112462/99   א"שב
23/3/2000 :ךיראת
םולשה טפשמ תיב
ופי-א"תב
ןתוד יבצ ת/טפושה 'בכ  .1
:ינפב
מ"עב רחסו קווש ג .י.ב.  .1
:רתועה
-   דגנ   -
מ"עב גניסיל לקש  .1
:בישמה
:רתועה כ"ב
:בישמה כ"ב
ןיד קספ

הטלחה

ןיגב הרתונש בוח תרתי םולשתל השגוהש מ"דסב העיבת דגנכ ןנוגתהל תושר תשקב יהוז .1
ןיבל (2, 3 םישקבמה תוברעב) 1 תשקבמה ןיב השענש בכר ילכ 2 לש (גניסיל) תוריכש םכסה
.הבישמה

םויב ,ךכיפלו ,םרדיסכ תוריכשה ימד ימולשת תא 1 תשקבמה המליש אל ,העיבתב ןעטנה יפל
ןוכשמה שומימל השקב השיגהו ,ידיימ ןוערפל בוחה תרתי תא הבישמה הדימעה 13.4.98
רחאלו ,ח"ש 249,956 התיה ,13.4.98 םויל ,בוחה תרתי .בכרה ילכ לע םיסכנ סנוכ יונימו
.העיבתה םוכס אוה ,ח"ש 71,338 ךסב בוח תרתי הרתונ בכרה ילכ שומימ

הלעמ וריהצתב .2 שקבמה לש וריהצתב הכמתנש ,ןנוגתהל תושר תשקב ושיגה םישקבמה .2
ץרמב םלוא ,הימולשתב תשקבמה הרגיפ םנמא יכ איה תחאה הנעטה .הנגה תונעט רפסמ שקבמה
15,000 היה םולשתה םוכס .ד"וע ט"כש תפסותב ,זא דע היהש יפכ בוחה אולמ תא המליש 1998
,ףסונ םולשת לכב תשקבמה הרגיפ אל ,98 ץרמב ,רומאכ ,קלוסש ,ל"נה רוגיפל רבעמ .ח"ש
ילכ תא סופתלו ,ידיימ ןוערפל בוחה דימעהל 13.4.98 -ב הבישמה תיאכז התיה אל ,ךכיפלו
.הז ךיראתל רבוע םכסהה לש הרפה לכ התיה אל רשאב ,בכרה

יכ רוריבב הלוע העיבתה בתכמ .וז הנעטב ןנוגתהל תושר 1 תשקבמל ןתיל שיש רובס ינא .3
ןוערפל בוחה תרתי הדמעוה ובש ךיראתה הז ,רמולכ ,"עבוקה ךיראתה" אוה 13.4.98 ךיראתה
בוחה סיסב לע בשוחמ העיבתה אושנ בוחה םוכסו ,םיסכנ סנוכ יונימל השקב השגוהו ידיימ
יוכינב ,ח"ש 249,956 היהש ,13.4.98 ךיראתל ןוכנ ,בוחה םוכס ,רמולכ) הז ךיראתל ןוכנ
.(11.1.99 םויל ןוכנ ,ח"ש 71,338 אוהש ,העיבתה םוכס תא ןתונ ,שומימה תרומת

אל וז הנעטו ,זא דע היהש רוגיפה לכ קלוס הז ךיראת ינפל יכ םינעוט םישקבמה ,הנהו
המליש אל תשקבמהש ,אוה תידגנה הריקחב הרואכל חכוהש דיחיה רבדה .תידגנה הריקחב הרתסנ
בתכ יפל ,עבוקה ךיראתה ,יתרמאש יפכ ,םלוא .98 ילויו 98 ינוי םישדוחה ימולשת תא
ךיראתב םא .הז ךיראתל ןוכנ רוגיפ םייק יכ חיכוהל תעבותה לעו ,13.4.98 אוה ,העיבתה
ןוערפל בוחה תרתי תא ,הז דעומב ,דימעהל תיאשר הבישמה התיה אל ,בוח לכ היה אל הז
םתשגה םתא" :ותריקחב לטרג רמ רמאש יפכ .סנוכ יונימלו ,שומימל השקב שיגהלו ,ידיימ
לכש ןויכ תיטנוולר התיה אל השקבה תע התואב ,םיבכרה תא סופתל 98 לירפאב פ"לצוהל השקב
הלוכי הניא חטבל הבישמה ."הבישמה להנמ ,ריפוא יקימ רמ םע םוכיס י"פע םלוש רוגיפה
ימד ומלוש אל ינויבש ךכ לשב ,ידיימ ןוערפל בוחה תא לירפאב הדימעה יכ ,ןועטל
.תוריכשה

דויצ םהב היה ,םיסכנה סנוכ י"ע בכרה ילכ וספתנש העשב יכ איה הינשה הנגהה תנעט .4
.העיבתה םוכסמ הז םוכס זזקל שי יכו ,ח"ש 40,000 -כ לש יוושב הדובע ילכו

