אינדקס עורכי דין
... עורך דין
... נוטריון
... בוררים
... מגשרים
... מומחים לדין הזר
שרותים משפטיים
... פסיכיאטריה משפטית
... עדים מומחים
... רואי חשבון
... חוקרים פרטיים
... פוליגרף
... גרפולוגיה
... תרגום משפטי
... שרותי עזר משפטיים
... שמאים
... תמלול והקלטות
חיפוש | Newsletter | חדשות | מאמרים | פסיקה | חקיקה | וידאו יצירת קשר ... שרות לקוחות ... פרסום ...
יעוץ אישי   חיפוש בפסקי דין, מאמרים, חדשות   חיפוש עורכי דין  
לקבלת יעוץ אישי מעורך דין       ולחץ/י   פניה ליעוץ אישי
בית דין אזורי לעבודה ירושלים
בתאריך: 15/08/2011


בפני:
1. כב' השופט/ת אייל אברהמי, סגן הנשיאה
2. כב' השופט/ת נציג ציבור, מר קובי משה
תובעים:
1. מ.ש
- נגד -
נתבעים:
1. בטוח לאומי-סניף ירושלים
ב"כ נתבעים:
1. עו"ד יפה רוטשילד

פסק-דין

התביעה שבפנינו עניינה זכאות התובע לגמלת נכות כללית.

רקע עובדתי

1.      התובע, יליד 1958, נפגע בעבודה ביום 31.7.95 ונקבעה לו דרגת נכות מעבודה בשיעור 63% מיום 1.3.97.

2.      גמלת הנכות מעבודה, לפי ערכה כיום, לו היתה משולמת לתובע, היתה עומדת על סך של 3119 ש"ח לחודש.

3.      התובע ביקש לערוך היוון לגמלת הנכות מעבודה. הנתבע קיבל בקשתו של התובע וערך היוון מדורג, בשלוש פעמים. ההיוון הראשון נעשה ביום 1.7.01, ביחס ל- 12.4% מגמלת נכות מעבודה, והתובע קיבל מענק בסך של כ-100,000 ש"ח. ההיוון השני נעשה ביום 1.10.05, ביחס ל-9.8% נוספים מגמלת הנכות מעבודה, והתובע קיבל מענק בסך של כ-80,000 ש"ח. ההיוון השלישי נעשה ביום 13.7.08 בגין יתרת הגמלה, 40.8%, ולתובע שולם מענק של כ-285,000 ש"ח.

4.      התובע פנה לנתבע בתביעה לקבלת קצבת נכות כללית. הועדה לעררים מיום 1.6.09 קבעה לתובע נכות רפואית זמנית בשיעור 40% בגין הפרעה דכאונית, מיום 1.6.08 ועד 31.5.10, וכן דרגת אי כושר זמנית בשיעור 75% מיום הפסקת עבודתו, יום 1.11.08, ועד תום הנכות הזמנית. גמלת הנכות הכללית, לו היתה משולמת לתובע, היתה עומדת על 2913 ש"ח לחודש.

5.      תביעת התובע לקצבת נכות כללית נדחתה לאור המענק המהוון שקיבל, בשל כפל גמלאות.

6.      התובע הגיש תביעתו זו לבית הדין כנגד דחיית תביעתו לקצבת נכות כללית ושיעור הנכות הכללית שנקבע לו.

7.      בדיון מיום 18.10.10 נשמעו בפנינו טיעונים בעל פה. מאחר שמדובר בשאלה משפטית בעיקרה, לא התנהלו הוכחות ושני הצדדים הגישו סיכומים בכתב.

טענות הצדדים

8.      השאלה שבפנינו היא, האם לתובע זכאות לקצבת נכות כללית, לאחר שקיבל מענק בגין נכותו מעבודה. זאת בשים לב לחבות הנתבע לפי סעיף 320 לחוק להפעיל שיקול דעת בעת ביצוע ההיוון לבקשת מבוטח.

