סגור
www.PsakDin.co.il
הפוך לדף הבית | הוסף למועדפים | תנאי שימוש
Google+ כניסה למנוים
חיפוש | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | PsakDinTV | משאלים | כתבי טענות | טפסים
 מיקומך באתר » עמוד ראשי » חיפוש במאגרים » תוצאות חיפוש יצירת קשר שרות לקוחות פרסום באתר 
חיפוש עורכי דין חיפוש במאגרי פסקדין
פסק דין ver_bdkq
האם ייחשב שטח הנולונדה בבניין כרכוש משותף ולא יירשם כחלק משטח החנות שבבעלות המערערים
• מקרקעין / הסדר זכויות במקרקעין
• מקרקעין / שיתוף במקרקעין
• מקרקעין / המפקח על בתים משותפים
• מקרקעין / בתים משותפים
בית המשפט העליון בירושלים עונה על השאלות הבאות
האם הליך מתן הוראות הולם בבירור מחלוקת שעניינה הכרעה בשאלות קנייניות הקשורות בהגדרת אופיו של שטח בבית משותף כרכוש משותף או כרכוש הצמוד לאחת הדירות
מהם התנאים הנדרשים דרך כלל, להכרעה במחלוקת מהותית בין נושא תפקיד לצד שלישי במסגרת הליך מתן הוראות
האם יש מקום להתערב בשיקול דעת בית משפט קמא אשר החליט לברר את המחלוקת בין הצדדים בדרך של מתן הוראות והאם יש לסטות מקביעותיו לגוף ההכרעה שנתקבלה
האם גם בבית שאינו רשום כבית משותף מוכרת זכות הדיירים לשימוש והנאה בחלקי הרכוש המשותף כהגדרתו בסעיף 77 א' לחוק
מטרת חוק המכר
כב' הש':
חב' פליצ'יה ראובן בע"מ
ראובן פליצ'ה
דוד ראובן
ציפורה סופיוב
אהרון סופיוב
ב"כ ד. בסון ב"כ א. לירז
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bdsa
סמכותו של מפקח, כהגדרתו בחוק המקרקעין תשכ"ט- 1969, להיזקק להודעת צד ג' ו/או לתביעה שכנגד במסגרת תביעה המוגשת אליו כדין
• מקרקעין / המפקח על בתים משותפים
• מקרקעין / בתים משותפים
מהם התנאים בילתם אין להקניית סמכות שיפוטית למפקח על רשום מקרקעין
האם למפקח סמכות שיפוטית בתביעות משפטיות שעילתן זכויות וחובות שמקורן בדיני החוזים
מהי מטרתה של הודעת צד ג' והאם על המפקח להיזקק להודעת צד ג' בסכסוך המובא בפניו
באלו מקרים יכול המפקח להיזקק לתביעה שכנגד בסכסוך המובא בפניו? האם יש להבחין בין סמכות לדון בתביעה שכנגד המובאת בפני בית משפט השלום וזו המובאת בפני המפקח
האם זכאית המערערת לתבוע את הנציגות ביחד ולחוד עם בעלי היחידות בגין חובות כספיים של בעלי היחידות
כיצד יפורש המונח "בעל דירה" לעניין סמכותו של המפקח לפי חוק המקרקעין
כב' הש':
חברת אנגלו ישראל י.נ. (1987) בע"מ ועד הבית ברח' המסילה 22
נשר
ב"כ קלינגהופר ב"כ חרל"פ
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bvdn
למי הסמכות לדון בערעור על החלטת המפקח על המקרקעין בנוגע לנכס מעבר לקו הירוק
• מקרקעין / שיתוף במקרקעין
• מקרקעין / המפקח על בתים משותפים
• מקרקעין / בתים משותפים
מיהו בית המשפט המוסמך לדון בערעור על החלטת המפקח על המקרקעין לגבי נכס המצוי מעבר "לקו הירוק
מהן ההוראות הנוגעות לסמכות השיפוט שנקבעו בצו מפקד כוחות צה"ל באיו"ש
למי נתונה הסמכות לדון "כערכאה ראשונה" בסכסוך בנוגע לנכס בישובי השומרון
לאיזה בית משפט נתונה הסמכות לדון בערעור על החלטת "בית המשפט לעניינים מקומיים של ערכאה ראשונה
כב' הש':
פרחי אלון
פרחי טלי
מלכה ירון
מלכה יפעת
ב"כ קורוליק ב"כ ע' גואטה
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_bvkt
השתתפות דייר בהוצאות "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף
• מקרקעין / המפקח על בתים משותפים