שי ,הז ךילהב שרדנכ טוריפ לכ אללו ימתס חרואב בקינ ח"ש 40,000 םוכסהש הדבועה דבלמ
תולעהל םישקבמה םילוכי הלא ןיעמ תונעטש ,אוהו ,רחא םעטמ ,רקיעבו ,םג הנעטה תא תוחדל
תא ,הבישמל םבוחמ זזקל םיאכז םניא םג ,אליממ .הבישמה יפלכ אל ךא ,סנוכה יפלכ
לש החולש שמשמ וניא סנוכה יכ אוה ןידה .סנוכה ןמ ,םתנעטל ,םהל םיעיגמה םימוכסה
"תוכלהו םיכילה - לעופל האצוה" ריפוא-רב טפושה 'בכ לש ורפסב רומאכ .הבישמה
א"ע לע וכמתסהב ,392 'מע ,152 הקסיפ (1999 ילוי ןוכדע ,4 'דהמ ,רסוניג - ןייטשרלפ)
- (םסרופ אלש) ףלוו 'נ מ"עב ןורכז תמר 1034/92

וחילש וא ונכוס וניאו ,ורבד השועכ ש"מהיב םעטמ לעופ ש"מהיב י"ע הנמתהש םיסכנ סנוכ"
"יונימה תא שקיב וא עיצהש השונה לש

- 312 'מעב ,3) 304)דמ י"דפ 779/87 א"עב םג ךכו

לש ורושיאבו ,קוריפה לש ש"מהיב י"ע ונתינש תוארוה יפל ושענ םיסנוכה לש םהיתולועפ"
תועבונה תואצותה תא וא ,םיסנוכה לש םהיתולועפ תא בישמל סחייל ןיא ,ןכל .הז ש"מיב
."ןהמ

םוכסמ זזקל שי ירה ,1998 לירפאב וספתנ בכרה ילכו ליאוה יכ איה תפסונ הנגה תנעט .5
ראורבפ ףוס דע בכרה ילכ חוטיב רובע 1 תשקבמה המליש ותוא ח"ש 10,000 לש ךס בוחה
ןיא ,ןכ לעו ,ןנוגתהל תושר 1 תשקבמל ןתיל הבישמה כ"ב השעמל המיכסה וז הדוקנב .1999
.וז הנעטב ןודל הז בלשב ךרוצ

רוכשל הילע היה ,וספתנש ,בכרה ילכ רדעהב יכ איה 1 תשקבמה יפבש הנורחאה הנעטה .6
ךסב היקזנ תא הכירעמ איהו ,היתוחוקל יפלכ תויובייחתהב דומעל תנמ לע תולבוה יתוריש
.ח"ש 15,000 -כ לש

םוכסה תא טרפל תבייח זוזיקה תנעט" היפל תשרשומהו העודיה הכלהה תא ריכזהל רתומל
יפכ .תססובמ איה םהילע רשא ,םינותנה תכרעמ תא קייודמב גיצהל ףאו ,התרגסמב עבתנה
,הרורבו תטרופמ הרוצב זוזיק תנעט תולעהל שי ,544/81 א"ע תובקעב ,236/83 א"עב רמאנש
תיתשת רוציל ידכ הב ןיא םתסה ךרד לעו אמלעב זוזיק תשירד .העיבת בתכ םיחסנמש ךרדכ
:"ןנוגתהל תושר תקנעה וא הפוגל ןויד הקידצמה ,זוזיק תעיבת ססבל ןתינ הילעש ,תקפסמ
רורב רשאכ ,ןנד הרקמל םג םיפי הלא םירבד .767 - 768 'מעב ,2) 765)מ י"דפ 579/85 א"ע
.ליעל אבומכו שרדנכ טוריפה תבוחב הדמע אל תשקבמה יכ אוה

תשקבמל םיברע קר םה יכ ,איה ,ןאכ דע יתנד ןהבש תונעטל ףסונב ,2 - 3 םישקבמה תנעט .7
.םדגנכ העיבת תליע לכ ןיא ,1 תשקבמה לש בוח רדעהב יכו ,1

הנגהה תונעט לכ ,ךכיפלו ,תימונוטוא תוברעב רבודמ יכ ,איה וז הנעטל הבישמה כ"ב תבושת
םג ,םלשל ברעה לע יכ ,ןה תימונוטואה תוברעה תוכלה .םיברעל תודמוע ןניא 1 תשקבמה לש
א"ע :בוח לכ םייק אל יכ תוארהל הייושעה ,הבוט הנעט שי ירקיעה בייחה יפב ובש הרקמב
682/85 (א"ת) א"ע 'ר ןכו ,ג - ב לומ ,21 'מעב ,2) 13)דל י"דפ וקלא 'נ טיליא 529/78
הקסיפב) רמאנ םש (הבישמה םעטמ תואתכמסאה ךרכל ףרוצ ;םסרופ אל) ץישפיל 'נ גניסילארשי
םא ןיבו ,ירקיעה םכסהה י"פע תובח תמייקש ןיב ,ןוערפל תדמוע תוברעה" יכ (ןידה קספל 6
,"...ימונוטואה תוברעה בתכ ינפב תוחדנ ירקיעה םכסהה דגנכ תונעטנה תונעטה לכו ,ואל
ןיא..." :336 'מעב ,2) 335)הל י"דפ לארשי תנידמ 'נ םיסדנהמ ןיבטוי 239/80 ע"רב ןכו
,ןוערפל איה תדמוע הקוספה הכלהה יפלש ,תימונוטוא תוברע דגנכ תעמשנ תאזכ רשא הנעט
."ואל םא ןיבו ,השונה יפלכ בייחה תובח תמייק םא ןיב