9.      לטענת התובע, שגה הנתבע עת ביצע ההיוון בהתאם לבקשת התובע, חרף היות התובע חולה במניה דפרסיה במועד ביצוע ההיוון בשנת 2008, בהתאם להחלטת הועדה לעררים. לטענת התובע, הנתבע לא הפעיל את שיקול הדעת המוקנה לו בחוק בצורה הראויה, בכך שהעביר המענק לידי התובע. עוד לטענת התובע, כל הכספים שקיבל במסגרת המענק ירדו לטמיון בשל מחלתו, הואיל וזו פגעה בשיקול דעתו וגרמה לו לשיקול דעת כלכלי שגוי ותחושת בטחון מופרזת ביכולותיו העסקיות. לטענת התובע אפוא דין החלטת הנתבע מיום 13.7.08 בדבר היוון גמלת הנכות הכללית - בטלות. התובע טוען כי משההיוון הינו בגדר VOID, זכאי הוא לקצבת נכות כללית.

10.  לטענת הנתבע, אין התובע זכאי לקצבת נכות כללית אחר שקיבל המענק בגין קצבת נכות מעבודה, היות שיש בכך משום כפל גמלאות, בהתאם לחוק ולפסיקה בנדון. לטענת הנתבע, שקל את בקשת התובע לבצע היוון ומהראיות שהיו בפניו הגיע למסקנה כי אין מניעה לבצע היוון מדורג כמבוקש, ושיקול דעתו באותה עת היה סביר. הנתבע טוען כי הואיל וסכום קצבת הנכות הכללית לחודש נמוך מהסכום החודשי של גמלת הנכות מעבודה, לו היתה משולמת לתובע כיום, לא עולה בענייננו שאלה של תשלום יתרת קצבת הנכות הכללית. הנתבע טוען כי טענות התובע נזיקיות הן במהותן, ואינן מצויות בגדרי סמכותו של בית דין זה.

דיון והכרעה

11.   שקלנו טענות הצדדים ומסקנתנו היא כי התובע אינו זכאי לקצבת הנכות הכללית אותה תבע, ודין התביעה להדחות.

12.  סעיף 320 (ט) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 (להלן: "החוק") קובע בזו הלשון:

קיבל זכאי לקצבת נכות לפי פרק ט' מענק לפי סעיף 107 או לפי סעיף 113, יהיה המוסד רשאי לנכות מקצבת הנכות את המענק או חלק ממנו, הכל לפי כללים, מבחנים ודרכי חישוב שנקבעו באישור ועדת העבודה והרווחה.

תקנה 2 לתקנות הביטוח הלאומי (ניכוי מענק לפי פרק ה' לחוק מקצבת נכות לפי פרק ט') התשמ"ד - 1984 (להלן: "התקנות") קובעת כך:

נכה עבודה שקיבל מענק, ותוך התקופה שלגביה חושב המענק נעשה זכאי לקבלת קיצבת נכות, תשולם לו הקיצבה בתקופה האמורה, אם סכום קיצבת הנכות המגיע לו בעד החודש הקובע (להלן - קיצבת נכות מלאה) עולה על סכום המענק בערכו החודשי.

תקנה 3 לתקנות קובעת כי התשלום יהיה בערך ההפרש בין הקצבאות:

עלתה קיצבת הנכות המלאה על סכום המענק בערכו החדשי, תשולם קיצבת נכות חלקית בשיעור השווה ליחס שבין הפרש הסכומים האמורים לבין קיצבת הנכות המלאה.

13.  דין המענק כדין גמלת נכות מעבודה, היות שבא להחליפה. מכלל הן אתה שומע לאו, כאשר ערך גמלת הנכות מעבודה לחודש עולה על גובה קצבת הנכות הכללית לחודש, ואין פער בין הקצבאות לטובת הנכה, אין מקום לתשלום כפל גמלאות.

