עורך דין דיני עבודה|איריס אלמוג ושות|התמחות ייחודית|ייצוג בכירים|עובדי מדינה|מכרז|הסכם קיבוצי|תקשיר|
עורך דין דיני עבודה |עורכי דין דיני עבודה | עו"ד דיני עבודה| עורך דין פיטורים|מכרזים בעבודה|ייעוץ חוזה עבודה|ביטול פיטורים וצווי מניעה
רחוב מצדה 7 בני ברק - בית ב.ס.ר. 4 קומה 4
טל: 03-7514538 052-2645646 פקס: 077-5558271 אימייל: almoglaw@netvision.net.il
יצירת קשר
משרד בוטיק בדיני עבודה
צוות המשרד
הוראת הגעה וחניה
המלצות של לקוחות
הצלחות זכיות ופסקי דין
תיקים בניהול משרדנו
פרסום ב ynet ובמדיה
תחומי העיסוק של המשרד
ייצוג מעסיקים
חיוב עובד בנזקים
מניעת פיטורים פוליטיים
ביטול מכרזים בעבודה
שוטרים וסוהרים
אפליה בעבודה
ייעוץ לנשים בהריון
ייעוץ -חתימה על חוזה
ייעוץ למעסיקים וחברות
ייעוץ למפוטרים
ייעוץ לעובדים בפירוק חברה
פגיעה בזכויות נשים- פסיקה
צווים לביטול פיטורים - פסיקה
פיטורים שלא כדין -פסיקה
התפטרות בדין מפוטר - פסיקה
עתירות לבגצ ועתירות מינהליות
ייצוג שוטרים וסוהרים
תחומי העיסוק של המשרד
דיני עבודה-מאמרים
פניה לעורך דין תאונות עבודה
תיאום פגישת ייעוץ
עורך דין דיני עבודה
עריכת חוזה עבודה
עו"ד דיני עבודה
עורכי דין דיני עבודה
עורך דין דיני עבודה
עוד דיני עבודה
שת"פ והפניית תיקים
ייעוץ משפטי בדיני עבודה
התפטרות
הודעה מוקדמת
פיצויי פיטורין
חוקי עבודה
שעות נוספות
פיטורים
תאונות עבודה
כיצד לבחור עורך דין?
קישורים
חיפושי מידע משפטי