תכמתסמ איהו ,תימונוטוא תוברעב ,ןנד הרקמב ,רבודמה ןיא יכ תנעוט םישקבמה כ"ב .8
.5) 641)ומ י"דפ לארשי תנידמ 'נ ודרפ 255/89 א"ע תשרפב ןידה קספ לע רקיעב הימוכיסב
תדימ יפ לע ךתחיהל הכירצ תוברעה לש הגוויס תלאש יכ ,רתיה ןיב ,עבקנ הז ןיד קספב
והשלכ בייח לש ,הל ינוציח ,ינש בויח לש ומויקב ,ברעל השונה ןיב תורשקתהה לש תולתה
ךירצ ךמסמה לש וגוויס רשאכ ,תינשרפ הלאש איה ,תולתה תדימ לש ,וז הלאש .השונה יפלכ
ןכו ,650 - 651 'מעב ,םש) תוברעה בתכבש תוארוהה לולכמל תוסחייתה דוסי לע תושעיהל
.(696 'מעב ,2) 685)נ י"דפ זד זא 'נ לארשי ובילמ 5717/91 א"ע

ןנוגתהל תושר ןתיל ךרוצ ןיא ,תקהבומ תיטפשמ הלאש איה ךמסמ לש ותונשרפ תלאשו רחאמ .9
תנידמ 347/76 א"ע :ןוידה לש הז בלשב רבכ הב עירכהל ןתינ אלא ,הב עירכהל תנמ לע
,יחרזאה ןידה ירדס ,ןמסוז 'ר ןכו ,648 'מעב ,1) 645)אל י"דפ תועקשהל רגרט 'נ לארשי
.680 'מע ,7 'דהמ

:אוה ךכ ןנד הרקמב תוברעה בתכ חסונ .10

תובייחתהו תוברע בתכ"

דחיב - הריכשמה יפלכ הזב םיברע ונירה ,ליעלד תוריכשה הזוחב רומאה תא ונארקש רחאל
םע ,הריכשמל םלשל םיבייחתמו ,ליעל הזוחה יפ לע רכושה תויובייחתה לכ םויקל - דוחלו
ןובשח לע ןיב ,רכושה לש ובוח ןובשח לע םעפל םעפמ שרדייש םוכס לכ ,הנושארה התשירד
.םירוגיפ תיביר וא/ו תואצוה ןובשח לע וא ,תיבירה ןובשח לע ןיבו ןרקה

הכרא לכ י"ע עגפת אלו - הזכ לוחי םא - ברענה בויחב יוניש לכ לע םג לוחת וז ונתוברע
.ונתניי םא - רכושל ונתניש רותיו וא/ו

אצמתש וא תאצמנה תרחא החוטב לכב היולת הניאו תלבגומ הניא ,תינתומ הניא וז ונתוברע
תונפל תיאשר אהת הריכשמה .היפלכ רכושה תויובייחתה יולימ תחטבהל הריכשמה ידיב דיתעב
םדוק תונפל ילבמ תאזו ,וז תוברע שומימ םשל ,התעד לוקיש יפל ,ונתאמ ימל וא ,ונילא
ונל העידוה וב דעומהמ םימי העבש ךות םישרדנה םימוכסה תא םילשנ ונאו ,רכושל ןכל
ונל חיכוהל ךרטצת הריכשמהש ילבמ ,היפלכ ויתויובייחתה תא רפה רכושה יכ הריכשמה
."היפלכ ויתויובייחתה תא רפה רכושהש

םג ,יתעדל ,םלוא ,ודרפ תשרפב ד"הספ לע הבר הדימב תכמתסמ םישקבמה כ"ב ,יתרמאש יפכ
תוברע לש םיקהבומה םינייפאמה ,ליעל טטוצש תוברעה חסונב שי ,ודרפ ד"ספ י"פע
;"הנושארה התשירד םע" הריכשמל םלשל תובייחתהה ,תישאר ,םה הלא םינייפאמ .תימונוטוא
,תישילשו ;"רכושל ןכל םדוק תונפל ילבמ" םיברעה לא תונפל הריכשמה לש התוכז ,תינש
ויתויובייחתה תא רפה רכושהש ונל חיכוהל ךרטצת הריכשמהש ילבמ" םלשל םיברעה תבוח
."היפלכ

