אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994

חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994 1
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ז, תשס"ה)2
בחוק זה -
"מועצה אזורית" - מועצה מקומית אשר הוקמה לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות, וכוננה כמועצה אזורית;
"בחירות" - בחירות למועצת המועצה האזורית, לראש המועצה האזורית ולועדים המקומיים של ישובי המועצה האזורית;
"הועדה" - ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת;
"רשות מקומית" - עיריה או מועצה מקומית;
"השר" - שר הפנים.
2. מועד הבחירות הראשונות (תיקון: תשס"ח, תש"ע)
הבחירות הראשונות למועצה אזורית לאחר כינונה, ייערכו בתוך שישים ימים מתום ארבע שנים לכינון המועצה, במועד שיקבע השר, ואולם רשאי השר, בהתייעצות עם הוועדה, לדחות את מועד עריכת הבחירות הראשונות למועצה אזורית למועד אחר כפי שיקבע, אם נוכח שבשל נסיבות מיוחדות לא ניתן לקיים את הבחירות במועדן; דחה השר את מועד עריכת הבחירות הראשונות במועצה אזורית לפי סעיף זה וחדלו להתקיים הנסיבות המצדיקות את הדחייה כאמור, יקבע השר מועד חדש
לבחירות הראשונות באותה מועצה אזורית שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי-קיום הבחירות במועדן
3. מועדי הבחירות למועצות האזוריות (תיקון: תשס"ה)3
(א) הבחירות לכל המועצות האזוריות המפורטות בחלק א' לתוספת
יקוימו כל חמש שנים ביום ג' השלישי לחודש כסלו; ואולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקוימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.
(ב) הבחירות לכל המועצות האזוריות המפורטות בחלק ב' לתוספת יקוימו כל חמש שנים ביום ג' השלישי לחודש טבת; ואולם אם היתה השנה הרביעית שלאחר הבחירות האחרונות שנה מעוברת, יקוימו הבחירות ביום ג' הראשון לאותו חודש.
4. דחיית מועד הבחירות (תיקון: תשנ"ז, תשס"ה)2
(א) נוכח השר כי אי אפשר לקיים בחירות במועדן במועצה אזורית פלונית, או היו נסיבות מיוחדות אשר לדעת השר מצדיקות דחייתן, או לא קוימו בחירות במועדן, יקבע השר, בהתייעצות עם הועדה, מועד חדש לבחירות שיהיה קרוב ככל האפשר לאחר שחלפה הסיבה לאי קיום הבחירות במועדן ולא יאוחר ממועד הבחירות הבאות לאותה מועצה אזורית לפי סעיף 3.
(ב) קוימו הבחירות האחרונות למועצה אזורית פלונית אחרי המועד שבו נתקיימו הבחירות האחרונות למועצות האזוריות הכלולות בחלק שבתוספת שבו כלולה אותה מועצה אזורית לפי סעיף 3, רשאי השר, בהתייעצות עם הועדה, להורות שהבחירות הבאות לאותה מועצה אזורית לא יקוימו במועד הבחירות הבאות למועצות האזוריות הכלולות באותו חלק כי אם במועד שלאחר מכן.
(ג) על בחירות לועד מקומי מסוים יחולו הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) ללא התייעצות השר עם הועדה בשינויים המחויבים.
4א. הצבעת חיילים (תיקון: תשס"ד, תשס"ה, מס' 8 תשע"ב)
(א) בסעיף זה, "חייל" - יוצא צבא המשרת שירות סדיר או שירות מילואים כמשמעותו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, או בשירות קבע בצה"ל.
(ב) חייל הרשום בפנקס הבוחרים של אחד מיישובי המועצה האזורית, רשאי להצביע בבחירות כאמור בסעיף 3 שלא ביום הבחירות, בקלפיות מיוחדות לחיילים, במועדים המפורטים בסעיף קטן (ג).
(ג) ההצבעה בקלפיות לחיילים תהיה ביום ה' האחרון שלפני יום הבחירות בין השעות 16.00 עד 22.00, ביום ו' האחרון שלפני יום הבחירות בין השעות 7.00 עד שעתיים לפני כניסת השבת, במוצאי שבת האחרון שלפני יום הבחירות משעה לאחר יציאת השבת עד שעה 23.00 .
(ד) חייל הרשום בפנקס הבוחרים, כאמור בסעיף קטן (ב), והמבקש להצביע ביום הבחירות או באחד המועדים הנקובים בסעיף קטן (ג), ישוחרר מכל פעילות צבאית ככל הנדרש לשם הצבעתו.
