אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חקיקה >> הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשנ"ד-1994

הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשנ"ד-1994

הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשנ"ד-1994 1
(תיקון: תשנ"ז)
בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 28יט(א)(2) ו-28כג לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), אני קובע הנחיות אלה:
פרק א': ניהול מערכת החשבונות
1. הגדרות (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז)
בהנחיות אלה -
"האחראי" - המועמד בבחירות המקדימות או מי שהוסמך מטעמו לנהל את מערכת החשבונות;
"הכנסות" - תרומות שקיבל מועמד בתקופת הבחירות, וכספים ממקורותיו העצמיים שהופקדו בחשבון הבנק בין באותה תקופה ובין לפניה.
"מערכת חשבונות" - מאגר רישומי הכנסותיו של מועמד וההוצאות שהוציא למימון מערכת הבחירות שלו בתקופת הבחירות, אף אם נעשו לפני אותה תקופה.
"חשבון הבנק" - חשבון הבנק שנפתח על פי הוראות סעיף 28יט(א)(1) לחוק.
2. הנחיה כללית
האחראי יקיים מערכת חשבונות וירשום בה את כל הכנסותיו של המועמד למקורותיהן והוצאותיו למטרותיהן, בצורה שתאפשר, בדרכי ביקורת מקובלות, לזהותן, לאמתן ולסכמן.
3. ייחוד למערכת בחירות אחת
מערכת החשבונות וחשבון הבנק ייוחדו למערכת בחירות אחת בלבד, לרבות בחירות חוזרות לאותו תפקיד.
4. רמת הניהול
מערכת החשבונות תנוהל ברמה מקצועית נאותה ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים במוסדות ללא כוונת רווח.
5. רישום שוטף (תיקון: תשנ"ה)
הרישום במערכת החשבונות ייערך באופן שוטף ועדכני ויקיף את כל הפעולות הכספיות ושוות הכסף שאותן נועדה לשקף על פי הגדרתה בסעיף 1.
6. שלמות הרישום (תיקון: תשנ"ה)
כל תרומה שנתקבלה בתקופת הבחירות, וכל הוצאה למימון מערכת הבחירות בתקופת הבחירות תירשם בשלמותה, לרבות הוצאה שטרם נפרעה ותרומה שטרם נתקבלה אך קיימת התחייבות לגביהן.
7. חשבון הבנק (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז)
חשבון הבנק ייפתח עם הפקדת הכספים הראשונה בו מאמצעיו הכספיים העצמיים של המועמד או עם קבלת התרומה הכספית הראשונה בתקופת הבחירות, לפי המוקדם; החשבון ישא את שמו של המועמד, בתוספת המלים "בחירות מקדימות ל"-", או מלים דומות להן.
8. תשלומים
(א) מועמד ישלם את כל הוצאותיו שבכסף למימון מערכת הבחירות בשיקים בלבד לחובת חשבון הבנק.
(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), רשאי מועמד לשלם הוצאה במזומנים אם סכומה הכולל אינו עולה על 100 שקלים חדשים, וביום הבחירות או ביום הבחירות החוזרות - 500 שקלים חדשים; האחראי ינהל רישום עזר על תשלומים כאמור, בציון מקבל התשלום, מי אישר אותו ופרטי ההוצאה.
9. קבלת תרומות והפקדתן (תיקון: תשנ"ה)
(א) האחראי יערוך קבלה לגבי כל תרומה שנתקבלה בתקופת הבחירות עם קבלתה, מתוך פנקסים כרוכים של קבלות ממוספרות מראש; אם אין סכום התרומה מודפס מראש בגוף הקבלה ובספח שלה, תיערך קבלה עם העתק.
(ב) בספח של כל קבלה או בהעתקה יירשמו סכום התרומה, שמו של התורם ומענו.
(ג) (1) האחראי ינהל רישום של פנקסי הקבלות האמורים בסעיף קטן (א) ויפרט בו את שמותיהם ומעניהם של מחזיקי הפנקסים;
(2) פנקס שאזלו בו הקבלות יוחזר לאחראי תוך שבוע; פנקסים שנשתיירו בהם קבלות בתום תקופת הבחירות יוחזרו לאחראי תוך שבוע מתום אותה תקופה;
(3) בוטלה קבלה, יצורף המקור להעתק או לספח בפנקס.
(ד) נתקבלה תרומה בשיק, על האחראי להשאיר בידיו תצלום של השיק לפני הפקדתו בבנק; תצלום זה ישמש אסמכתה בהנהלת החשבונות של המועמד, בנוסף על רישום הקבלה.
(ה) התרומות יופקדו בבנק ככל האפשר ביום קבלתן, ולכל המאוחר ביום העבודה שאחריו, כשהן מפורטות באסמכתה המאשרת את ההפקדה.
(ו) נתקבלה תרומה בדרך של העברה בנקאית, יצוינו בה שמו של התורם ומענו, בנוסף על רישום הקבלה.
10. רישום התרומות ברשומות (תיקון: תשנ"ה)
(א) האחראי יערוך שתי רשימות של תרומות שנתקבלו בתקופת הבחירות, וינהלן ביומן כרוך וממוספר מראש; האחת - רשימת התרומות שניתנו בכסף (להלן - רשימה א), והשניה - רשימת התרומות שניתנו בשווה כסף (להלן - רשימה ב); ברשימות יש לכלול את כל התרומות, לרבות תרומה שניתנה למועמד בתמורה חומרית בהיקף העולה על זה שהיה לפני תקופת הבחירות, על פי סעיף 28יא לחוק (להלן - תרומה חומרית עודפת), ותרומה שניתנה לאדם או לחבר-בני-אדם שלפי סעיף 28יב לחוק יש לראותה כתרומה שניתנה למועמד (להלן - תרומה עקיפה).