רכינ לקשמ שי "הנושאר השירד םע" הארוהב שומישל יכ ,רמאנ (651 'מעב) ודרפ ןינעב
הז םילמ ףוריצב ןיא ,יכ םא ,יופישל תימונוטוא תובייחתהב רבודמה יכ הנקסמה שוביגב
.ךמסמה תוארוה לולכמ תא ןוחבל שי אלא ,ןינעב תיטלחה הנקסמ ססבל ידכ

יכ ,(652 'מעב) ודרפ ןינעב רמאנ ותשירד תא חיכוהל ךירצ וניא השונה יכ הארוהל רשאבו
ךמסמה גוויסב ןובשחב רבדה אבוה ,רומאכ יאנת עיפוה םהבש ,ןיד יקספ לש הכורא הרושב
תא תרטופה ,תשרופמ הארוה לש הרדעהב יכ" ,םש רמאנ דוע .יופישל תימונוטוא תובייחתהכ
ךמסמה תויה רבדב הנעטה תא שילחהל ידכ שי ,ותשירד לש סוסיב וא הקמנה תבוחמ ברענה
לש המויקב יכ ,דומלל ןתינ הלא םירבדמ .(רוקמב תושגדהה)" יופישל תימונוטוא תובייחתה
תימונוטוא תובייחתה אוה ךמסמה יכ הנעטה תא קזחל ידכ שי ,רומאכ תשרופמ הארוה
.יופישל

רבודמה ןיא ןנד הרקמב יכ תוארהל ןויסנב תונעט לש הרוש הלעמ םישקבמה כ"ב .11
.הליגר תוברעב אלא ,יופישל תימונוטוא תובייחתהב

תקסעל םימעפ רפסמ סחייתמו רכזאמ ופוג תוברעה בתכ ןנד הרקמב יכ ,תנעוט איה ,תישאר
."רכושה תויובייחתה לכ םויקל" קודה רשק רשק ומצע תוברעה בתכ יכו ,דוסיה

תוברע וניה ךמסמהש הנקסמל ךילומ וניא דוסיה תקסע רוכזיא יכ ,איה וז הנעטל הבושתה
תא ,חיכוהל וא ,קמנל וא ,ססבל שרדנ וניא השונה יכ הארוה ךמסמב תמייקש םוקמ ,הליגר
,ןכו ,2817 'מעב ,2814 ז"י י"דפ ןייטשברג 'נ טנוקסיד קנב 298/63 א"ע :ותשירד
םירבד" יכ (322 'מעב) רמאנ םש ,3) 318)בל י"דפ וקלא 'נ טיליא 340/78 א"ע ,ויתובקעב
החסונ הבש תטלחומה ןושלה ןמ עורגל םחוכב ןיא ,תוברעה ןתמל הליעה תא םינייצמה ,הלא
,ליעל רכזנש ,זד זא 'נ לארשי ובילמ ןינעב ,ךכל המודב ."ותוברעב דומעל קנבה תבוח
קנבל איצמהל השירד ודימעהש ךכב ,דוסיה תקסיע םע תוברעה שומימ תא םידדצה ורשק שרופמב
איה תוברעה יכ קספנ ןכ יפ לע ףאו ,היתויובייחתהב תבייחה הדמע אל ויפלש ריהצת
ססבל הבוחה ןמ השונה תא תרטופה הארוה התיה תוברעה בתכבש ,םעטהמ רתיה ןיב ,תימונוטוא
4256/93 א"ער ןינעב ןכו .(697 - 698 'מע ,ןידה קספל 12 הקסיפ ,םש 'ר) ותשירד תא
יכ תושרופמ קספנ םש ,455 'מעב ,1) 450)חמ י"דפ תוישעת זרא 'נ םידבוע ןוכיש
,ברענה לש הנושאר השירד יפל םלשל ברעה תובייחתהב תאטבתמה ,תוברעה לש תוימונוטואה"
בתכב תוברעה ןתמל הליעה ןויצ י"ע תעגפנ הניא ,ותשירד תא ססבל ךרטצי הלהש ילב
ךמסמהש ךכ לע רגמש אישנה 'בכ ססבתה ןכ ,יתרכזה רבכש ,ודרפ תשרפב ,ןכא ."תוברעה
אוה םלוא ,הליגר תוברעב רבודמה יכ ותנקסמל םיקומינה דחאכ ,דוסיה תקסיע תא רכזאמ
ססבל הבוחה ןמ השונה תא תרטופה תשרופמ הארוה תוברעה בתכב ןיא וינפבש הרקמב יכ שיגדמ
,תאזכ תשרופמ הארוה הייוצמ ,ןנד הרקמב .(ד"הספל 654 'מע 'ר) ותשירד תא קמנל וא
בתכבש הדבועה לע (ל"נה ןייטשברג 'נ טנוקסיד קנב יפל ךכ) "תרבוג" וליאכ וז הארוהו
.דוסיה תקסיע לש רוכזיא ונשי תוברעה