• מקרקעין / בתים משותפים
• מקרקעין / שכירות
האם לצורך חיוב בהוצאות די בהחלטת רוב באסיפה הכללית, או שנדרשת הסכמה פה אחד
האם העבודות עליהן הוחלט הן בגדר החזקה שוטפת, או בגדר שיפורים ושיפוצים
מהן ההתקנות והתוספות לבניין שייחשבו ל"החזקה תקינה" של הרכוש המשותף
האם די בהשתתפות הדייר באסיפה הכללית, כדי לייצג את בעלי הדירה באסיפה
האם העלאת הטענה, לאחר שנים, כי הדייר אינו מורשה לייצג את בעל הדירה היא חסרת תום לב
בהנחה שיש חובת תשלום, האם נושא בתשלום בעל הדירה או הדייר
האם במסגרת הסכסוך הנוגע לרכוש המשותף ניתן לדון בתביעות הדדיות שבין המשכיר (בעל הדירה) לשוכר (הדייר
כב' הש':
עדנה וינברגר
עו"ד דב וינברגר
נציגות הבית המשותף ברח' אוסישקין 21
ירושלים
על ידי נציגיה גדי וכסלר ומרים כרמון
דני זכריה
ב"כ דב וינברגר ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_cbri
דיירים אשר לא השתתפו בהוצאות בניית מעלית אינם זכאים להשתמש בה
• מקרקעין / המפקח על בתים משותפים
• מקרקעין / בתים משותפים
האם רשאים המערערים לטעון כנגד התקנת המעלית לאחר שחלפו 8 שנים מאז התקנתה?
מהם התנאים לקבלת היתר להתקנת מעלית ע"פ סעיף 59ו' (א)(ג) לחוק המקרקעין ?
מהי תכליתו של סעיף 59ו' (א)(ג) לחוק המקרקעין ?
האם היות המעלית רכוש משותף אינו יכול למנוע את השימוש בה ממי שלא השתתף בהתקנתה?
מהו האיזון הראוי במקרה הנדון בין זכויותיהם הקנייניות של בעלי הדירות בדירותיהם לזכויותיהם ברכוש המשותף ?
כב' הש':
מנטל מיכאל נציגות הבית המשותף
מלכין יחיעם ועופרה
דהן דניאלה הרשקוביץ
ב"כ ללא תיאור ב"כ גלית אילן
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_dbqy
צו הריסה מנהלי - בקשת רשות ערעור כנגד הצו
• מקרקעין / המפקח על בתים משותפים
האם הטענה בדבר העדר פירוט נאות של צו ההריסה לא נבחנה לכאורה על ידי הערכאות הקודמות
כב' הש':
סאלח אחמד נסאר הוועדה המקומית לתכנון ובניה - משגב
ב"כ א' יאסין ב"כ ח' ארצי
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_dcbp
שאלת שיעור ההשתתפות של דיירי הבית המשותף באחזקת הרכוש המשותף על פי הסכם הרכישה שנערך עם רוכשי הדירות
• מקרקעין / המפקח על בתים משותפים
האם בית המשפט נוטה ליתן רשות לערער בגלגול שלישי לגבי פרשנות מסמך פרטיקולרי
חיוב אדם לשאת בחלקו לפי גודל משפחתו או לפי ממונו במשפט העברי
כב' הש':
נציגות הבית המשותף ברחוב חנה רובינא 11-9-7 בתל ברוך צפון
תל אביב
עו"ד בתיה גרייפמן
עו"ד דן גרייפמן
ב"כ איזי הולדשטיין
עו"ד דנה כוכבי-מור
ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק דין ver_dcwz
בקשת רשות ערעור כנגד פסק דין שניתן על פי תקנה 460(ב) המאפשרת דחייה ללא הנמקה מפורטת
• מקרקעין / המפקח על בתים משותפים
• מקרקעין / בתים משותפים
• מקרקעין / כללי
חובת ההנמקה הספציפית בסכסוכי מקרקעין בפני המפקח
תקנה 460(ב) לתקנות כחריג לחובת ההנמקה
כב' הש':
עודד שכטר
נירה שכטר
נציגת הבית המשותף ע"י שרה כץ
דוד ירקוני ודן פרטאס
ב"כ ללא תיאור ב"כ ללא תיאור
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_ddwf
תנאים להכרזת בניין כ"בית מורכב"
• מקרקעין / המפקח על בתים משותפים
• מקרקעין / בתים משותפים
מהי הרציונאל שבבסיס סעיף 58 (א) לחוק המקרקעין הקובע כי בעלי הדירות ישאו בהוצאות ההחזקה של הבניין, יחסית לשטח דירותיהם ?