(ה) על אף האמור בסעיף קטן (ד), רשאי ראש המטה הכללי או מי שהוא מינה לכך להורות שלא לשחרר סוג מסוים של חיילים.
(ו) חייל רשאי להצביע בכל קלפי לחיילים שנקבעה, לפי הוראות סעיף זה, באותה מועצה אזורית.
4ב. תחולת הוראות צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות)
צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), התשי"ח-1958, יחול על הצבעת חיילים, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:
(1) לענין סעיף 175 - מנהל הבחירות יקבע את המקומות שבהם יוצבו הקלפיות במועדים הנקובים בסעיף 4א(ב);
(2) במקום הוראת סעיף 177 תחול הוראה זו - ועדת קלפי לחיילים תהיה בת 2 חברים שימנה מנהל הבחירות, ומביניהם את היושב ראש;
(3) לענין סעיף 182 - לא יאוחר מ-14 ימים מהמועד הראשון הנקוב בסעיף 4א(ב), יפרסם פקיד הבחירות את מקומות הקלפי בדרך של פרסום מודעות על לוחות המודעות במשרדי המועצה האזורית, בכל יישוב מיישובי המועצה האזורית, באתר האינטרנט של המועצה האזורית, אם קיים כזה, ובכל דרך נוספת שיקבע השר;
(4) במקום סעיף 193(א) תחול הוראה זו - בקלפיות לחיילים בשעות ההצבעה לא יימצא אדם במקום קלפי לחיילים זולת חברי ועדת קלפי;
(5) לענין סעיף 195 - חייל רשאי לזהות עצמו בתעודה הצבאית האישית שלו הנושאת את תמונתו או בתעודת השוטר שלו;
(6) חייל שיצא מתא ההצבעה של קלפי לחיילים ישים את מעטפות ההצבעה שלו, טרם הטלתן לקלפי לפי סעיף 196(4), לתוך מעטפה חיצונית שתיתן לו ועדת הקלפי, ימסרן לועדת הקלפי שתכתוב על גבי המעטפה החיצונית את שם המצביע, את מספר הזהות שלו, את שם היישוב במועצה האזורית ופרטים אחרים שיקבע מנהל הבחירות וכן תרשום את פרטי החייל שהצביע, בטופס שיספק לה מנהל הבחירות;
(7) בתום ההצבעה בכל אחד ממועדי ההצבעה כמפורט בסעיף 4א(ב), תחתום ועדת הקלפי את הקלפי ותעביר אותה יחד עם הטופס האמור בסעיף 4ב(6) למנהל הבחירות;
(8) מנהל הבחירות, בנוכחות כל חבר מחברי ועדת הבחירות שירצה בכך, יפתח את הקלפי ביום שלפני הבחירות, ירשום את מספר המעטפות שנמצאו בה, ימיין את המעטפות לחבילות כשבכל חבילה מעטפות של כל קלפי מהקלפיות של יישובי המועצה, יארוז את המעטפות של כל קלפי בכל יישוב בנפרד, באריזה בטוחה, וירשום על כל מעטפת אריזה את תאריך ההצבעה ומספר המעטפות החיצוניות שבתוכה ומספר הקלפי ביישוב; מנהל הבחירות ינהל פרוטוקול שבו יירשמו כל הפעולות האמורות;
(9) מנהל הבחירות יעביר, ביום שלפני הבחירות, למזכיר ועדת קלפי של כל יישוב את מעטפות האריזה המפורטות בפסקה (8); לא היתה מעטפת אריזה למועד בחירות בקלפי - ימסור מנהל הבחירות הודעה בכתב על כך למזכיר הועדה והמזכיר יצרף את ההודעה לפרוטוקול ועדת הקלפי;
(10) ביום הבחירות מיד לאחר הצגת הקלפי בידי יושב ראש ועדת הקלפי ונעילתה בידי יושב ראש ועדת הקלפי כאמור בסעיף 194 ולפני תחילת ההצבעה, תעשה ועדת הקלפי את הפעולות האלה:
(1) תקבל מידי מזכיר ועדת הקלפי את מעטפת האריזה כאמור בפסקה (9) ותבדוק אם מעטפת האריזה, שבה נמצאות מעטפות ההצבעה, חתומה וסגורה כדין; מצא יושב ראש ועדת הקלפי שמעטפת האריזה פגומה יציין את הדבר בפרוטוקול ועדת הקלפי;
(2) יושב ראש הועדה יפתח את מעטפת האריזה בתום הבדיקה, יוציא ממנה את מעטפות ההצבעה והועדה תבדוק אם שמו של החייל הרשום על מעטפה חיצונית רשום בפנקס הבוחרים של הקלפי;
(3) נמצא שמו של החייל בפנקס הבוחרים של הקלפי, תמחק הועדה את שמו בפנקס הבוחרים בצבע אדום, תפתח את המעטפה החיצונית ותטיל מיד את המעטפות הפנימיות לתוך הקלפי; ועדת הקלפי לא תפתח יותר ממעטפה חיצונית אחת בו זמנית;
(4) רק בתום האמור בפסקה (3) לגבי כל המעטפות החיצוניות שנמסרו למזכיר ועדת הקלפי, יותר לבוחרים להצביע;
(5) בוחר המבקש להצביע בקלפי ביום הבחירות ונמצא כי שמו מחוק בצבע אדום לא יותר לו להצביע;
(6) ועדת הקלפי תארוז את כל המעטפות החיצוניות הריקות במעטפת אריזה ותעבירן למנהל הבחירות עם חומר ההצבעה.
