אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשס"ז-2007

חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשס"ז-2007

חוק הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה, התשס"ז-2007 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"המועצה" - מועצת הרשות שמונתה לפי סעיף 6;
"המנהל" - המנהל הכללי של הרשות שמונה לפי סעיף 13;
"הרשות" - הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה שהוקמה לפי הוראות חוק זה;
"השר" - שר המדע התרבות והספורט;
"מורשת יהדות בוכרה" - לרבות תרבות, שפה, אמנות, דת, מסורת ומנהגים של קהילת יהדות בוכרה.
2. הקמת הרשות
מוקמת בזה הרשות הלאומית למורשת יהדות בוכרה.
3. מטרות הרשות וסמכויותיה
(א) הרשות תפעל לקידום מטרות אלה:
(1) הנצחת מורשת יהדות בוכרה והנחלתה לדורות הבאים;
(2) מחקר ותיעוד של מורשת יהדות בוכרה.
(ב) לשם קידום מטרותיה לפי חוק זה, רשאית הרשות, בין השאר, לייעץ בנוגע לפעולות חינוך, הסברה והדרכה, לקיים ימי עיון כנסים ואירועים, לקדם, בתיאום עם מוסדות מוכרים להשכלה גבוהה ומוסדות מחקר אחרים, מחקרים אקדמיים ולקדם הוצאה לאור של פרסומים וספרים; בחוק זה, "מוסד מוכר" - כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958.
4. הרשות - תאגיד
הרשות היא תאגיד.
5. הרשות - גוף מבוקר
הרשות היא גוף מבוקר כמשמעותו בחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].
6. המועצה
לרשות תהיה מועצה של 13 חברים שימנה השר, ואלה חבריה:
(1) נציג משרד המדע התרבות והספורט, מבין עובדי המשרד;
(2) נציג משרד החינוך, לפי המלצת שר החינוך, מבין עובדי משרדו;
(3) נציג משרד האוצר, לפי המלצת שר האוצר, מבין עובדי משרדו;
(4) שני אנשי הסגל האקדמי במוסדות מוכרים בארץ בעלי ידע בתחום מורשת יהדות בוכרה, לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה;
(5) שלושה יוצרים בתחום הספרות, המוסיקה, התאטרון, המחול או האמנות של מורשת יהדות בוכרה, בהתייעצות עם המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות והאמנות, התשס"ג-2002 (להלן - חוק התרבות והאמנות);
(6) שני רבנים העוסקים בתחום מורשת יהדות בוכרה;
(7) שני נציגי ציבור בעלי ידע בתחום מורשת יהדות בוכרה או בעלי זיקה לתחום;
(8) נציג בית התפוצות לפי חוק בית התפוצות, התשס"ו-2005 (להלן - חוק בית התפוצות).
7. סייג למינוי חבר מועצה
לא ימונה לחבר המועצה מי שהורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה.
8. יושב ראש המועצה
השר ימנה יושב ראש למועצה וממלא מקום קבוע מבין חברי המועצה האמורים בפסקאות (4) עד (7) שבסעיף 6.
9. תפקידי המועצה
אלה תפקידי המועצה:
(1) לקבוע את מדיניות הרשות ולהתוות את קווי פעולתה;
(2) לאשר את תקציב הרשות;
(3) לפקח על ביצוע המדיניות של הרשות ועל ביצוע קווי פעולתה.
10. תקופת כהונה
חבר המועצה יתמנה לתקופה של ארבע שנים, והשר רשאי לשוב ולמנותו לתקופת כהונה רצופה נוספת אחת.
11. פקיעת כהונה
(א) חבר המועצה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) הוא התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2) חדל להתקיים בו התנאי שמכוחו מונה;
(3) לגבי נציג הציבור - אם נתמנה להיות עובד המדינה;
(4) נתקיים בו הסייג הקבוע בסעיף 16(א);
(5) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(6) הוא הורשע בעבירה כאמור בסעיף 7.
(ב) הוגש כתב אישום נגד חבר המועצה בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כחבר המועצה, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה חבר המועצה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר.
(ג) השר רשאי להעביר חבר מועצה מכהונתו לפני תום תקופת כהונתו אם הוא נעדר בלא סיבה מוצדקת מארבע ישיבות רצופות של המועצה או מיותר משליש מהישיבות שקיימה המועצה בשנה אחת.
