אינדקס עורכי דין | פסיקה | המגזין | חקיקה | כתבי טענות | טפסים | TV | משאלים | שירותים משפטיים | פורום עורכי דין נגישות
חיפוש עורכי דין
מיקומך באתר: עמוד ראשי >> חיפוש פסקי-דין >> מועצה אזורית גליל תחתון נ' המחסן הסיטונאי ואח'

מועצה אזורית גליל תחתון נ' המחסן הסיטונאי ואח'

תאריך פרסום : 04/02/2014 | גרסת הדפסה
תא"ק
בית משפט השלום נצרת
34763-11-13
22/01/2014
בפני השופט:
עירית הוד

- נגד -
התובע:
אבגיל ניסים
הנתבע:
חב' המחסן הסיטונאי למוצרי חשמל בע"מ ח.פ. 514322221
פסק-דין

פסק דין

רקע ותמצית טענות הצדדים

לפני בקשת רשות להתגונן שהגיש המבקש בלבד.

המשיבה, מועצה אזורית גליל תחתון, הגישה נגד המבקש וחברת המחסן הסיטונאי למוצרי חשמל בע"מ (להלן: "החברה") תביעה כספית בסדר דין מקוצר על סך 64,654 ₪ בגין חוב ארנונה. החברה לא הגישה בקשת רשות להתגונן.

במסגרת כתב התביעה טוענת המשיבה, כי החברה הפסיקה פעילותה וכי המבקש הינו בעל השליטה בחברה ומי שערב לתשלום חובותיה נשוא התביעה. לטענתה, מיום 1.3.11 ועד ליום 30.10.12 החברה הייתה המחזיקה בנכס המצוי בתחומה ועל כן היה עליה לשלם תשלומי ארנונה בגינו. המשיבה טוענת שהחברה לא פרעה חובותיה כלפיה וכי נותר לה חוב בסך 64,654 ₪. לטענתה, החברה שיגרה לה הודעה, עליה מופיעה חתימת המבקש, לפיה היא נסגרה ואינה פעילה עוד. המשיבה טוענת, כי בנסיבות אלו ולאור העובדה שמדובר בחובות סופיים ולאור העובדה שהמבקש הוא בעל השליטה בחברה הרי שהמבקש חב בחובות הארנונה נשוא התביעה ביחד ולחוד עם החברה בהתאם להוראות סעיף 8(ג) לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג- 1992 (להלן: "חוק ההסדרים"). עוד טוענת המשיבה, כי חבות המבקש נובעת אף מכך שבמסגרת הסכם השכירות הוא ערב חוזית לחובותיה האמורים של החברה.

המבקש הגיש בקשת רשות להתגונן במסגרתה טען שהחברה הפסיקה פעילותה לאחר שלוש פריצות למקום עסקה וגניבת מלאי במאות אלפי שקלים. עוד נטען, כי החברה תבעה את חברת הפניקס וכי כל תגמולי הביטוח שולמו לנושים אשר עיקלו את התגמולים. המבקש טוען, כי בנסיבות אלו לא חלה הוראת סעיף 8(ג) לחוק הסדרים. עוד טוען המבקש, כי המשיבה לא פירטה בכתב התביעה מה הן הנסיבות המחילות עליו באופן אישי את חבות החברה. לטענתו, בשל כך אין בידו להתייחס לכך באופן מפורט. המבקש טוען, כי יש לו טענת הגנה טובה וראויה כנגד התביעה והוא זכאי, כי תינתן לו רשות להתגונן.

לאחר הגשת בקשת הרשות להתגונן הגישה המשיבה בקשה במסגרתה עתרה, כי בית המשפט ידחה את בקשת הרשות להתגונן וייתן פסק דין המחייב אותו לשלם לה את מלוא הסכום נשוא התביעה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין והוצאות משפט. המשיבה טוענת, כי התביעה נגד המבקש הוגשה בהסתמך על שתי עילות חלופיות- בהסתמך על הוראות סעיף 8(ג) לחוק הסדרים ובשל היותו ערב, בין היתר, לחובות הארנונה של החברה בהתאם להסכם השכירות. לטענתה, המשיב לא הכחיש טענותיה לפיהן החברה הינה חברה פרטית שהחזיקה בנכס נשוא חובות הארנונה שלא כדייר מוגן, שהיא לא פרעה את חובות הארנונה שלה, שהנכס נשוא הארנונה אינו משמש למגורים, שהיא אינה פעילה עוד, שחובות הארנונה הינם חובות סופיים ושהוא בעל השליטה בחברה. כמו כן, לא הכחיש את חוב הארנונה ואת שיעורו. המשיבה מוסיפה, כי המבקש כלל לא התייחס לטענתה לפיה התביעה מסתמכת על כתב הערבות. לטענתה, טענתו היחידה של המבקש היא, כי סעיף 8(ג) אינו חל בנסיבות העניין. בנסיבות אלו טוענת המשיבה, כי טענתו היחידה של המבקש היא טענה משפטית גרידא ובשל כך אין מקום ליתן לו רשות להתגונן ותחת זאת ניתן להכריע בטענה כבר בשלב זה.