4ג. הקדמת הבחירות בשל איחוד רשויות מקומיות (תיקון: תשס"ה)
(א) בסעיף זה, "איחוד רשויות מקומיות" - כל אחד מאלה:
(1) צו כינון לפי סעיף 1 לפקודת המועצות המקומיות 2, שענינו כינון מועצה אזורית במקום מספר רשויות מקומיות;
(2) הרחבת תחומה של מועצה אזורית לפי סעיף 7 לפקודת המועצות המקומיות.
(ב) (1) הכריז השר על איחוד רשויות מקומיות, רשאי הוא,באישור הממשלה ובהתייעצות עם ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, לקבוע מועד לבחירות במועצה האזורית שאיחד, המוקדם ממועד הבחירות הקבוע לכל אחת מהרשויות המקומיות שאוחדו, ובלבד שהמועד שיקבע יחול לאחר תום שלוש שנים מהמועד המאוחר מבין מועדי הבחירות האחרונות שנערכו בכל אחת מהרשויות המקומיות כאמור.
(2) הבקשה להתייעצות כאמור בפסקה (1), תוגש לא יאוחר משישה חודשים לפני מועד הבחירות שמציע השר.
(3) על אף האמור בפסקה (1), בנסיבות מיוחדות ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי השר לקבוע מועד בחירות שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועדי הבחירות האחרונות, כאמור.
(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), הכריז השר על איחוד רשויות מקומיות כאמור בפסקה (2) להגדרה "איחוד רשויות מקומיות" שבסעיף קטן (א), ובמהלך איחוד כאמור הכריז לפי הוראות סעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות כי אזור מסוים שהתנהל ערב האכרזה על ידי מועצה מקומית (בסעיף קטן זה - המועצה הקודמת), יתנהל על ידי ועד מקומי, רשאי הוא לקבוע כי המועד לבחירות במועצה האזורית שאיחד יהיה המועד הקבוע לבחירות לפי הוראות סעיף 3, וכן לקבוע מועד לבחירות לוועד המקומי שכונן או לנציג האזור במועצה, שיחול עוד בטרם חלפו שלוש שנים ממועד הבחירות האחרונות למועצה הקודמת.
4ד. עתירה בעניין בחירות (תיקון מס' 7 תשע"ב)
מי שרואה את עצמו נפגע במישרין מהחלטה בענייני בחירות שניתנה על ידי מנהל הבחירות לפי חוק זה, לפי פקודת המועצות המקומיות או לפי צו מכוח סעיף 2 לפקודת המועצות המקומיות, ואשר לא נקבעו בחיקוק הוראות אחרות בדבר עתירה נגדה, וכן כל חבר מועצה וכל חברת ועדת בחירות של מועצה, רשאים לעתור לבית משפט לעניינים מינהליים כמשמעותו בחוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000 (בסעיף זה בית משפט לעניינים מינהליים), נגד החלטה כאמור; אין בהגשת עתירה לפי סעיף קטן זה כדי לעכב את ביצוע ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה.
עתירה כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך שבעה ימים מיום מתן ההחלטה שנגדה הוגשה העתירה או מיום הבחירות, לפי המוקדם; מנהל הבחירות וכל צד הנוגע בדבר יהיו משיבים בעתירה.