תוברע הניה תוברעהש הנעט אל התעיבתב הבישמה םג יכ םישקבמה כ"ב תנעוט ,תינש .12
בתכבש איה ךכל הבושתה .העיבתה בתכל 3 ףיעסמ (יביטקלס ןפואב) תטטצמ איהו ,תימונוטוא
תוברעה יכ הנעטה .רמאנ אל רבד לש וכופיה םגו ,תימונוטוא תוברעה יכ רמאנ אל העיבתה
העיבתה בתכב התוא ןועטל ,ךכיפל ,הבוח ןיאו ,תקהבומ תיטפשמ הנעט איה תימונוטוא איה
קספל 22 הקסיפ ,(2)וכ יזוחמ םיניד לג יל 'נ טנוקסיד קנב 1712/89 (םילשורי) א"ת 'ר)
.(ןידה

לע ,תוברעה תואמצע רבדב התנעט תכמוס הבישמה יכ םישקבמה כ"ב תנעוט ,תישילש .13
תרחא החוטב לכב היולת הניאו תינתומ הניא תוברעה יכ עבקנ הבש תוברעה בתכב הארוהה
.הבישמה ידיבש

לע אלא ,הינועיט תא הבישמה כ"ב תכמוס וז היינת לע אל ,ןכש ,הנוכנ הניא טושפ וז הנעט
10 .ש ,3 'מע ,לוקוטורפ 'ר) ליעל 10 הקסיפב יתינמ ןתוא ,תוברעה ףוגבש תורחא תוארוה
.(- 11

יכ םיברעל עידוהל הבישמה הכירצ ,תוברעה חסונ יפל ,יכ םישקבמה כ"ב תנעוט דועו .14
תוברעב רבודמ יכ דומלל תשקבמ איה ןאכמ םגו ,היפלכ ויתויובייחתה תא רפה רכושה
.הליגר

הבישמה .ויתויובייחתה תא רפה רכושה יכ "העדוה"ב קר רבודמ .לבקמ ינניא וז הנעט םג
לכ ןיא יתעדל .ויתויובייחתה תא רפה אוה יכ חיכוהל (שרופמב רמאנ רבדהו) תשרדנ הניא
וב דעומהמ םימי העבש ךות םישרדנה םימוכסה תא םלשנ ונא" חסונה ןיב ,ונניינעל ,לדבה
בתכב עיפומה חסונה אוה) "היפלכ ויתויובייחתה תא רפה רכושה יכ הריכשמה ונל העידוה
תא םלשנ ונא" - ןוגכ (ןנד הרקמב חסונה ונניאש) רחא ירשפא חסונ ןיבל (ןנד תוברעה
תא תשרוד איה יכ הריכשמה ונל העידוה וב דעומהמ םימי העבש ךות םישרדנה םימוכסה
םש ,(ליעל רכזנ רבכש) זד זא 'נ לארשי ובילמ ןינעב אוצמל ןתינ ךכל קוזיח ."םולשתה
הדמע אל ויפלש ,ריהצת אלא ,(ןנד הרקמב ומכ) "העדוה" אל קנבל איצמהל השירד התיה
שרדנ וניא השונה יכ הארוה תוברעב הלולכ התיה ,אסיג ךדיאמו ,היתויובייחתהב תבייחה
רמוחו לק .(ד"הספל 12 הקסיפ ,םש) תימונוטוא איה תוברעה יכ עבקנ .ותשירד תא ססבל
.דבלב "העדוה" אלא ,ריהצת תאצמהל השירד ןיא ובש ,ןנד הרקמב

יכ ,"הנטקה ךתב לחרב" ,תושרופמ תוברעה בתכב רמאנ אל יכ םישקבמה כ"ב תנעוט דועו .15
.יופישל תובייחתה הווהמ איה יכ וא תימונוטוא איה

רבדהש ךכב ידו ,הלא םילמב תושרופמ רמאיהל ךירצ וניא רבדהש ןבומכ איה ךכל הבושתה
תוברעב יכ קספנ םהב םירקמה לש םבור בור .ךמסמה תוארוה לולכממ רורב ןפואב הלוע
לש תונושה ויתוארוה תניחבמ קיסה ש"מהיבש תינשרפ הנקסמ וז התיה ,רבודמ תימונוטוא
.יופישל תיאמצע תובייחתה רדגב אוה יכ ,ךמסמה ףוגב ,תושרופמ רמאנש ילבמו ,ךמסמה

רורב יתעדל ךמסמהו ליאוה ,הז הרקמב ,םוקמ הל ןיא ,חסנמה דגנ תונשרפ רבדב הנעטה םג
."םינפ יתשל עמתשמה לפרועמ חוסינ" ,םישקבמה כ"ב תנעטכ ,וב ןיאו ,יעמשמ דחו

