אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> מגזין >> תחום >> תרומה לקהילה? לא בשירות המדינה

תרומה לקהילה? לא בשירות המדינה

מאת: יעל אדורם, עו"ד | תאריך פרסום : 02/11/2009 12:00:00 | גרסת הדפסה

אובמ

.ךשארל לעמ ףחרת םירוטיפה ברחו הרומח הפיזנב הכזת ,ןורחאה הרקמבו ;םייטפשמ םיתוריש רובע םלשל תגשמ ודי ןיאש ימ לש יטפשמה גוצייה תכאלמ תא ךמצע לע לוטילו טפשמה ןמ םירדומל ךנמזמ םורתל הלילח ךביל לע הלעת םא ךדצמ הרומח תיתעמשמ הריבע וז אהת יזא ,הנידמה תורישב שמשל יואר תאצמנו ,תיתרבח שיגרו ץורח ,רשכומ ד"וע ךניה םא ךא ;םיקקזנל םניח יטפשמ עויס קינעהל )"הימתמ ןפואב" ,ךכב ץופחת םא( ךל רתומ ,ןיד ךרוע "םתס" התא םא

ב הדובעל ירוזאה ןידה תיב לש וניד קספ ריבעמש רסמה תא תיצמתב ראתמ אוהש ירה ,דרוסבא עמשנ רומאהש לככ'חאו הנידמה תוריש תוביצנ .'נ רמורבסקופ ילא ,2669/04 בע.יטפשמה ךילהה תרגסמב ןידה תיב ינפב ואבוהש יפכ הלשממל יטפשמה ץעויה לש ותדמעלו הנידמה לש התדמעל אקנפשוג ןתונ ףא אלא ,ומצע ןידה תיב לש ותנקסמ תא קר אל אטבמ רומאה - וז ףא וז אל .)13.9.09 םויב ןתינ(

ןידה קספ תוכלשהו הרקמה תודבוע

.ןיד תכירעב ד"וע לש יטרפ קוסיעב רבודמ תע וא ,הדובעה ינמז םע שגנתהל הלולע הדובעהשכ ,םיניינע דוגינל ששח םייק םא )רתיה ןיב( ןתניי אל רומאכ רתיה ,ר"ישקתה תוארוה יפ לע .רתיה אלל ,תובדנתהב ןיבו רכשב ןיב תפסונ הדובעב קוסעל הנידמה תורישב דבוע לע תורסואה ,ר"ישקתה תוארוה לע רבעש הנעטב יתעמשמ ןידל דמעוה אוה ,ךכ לע .םייחרזא םיכילהב םינוש םיקקזנ גצייל תובדנתהב ומצע לע לטנ ליבקמבו ,םינפה דרשמ לש תיטפשמה הכשלב ד"ועכ קסעוה ,ליעלד ךילהב עבותה וניהש ,רמורבסקופ ילא ד"וע

.ןוידה דקומב ויה אל הלא םיכרע םלוא ;ותוריחו םדאה דובכו הקדצ לש םיידוהיה דוסיה יכרעב תלגודה ,תיטרקומדו תידוהי הנידמכ הנידמה לש הכרע םג רכזוה ןכ .םיניינע דוגינל ששח םייק אלש ךכלו ,רוסיאה תורטמב העיגפ רדעהל ,קוסיעה שפוחל ונווכ ונודנו ולעוהש עבותה תונעט תיברמ

."םייטרפ םישנא לש םירחא םיסרטניא גוצייב ונוב ורפ ףא ,םיתוריש ןתיל ליבקמב לוכי וניא רוביצה סרטניא תא גציימה ירוביצה תורישב ןיד ךרוע" ןכש ,לוכיבכ םיניינע דוגינל ששחל לכל לעמו ,שרופמ רוסיא לע תשרופמ הריבעל ,הינמזבו הדובעב העיגפל הנידמה הנעט ,דגנמ

?אטוחל בשחי םידסח לומגל שקבמה םדא תיטרקומדהו תידוהיה לארשי תנידמב יכ ןכתייה :תלבוס תעדה ןיאש אושנמ השק האצותב רבודמ יכ קפס ןיא ,יתרבחה טביהב

?הכופה האצותל אוה איבה אמש וא ,ירוביצה תורישה לש ותוליעיו ותוניגה ,ותויעוצקמ לע ןידה תיב ןגה םנמואה תוהתל תשקבמ ינא ,יטפשמה טביהב םג םלוא