(ד) התפטר חבר המועצה או חדל מסיבה אחרת לכהן כחבר המועצה לפני תום תקופת כהונתו, ימונה חבר אחר במקומו, באותה הדרך שבה נתמנה אותו חבר לפי סעיף 6, וליתרת תקופת כהונתו.
12. סדרי עבודת המועצה
(א) המנין החוקי בישיבות המועצה הוא רוב חבריה, ובהם יושב ראש המועצה או ממלא מקומו הקבוע.
(ב) החלטות המועצה יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הקולות שקולים, יהיה ליושב ראש המועצה, או לממלא מקומו הקבוע אם הוא מנהל את הישיבה, קול נוסף.
(ג) המועצה תקבע את סדרי עבודתה ואת סדרי הדיונים בה, ככל שאלה לא נקבעו לפי חוק זה.
13. מנהל הרשות
(א) המועצה, באישור השר, תמנה מנהל כללי לרשות.
(ב) המנהל ממונה על ביצוע תפקידי הרשות ויישום החלטות המועצה.
14. כהונת המנהל
(א) תקופת כהונתו של המנהל תהיה ארבע שנים; המועצה, באישור השר, רשאית לשוב ולמנותו לתקופה נוספת אחת.
(ב) המנהל יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונתו בהתקיים אחד מאלה:
(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לשר וליושב ראש המועצה;
(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו;
(3) הורשע בעבירה אשר מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל הרשות;
(4) המועצה החליטה על הפסקת כהונתו ברוב של לפחות שני שלישים מכלל חבריה בשל כך שאינו ממלא את תפקידו כראוי.
(ג) הוגש כתב אישום נגד המנהל בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לכהן כמנהל, רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו, ולמנות לו ממלא מקום לתקופת ההשעיה; לא יושעה המנהל אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא לפני השר את טענותיו לענין ההשעיה, בתוך תקופה שהורה השר.
15. תוקף פעולות
קיום המועצה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה ופעולותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה, או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.
16. ניגוד ענינים
(א) לא יתמנה ולא יכהן כמנהל או כחבר המועצה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כמנהל או כחבר המועצה, לפי הענין, לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו.
(ב) חבר המועצה יימנע מהשתתפות בדיון ומהצבעה בישיבות המועצה אם הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר המועצה לבין ענין אישי שלו או לבין תפקיד אחר שלו; חבר המועצה לא יטפל במסגרת תפקידו ברשות בנושא כאמור גם מחוץ לישיבות המועצה.
(ג) נתברר לחבר המועצה כי הנושא הנדון עלול לגרום לו להימצא במצב של ניגוד ענינים כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), יודיע על כך ליושב ראש המועצה.
(ד) בסעיף זה -
"ענין אישי" - לרבות ענין אישי של קרובו או ענין של גוף שחבר המועצה או קרובו מנהלים או עובדים אחראים בו, או ענין של גוף שיש להם בו חלק בהון המניות, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה;
"קרוב" - בן זוג, הורה, ילד, אח או אחות או אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר המועצה.
17. תקציב הרשות
המנהל יכין בכל שנה, במועד שתקבע המועצה, הצעת תקציב שנתי; התקציב טעון אישור המועצה, השר ושר האוצר.
18. דין וחשבון שנתי
המנהל יכין דין וחשבון שנתי על פעולות הרשות לפי חוק זה ויגישו לשר, באישור המועצה.
19. גמול
שר האוצר רשאי לקבוע הוראות בדבר תשלום גמול לחבר המועצה בעבור השתתפות בישיבות המועצה או בדבר תשלום החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות המועצה, והוא רשאי לקבוע כללים, תנאים ושיעורים לענין זה.
20. ביצוע ותקנות
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם המועצה, להתקין תקנות לביצועו.
21. שמירת סמכויות
אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מסמכויות יד יצחק בן-צבי לפי חוק יד יצחק בן-צבי, התשכ"ט-1969, המועצה לתרבות ואמנות לפי חוק התרבות והאמנות ובית התפוצות לפי חוק בית התפוצות.
22. תחילה2
תחילתו של חוק זה שישה חודשים מיום פרסומו.
_________________________________
1 ס"ח תשס"ז, 101.
2 התקנות פורסמו ביום 1.2.2007.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