בית המשפט לעניינים מינהליים ייתן את החלטתו בעתירה לפי סעיף זה בהקדם האפשרי, בהתחשב בנסיבות העניין, ולא יאוחר משבעה ימים ממועד הגשת העתירה, והחלטתו תהיה סופית.
5. (בוטל) (תיקון: תשס"ה)
5א. שינוי התוספת (תיקון:תשס"ה)
(א) כוננה מועצה אזורית או הכריז השר על איחוד רשויות מקומיות כהגדרתו בסעיף 4ג, יכלול השר, בצו, את המועצה האזורית שכוננה או את המועצה האזורית המאוחדת, לפי הענין, בחלק א' או בחלק ב' לתוספת.
(ב) שונה שמה של מועצה אזורית, או בוטל צו כינון של מועצה אזורית, ישנה השר, בצו, את התוספת בהתאם לכך.
6. ביצוע
השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו, ובכלל זה בענינים אלה:
(1) שיטת הבחירות למועצת המועצה האזורית; תקנות לפי פסקה זו טעונות אישור הועדה;
(2) מספר החברים במועצת המועצה האזורית;
(3) הזכות להיבחר והזכות להירשם בפנקס הבוחרים;
(4) הכנת פנקס הבוחרים;
(5) הכנת הבחירות, הנהלתן וקביעת תוצאותיהן;
(6) תעמולת בחירות.
7. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995).
תוספת (תיקון: תשס"ה, תשס"ז4)
(סעיף 3)
חלק א'
אל בטוף, אשכול, בוסתאן אל מרג, ברנר, גדרות, גולן, הגליל העליון, הגליל התחתון, הערבה התיכונה, זבולון, חוף אשקלון, חוף השרון, יואב, לב השרון, מבואות החרמון, מטה אשר, מנשה, מעלה יוסף, מרחבים, משגב, עמק הירדן, רמת נגב, שדות נגב, שער הנגב, שפיר.
חלק ב'
אלונה, אפעל, באר טוביה, בני שמעון, בקעת בית שאן, גזר, גן רווה, דרום השרון, הגלבוע, חבל איילות, חבל יבנה, חבל מודיעין, חוף הכרמל, לכיש, מגידו, מטה יהודה, מרום הגליל, נחל שורק, עמק חפר, עמק יזרעאל, עמק לוד, תמר.
_________________________________
1 ס"ח תשנ"ד, 248; תשנ"ז, 73; תשס"ד, 341; תשס"ה, 754; תשס"ז, 142; תשס"ח, 733; תש"ע, 248. תיקון מס' 7 תשע"ב, 137. התקבל בכנסת ביום י"ד בטבת התשע"ב (9 בינואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 629, מיום כ"ד בחשוון התשע"ב (21 בנובמבר 2011), עמ' 132. תיקון מס' 8 תשע"ב, 166. התקבל בכנסת ביום י"ג בשבט התשע"ב (6 בפברואר 2012); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה 616, מיום א' באב התשע"א (1 באוגוסט 2011), עמ' 1568.
2 סעיף 7 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון), התשנ"ז-1997 (ס"ח תשנ"ז, 74) (להלן - החוק המתקן) קובע לגבי סעיפים 1, 3, 4 ו-5 שתוקנו לפי החוק המתקן:
"7. תחולה
הוראות חוק זה יחולו גם על הבחירות לכל המועצות האזוריות שבאזור, כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות-שעת-חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשל"ח-1977".
3 סעיף 10 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005 (ס"ח תשס"ה 754) קובע לגבי סעיף 3:
"10. הוראת מעבר
הבחירות הראשונות לכל המועצות האזוריות כאמור בסעיף 3(א) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יתקיימו ביום י"ז בכסלו התשס"ח ( 27 בנובמבר 2007 ); הבחירות הראשונות לכל המועצות האזוריות כאמור בסעיף 3(ב) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, יתקיימו ביום כ"ד בטבת התשס"ט (20 בינואר 2009)."
4 סעיף 2 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 4), התשס"ז-2007 (ס"ח תשס"ז, 143) קובע לגבי תיקון התוספת:
"2. הוראת מעבר
על אף האמור בסעיף 3 לחוק העיקרי ובסעיף 10 לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס' 3), התשס"ה-2005, הבחירות הראשונות למועצות האזוריות אל בטוף ובוסתאן אל מרג' יתקיימו ביום ד' באב התשס"ח (5 באוגוסט 2008)."
____________________________________________________________
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