אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> פגמים בערבות בנקאית שצורפה למכרז הם פגמים מהותיים שיכולים להביא לפסילת ההצעה.

פגמים בערבות בנקאית שצורפה למכרז הם פגמים מהותיים שיכולים להביא לפסילת ההצעה.

תאריך פרסום : 10/11/2009 | גרסת הדפסה
עע"מ
בית המשפט העליון
6242-09
10/11/2009
בפני השופט:
1. א' רובינשטיין
2. ס' ג'ובראן
3. י' דנציגר


- נגד -
התובע:
חג'אזי חברה לסיעוד בע"מ
עו"ד דן פרידמן
עו"ד תום שפלר
הנתבע:
1. המוסד לביטוח לאומי
2. "מטב" - עמותה לשירותי טיפול ורווחה ו-98 אח'

עו"ד עומר דקל
פסק-דין

השופט ס' ג'ובראן:

           בפנינו ערעור על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים (עת"מ 1504/09, כבוד הנשיאה מ' ארד) שניתן ביום 26.7.2009, אשר על פיו נדחתה עתירתה של המערערת לביטול החלטת המשיב 1 (להלן: המשיב), אשר פסלה את הצעתה במכרז להקמת מאגר של נותני שירותי סיעוד לזכאים לגמלת סיעוד.

רקע עובדתי

1.        ביום 13.11.2008 פרסם המשיב מכרז מספר מ(2038) 2008 להקמת מאגר של נותני שירותי סיעוד לטיפול בזקן בביתו לזכאים לגמלת סיעוד (להלן: המכרז) על-פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. על פי תנאי המכרז היה על המשיב לצוות חברות ועמותות בתחום שירותי הסיעוד ל- 314 ועדות מקצועיות הפועלות ברחבי הארץ. את המכרז ניהלה עבור המשיב חברת רמדור.

2.        במשך כל השנים ההתקשרות בין המשיב לבין נותני השירותים נעשתה ללא מכרז, על אף ניסיונות חוזרים ונשנים של המשיב להוציא מכרז אל הפועל. במשך 13 השנים האחרונות פרסם המשיב חמש פעמים מכרז לשם הסדרת הנושא, אך בכל פעם הותקף המכרז על ידי נותני השירותים בערכאות שיפוטיות שונות. ההליכים המשפטיים הובילו לביטולם של כל המכרזים הקודמים. המכרז הנדון הוא המכרז השישי במספר (להשתלשלות ההיסטורית העובדתית והמשפטית של פרשה זו ראו עת"מ (י-ם) 1003/09 איגוד נותני שירותי סיעוד נ' המוסד לביטוח לאומי (טרם פורסם, 4.2.2009).

3.        המערערת הגישה את הצעתה למכרז, לאחר שבשנים האחרונות סיפקה למשיב את שירותי הסיעוד ללא מכרז. ביום 15.6.2009 הודיע המשיב למערערת כי הצעתה נפסלה לאור פגמים בשטר הערבות הבנקאית שצורף להצעתה. המערערת הגישה השגה, לועדת המכרזים של המשיב, על ההחלטה בדבר פסילתה. ביום 30.6.2009 הודיעו נציגי המשיב כי ועדת המכרזים בחנה בשנית את פסילת המערערת, והגיעה למסקנה כי לנוכח ההלכה הפסוקה והמדיניות המשפטית, אין מקום לשנות את ההחלטה.

4.        המשיב טען כי בערבות הבנקאית של המערערת נפלו שני פגמים. הפגם הראשון, נוגע לסטייה מנוסח כתב הערבות המחייב, אשר צורף למסמכי המרכז. בתנאי המכרז נקבע כי " על המציע לצרף לטופס ההצעה ערבות בנקאית/ביטוחית על שם המציע בסכום של 50,000 ש"ח, שתהיה בתוקף עד יום 10.2.09, וזאת בנוסח המצורף כנספח ג' למכרז, ובנוסח זה בלבד" (ההדגשות הופיעו במקור, ס' ג''). וזה נוסחו של כתב הערבות (נספח ג') הנ"ל:


הנדון: כתב ערבות מס'

"1. עפ"י בקשת ______ (להלן - "המבקש") אנו ערבים בזה כלפיכם לתשלום כל סכום עד לסך של 50,000 (חמישים אלף) ש"ח, שתדרשו מאת המבקש בקשר למכרז מס' מ (2038) 2008 בנושא רכישת שירותי סיעוד לקשישים.

2. אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות האמורה לעיל תוך עשרה ימים מעת שתגיע אלינו דרישתכם הראשונה בכתב, בלי תנאי כלשהו, מבלי להטיל עליכם חובה להוכיח את דרישתכם, ומבלי שתהיו חייבים לדרוש את התשלום תחילה מאת המבקש.

...

5. ערבות זו תעמוד בתוקפה עד ליום 10.2.09 ועד בכלל. כל דרישה שתגיע במועד מאוחר יותר לא תחייב אותנו.

..."

           נוסח כתב הערבות של המערערת סטה מהנוסח הנ"ל בשני היבטים. ראשית, לא נאמר בערבות הבנקאית שצירפה המערערת כי היא מבקשת הערבות (אף ששמה צוין לאחר מכן). שנית, הבנק הערב התחייב לשלם למשיב את הערבות בתוך שבעה ימים מיום קבלת הדרישה לכך ולא בתוך עשרה ימים כפי שנקבע בנוסח הערבות.

           הפגם השני, נוגע לתוקף הערבות. הערבות שצירפה המערערת הייתה עד ליום 10.2.2009, כפי שאכן נקבע במסכמי המכרז ובנוסח הערבות הנ"ל. אולם לנוכח הימשכות הליכי המכרז הודיעה החברה שניהלה את המרכז, באתר האינטרנט בו נוהל המכרז ובדואר אלקטרוני שנשלח למציעים, על דחיית המועד האחרון להגשת ההצעות, ועל כך שהמועד לפקיעת הערבות נדחה מיום 10.2.2009 ליום 15.4.2009 (תאריך זה תוקן בהמשך ליום 14.4.2009 לאחר שהתברר כי יום 15.4.2009 הוא שביעי של פסח). התאריך הנדחה לפקיעת הערבות הופיע גם בהודעה שפרסם המשיב בעיתונות ביום 13.11.2008. המשיב טען כי המערערת לא שינתה את תוקף הערבות, כנדרש, ולכן לא עמדה בתנאי המכרז.

5.        על החלטת המשיב הגישה המערערת עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים בשבתו כבית משפט לעניינים מינהליים, כי יורה על ביטול החלטת המשיב לפסול את הצעתה, ויכריז עליה ככלולה ברשימת הזוכים במכרז.

בית המשפט לעניינים מינהליים

6.        ביום 26.7.2009 דחה בית המשפט לעניינים מנהליים (כבוד הנשיאה מ' ארד) את העתירה. בית המשפט לעניינים מינהליים קבע כי הצעה שצורפה לה ערבות שתוקפה מוקדם מהנדרש במכרז היא הצעה שנפל בה פגם מהותי ודינה להיפסל. כמו כן, קבע בית המשפט לעניינים מינהליים כי ההודעה בדבר הדרישה להארכת תוקף הערבות פורסמה באתר האינטרנט של המכרז, נשלחה למציעים באמצעות הדואר האלקטרוני, ואף פורסמה בעיתונות. מתן ההודעה למציעים באופן האמור עולה בקנה אחד עם תנאי המכרז. בנוסף, קבע בית המשפט לעניינים מינהליים כי יש לדחות את טענת המערערת לפיה הערבויות התקינות שצירפו מציעים אחרים להצעותיהם היו ממילא חסרות משמעות שכן תוקפן פג לפני המועד שנקבע לחתימה על החוזים עמם. בית המשפט לעניינים מינהליים קבע כי על מנת לשמור על השוויון בין המציעים (והמציעים הפוטנציאליים) יש לבחון את עמידת ההצעות בדרישות המכרז, לרבות בכל הנוגע לערבות, נכון למועד הגשת ההצעות ולא במועד מאוחר יותר. לבסוף קבע בית המשפט לעניינים מינהליים כי אף אם צודקת המערערת בכך שההחלטה בדבר הארכת תוקף הערבויות לא התקבלה על ידי ועדת המכרזים אלא על ידי החברה שניהלה את המכרז, הרי שהמציעים השונים עודכנו על השינוי, ופעלו על פיו. מכל מקום ההחלטה אושרה על ידי ועדת המכרזים בהחלטותיה המאוחרות יותר בהן נפסלו מציעים שלא מילאו אחר הדרישה האמורה. בנוסף קבע בית המשפט לעניינים מינהליים כי סטייה מנוסח כתב הערבות מהווה פגם המצדיק את פסילת ההצעות. זאת מכיוון שעל מגישי הצעות במכרזים לבדוק בשבע עיניים אם מילאו אחד לאחד את התנאים למיניהם, ולכן הייתה על המערערת חובה לבדוק בטרם הגשת ההצעה כי נוסח הערבות שקיבלו מהבנק עונה על דרישותיו הברורות של המכרז.

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