אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ"ח-1988

חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ"ח-1988

חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ"ח-1988 1
1. הגדרות
בחוק זה -
"מילווה" - מילווה חובה לפי חוק מילווה בטחון, התשל"ב-1972 (להלן - חוק מילווה בטחון), או מילווה חובה או מילווה מרצון לפי חוק מילווה מלחמה ומימון רכש, התשל"ד-1973 (להלן - חוק מילווה מלחמה), אשר מועד פרעונם המקורי הוא בשנת הכספים 1988;
"מועד הפרעון המקורי" - לענין מילווה לפי חוק מילווה בטחון - מועד הפרעון שנקבע לפי חוק מילווה בטחון;
לענין מילווה לפי חוק מילוה מלחמה - מועד הפרעון שנקבע לפי חוק מילווה מלחמה;
"מועד הפרעון של המילווה החדש" - היום שבו מסתיימת התקופה הקבועה בסעיף 2.
2. מילווה חדש
מי שזכאי לפרעון מילווה ונמנע מלדרוש את פרעונו עד תום 54 חדשים ממועד הפרעון המקורי, יראוהו כמי שהמילווה נפרע לו והוא חזר והלווה את הסכומים הצפויים מפרעון תעודת המילווה שבידו לרבות סכומי הריבים שנתווספו עליו (להלן - סכום המילווה החדש), לתקופה כאמור, ויראו את תעודת המילווה שבידו כאילו ניתנה בשל המילווה החדש.
3. ריבית ופטור ממס
(א) סכום המילווה החדש ישא ריבית דריבית שנתית בשיעור 3% לשנה החל במועד הפרעון המקורי עד מועד הפרעון של המילווה החדש; הריבית תשולם במועד הפרעון של המילווה החדש.
(ב) הריבית תהיה פטורה ממס הכנסה.
4. המילווה צמוד למדד
(א) סכום המילווה החדש והריבית עליו יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן; התברר בעת פרעונו של המילווה החדש כי המדד החדש עולה על המדד היסודי, ייפרעו קרן המילווה החדש והריבית עליה כשהן מוגדלות בשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.
(ב) בסעיף זה -
"מדד המחירים לצרכן" או "מדד" - מדד המחירים לצרכן (כולל פירות וירקות) שקבעה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אף אם יתפרסם על ידי כל מוסד ממשלתי אחר, לרבות כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, בין שהוא בנוי על אותם נתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ובין אם לאו; אם יבוא מדד אחר במקום המדד הקיים, תקבע הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את היחס שבינו לבין המדד המוחלף;
"המדד היסודי" - המדד שפורסם ב-15 במאי 1988;
"המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד הפרעון של המילווה החדש.
5. תעודות המילווה
תעודות המילווה ימשיכו להיות בלתי סחירות ולא יהיו ניתנות לשעבוד או להעברה פרט להעברות מכוח הדין, אלא אם כן קבע שר האוצר בתקנות, באישור ועדת הכספים של הכנסת, כי התעודות יהיו סחירות או ניתנות לשעבוד, ובתנאים שקבע.
6. פרעון לפני המועד החדש
מי שנמנע לדרוש פרעונו של מילווה במועד הפרעון המקורי ודרש את פרעונו לפני מועד הפרעון של המילווה החדש, יחולו על הפרעון הוראות סעיף 1 לחוק המילוות (הוראות שונות), התשל"ח-1977.
7. פרעון ליורשים
נפטר יחיד, ייעשה הפרעון לבן זוגו, ואם לא השאיר בן זוג - ליורשיו האחרים.
8. סייג לתחולה
חוק זה לא יחול על מי שמילווה נפרע לו לפני תחילתו של חוק זה.
9. תיקון חוק המילוות (הוראות שונות)
בתוספת הראשונה לחוק המילוות (הוראות שונות), התשל"ח-1977, אחרי "חוק המילווה (תוספת יוקר), התשל"ה-1975" יבוא "חוק המילוות (הארכה מרצון), התשמ"ח-1988".
10. מילווה חדש שלא נפרע במועד
הוראות סעיף 1 לחוק המילוות (הוראות שונות), התשל"ח-1977, יחולו על מילווה חדש לפי חוק זה.
11. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.
12. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום קבלתו בכנסת.
13. פרסום
חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושים ימים מיום קבלתו.
______________________________
1 ס"ח תשמ"ז, 75.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