ידי הרשם
4.
הרשם יפרסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים את רשימת הנתמכים שהגישו דוח רבעוני; כן יפרסם הרשם באתר האינטרנט של משרד המשפטים ובכל דרך אחרת שימצא לנכון, את המידע כאמור בסעיף 2.

פרסום על ידי הנתמך
5.
(א) היה לנתמך או למי שפועל מטעמו אתר אינטרנט, יפרסם בו באופן בולט את המידע המפורט בדוח רבעוני שהגיש.(ב) קיבל נתמך תרומה מישות מדינית זרה המיועדת למימון מסע פרסום מיוחד, יפרסם הנתמך, במסגרת פרסום זה, את קבלת התרומה האמורה.

בירור מקורות תרומה
6.
על עמותה או חברה לתועלת הציבור המקבלת תרומה לעשות כל שביכולתה כדי לברר אם תרומה שקיבלה היא תרומה מישות מדינית זרה.

דין המוסדות הלאומיים
7.
הוראות חוק זה לא יחולו על ההסתדרות הציונית העולמית, הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, קרן היסוד המגבית המאוחדת לישראל וקרן קיימת לישראל, וכן תאגידים שבשליטתן.

ביצוע ותקנות
8.
שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

תיקון חוק העמותות
[מס' 13]
9.
בחוק העמותות, התש"ם 1980(1) בסעיף 36א
(א) בסעיף קטן (א), בהגדרה "ישות מדינית זרה", אחרי פסקה (3) שבה יבוא:

(4) חברת חוץ שמחזורה בשנת הכספים האחרונה שלגביה היה עליה להגיש דוח כספי, היה ברובו מגופים המנויים בפסקאות (1) עד (3);";
(ב) בסעיף קטן (ב)(2)(ד), אחרי "התנאים לתרומה," יבוא "לרבות ההתחייבויות שנתנה העמותה בנוגע לתרומה, בעל פה או בכתב, במישרין או בעקיפין,";(2) בסעיף 64(א)(1), אחרי "על פי חוק זה" יבוא "או על פי חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א 2011 ,";(3) בסעיף 64א(א), אחרי פסקה (7) יבוא:
"(8) הגשת דוחות רבעוניים כאמור בסעיף 2 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א 2011."

תיקון חוק החברות
[מס' 15]
10.
בחוק החברות, התשנ"ט 1999 , בסעיף 354(ב1)(1) בפסקה (1), אחרי פסקת משנה (ד) יבוא:
"(ה) הפרה חובה כאמור בסעיף 2 לחוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה, התשע"א 2011 4.";(2) בפסקה (5), ברישה, אחרי "כאמור בפסקאות (1)(א)" יבוא "או (ה)".
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