(ב) התרומות תירשמנה ברשימות א' ו-ב' לפי סדר קבלתן, ולגבי כל אחת מהן יצויינו הפרטים הבאים:
(1) מספר סידורי ברשימה;
(2) תאריך הקבלה ומספרה;
(3) סכום התרומה, ולגבי תרומה בשווה כסף - מהותה, ושוויה המוערך בשקלים חדשים;
(4) שמו המלא של התורם ומענו;
(5) התיעוד המשמש אסמכתה לרישום, ולגבי תרומה חומרית עודפת ותרומה עקיפה - הבהרה בדבר מקורה ושיטת חישובה.
(ג) בראש כל אחת מן הרשימות יצויין שמו של המועמד, שם התפקיד שלמילויו מכוונות הבחירות ומועדן, וסיווג הרשימה לפי סעיף קטן (א); בתחתיתו של כל עמוד ברשימה יירשם סכום התרומות שנרשמו בו, ובעמוד האחרון שלה יירשם סכומן הכולל של התרומות.
11. חתימת האחראי
האחראי יחתום על הרשימות, ובצד חתימתו יציין את שמו המלא ואת תאריך החתימה.
12. רישום תרומות שהוחזרו
האחראי יערוך שתי רשימות נפרדות, וינהל בהן רישום שוטף של תרומות שהוחזרו ותרומות שהועברו לאוצר המדינה; ברשימות תצויין הפניה לרישום שנעשה ברשימות שנערכו לפי סעיף 10 לגבי כל אחת מן התרומות, בעת קבלתה, ויירשמו סכומה, סיבת החזרתה או העברתה לאוצר המדינה ומועדה, והתיעוד המשמש אסמכתה לכך.
13. הזמנות והתקשרויות
כל הזמנה או התקשרות אחרת שסכומה הכולל עולה על 500 שקלים חדשים תיעשה בכתב, ויירשמו בה פרטים שיש בהם כדי להבהיר את מהות ההוצאה וסכומה.
14. אסמכתאות
כל רישום במערכת החשבונות יפנה לאסמכתה המעידה על מהימנותו ושלמותו של הרישום והמאפשרת לעמוד על פרטי הפעולה הנוגעת; על הרישום לאפשר איתור האסמכתה במערכת החשבונות.
15. התאמת בנק ושמירת מסמכים
(א) בתום מערכת הבחירות יוודא האחראי שהרישומים בחשבון הבנק משתקפים כיאות בספרי החשבונות, ולהיפך.
(ב) ספרי החשבונות והאסמכתאות של המועמד וכן עותק מכל פרסום שהוציא במערכת הבחירות יישמרו בידי האחראי במשך שנתיים מתום תקופת הבחירות או זמן ארוך מזה לפי דרישת המוסד לביקורת של המפלגה; בסעיף זה, "פרסום" - כל חומר תעמולה או הסברה בכתב, בדפוס או בסרט, לרבות מודעות בעתונים ובמקומונים ועל לוחות מודעות וחומר הנמסר מיד ליד, סרטי קולנוע וטלויזיה, סרטי הקלטה וכיוצא בזה.
(ג) סעיף קטן (ב) אינו בא לגרוע מהחובה לשמור מסמכים על פי כל חיקוק.
פרק ב': דיווח
16. דוח מוקדם
(א) רשימת התורמים שתימסר למוסד לביקורת של המפלגה על פי סעיף 28כ לחוק, תכלול את כל התורמים לפי רשימה א ורשימה ב שהשיעור המצטבר של תרומת כל אחד מהם עד למועד המסירה עולה על חמישית מהסכום המרבי הנקוב בסעיף 128 לחוק, כפי שעודכן לפי סעיף 28טו בו.
(ב) רשימת התורמים תיערך בסדר אלפבתי של שמות המשפחה של התורמים, ותיחתם בידי המועמד; ברשימה יצויינו שמו המלא של התורם, מענו והסכום הכולל של התרומה או התרומות שתרם, או שווין המוערך.
17. דוחות מסכמים
(א) הדוח המסכם על התרומות שקיבל מועמד וההוצאות שהוציא למימון מערכת הבחירות, על פי סעיף 28כא(א) לחוק, ייערך, ייחתם ויאומת לפי טופס 1 שבתוספת.
(ב) רשימת התורמים המצורפת לדו"ח על פי סעיף 28כא(ב) לחוק תיערך, תיחתם ותאומת לפי טופס 2 שבתוספת; הרשימה תיערך בסדר אלפבתי של שמות המשפחה של התורמים ותחולק לשניים: תורמים שתרומותיהם נכללות ברשימה א, ותורמים שתרומותיהם נכללות ברשימה ב.
תוספת (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז)
טופס 1 (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז)
(סעיף 17(א))
דוח מסכם על תרומות והוצאות של מועמד בבחירות מקדימות
אל: המוסד לביקורת של מפלגת
התאריך:
מאת:
.................. ................
(שם המועמד) (שם האב) (מספר ת"ז)
.................... ................ .................
(מענו) (טלפון) (פקס)
בהתאם לסעיף 28כא(א) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (להלן - החוק), אני מגיש בזה דוח על התרומות שקיבלתי בתקופת הבחירות, ההוצאות שהוצאתי למימון מערכת הבחירות בתקופת הבחירות לתפקיד
שהתקיימו ביום שבהן הצגתי את מועמדותי.
חלק א: תרומות
1. תקרת התרומות וההוצאות החלה על בחירות אלה, על פי סעיפים 28ח ו-28ט לחוק, היא שקלים חדשים.
(הערה: במקרה שבו החליטה המפלגה, לפי סעיף 28ט לחוק, על תקרה גבוהה ממחצית הסכומים על פי סעיף 28ח, יש לציין את פרטי ההחלטה ותאריכה).
2. תרומות שנתקבלו בכסף, לרבות תרומות עקיפות -
בשקלים חדשים