םישקבמל ןתיל שי ךכ םושמו ,תיעמשמ דח הניא תוברעה בתכ ןושל יכ הנעטל סחיב ןידה אוה
תמיתח תעב ,םידדצה תנווכ התיה המ תויארב חיכוהל ולכויש תנמ לע ,ןנוגתהל תושר
ךרוצ ןיאו ,הרורבו תיעמשמ דח תוברעה ןושל יכ איה יתעד ,יתרמא רבכש יפכ .תוברעה
.תוברעה בתכ תא שרפל ידכ תויאר תעימשב

,"הנושארה התשירד םע" הבישמל םלשל םהילע יכ ,איה םישקבמה כ"ב יפב תפסונ הנעט .16
.השירד לכ התיה אל הז הרקמב םלוא

דבלמ .השקבב ךמותה ריהצתב רכז הל ןיא רשא ,תיתדבוע הנעט התויהב תוחדל שי וז הנעט
."השירד" רדגב איה העיבתה תשגה םצע יכ סורגל ןתינ ,ןיפולחלו ,תאז

כ"ב הניחבמ ,תימונוטוא תוברע ןינעל השיגה הבישמה כ"בש םיברה ןידה יקספל סחיב .17
הרקמבש םיכסמ ינא .תויאקנב ןניאש ,תורחא תויוברע ןיבל ,תויאקנב תויוברע ןיב םישקבמה
לארשי ובילמ 'ר) תוברעה תוימונוטוא לש ןוויכל שרפל רתוי איה הייטנה תיאקנב תוברע לש
איה תוברעה יכ עבקנ םהבש םירקמה ,תאז םע דחי .(הטמל ,696 'מעב ,םש ,זד זא 'נ
(א"ת) .א.ת לשמל 'ר) תיאקנב תוברעב רבודמ היה אל םהבש םירקמ םג םיללוכ תימונוטוא
ותואב ,ןכ ומכ .(הבישמה םעטמ תואתכמסאה ךרכל ףרוצ ,םסרופ אל ,זרמא 'נ הפולש 1379/96
תיאקנב תוברעב אל רבודמ היה םהבש ,םיבר ןיד יקספ םנשי הבישמה השיגהש תואתכמסא ךרכ
תוברעה יכ קספנו ,יינפבש הנעבותב םכסהל המודב ,גניסיל תוריכש םכסהל תוברעב אלא
.תימונוטוא

,םהמ קלחב וא ,הבישמה תכמתסמ םהילע ,ןיד יקספ םתואב יכ ,םישקבמה כ"ב תנעוט ןכ .18
תא םייקל" איה תובייחתהה ,ןנד הרקמבש דועב ,"םלשל" :איה םיברעה לש תובייחתהה
תובייחתהה .הז חסונל הז חסונ ןיב ,ונניינעל ,לדבה האור ינניא ."רכושה תויובייחתה
כ"ב תנווכ םאו .םולשתל תובייחתהה תא םג הבוחב תללוכ רכושה תויובייחתהה לכ תא םייקל
יתסחייתה רבכ ירה ,דוסיה תקסיעל הקיז וא רשק תריצי םושמ הזב שיש ,ךכל איה םישקבמה
תובייחתה םג העיפומ ,אפיסב ,ןנד תוברעה בתכב ,ןכ לע רתי .(11 הקסיפ) ליעל וז הנעטל
.םלשל תשרופמ

בתכ ףוגב ,תושרופמ רמאנ ,םקלחב וא ,ןיד יקספ םתואב יכ ,םישקבמה כ"ב תנעוט דועו .19
ןיא יכו ,ירקיעה בייחל תדמועה הנעט לכ ןועטל םתוכז לע םירתוומ םיברעה יכ ,תוברעה
ידכ ,רומאכ תשרופמ הארוה ללכית יכ חרכה ןיאש ,רובס ינא .ןנד תוברעה בתכב תאזכ הארוה
תוארוהה שלש תא (6 'מעב) ליעל יתינמ .יופישל תיאמצע תובייחתהכ שרפתת תוברעהש
יכ ,דאמ םיבר םירקמב ,עבקנ ןהיפ לעש תוקהבומ תוארוה ןהש ,ןנד תוברעה בתכב תויוצמה
יכ הנקסמל עיגהל ידכ ,תוברעה בתכבש הלא תורורב תוארוהב יד .תימונוטוא איה תוברעה
,וז הנקסמל עיגהל ידכ ,וללה תוארוהה ןמ קלחב ףא יד ,השעמל .תימונוטוא איה תוברעה
:336 'מעב ,2) 335)הל י"דפ לארשי תנידמ 'נ םיסדנהמ ןיבטוי 239/80 ע"רבב רמאנש יפכ
תשירד ןהב בותכה יפ לעש ,הייאר אהו ,ןה "תוימונוטואה" תויוברעה גוסמ וללה תויוברעה"
עובקל ידכ הז הרקמב קיפסה ודבל הז יאנת) "קומינ וא הייאר הנועט הניא ןוערפה
.(תוימונוטוא ןה תויוברעהש