?) ...הממיה תועש לכ לע תושרפתמ יטרפ דרשמב הדובע תועשש םושמ רקיעבו טרפב ,הרקיש יאדו טעמכש רבד( דרשמב הדובעה תועש םע שגנתהל לולע גוצייה ויבגל םגש ,יטרפ ןיד ךרועב רבודמשכ הנוש תועמשמ הליהקל המורתה ךרעל םאה ?תלוזה תבוטל הז ןמז תונפל יואר אל םאה ,הדובעה לש הנמזמ טעמ הכאלמה תשרוד םימעפ םא םג ?הרבחכ תונביהל ונא םישקבמ הזכ ךרע לע אל םאהו ,הליהקל ומצעמ םורתיו ונמזמ תועש המכ שידקי ןיד ךרוע לכ יכ יוארה ןמ אל םאה ונמצע תא לואשל ונילע ,הדובע תועש לע הפיפחה תייעבל סחיב תינכטה המרב

.)ןבומכ ריבסו יתדימ ןפואב לוכהו( ?תאש רתיב ןכ תושעל ודדועל יואר אל םאה ,שלחל המורתב תצק םג ריזחמ אוה ךכל הרומתב םאו ,םיסימה ימלשמ לש םהיפסכמ םלושמ הנידמה תורישב ןיד ךרוע לש ורכש אקווד

.הבושח תרחא תוכז םע תושגנתה תעב ןוזיאמ היישפוחה ,תטלחומ תוכז לכ ןיא םלוא ;םידבועהו הדובעה לוהינל םיללכ עובקל דיבעמה תוכז ,ןכא .הרשיפבו הקזוח תדימב ,תוכזה יפואב שדחמ ןודל ידכ וז תונמדזה לצנל אקווד ונילע יכ ינמוד - הזכש רוסיא עובקל דיבעמכ הנידמה תוכז חוכמ ,גוציי לע רוסיאה לש ותוטלחומל רשאב

ללכ ךרדב עמשנ אל ולוקש ימ לשו ךילהב יטפשמה חישהמ רדענש ימ לש ויתויוכזב אקווד רבודמה

.הדיבעמכ הנידמה לש תקולחמב היונשה התוכז םע תיתיזח הז הרקמב תשגנתמה ,טפשמה תיבל השיגה תוכז - תיתקוח לעה תוכזה לש האשומ םה םיבר םישנא םתוא לכ .יטפשמ גוציי ןממל תלוכי רדעהב ןגוה ךילהל תוכזל םילוכי םניאש םישנאה ,טפשמה ןמ םירדומה םה אלה - ועימשיש ימ רדעהב

תואכרעל השיגה תוכז

ב ןישח טפושה דובכ עבקש יפכ ,תיקוח לע תיתקוח תוכזכ רבכמ אל הרכוה ,גוצייל תוכזה הללכבו ,תואכרעל השיגה תוכזמ"עב תוישעת לילק .נ מ"עב םוינימולא לפרא 733/95 א"ע:תיצילמה ונושלב ,577 )3(אנ ד"פ ,

."טפשמה תיב לש םייחה רוניצ הניה טפשמה תיבל השיגה תוכז דוסיה תויוכז ראש לש ןמויקל ינויחו יחרכה יאנת וניה המויקש אלא דוע אל .דוסי תוכז לע איה הלענ יכ -ינא רמוא ךכו- רמול ןתינ .טפשמה תטישב רחא תומרונ רדסמל איה תכייש :דוסי תוכז גשומה לש ליגרה ונבומב דוסי תוכז איה ןיא טפשמה תיבל השיגה תוכז"

.ויתויוכז לע יוארכ ןגהל תוכזה ונממ תענמנו טפשמה תיב לא תונפל תלוכיה טועמ חרזאה לש ותשיג לעופב תמסחנ םלוה יטפשמ גוציי אלל ירהש ,תואכרעל השיגה תוכזמ ילארגטניא קלח הניה יטפשמ גוצייל חרזאה לש ותוכז

.הדובעב תיתוהמ העיגפ עוגפל ילבמ ,ריבסו יתדימ ןפואב תאז ,ןכ תושעל ,הידבועמ הנושארבו שארבו ,ותלוזל םלוה גוציי ןתיל ץפחה דבועמ עונמל הנידמל הל לא תוחפלש ירה ,השע תובוח הנידמה לע הליטמה תיבויח תוכזב םא ןיבו ,הב העיגפמ ענמיהל הנידמה לעש תילילש תוכזב רבודמ םא ןיב

.עייסל תואיש רחא ד"וע ןיאש העש דחוימבו ?וז תוחילש וילע לוטיל הליחתכלמ ונממ ענמי עודמ םלוא ,)ואל םא הנידמ דבוע אוה םא הלאשל רשק ילב ,םיסרטניא דוגינ לש הרקמב רטפתהל ול םירומהו וילע םילחה ןידה יכרוע תכשל לש הקיתאה יללכ חוכמ ביוחמ אליממ אוהש יפכ( ךרוצה הלעי רשאכו םא גוצייהמ רטפתהל ןידה ךרוע לכוי ,לארשי תנידמ דבועכ ודיקפת םע םיניינע דוגינ לש בצמ תאז לכב רצוויי גוצייה ךלהמב םא םגו ;הלאב אצויכ דועו ,יפסכ בוחל העיבתב גוציי ,תינכרצ וא תיזוח העיבתב תירחסמ הרבח דגנכ ןכרצ גוציי ,תוילאיצוסה ויתויוכז שומימל העיבתב יטרפה וקיסעמ דגנכ דבוע גוציי תמגודכ םיניינע דוגינל ששח לכ ןיא םהב םיקיתב עייסל רחבי הנידמ דבוע וניהש ד"הועש העינמ ןיא ,טרפה דבורב .יללכל ינטרפ םיניינע דוגינ ןיב דירפנ ;םיניינע דוגינ רבדב הנעטל רשאב