(א) מתורמים שתרומתו הכוללת של כל אחד מהם
עלתה על חמישית מהסכום המרבי שנקבע על-פי
הסעיפים 128 ו-28טו לחוק נתקבלו בס"ה: ....................
(ב) מתורמים אחרים נתקבלו בס"ה: ....................
(ג) ס"ה תרומות שנתקבלו בכסף: ....................
3. תרומות שנתקבלו בשווה כסף, לרבות תרומות
חומריות עודפות -
(א) מתורמים כאמור בסעיף 2(א) לעיל, ס"ה: ...................
(ב) מתורמים אחרים, ס"ה: ..................
(ג) ס"ה תרומות שנתקבלו בשווה כסף: ..................
4. סכום התרומות הכולל (2(ג) + 3(ג)): ..................
5. ס"ה תרומות שהוחזרו לתורמים: ..................
6. ס"ה תרומות שהועברו לאוצר המדינה: ..................
7. יתרת תרומות שמורה, לשימוש במערכת
בחירות נוספת, בהתאם לסעיף 28יח(א) לחוק: ...................
חלק ב: הוצאות (תיקון: תשנ"ה)
8. הוצאותי למימון מערכת הבחירות בתקופת הבחירות, בכסף או בשווה כסף, במישרין או בעקיפין, בארץ או בחוץ-לארץ, במזומנים או בהתחייבות מכל סוג, כאמור בסעיף 28ח(ג) לחוק, היו כדלקמן:
מס' מטרת ההוצאה(*) הסכום בשקלים חדשים
1 העסקת עובדים, כמפורט בנספח א' * .....................
2 שכר דירה, כמפורט בנספח ב' ** .....................
3 ציוד משרדי .....................
4 רכב ונסיעות .....................
5 דפוס .....................
6 טלפונים .....................
7. .......................................... .....................

