אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001

חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), התשס"א-2001 1
פרק א': נכי רדיפות הנאצים ששהו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש"ז
(1 בינואר 1947)
1. הגדרות
בפרק זה -
"חוק נכי רדיפות הנאצים" - חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957;
"הרשות המוסמכת" - הרשות המוסמכת לפי חוק נכי רדיפות הנאצים;
"נכה" - מי שנתקיימו בו כל אלה:
(1) הוא אינו זכאי לתגמולים כנכה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים רק עקב שהותו על אדמת גרמניה ביום ט' בטבת התש"ז (1 בינואר 1947);
(2) דרגת נכותו שנקבעה לפי סעיף 3 אינה פחותה מ-25%;
(3) הוא לא קיבל ואינו מקבל בשל נכותו תגמול, קצבה או פיצוי אחר מאת הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, וכן לא קיבל ואינו מקבל תשלום לפי ההסכם שנחתם ביום י"ב בתשרי התשנ"ג (9 באוקטובר 1992), בידי שר האוצר הפדרלי של גרמניה ובידי ועדת התביעות החומריות של היהודים נגד גרמניה;
(4) הוא הגיש לרשות המוסמכת בקשה לקבלת תגמול לפי פרק זה, לפני יום כ"ד בתשרי התשס"ג (30 בספטמבר 2002).
2. בקשות
התובע תגמול לפי פרק זה, יגיש לרשות המוסמכת בקשה בצירוף ראיות הדרושות להוכחת תביעתו, כפי שיקבע שר האוצר בתקנות (להלן - הבקשה).
3. החלטת הרשות המוסמכת וקביעת דרגת הנכות
(א) הרשות המוסמכת תדון בבקשה ותחליט אם נתקיימו במבקש כל התנאים הקבועים בהגדרה "נכה" שבסעיף 1, למעט דרגת נכותו; על החלטה כאמור יחולו הוראות חוק נכי רדיפות הנאצים, בשינויים המחויבים, והיא רשאית לחזור ולהחליט בכל ענין החלטה שונה מן הקודמת, אם התקיימו התנאים המפורטים בסעיף 18 לחוק נכי רדיפות הנאצים.
(ב) החליטה הרשות המוסמכת כי נתקיימו במבקש התנאים כאמור בסעיף קטן (א), תעביר את כל המסמכים, בתוך שלושים ימים, לועדה רפואית שנתמנתה לפי סעיף 6(א) לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954 (להלן - הועדה הרפואית), לשם קביעת דרגת נכותו של המבקש; על קביעה כאמור יחולו המבחנים והעקרונות שקבע שר האוצר בתקנות לפי סעיף 8 לחוק נכי רדיפות הנאצים.
4. ערר וערעור
על החלטת הרשות המוסמכת וקביעת הועדה הרפואית לפי סעיף 3, ניתן לערור ולערער כאילו היו החלטות וקביעות שניתנו לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
5. שני מענקים חד פעמיים
מי שהוכר כנכה לפי פרק זה, יהיה זכאי למענק חד פעמי בסכום של 4,000 שקלים חדשים שישולם לו סמוך לאחר שהוכר כנכה כאמור, ולמענק חד-פעמי נוסף בסכום של 2,000 שקלים חדשים שישולם לו ביום י"ט בניסן התשס"ב (1 באפריל 2002) (להלן - שני המענקים החד-פעמיים); הוכר אדם כנכה לפי פרק זה לאחר י"ט בניסן התשס"ב (1 באפריל 2002), ישולמו לו שני המענקים החד-פעמיים סמוך לאחר שהוכר כנכה כאמור.
6. סכום התגמול החודשי
(א) מי שהוכר כנכה לפי פרק זה, יהיה זכאי לתגמול חודשי החל ביום כ"ה בתשרי התשס"ג (1 באוקטובר 2002) (להלן - תגמול חודשי).
(ב) סכום התגמול השנתי יהיה הסכום שהתקבל בחלוקה של 60 מיליון שקלים חדשים במספר הבקשות שהוגשו לפי סעיף 2 עד יום כ"ד בתשרי התשס"ג (30 בספטמבר 2002), והוא ישולם ב-12 תשלומים חודשיים; עלה סכום התגמול החודשי שהתקבל לפי סעיף קטן זה על הסכם לתגמול החודשי המשתלם לפי סעיף 4(א) לחוק נכי רדיפות הנאצים, לפי דרגת נכות של 25% (להלן - התגמול המרבי), יהיה סכום התגמול החודשי לפי סעיף קטן זה סכום התגמול המרבי.
7. עדכון סכום התגמול החודשי
סכום התגמול החודשי יעודכן ב-1 בינואר בכל שנה, בהתאם לשיעור העליה במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
8. תשלום הפרשים
היה סכום שני המענקים החד-פעמיים נמוך מסכום שמונה עשר תגמולים חודשיים, ישולם לנכה ההפרש בין הסכומים האמורים, במועד שבו שולם לו לראשונה התגמול החודשי.
9. תגמול לאחר פטירת נכה
(א) נפטר נכה וערב פטירתו היה זכאי למענק חד-פעמי ולא שולם לו המענק, ישולם לבן זוגו.
(ב) נפטר נכה, וערב פטירתו היה זכאי לתגמול חודשי, ישולם התגמול החודשי לבן זוגו, למשך שלושים ושישה חודשים ממועד הפטירה.
10. החלת הוראות
הוראות לפי סעיפים 9, 9א, 11 עד 14, 17, 17יג, 22, 22א עד 22ד ו-23 לחוק נכי רדיפות הנאצים יחולו גם לענין פרק זה, בשינויים המחויבים, ויראו את התגמול והמענקים לפי פרק זה לענין הסעיפים האמורים, כאילו היו תגמול לפי חוק נכי רדיפות הנאצים.
11. (שולב בחוק נכי רדיפות הנאצים, תש"ז-1957).
12. ביצוע ותקנות
שר האוצר ממונה על ביצוע פרק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.
פרק ב': הוראות שונות
13. (שולב בחוק השוואת זכויות פנסיה לאלמן ולאלמנה, התשס"א-2001).
14. (בוטל)
15 16. (שולבו בחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965) (תיקון: תשס"ו).
17. (שולב בחוק השאלת ספרי לימוד, התשס"א-2001).
18. (שולב בחוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001).
19. (שולב בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-1959).
20. (שולב בחוק הלוואות לדיור, התשנ"ב-1992). (תיקון: תשס"ח)
21. (שולב בפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
22. (שולב בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994).
23. תחילה
תחילתו של חוק זה ביום ח' בניסן התשס"א (1 באפריל 2001), אלא אם כן נקבע אחרת בחוק זה.
_________________________________
1 ס"ח תשס"א, 236; תשס"ג, 496; תשס"ד, 98, 141; תשס"ו, 359; תשס"ח, 121.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