םוכיסל

?תיתימא תיתרבח היישעל םנמזמ טעמ שידקהלו םפוגב הקדצ ןתיל ירוביצה תורישב ןידה יכרוע תא דדועל אוה יוארה ןמ אל םאה ,הליהקל המורתו תלוזה תבהא ,םידסח תולימג ,תידדה תוברע ,הניתנ לש םיכרע לע תתתשומ תויהל תשקבמה הרבחכ .ןיד ךרוע לש היואר תוגהנתהל לדומ תווהלו ,םהירבחל תישיא אמגוד ןתיל םירומא הנידמה תורישב םיקסעומה ןידה יכרוע :ןוכנה אוה ךפיההש הרובס יתייה ,ימצעשכל ?ותימדתו ועוצקמ רהוטב העיגפל םרוגה הנבומ םיניינע דוגינ הווהמ םיקקזנל יטפשמ גוצייב ירוביצה תורישהמ ןיד ךרוע תובדנתה םנמואה - הומתל ונילע ,ללכה דבורב

.תושלח תויסולכוא גוציי לש שדוקה תכאלמל םמצע םותרל םהמ הפוצמ היהש םינושארה םה ,רתוי הבוטו תיכרע הרבחל ,טפשמה תועצמאב ,הרבחה תכיפה לע םינומאה ,ירוביצה תורישב םיתרשמה ןידה יכרוע אקווד .ןיבמ אלו ריכמ אל ןכלו ,האור ונניאש רחאה דצה תא בורקמ ריכהלו תוארל תונמדזהה בקע ,רתוי ןזואמו רתוי יעוצקמ ןטפשמלו רתוי בוט ןיד ךרועל םג אלא ,רתוי בוט םדאל קר אל ןתונה תא ךפוה ,יטפשמ עויס ןתמ :הלוכ הרבחה םעו םהיקיסעמ םע םג אליממו הישוע םע םג ביטית וזש ירה ,רוביצה ידבוע לש תיבויחה םתימדת תא הלעתו לבקמה םע ביטית ,היואר וזכ המורתש ךכל רבעמ

ורמאמב דנה דנרל טפושה לש וירבד ןאכל םיפיו ;ןולשיכל דעונש השעמ וניה ,םיכרע ירסוחמ הרבחה תא םיביכרמה םישנאה רשאכ ,טפשמה תועצמאב הרבחה ןוקית ,לוכה תולככ The Spirit of Liberty: "."וז חור הב עווגת ףוסבל - תאזה חורה חופיט תא טפשמה יתב לע הליטהב ,התוירחאמ תקמחתמה הרבחו הנליצי טפשמ תיבש ךרוצ הל ןיא ,וז חור היח הבש הרבח .התוא ליצהל לכוי אל טפשמ תיב םוש ,הנממ הקלתסנ תוניתמה חורש ךכ ידכ דע העוסשה הרבח

:רמאמב ורכזואש ןידה יקספל

'חאו הנידמה תוריש תוביצנ .'נ רמורבסקופ ילא ,2669/04 בע

מ"עב תוישעת לילק .נ מ"עב םוינימולא לפרא 733/95 א"ע


.ןליא רב תטיסרבינוא ,םיטפשמל הטלוקפה ,יטפשמ עויסל הקינילקה תלהנמ הניה תבתוכה *

.םהל םיפרוצמה וא/ו םירומאה םירבדה לע תכמתסמה הלועפ לכ ינפל תיעוצקמ הצע לבקל םישרדנ הלאו םיארוקה יפלכ יהשלכ תוירחאב םיאשונ םניא תכרעמה וא/ו רבחמה .תיטפשמ תעד תווח וא/ו ץועיי תווהל ידכ וב ןיאו ,דבלב יללכ עדימ וניה רמאמב גצומה עדימה לכ **

המידע המוצג במאמר זה הוא מידע כללי בלבד, ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/ או חוות דעת משפטית. המחבר/ת ו/או המערכת אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים.

גולשים בסלולרי? לשירות מיידי מעורך דין הורידו את Get Lawyer
אתר המשפט הישראלי "פסקדין"

שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 


תגובות

הוסף תגובה
אין תגובות
שירותים משפטיים

חיפוש עורך דין לפי עיר :
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספות
ערים נוספותכתבות נוספות

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