האם החוק מאפשר לקבוע בתקנון הבית המשותף שיעור השתתפות לא שוויוני ?
מהם התנאים להכרזה על בית כ"בית מורכב"?
האם חובה לקבוע בתקנון את מעמד הבית כ"בית מורכב"?
בהתקיים אילו תנאים יכריז המפקח על רישום המקרקעין על בית כבית מורכב?
האם המפקח רשאי להכריז על בית כמורכב ללא הסכמת כל הדיירים ?
מהם השיקולים שעל המפקח לשקול בהחלטה אם להכריז על בית כבית מורכב?
האם סמכות המפקח להכריז על בית כמורכב נתונה לו על פי המשפט המנהלי או האזרחי?
האם הרצון לשלם פחות לוועד הבית הינו שיקול לגיטימי בבקשת בעלים להכריז על הבית כבית מורכב?
באילו נושאים רשאי וועד הבית לייצג את הדיירים בתביעות?
מהו הנטל שעל בעל דירה להוכיח בבקשה להחזר כספי מנציגות הבניין בגין תיקונים שביצע ?
כב' הש':
מפעלי בני ברית ירושלים מרח' שי עגנון 8 ועד הבית המשותף ברחוב קרן היסוד 5 ירושלים.
ב"כ עו"ד מנחם חרוץ ב"כ עו"ד אמיר שניידשר
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
פסק-דין ver_ddyp
סמכות המפקח על רישום מקרקעין לדון בסכסוך בין שכנים בנוגע לשימוש בדירה
• מקרקעין / המפקח על בתים משותפים
• מקרקעין / בתים משותפים
אילו "שינויים או תיקונים" אוסר סעיף 2(ב) לתקנון המצוי על בעל דירה לבצע?
מהו היקף סמכותו של המפקח לדון בסכסוכים בין בעלי דירות בבית משותף?
האם "שימוש בדירה" כלול בהגדרת המונח "שינויים או תיקונים" בסעיף 2 לתקנון המצוי?
האם במקרה הנדון היו בידי המפקחת די ראיות לגבי מהות השינויים שנעשו בדירה?
האם ניתן להחיל את עקרון תום הלב על פרשנות תקנון הבית המשותף ?
כב' הש':
מצר נירה יעקב וזלדה גיטיס
ב"כ עו"ד ברטוב נחמן ב"כ עו"ד גרמן חביבה
לצפיה במסמך » לרכישת מנוי »
... שלח קישור לחבר
מנוי חינם לחברי מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין
אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה משפטית
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
... זיהוי פלילי
... צילום מקצועי וייצוגי
... חוות דעת רפואית
פסקדין בפייסבוק
מפה

© כל הזכויות שמורות לפסקדין אתרי משפט בע"מ

www.Salta.co.il
האתר פותח ומתוחזק ע"י סלטה אינטרנט בע"מ