דיון ומסקנות

האם יש ליתן למבקש רשות להתגונן מפני התובענה אשר הוגשה נגדו אם לאו, זו השאלה העומדת לפתחי.

בשלב זה אקדים ואומר, כי לאחר עיון במכלול טענות הצדדים והחומר המונח בפניי מצאתי, כי דין הבקשה למתן רשות להתגונן להדחות, מהנימוקים שיפורטו.

זכותו של צד, כי יהיה לו יומו בבית המשפט ותהיה לו האפשרות להעלות טענותיו ולנסות ולהוכיח אותן הינה זכות מהותית בשיטת המשפט שלנו. לא בנקל יסגור בית המשפט את שעריו בפניו מתדיין מבלי שניתן לו יומו בבית המשפט. בשלב בו בית המשפט דן בבקשת רשות להתגונן די אם הנתבע יראה הגנה אפשרית, אף בדוחק רב, בכדי להצדיק מתן רשות להתגונן. בשלב זה לא בודקים כיצד יצליח המבקש להוכיח את הגנתו או את טיב ראיותיו. ההלכה היא, כי בקשת רשות להגן תידחה רק כאשר אין, ולו בדל סיכוי אפשרי, כי טענה מטענות ההגנה אשר העלה המבקש בבקשתו תתקבל במשפט.

תחילה אציין, כי אין ממש בטענת המבקש לפיה המשיבה לא פירטה בכתב התביעה מה הן הנסיבות המחילות עליו באופן אישי את חבות החברה. המשיבה טענה בכתב התביעה, כי יש תחולה סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים ופירטה שהחברה אינה פעילה עוד, כי נותר לה חוב ארנונה וכי המבקש הינו בעל שליטה בחברה. כמו כן טענה שהמבקש היה ערב לחוב הארנונה של החברה.

כאמור, התביעה הוגשה נגד המבקש והחברה. התביעה נגד המבקש הוגשה הן בהתאם לסעיף 8(ג) לחוק ההסדרים והן בטענה שהוא היה ערב לחוב.

סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים קובע, כי: "על אף הוראות סעיף קטן (א) והוראות כל דין, היה הנכס נכס שאינו משמש למגורים, והמחזיק בו הוא חברה פרטית שאינה דייר מוגן לפי חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972 (בסעיף זה – עסק) ולא שילם המחזיק את הארנונה הכללית שהוטלה עליו לפי סעיף קטן (א), כולה או חלקה, רשאית הרשות המקומית לגבות את חוב הארנונה הסופי מבעל השליטה בחברה הפרטית, ובלבד שהתקיימו לגביו הנסיבות המיוחדות המנויות בסעיף 119א(א) לפקודת מס הכנסה, בשינויים המחויבים. בסעיף זה- "חוב ארנונה סופי" – חוב לתשלום ארנונה, שחלף לגביו המועד להגשת השגה, ערר או ערעור, לפי העניין (בסעיף זה – הליכי ערעור), ואם הוגשו הליכי ערעור או תובענה אחרת – לאחר מתן פסק דין חלוט או החלטה סופית שאינה ניתנת לערעור עוד; "חברה פרטית" – כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999;
"בעל שליטה" – כהגדרתו בסעיף 119א לפקודת מס הכנסה". 

במסגרת חוק החברות מוגדרת חברה פרטית כדלקמן: "חברה שאינה חברה ציבורית". סעיף 119א לפקודת מס הכנסה קובע, כי בעל שליטה הוא: "מי שהוא, לבדו או יחד עם קרובו, מחזיק לפחות בעשרים וחמישה אחוזים בזכות מהזכויות המנויות בהגדרת "בעל שליטה" שבסעיף 32(9)(א)". הסעיף האמור קובע, כי בעל שליטה הוא: "מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחת מאלה:

(א)ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה;

(ב)בזכות להחזיק ב-10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב-10% לפחות מכוח-ההצבעה או בזכות לרכשם;

(ג)בזכות לקבל 10% לפחות מהרווחים;

(ד)בזכות למנות מנהל;

התוכן בעמוד זה אינו מלא, על מנת לצפות בכל התוכן עליך לבחור אחת מהאופציות הבאות: הורד קובץ לרכישה הזדהה

בעלי דין המבקשים הסרת המסמך מהמאגר באמצעות פניית הסרה בעמוד יצירת הקשר באתר. על הבקשה לכלול את שם הצדדים להליך, מספרו וקישור למסמך. כמו כן, יציין בעל הדין בבקשתו את סיבת ההסרה. יובהר כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט. בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. עם זאת, על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי.

האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.שאל את המשפטן
יעוץ אישי שלח את שאלתך ועורך דין יחזור אליך
* *   
   *
 

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

צור
קשר

כל הזכויות שמורות לפסקדין - אתר המשפט הישראלי
הוקם ע"י מערכות מודרניות בע"מ