אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | טפסים | פסקדין Live | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מלכה נ' לדאני ואח'

מלכה נ' לדאני ואח'

תאריך פרסום : 10/06/2013 | גרסת הדפסה
ת"א
בית המשפט המחוזי חיפה
18993-04-13
03/06/2013
בפני השופט:
רון סוקול

- נגד -
התובע:
אשר מלכה
הנתבע:
1. כרמי לדאני
2. יהונתן לב-ארי
3. עו"ד
4. זאב דקל
5. עו"ד

החלטה

1.בקשה למתן צו עשה זמני המורה למשיב מס' 1 להעביר לבעלותו של המבקש ולהשלים את רישום העברת הזכויות על שם המבקש של מקרקעין הידועים כגוש 11302 חלקה 63 המצויים במושבה זיכרון יעקב. המבקש מסכים כי האמור ייעשה בכפוף להפקדת סך של 300,000 ₪ בנאמנות. הבקשה הוגשה בשל מחלוקת שנתגלעה בין המבקש למשיב 1 לעניין השלמת ההתחייבויות על פי הסכם מכר ולפיו רכש המבקש מהמשיב 1 את המקרקעין האמורים. במוקד המחלוקת ניצבת השאלה על מי מוטל לשאת בתשלומים עבור עבודות הפיתוח הצפויות להתבצע בסמוך למקרקעין.

רקע

2.המשיב 1 (להלן: "המוכר") הינו הבעלים הרשום של זכויות הבעלות במגרש הידוע כגוש 11302 חלקה 63 בזיכרון יעקב (להלן: "המגרש") . ביום 31/10/11 נערך ונחתם הסכם בין המבקש למוכר ולפיו רכש המבקש את המגרש תמורת סך של 1,400,000 ₪. בין תנאי ההסכם נקבע כי על המוכר לשאת בתשלומים שונים החלים על בעל הזכויות במגרש עד למועד החתימה על ההסכם. הסעיף המרכזי שהוא במוקד המחלוקת הינו סעיף 7(א) להסכם הקובע כדלקמן:

"כל המסים, האגרות, הארנונות, ההיטלים והתשלומים מכל מין וסוג שהוא, בין ממשלתיים, בין עירוניים ובין אחרים בין שתשלומם חל על הבעלים של נכסי דלא ניידי ובין שתשלומם חל על המחזיקים של נכסי דלא ניידי – למעט אלו אשר מוסכם במפורש בחוזה זה כי יחולו על הקונה – (להלן: "המסים") אשר חלים ו/או מוטלים עד ליום חתימת חוזה זה לרבות תשלומים ו/או אגרות פיתוח לביצוע כל עבודות פיתוח ותשתית לרבות כביש, מדרכה, ביוב, תיעול וכל היטל בגין פיתוח עירוני אשר הוטלו על המגרש גם קודם לחתימת הסכם זה יחולו וישולמו על ידי המוכר. כל המיסים שיוטלו מיום חתימת חוזה זה ואילך יחולו על הקונה".

3. בסעיף 5 להסכם נקבעו הוראות בדבר תשלום התמורה. נקבע כי סך של 550,000 ₪ ישולם עם חתימת ההסכם; סך נוסף של 300,000 ₪ ישולם תוך 30 יום; היתרה בסך של 550,000 ₪ תשולם 90 יום לאחר מכן במקביל למסירת החזקה במגרש לידי המבקש ובכפוף להמצאת כל האישורים כמפורט בסעיף 5(ד) לצורך רישום הזכויות על שם המבקש. עוד הוסכם כי ככל שעד למועד מסירת החזקה לא יומצאו כל האישורים כנדרש להעברת הזכויות, תופקד יתרת התמורה בידיהם הנאמנות של המשיבים 2 – 3 (להלן גם: "עורכי הדין").

4. מהטענות שנפרשו לפני ומהמסמכים שהוצגו מסתבר כי עורכי הדין קיבלו לידיהם את כל המסמכים כנדרש על פי הבנתם לצורך השלמת רישום הזכויות על שם המבקש, דהיינו בידיהם אישורים על תשלום מס השבח, היטל השבחה ותשלום היטל הביוב כפי שנדרש על ידי המועצה המקומית.

5.עם זאת לטענת המבקש נותר תשלום נוסף שלא שולם על ידי המוכר. מדובר בתשלום עבור עבודת פיתוח שאמורות להתבצע בסמוך למגרש ובהם עבודות סלילה. בגין עבודות פיתוח אלו, כך טען, דרשה המועצה המקומית תשלום היטל סלילת רחוב לכל המגרשים הכלולים בתחום תכנית המתאר ש/343. המגרש נשוא ההסכם מצוי בין מגרשים אלו.