הרקמ הז ןיא יכ ,רמוא ,2, 3 םישקבמה לש םתעד תא סיפהל ידכב קרו ,ךרוצה ןמ הלעמל .20
ךכ לשב םיברעה תא םיבייחמ ,ןכ יפ לע ףאו ,רקיעו ללכ בוח םייק אל יכ חכוה ובש
אלש םושמ קר ןנוגתהל תושר 1 תשקבמל הנתינ ,ןנד הרקמב אלא .תימונוטוא איה תוברעהש
ופוגל םלוא .וז הנעבותב "עבוקה ךיראתה" אוה אוהש ,(13.4.98) םייוסמ ךיראתב בוח היה
,19.7.98) לעופב בכרה ילכ וספתנ ובש דעומב ,ירק ,רתוי רחואמ בלשב יכ חכוה ,ןינע לש
'ר) ומלוש אלש ,1998 ילויו ינוי ישדוח ןיגב ,בוח היה םג היה הז דעומב ,(/2שמ 'ר
.(/1שמ

היינתה יכו ,דיחא הזוח הווהמ תוברעה בתכ יכ ,איה םישקבמה כ"ב יפבש תפסונ הנעט .21
יפל חפקמ יאנת הניה ומצע בייחל שיש תונעטב ןנוגתהל םיברעה לש םתוכז תא תללושה הזוחב
.םידיחאה םיזוחה קוחל 19 ףיעס יפל ולטבל שי רשא ,םידיחאה םיזוחה קוחל (4(6 ףיעס
הדבועה דבלמו ,הב ךמותה ריהצתבו ןנוגתהל תושרה תשקבב רכז ןיא וז הנעטלש הדבועה דבלמ
תא לבקל ןיאש ינרובס ,בתכב היתונעט םכסל תושרה םישקבמה כ"בל הנתינ הז ןינע לע אלש
- הלא םיקומינ ינשמ רקיעב הנעטה

74 'מעב ,1) 66)המ י"דפ יחרזמה קנב 'נ יבצ ןב 465/89 א"עב רמאנש יפכ - דחאה קומינה
-

רשפאה לככ הליעיה תורשפאה תא ומצעל חיטבהל ידכ תוברעה בתכב וז היינת עבק קנבה..."
הקסיע תרגסמב םתחנ תוברע בתכש םוקמב יכ ,הז טפשמ תיב י"ע קספנ רבכ .הרזחב ופסכ לבקל
.(120 'מעב ,764/76 א"ע האר) הנטק היהת ברעתהל ש"מהיב תייטנ ירה - תקהבומ תילכלכ
הרטמ תגשהל דעונ רשא הזוחב יאנת לוספל ןיא יכ ,םג קספנ .הזכ אוה וננויד אשונ הרקמה
היינת תועצמאב גישהל קנבה שקיב התוא הרטמהו ,(258 'מעב ,102/83 א"ע האר) תימיטיגל
."איה תימיטיגל - וז

,120 'מעב ,3) 113)אל י"דפ דודשא בכר ילעפמ 'נ ינועמש 764/76 א"עב רמאנ הזב אצויכ
,ש"מהיב לש תוברועמל הייטנה ןטקת ,אדירג תילכלכ הקסיעב רבודמה יכ רווחתמש לככ" יכ
."םירחא וא םיינויח ,םיירוביצ םיתורישב רבודמ םא אלא

219/76 א"ע ןכו ,258 'מעב ,1) 253)אמ י"דפ ל"לב 'נ לאימרכ ל.ג.ל 102/83 א"ע םג האר
.371 'מעב ,2) 365)בל י"דפ תואמצע קנב 'נ יאלוזא

.ךכב ךיראהל ךרוצ ןיאו ,ןנד הרקמל םימישיו םינוכנ וללה םירבדה

,יאנתה לש ותויה רבדב םתנעט תא יעבדכ וססיב אלו וטריפ אל םישקבמה - ינשה קומינה
(3) ט"משת מ"ספ יחרזמה קנב 'נ וינבו ימהרבא 2465/88 (א"ת) .א.תב רומאכ .חפקמ יאנת
- 256

"חפקמ יאנת" טפשמב וא "חופיק" םסקה תלמב שמתשי ןנוגתהל תושר שקבמ יכ קיפסמ הז ןיא"
יאנת וניה םייוסמ יאנת יכ םדא ןעוטשמ .יטמוטוא ןפואב ןנוגתהל תושר ול קנעותש ידכ
ריהצתב .חופיקה תא םירצויה םיאנתה תא טרפלו ,וז הנגה יטרפל סנכיהל וילע ,חפקמ
."חפקמו ליבגמל ףיעס ותוא תא ךפוהה יתדבוע טוריפ לכ ןיא םישקבמה

.'ב לומ ,258 'מעב ,ל"נה 102/83 א"ע םג 'רו

לע הליטמה הקזח ,קוחל 4 ףיעס חכמ חופיק תקזח תמייק םהב םירקמב םג םירומא םירבדה
תוכמסב שומיש ותושעבש ,ךכמ דומלל ןתינ תאז תא .חופיקה תנעט תא רותסל לטנה תא עבותה
הזוחה יאנת לולכמב" בשחתהל ש"מהיב בייח ,קוחל 19 ףיעס יפל ,חפקמ יאנת תונשל וא לטבל
ןתוא ןהמו ."וינפל ןודנה ןינעה לש תודחוימה תוביסנב ןכו ,תורחאה תוביסנבו
,םילשורי) "םיזוח יניד" הרפסב ולש 'ג 'פורפ ?הז ןינעב לוקשל ש"מהיב לעש ,"תוביסנ"
יאנתה לש יתדבועה עקרה תא יאדווב תוללוכ" הלא תוביסנ יכ תעבוק ,639 'מעב (ן"שת
תוביסנ ןיב .ופוג דיחאה הזוחל ץוחמש ,תורחאו תוילכלכ ,תופסונ תוביסנ םג ןכו ,ןודנה
ןילופונומ - יומד וא ןילופונומ םייק םאה ,קושב קפסה לש ודמעמ ןובשחב וחקליי הלא
תדימ לומ קפסה לש תילכלכה ותמצועו ,םינודנה תורישה וא סכנה תוינויח ,ןודנה אשונב
חינהל ןבומכ שיש ,םיקהבומ םייתדבוע םיניינע לש הרושב אופא רבודמ ."חוקלה לש ותשלוח
תוברעתה ידיל ש"מהיב תא איבהל םישקבמה וצפח םא ,ןכ לע .םהילא סחיב תיתייאר תיתשת
תויטנוולרה תודבועהו תוביסנה לולכמ תא םריהצתב טרפלו לולכל םהילע היה ,הזוחה תוינתב
.ושע אל - תאז תא .הז ןינעל

םוכיסל .22

'ר) ריהצתל 2 - 5; 7 'עסב תוטרופמה תונעטב קרו ךא ןנוגתהל תושר 1 תשקבמל תנתינ .א
.(וז הטלחהל 2, 3, 5 תואקסיפ

.תיחדנ - 2, 3 םישקבמה לש ןנוגתהל תושרה תשקב .ב

ללוכ םוכסב ל"רבה תייחד ןיגב ד"וע ט"כשו תואצוה הבישמה כ"בל ומלשי 2, 3 םישקבמה .ג
םולשתה דעו םויהמ קוחכ תיבירו הדמצה ישרפה תפסותבו מ"עמ ףוריצב ,ח"ש 3,500 לש
.לעופב

.הנגה בתכ ושמשי ריהצתל 7 'עסו 2 - 5 'עס - 1 תשקבמל סחיב .ד

.14.00 העשב 4.12.00 םויל טפשמ םדק עבוק ינא .ה

.15.9.00 םוי דע 1 תשקבמהו ,1.7.00 םוי דע תישאר תודע יריהצת שיגת הבישמה .ו

.ומעטמ םיגצומה לכ תא ויריהצתל ףרצי דצ לכ

.טפשמה תיבל םתשגה םע דבב דב םיגצומהו םיריהצתה לש קתוע דגנכש דצל ריבעי דצ לכ

.םידדצה רדעהב 2000 ץרמב 23 ,ס"שת ב רדא ב ז"ט םויה ןתינ

.םידדצה כ"בל וז הטלחה קתעה חלשת תוריכזמה

טפוש ,ןתוד יבצ
Disclaimer העדוה

רמוח רתויב הבוטהו האנה הריהמה ךרדב ריבעהל םיבר םיצמאמ ועקשוה הז רתאב
קר וחתופ רשא רתויב םיינשדח םיעצמאב שומיש השוע וז הידמ .ינויח עדימו
.בר דרוקר אללו שדח אוה םהיבגל ןויסינהו הנורחאל

רתאב עיפומה רמוחב קפתסהל אלו ומצע רוקמב ןייעל םישלוגהו םישמתשמה לע
אב וניאש םג ומכ רוקמה תא ףילחהל רמייתמ וניאו ןוויכו ךרד הארמ הווהמה
הטלחה וא הלועפ לכ ינפל לבקל שמתשמ לכל ץעיימ רתאה .יעוצקמ ץועי םוקמב
עיפומה רמוחה תונוכנלו קוידל יארחא וניא רתאה .עוצקמ לעבמ יטפשמ ץועי
רתאל ותלעהל דעו םימייוסמ םיתוויעל הרמהה ךילהתב ףשחנ ירוקמה רמוחה .רתאב
רחאל השעתש הלועפ םושל יארחא רתאה ןיא ןכלו םיקויד יא לופיל םילולע
,םדא לכ לש םיטרפ תותימאל וא םוסרפ םושל יארחא וניא רתאה .וב שומישה
.רתאב עיפומה ףוג וא דיגאת