14.  בעב"ל (ארצי) 88/98 המוסד לביטוח לאומי נ' גדעון נאמן (ניתן ביום 11.5.06) נדונה הסוגיה של כפל גמלאות כבענייננו, ונקבע שם מפורשות כי לשון הסעיף ברורה ואינה מאפשרת תשלום קצבת נכות כללית למי שקיבל מענק בגין גמלת נכות מעבודה, בנסיבות דומות לנסיבות דנן:

"חוק הביטוח הלאומי אינו מאפשר תשלום כפל גמלאות. קביעה זו נוגדת את הרעיון הביטוחי ואת הרעיון הטמון בתכליתו של הביטוח הסוציאלי. מטרתה של קצבה הוא להחזיר את מצבו של הניזוק לקדמותו. ...

ברי כי אין אדם יכול לקבל פיצוי כפול בגין אותה עילה, נכות או פגיעה. עמד על כך השופט י' אנגלרד בעניין הילה וייס (ע"א 1162/96 הילה וייס, קטינה, באמצעות הוריה ואחרים נ. אביעד יוסף מאק ואחרים פ"ד נג(2), 79). "

ראו גם: בל (ת"א) 6386/04 אלוני יצחק נ' המוסד לביטוח לאומי (ניתן ביום 28.1.07)

15.  נמצא אפוא כי אין התובע זכאי לקצבת נכות כללית לנוכח המענק שקיבל עם היוון גמלת הנכות מעבודה, לבקשתו, ובשים לב לכך שגמלת הנכות מעבודה לחודש בערכה היום, לו היתה מתקבלת, היתה עולה על קצבת הנכות הכללית החודשית לה זכאי.

16.  התובע טוען, כי חרף הוראת החוק והפסיקה בעניין כפל הגמלאות, זכאי הוא לקצבת נכות כללית הואיל וההיוון מיום 13.7.08 הינו בטל ומבוטל, הואיל והנתבע לא הפעיל שיקול דעתו בעת עריכת ההיוון, באופן ראוי כמתחייב על פי דין, בשים לב לכך שהתובע (בהתאם להחלטת ועדת העררים מיום 1.6.09, רטרואקטיבית ליום 1.6.08) לקה אותה עת בהפרעה דו-קוטבית, מניה דפרסיה.

17.  סעיף 113 לחוק שכותרתו "מענק במקום קצבה", מורה באילו נסיבות ניתן להוון את קצבת הנכות מעבודה, כדלקמן:

לקריאת המשך המסמך יש להזדהות כמנוי או לרוכשו
לרכישה תמורת 26.00 ש"ח » להזדהות כמנוי » לרכישת מנוי »
יעוץ אישי   חיפוש בפסקי דין, מאמרים, חדשות   חיפוש עורכי דין  
לקבלת יעוץ אישי מעורך דין       ולחץ/י   פניה ליעוץ אישי
הודעה Disclaimer

באתר זה הושקעו מאמצים רבים להעביר בדרך המהירה הנאה והטובה ביותר חומר ומידע חיוני. מדיה זו עושה שימוש באמצעים חדשניים ביותר אשר פותחו רק לאחרונה והניסיון לגביהם הוא חדש וללא רקורד רב.

על המשתמשים והגולשים לעיין במקור עצמו ולא להסתפק בחומר המופיע באתר המהווה מראה דרך וכיוון ואינו מתיימר להחליף את המקור כמו גם שאינו בא במקום יעוץ מקצועי. האתר מייעץ לכל משתמש לקבל לפני כל פעולה או החלטה יעוץ משפטי מבעל מקצוע. האתר אינו אחראי לדיוק ולנכונות החומר המופיע באתר. החומר המקורי נחשף בתהליך ההמרה לעיוותים מסויימים ועד להעלתו לאתר עלולים ליפול אי דיוקים ולכן אין האתר אחראי לשום פעולה שתעשה לאחר השימוש בו. האתר אינו אחראי לשום פרסום או לאמיתות פרטים של כל אדם, תאגיד או גוף המופיע באתר.

בעלי דין רשאים לבקש הסרת המסמך מהמאגר

יצויין כי פסקי הדין וההחלטות באתר פסק דין מפורסמים כדין ובאישור הנהלת בתי המשפט.

בעלי דין אמנם רשאים לבקש את הסרת המסמך, אולם במצב בו אין צו האוסר את הפרסום, ההחלטה להסירו נתונה לשיקול דעת המערכת.