ס"ה
_________________________________
(*) לציין בנספח את מספר העובדים ומשך העסקתם.
(**) יש לפרט בנספח את מיקום המושכרים ותיאורם.
חלק ג: הערות

.................................. .........................
(תאריך) (שמו המלא של המועמד) (חתימת המועמד)
תצהיר
אני החתום מטה
(שמו המלא של המועמד, מס' ת"ז ומענו)
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה, בהתאם לסעיף 28כב לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, על נכונות האמור לעיל בדוח זה, ועל שלמותו.
בעריכת החשבונות שביסוד דוח זה ובמילוי הדוח נעזרתי, תמורת תשלום, בסיועו(ה) של:

(שם מלא של המסייע(ת)) (מס' ת"ז) (מענו(ה)) (טלפון)
(חתימת המועמד)
אני מאשר בזה כי ביום הופיע(ה) בפני, עורך-דין
במשרדי ב מר/גב' שזיהה עצמו (שזיהתה עצמה) על-ידי תעודת זיהוי מס' (המוכר(ת) לי אישית) ואחרי שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) להצהיר את האמת וכי יהיה (תהיה) צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה (תעשה) כן, אישר(ה) את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם(ה) עליה.
...............
(חותמת) (עורך-דין)
טופס 2 (תיקון: תשנ"ה, תשנ"ז)
(סעיף 17(ב))
דוח על התורמים בבחירות מקדימות
אל: המוסד לביקורת של מפלגת .........................................................
התאריך: ....................
....................... ........................ .........................
(שם המועמד) (שם האב) (מספר ת"ז)
....................... ........................ .........................
(מענו) (טלפון) (פקס.)
בהתאם לסעיף 28כא(ב) לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, הריני מגיש בזה את רשימת התורמים שבתקופת הבחירות סייעו לי בתרומתם במערכת הבחירות המקדימות לתפקיד .............................................................
שנערכו ביום ....................................................................................
התורם סכום/שווי
_____________________________
התרומה
מס' שם משפחה ושם פרטי מען בשקלים חדשים
חלק א': התורמים בכסף
1. ................................. ....................................
2. ................................. ....................................
................................. ....................................
ס"ה תרומות בכסף: .......................
חלק ב': התורמים בשווה כסף (תיקון: תשנ"ה)

מס' שם התורם מענו תיאור התרומה שווי התרומה בשקלים חדשים
1. ...............................................................................
2. ...............................................................................
ס"ה תרומות בשווה הכסף: ...............................................................
סכום התרומות הכולל שקיבלתי: .......................................................
תצהיר
אני החתום מטה ..............................................................................
(שמו המלא של המועמד, מס' ת"ז ומענו)
לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה, בהתאם לסעיף 28כב לחוק המפלגות, התשנ"ב-1992, על נכונות האמור לעיל בדוח זה, ועל שלמותו.
בעריכת החשבונות שביסוד דוח זה ובמילוי הדוח נעזרתי, תמורת תשלום, בסיועו(ה) של:
.............................. ............ ............... .............
(שם מלא של המסייע(ת) (מס' ת"ז) (מענו(ה)) טלפון
..............................
(חתימת המועמד)
אני מאשר בזה כי ביום ........... הופיע(ה)בפני, עורך-דין .............. במשרדי ב .............. מר/גב' ........... שזיהה עצמו (שזיהתה עצמה) על-ידי תעודת זיהוי מס' ......... (המוכר(ת) לי אישית) ואחרי שהזהרתיו(ה) כי עליו(ה) להצהיר את האמת וכי יהיה (תהיה) צפוי(ה) לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה (תעשה) כן, אישר(ה) את נכונות ההצהרה הנ"ל וחתם(ה) עליה.
..................... ............................
(חותמת) (עורך-דין)
_________________________________
1 ק"ת תשנ"ד, 716; תשנ"ה, 1557; תשנ"ז, 121.
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