ה.פ 

    מס' תיק הוצל"פ
     
     

המבקש/ים:

 
 

 
 

 
     
 

נגד

 

המשיב/ים:

 
 

 
 

 
 

 

 

בקשה למתן פסק דין הצהרתי

 
 
דע כי ביום

בשעה

 או בסמוך לאחריה, יתבקש כב' ביהמ"ש ע"י המבקש
להצהיר כי המבקש/ים הוא הבעלים היחידים של המטלטלין המפורטים להלן: המצויים בדירת/תם של המבקש/ים
ברחוב .

 

(במידה והמטלטלין הוצאו מבית המבקש) אשר עוקלו והוצאו מבית המבקש במסגרת תיק
ואוחסנו ב .
1. ואלה נימוקי הבקשה:
 
[רכיב שמירת תוצאות של FrontPage]

   
  הכל כמופרט בתצהיר המצ"ב.
2. מצורף בזה תצהיר התומך בבקשה ומאמת אותה ובו פירוט העובדות והנימוקים חתום ומאושר.
3. מצ"ב רשימת המטלטלין.
4. מצ"ב מסמכים / קבלות בעניין המטלטלין המפורטים בבקשה.

 

     
תאריך   חתימה