הודעה מוקדמת

הודעה מוקדמת

חוק הודעה מוקדמת

מאת: עו"ד איריס אלמוג
מהי הודעה מוקדמת?
ובכן, חוק הודעה מוקדמת מסדיר את זכויות וחובות העובד והמעביד במתן הודעה מוקדמת, עם סיום יחסי העבודה.
גם המעביד וגם העובד מחוייבים במתן הודעה מוקדמת האחד לשני. המעביד- אם הודיע לעובד על פיטוריו, העובד- אם הודיע למעביד על התפטרותו.
הודעה מוקדמת נועדה למעשה לתת שהות לצד השני, להכין את עצמו למצב של סיום עבודה. לעובד- ניתנת שהות לחפש עבודה חלופית, תוך כדי תשלום הכנסה מהמעסיק הנוכחי. למעביד- ההודעה המוקדמת מאפשרת לחפש עובד אחר, מבלי שייפגע מהלך העסקים הרגיל.
כיצד נותנים הודעה מוקדמת?
הודעה מוקדמת חייבת להיות בכתב ולציין את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות, לפי הענין.
כמה זמן מראש צריך לתת הודעה מוקדמת?
משך ההודעה המוקדמת משתנה בהתאם לאופן תשלום שכרו של העובד (משכורת חודשית גלובלית או שכר לפי שעה), ובהתאם לוותק עבודתו.
הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד במשכורת (הכוונה לשכר המשולם באופן גלובלי חודשי ולא לפי שעה)
(1) במהלך ששת חודשי העבודה הראשונים - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך התקופה החל בחודש השביעי לעבודה עד תום שנת העבודה הראשונה - של 6 ימים, בתוספת של יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה בתקופה האמורה;
(3) לאחר שנת העבודה הראשונה - של חודש ימים.
הודעה מוקדמת לפיטורים לעובד בשכר (עובד שעתי)
(1) במהלך שנת העבודה הראשונה - של יום אחד בשל כל חודש עבודה;
(2) במהלך שנת העבודה השניה - של 14 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(3) במהלך שנת העבודה השלישית - של 21 ימים, בתוספת של יום אחד בשל כל שני חודשי עבודה בשנה האמורה;
(4) לאחר שנת העבודה השלישית - של חודש ימים.
האם צריך להגיע לעבודה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת?
העובד מחויב להגיע לעבודה במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, אלא אם המעביד הודיע לו כי הוא מוותר על נוכחותו ועל עבודתו בפועל בתקופת ההודעה האמורה או חלק ממנה, ובלבד שישלם לעובד פיצוי בגובה השכר שהיה מרוויח בתקופה במהלכה לא נדרש להגיע למקום העבודה.
מה הסנקציות בגין אי מתן הודעה מוקדמת (למעביד ולעובד)?
מעביד שפיטר עובד ולא נתן לו הודעה מוקדמת לפיטורים כאמור בחוק זה, ישלם לעובדו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת.
עובד שחדל לעבוד ולא נתן למעבידו הודעה מוקדמת להתפטרות, ישלם למעבידו פיצוי בסכום השווה לשכרו הרגיל בעד התקופה שלגביה לא ניתנה ההודעה המוקדמת. בפועל, עובד אשר לא נותן למעביד הודעה מוקדמת ולא מגיע למקום העבודה, רשאי המעביד לקזז משכרו האחרון, את ימי ההודעה המוקדמת שחייב העובד על פי החוק.
אישור לעובד על תקופת עבודתו
על המעביד לתת לעובד, בסיום העבודה, אישור בכתב בדבר תחילתם וסיומם של יחסי עובד-מעביד.
מעביד אשר הפר חובתו , עד סוף ארבעה עשר ימים מיום העבודה האחרון של העובד או עד תום שבעה ימים מיום דרישת העובד בכתב, לפי המוקדם מביניהם, דינו - קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין, התשל"ז1977- (להלן - חוק העונשין).
פטור ממתן הודעה מוקדמת
על פי החוק, בנסיבות מיוחדות שעקב קיומן אין לדרוש ממנו כי יעבוד בתקופת ההודעה המוקדמת הקבועה בחוק זה, פטור העובד ממתן הודעה מוקדמת. החוק אינו מפרש מהן אותן נסיבות, והכרעה לגבי נסיבות אלה הינן בהתאם לפסיקת בתי הדין לעבודה. כך למשל, עובד אשר סובל מהשפלות והתעמרות מהמעסיק, סביר להניח שלא יהיה חייב במתן הודעה מוקדמת, שכן מדובר בנסיבות שאין לדרוש ממנו להמשיך בעבודה.
לעומת זאת, מעביד יהיה פטור ממתן הודעה מוקדמת לעבוד, אם קיימת עילה לשלילת פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, או על פי החלטת בית דין למשמעת אשר הורה על פיטורים בלא פיצויים מכוח הוראות חיקוק הקובע שיפוט משמעתי.
האם אפשר לחפוף את ההודעה המוקדמת עם החופשה השנתית?
על פי חוק חופשה שנתית, ניתן לחפוף תקופה של 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת עם ימי החופשה השנתית. הפסיקה פירשה הוראה זו וקבעה כי כאשר מדובר ב"פדיון חופשה שנתית" המתגבש עם סיום יחסי העבודה, לא ניתן לבצע חפיפה עם ההודעה המוקדמת (כלומר, לא ניתן לקזז את ההודעה המוקדמת עם ימי החופש שנצטברו לזכות העובד עם סיום עבודתו).
לעומת זאת, עובד אשר יצא לחופש במהלך תקופת ההודעה המוקדמת, ניתן לחפוף 14 ימים מתוך ההודעה המוקדמת עם החופשה השנתית, כיוון שמדובר בימי חופשה ולא ב"פדיון ימי חופשה" - זכות המתגבשת רק עם סיום יחסי העבודה.
האם ניתן לקבוע הוראות סותרות בהסכם עבודה אישי?
הסכם עבודה יכול רק להטיב עם זכות העובד שנקבעה בחוק, ולא לגרוע ממנה.
פיתוח ותחזוקהעורך דין דיני עבודה|איריס אלמוג ושות|התמחות ייחודית|ייצוג בכירים|עובדי מדינה|מכרז|הסכם קיבוצי|תקשיר|
רחוב מצדה 7 בני ברק - בית ב.ס.ר. 4 קומה 4
טל: 03-7514538 052-2645646 פקס: 077-5558271 אימייל: almoglaw@netvision.net.il

© הזכויות לתכנים ואיורים באתר שמורות לעורך דין דיני עבודה|איריס אלמוג ושות|התמחות ייחודית|ייצוג בכירים|עובדי מדינה|מכרז|הסכם קיבוצי|תקשיר|
© הזכויות לעיצובי המסכים שמורות לחב' פסקדין אתרי משפט בע"מ