6.בנסיבות אלו שילם המבקש למוכר סך של 250,000 ₪ בלבד וביקש כי המשיב ימציא אישור על סילוק חוב היטלי הפיתוח. הואיל והמוכר סבר כי אינו חייב בכל תשלום פנו עורכי הדין למועצה לקבלת אישור וכאמור פרט לדרישה לתשלום היטל ביוב ששולם, לא קיבלו כל דרישה נוספת לתשלום היטלי פיתוח.

7.המבקש פנה אף הוא למועצה. לגרסתו נודע לו כי ביום 8/5/01 קיבלה המועצה החלטה לפיה הוסמכה החברה הכלכלית זיכרון יעקב לגביית היטלי פיתוח עבור עבודות הפיתוח הצפויות על פי תכנית ש/343. כמו כן פנה המבקש לעו"ד אלעד רון וזה פנה למועצה. ביום 1/8/12 נשלח לעו"ד אלעד רון מכתב המפרט אומדן ראשוני של היטל הסלילה הצפוי לבעל המגרש. לפי מכתב זה (נספח "ג" לבקשה) היטל הסלילה הצפוי הינו 137,397 ₪.

בעקבות זאת, כך לטענתו, הפקיד המבקש בידיו של עו"ד רון המחאות לטובת המועצה על סך של 213,863 ₪. (אין בפני הסבר ברור כיצד חושב הסך של 213,863 ₪).

8.לאור האמור טוען המבקש כי המוכר הפר את ההסכם בכך שנמנע מתשלום היטל הפיתוח. המבקש טוען כי אינו חייב ביתרת התמורה בסך השווה לסכום היטלי הפיתוח בצירוף פיצוי מוסכם בשל ההפרה. על מנת לקדם את העסקה ולרשום את המגרש על שמו מוכן המבקש להפקיד את היתרה השנויה במחלוקת בנאמנות אצל עורכי הדין עד הכרעה בתיק העיקרי.

9.המוכר מתנגד לבקשה. לטענתו המבקש הוא שהפר את ההסכם בכך שנמנע מלשלם את יתרת התמורה במועד המוסכם. המוכר מבהיר כי אין כל חוב לתשלום עבור היטלי פיתוח למועצה שכן המועצה לא דרשה כל תשלום. המוכר מפנה לאישור שהתקבל מהמועצה להעברת הזכויות. אישור זה ממלא לטענתו את התנאי שנקבע בסעיף 5(ד) להסכם לתשלום יתרת התמורה. עוד טוען המוכר כי על פי חוק העזר לזיכרון יעקב, מחושבים היטלי הפיתוח על פי שיטת "דמי ההשתתפות", דהיינו התשלום נדרש רק לאחר השלמת העבודות כולן או לאחר השלמת שלבי הביצוע שנקבעו ותשלום עבור כל שלב. בפועל לא בוצעו כל עבודות ולכן לא קמה כל חובה לתשלום היטלי פיתוח.

עוד טוען המוכר כי החלטת המועצה מיום 8/5/01, המסמיכה את החברה הכלכלית לגבות היטלי פיתוח, לא הקימה כל חבות. ההחלטה התנתה את ההסמכה לחברה הכלכלית בחתימת הסכם פיתוח שמעולם לא נחתם. יתרה מזו, החברה הכלכלית פורקה ואינה פעילה עוד.

10.בנוגע לאומדן הראשוני של היטל הסלילה עליו סומך המבקש את טענותיו, מבהיר המוכר כי מדובר באומדן לתשלום היטל סלילה עתידי בלבד ולא בדרישה לתשלום. מכל מקום, כך לטענתו, המבקש לא שילם מאום למועצה אלא רק הפקיד את ההמחאות אצל עו"ד רון.

עורכי הדין תומכים בטענותיו של המוכר אולם הבהירו כי בהיותם נאמנים יפעלו על פי הוראת בתי המשפט.

הכרעה

11.דין הבקשה להידחות על כל חלקיה.

כפי שאפרט להלן, הגעתי למסקנה כי המבקש לא שכנע במידת הראיה הנדרשת לשלב זה של ההליך, כי תשלום עבור אומדן היטל הסלילה מהווה תנאי לתשלום יתרת התמורה על ידו או כי המוכר הפר התחייבות כלשהי המהווה תנאי לתשלום יתרת התמורה. הואיל והתמורה לא שולמה במלואה אין לכוף על המוכר להעביר את הזכויות על שם המבקש.

12.המבקש שב וחזר על הוראות סעיף 7(א) להסכם. סעיף זה מחלק את האחריות וקובע על מי מהצדדים לשאת בתשלומי חובה שונים כמפורט בסעיף. על פי הוראות אלו על המוכר לשאת בכל תשלומי החובה החלים על בעל הזכויות במגרש עד למועד החתימה. ודוקו, הצדדים הדגישו כי התשלומים בהם יישא המוכר הם רק אלו "אשר חלים ו/או מוטלים עד ליום חתימת חוזה זה" .

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